โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายเชี่ยว ภักดีณรงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายเชวงศักดิ์ หมวดโคกสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายมานพ เอื้อศิลามงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวนิรามัย เชิดเมืองปัก
ครู
0-4444-1080
นางสาวกัญญารัตน์ นิตยวัน
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวจุฑารัตน์ วัชรเมฆินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาววรรณดี จันทร์สนิทศรี
ครู
0-4444-1080
นางขวัญเมือง แพชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวณัฐชนันท์ แสงดี
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายคม งอนสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวสมพิศ พรานสมัน
ครู
0-4444-1080
นางกนกวรรณ บุญวิจิตร
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางพัชรินทร์ เภาตะคุ
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายกฤษฎา กองสวรรค์
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายเกียรติศักดิ์ นะธี
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวกลิ่นผกา ทับทิมธงไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางดวงเนตร วลัยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวบังอร พร้อมสระน้อย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวลินดา สตรอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวจารุวรรณ ปะกัง
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางดวงใจ บาลศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางศรีอรุณ เฉียงสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายธนศักดิ์ รัตนราศี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสถาพร ขำพรมราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายเอกภักดิ์ ศรีโอษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางพิมพ์ละมัย สาสุวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางจันทร์เพ็ญ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสมพร ผายสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางทรงศรี ฉายจรรยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวจุฑาพร วัชรวิทยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวจันทร์ภรณ์ ฟอพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวศศิธร ทิพย์พิทักษ์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายวิมาน อรรถวิทกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายประมวล พงษ์จะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
ดร.วิไล พินิจพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวยลชา เผื่อนยิ่งยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสุวัฒนา พึ่งสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางภัสสร พ่วงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวขนิษฐา อัมพาผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางลัดดา สุทธิศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาววัลชลี เกียรติสิลังกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายประเสริฐ เฉียงสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวเบญจมาศ แก้วระหันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสุทน พุทธรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายเกรียงไกร ยิ่งสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางพรรณอร โชติประภาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายการุณ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางอรวรรณ พรพิทักษ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสุทธี จรสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางชวาลา ศรีจันทร์อ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางนวนันท์ ขำพรมราช
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางณัฐสินี พจน์ฐศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางกรรณิการ์ ศรีโอษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวอมราลักษณ์ ช่วยค้ำชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวญาณิศา ใสสระน้อย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางธนพร ชยันตรดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายพิทักษ์ ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางมยุรี พุทธรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายมานะ พิณจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสัญญา ทองขุนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสุวิภา ประยูรพีระพุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางจินรัตน์ พิทยาบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางพิมพ์ลักษณ์ พิณจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางอู่ทอง โนนสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสุชาติ เพ็ชรแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสมสุดา จันทรชัย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางพรรณพิมล บูรณ์กุศล
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายทิพย์ชโลม บุญญานุสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายพงศธร อินทเอื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสุวภัทร กั้วมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางศศิญา ประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายปัญญา แก้วร่วมเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวนฤมล อวบอ้วน
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางกนกพรรณ อินทเอื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสายชล ฤทธิกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสายเพชร จันทรุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาววิภา สินจะโปะ
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายประเสริฐ บุญช่วย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวอรุณรัตน์ บุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวอัญชลี ขันตี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวอังสนา อุดแจ่ม
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวเสน่ห์ ฉวยกระโทก
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางวิรกานต์ ลบหนองบัว
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางทัศนา ฉิมณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายอภิชัย พุทธรักษา
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสิริกมล พุทธรักษา
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวบุญละออ อัตถาวงศ์
ครู
0-4444-1080
นางสาวอรอุมา ลายจันทึก
ครู
0-4444-1080
นางสาวนิภาธร พุทธรักษา
ครู
0-4444-1080
นางณัฐิกา ครองบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายอาทิตย์ มะสูงเนิน
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวพรพรรณ กลั่นสระน้อย
ครู
0-4444-1080
นางศศิ ทองทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสัมพันธ์ ชอบนา
ครู
0-4444-1080
นายชัชวาล เลิศตะคุ
ครู
0-4444-1080
นางสาวมัลลิกา ลัดนอก
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางอรนุช นิธิการุณย์เลิศ
ครู
0-4444-1080
นายศิริมนตรี ดีสวน
ครู
0-4444-1080
นางสาวยุพวรรณ กาญจนโชติดำรง
ครู
0-4444-1080
นายพลากร เนียมจะโปะ
ครู
0-4444-1080
นางชนิตา ชาญจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางปิยะทัศนีย์ ศีลารัตน์
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายวิริยะ อยู่เย็น
ครู
0-4444-1080
นางสาวลำไพ เหรียญตะคุ
ครู
0-4444-1080
นายสิทธิเดช สอนจังหรีด
ครู
0-4444-1080
นายพงศธร กาศพรมราช
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นายทำนุ พ่วงภู่
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นายวิสันต์ ยุระวงศ์
ครู
0-4444-1080
นางสาวอรภาณี เงื่อนตะคุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวทิวารัตน์ ศรีนอก
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวไปรมา แนมขุนทด
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวเจนจิรา เชยครบุรี
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นายสมชาติ ปรางค์นอก
ครู
0-4444-1080
นางสาวโศภิษฐ์ ภักดีนอก
ครู
0-4444-1080
นางชนามาศ ศรีศักดา
ครู
0-4444-1080
นางสาวสุรียพัชร์ ของสระน้อย
ครู
0-4444-1080
นางสาวพวงใจ เกษฎางสี
ครู
0-4444-1080
นายทำนอง เทียนกะสิ
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางจุฑามาศ มีกุดเวียง
ครู
0-4444-1080
นางสาวอรวรรณ คิดถูก
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายทองยศ นามวงษา
ครู
0-4444-1080
นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช
ครู
0-4444-1080
นางสาวพรพิชชา พรมมี
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสายพอ บัวผัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวพรธิวา วงษ์สอาด
ครู
0-4444-1080
นายวิฑูรย์ สิริประเริฐศิลป์
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายเจษฎา เลิศอุดมโชค
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางวรรณี ทองพรมราช
เจ้าพนักงานธุรการ
0-4444-1080
นายเศกสันต์ ตระกูลคำม่วง
อื่นๆ
0-4444-1080
นายเฉลิม โอภาสพันธ์สิน
ช่างไม้ชั้น 4
0-4444-1080
นายณรงค์ องอาจ
ช่างไม้ชั้น 4
0-4444-1080
นายพงษ์ศักดิ์ สุทธิศิลป์
ช่างไม้ชั้น 4
0-4444-1080
นางสาวจิรวรรณ พิมพ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
0-4444-1080
นางสาวกนกอร พันธ์สระน้อย
ครูธุรการ
0-4444-1080
นายพินิจ โคตะมะ
ครู (อัตราจ้าง)
0-4444-1080
นางสาวสุนีรัตน์ ศิริยานนท์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4444-1080
นางจินตนา แฟงจะโปะ
ครู (อัตราจ้าง)
0-4444-1080
นายฐนปพัฒน์ เครื่องกลาง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4444-1080
นางสาวจุฑาพร วงศ์เจริญสิริโชติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0-4444-1080
นางสาวอรพรรณ ขำไข่
เจ้าพนักงานธุรการ
0-4444-1080
นางรสสุคนธ์ ราชพันแสน
เจ้าพนักงานธุรการ
0-4444-1080
นายเอกนัยน์ ดำริห์สระน้อย
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
0-4444-1080
นางสาวพรรณี พัวพัฒนกูล
เจ้าพนักงานธุรการ
0-4444-1080

นายมานพ เอื้อศิลามงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นายเชี่ยว ภักดีณรงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นายเชวงศักดิ์ หมวดโคกสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต

นางกรรณิการ์ ศรีโอษฐ์
นางสาวจุฑารัตน์ วัชรเมฆินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โทรศัพท์: 0-4444-1080 อีเมล์: pakpracha@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีพร สิระปาณิชาติ โทรศัพท์: 0887242024 อีเมล์: no-sayno@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ