โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเชวงศักดิ์ หมวดโคกสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางทัศนีย์ สุวรรณภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางจุฑารัตน์ วัชรเมฆินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางดลหทัย� แถบวิลัย
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางสมพิศ พรานสมัน
ครู

0-4444-1080
นางกนกวรรณ บุญวิจิตร
ครู

0-4444-1080
นางพัชรินทร์ เภาตะคุ
ครู

0-4444-1080
นายกฤษฎา กองสวรรค์
ครู

0-4444-1080
นายเกียรติศักดิ์ นะธี
ครู

0-4444-1080
นางนฤมล อวบอ้วน
ครู

0-4444-1080
นางกลิ่นผกา ทับทิมธงไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางดวงเนตร วลัยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางบังอร พร้อมสระน้อย
ครู

0-4444-1080
นางลินดา� สตรอม
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางจารุวรรณ ปะกัง
ครู

0-4444-1080
นางดวงใจ บาลศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางศรีอรุณ เฉียงสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายธนศักดิ์ รัตนราศี
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางพีรนุช ขันธทัต
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายสถาพร ขำพรมราช
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายเอกภักดิ์ ศรีโอษฐ์
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางพิมพ์ละมัย สาสุวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางนีรนุช เหลืองลาวัลย์
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางจันทร์เพ็ญ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางสมพร ผายสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางเตือนใจ ช่างไม้งาม
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางทรงศรี ฉายจรรยา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางจุฑาพร วัชรวิทยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางจันทร์ภรณ์ ฟอพิมาย
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางศศิธร ทิพย์พิทักษ์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายไพศาล จุฑางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายประเทือง พรพิทักษ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางนภาศรี วัชระคุปต์
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายวิมาน อรรถวิทกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางนันทาพร บุญญานุสิทธิ์
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางพรศิริ ลมจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายประมวล พงษ์จะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางวิไล พินิจพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางรวินท์นิภา อารีสุจริตลักษณ์
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางยลชา เผื่อนยิ่งยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางสุวัฒนา พึ่งสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางภัสสร พ่วงศิริ
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางเยาวภา จินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายพรศักดิ์ สัตรัตนเศรษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางขนิษฐา อัมพาผล
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายมานิต ฉายจรรยา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางลัดดา สุทธิศิลป์
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางวัลชลี เกียรติสิลังกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางจุรีณัฐ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายประเสริฐ เฉียงสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางเบญจมาศ แก้วระหันต์
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายพิเชฐ ศรีสุข
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายสุทน พุทธรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายเกรียงไกร ยิ่งสง่า
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางพรรณอร โชติประภาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายการุณ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางราตรี สรรพศรี
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางอรวรรณ พรพิทักษ์สกุล
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายสุทธี จรสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางชวาลา ศรีจันทร์อ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางนวนันท์ ขำพรมราช
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางศิริรัตน์ ผลพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางกรรณิการ์ ศรีโอษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางอมราลักษณ์ ช่วยค้ำชู
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายพิทักษ์ ปิยอิสระกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางญาณิศา ใสสระน้อย
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางธนพร ชยันตรดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายพิทักษ์ ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางมยุรี พุทธรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายมานะ พิณจะโปะ
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายสัญญา ทองขุนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางสุวิภา ประยูรพีระพุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางจินรัตน์ พิทยาบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางสุธาทิพย์ สุระแพง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางพิมพ์ลักษณ์ พิณจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายวิชัย ถมฉิมพลี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางอู่ทอง โนนสูงเนิน
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายสุชาติ เพ็ชรแสน
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางสมสุดา จันทรชัย
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางพรรณพิมล บูรณ์กุศล
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายทิพย์ชโลม บุญญานุสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายพงศธร อินทเอื้อ
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางสุวภัทร เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางศศิญา ประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นายปัญญา แก้วร่วมเพชร
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางนรมน แก้วมณี
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางกนกพรรณ อินทเอื้อ
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางกนิษฐา วีระกุล
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางสายชล ฤทธิกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางสายเพชร จันทรุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางวิภา สินจะโปะ
ครู

0-4444-1080
นายประเสริฐ บุญช่วย
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางอรุณรัตน์ บุญเรือง
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางอัญชลี ขันตี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางอังสนา อุดแจ่ม
ครู

0-4444-1080
นางเสน่ห์ ฉวยกระโทก
ครู

0-4444-1080
นางวิรกานต์ ลบหนองบัว
ครู

0-4444-1080
นางทัศนา ฉิมณรงค์
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นายอภิชัย พุทธรักษา
ครู

0-4444-1080
นางอัมพร สิทธิ์ปราโมทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4444-1080
นางสิริกมล ตันติพรหม
ครู

0-4444-1080
นางณัฐิกา ครองบุญ
ครู ชำนาญการ

0-4444-1080
นางปิยะวรรณ จิตจักร์
ครู

0-4444-1080
นางธัญศรณ์ มุ่งอุ่น
ครู

0-4444-1080
นางวรรณดี จันทร์สนิทศรี
ครูผู้ช่วย

0-4444-1080
นางพัชรี ศรีภู
ครูผู้ช่วย

0-4444-1080
นางบุญละออ อัตถาวงศ์
ครูผู้ช่วย

0-4444-1080
นางอรอุมา ลายจันทึก
ครูผู้ช่วย

0-4444-1080
นางนิภาธร พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย

0-4444-1080


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นายเชวงศักดิ์ หมวดโคกสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นางทัศนีย์ สุวรรณภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต

นายเกียรติศักดิ์ นะธี
นางวิภา สินจะโปะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

19
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 0-4444-1080 อีเมล์: pakpracha@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีพร สิระปาณิชาติ โทรศัพท์: 0887242024 อีเมล์: no-sayno@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ