โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายเชี่ยว ภักดีณรงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายนิรมิตร ดวดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวนิรามัย เชิดเมืองปัก
ครู
0-4444-1080
นางสาวกัญญารัตน์ นิตยวัน
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นายฤชุวิญญ์ แจ่มฟ้า
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวภัทราภรณ์ เปรี่ยมรัตนชัย
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวเบญจวรรณ เหงกระโทก
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวจิณาภัทร์ ทาสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวพรรณวรท สวัสดิ์ปรุ
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นายดาว โหมดนอก
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวจุฑารัตน์ วัชรเมฆินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางขวัญเมือง แพชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวกฤษฏิ์ชฎา ปพรวราสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายคม งอนสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวสมพิศ พรานสมัน
ครู
0-4444-1080
นางกนกวรรณ บุญวิจิตร
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางพัชรินทร์ เภาตะคุ
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายกฤษฎา กองสวรรค์
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายเกียรติศักดิ์ นะธี
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวกลิ่นผกา ทับทิมธงไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางดวงเนตร วลัยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวบังอร พร้อมสระน้อย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวลินดา สตรอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวจารุวรรณ ปะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางดวงใจ บาลศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางศรีอรุณ เฉียงสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายธนศักดิ์ รัตนราศี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสถาพร ขำพรมราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายเอกภักดิ์ ศรีโอษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางพิมพ์ละมัย สาสุวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางจันทร์เพ็ญ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสมพร ผายสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางทรงศรี ฉายจรรยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวจุฑาพร วัชรวิทยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายวิมาน อรรถวิทกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายประมวล พงษ์จะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
ดร.วิไล พินิจพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวยลชา เผื่อนยิ่งยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสุวัฒนา พึ่งสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางภัสสร พ่วงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวขนิษฐา อัมพาผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางลัดดา สุทธิศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาววัลชลี เกียรติสิลังกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวเบญจมาศ แก้วระหันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายเกรียงไกร ยิ่งสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางพรรณอร โชติประภาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายการุณ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางอรวรรณ พรพิทักษ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสุทธี จรสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางชวาลา ศรีจันทร์อ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางนวนันท์ ขำพรมราช
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางกรรณิการ์ ศรีโอษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวอมราลักษณ์ ช่วยค้ำชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวญาณิศา ใสสระน้อย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางธนพร ชยันตรดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายพิทักษ์ ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางมยุรี พุทธรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายมานะ พิณจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสัญญา ทองขุนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสุวิภา ประยูรพีระพุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางจินรัตน์ พิทยาบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางพิมพ์ลักษณ์ พิณจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางอู่ทอง โนนสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสุชาติ เพ็ชรแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสมสุดา จันทรชัย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายทิพย์ชโลม บุญญานุสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายพงศธร อินทเอื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายปัญญา แก้วร่วมเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสายชล ฤทธิกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสายเพชร จันทรุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาววิภา สินจะโปะ
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายประเสริฐ บุญช่วย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวอรุณรัตน์ บุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวอัญชลี ขันตี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวอังสนา อุดแจ่ม
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวเสน่ห์ ฉวยกระโทก
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางวิรกานต์ ลบหนองบัว
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางทัศนา ฉิมณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายอภิชัย พุทธรักษา
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสิริกมล พุทธรักษา
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวบุญละออ อัตถาวงศ์
ครู
0-4444-1080
นางสาวอรอุมา ลายจันทึก
ครู
0-4444-1080
นางสาวนิภาธร พุทธรักษา
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางณัฐิกา ครองบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายอาทิตย์ มะสูงเนิน
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวจุฑามาส ขันโยธา
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวพรพรรณ กลั่นสระน้อย
ครู
0-4444-1080
นางศศิ ทองทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวกนกวรรณ ชมชื่น
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวแพรวพรรณ แก้วประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางพรพิมล วงศ์จันทร์
ครู
0-4444-1080
นายสัมพันธ์ ชอบนา
ครู
0-4444-1080
นายชัชวาล เลิศตะคุ
ครู
0-4444-1080
นางสาวมัลลิกา ลัดนอก
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางอรนุช นิธิการุณย์เลิศ
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางรัฏฐณาภรณ์าน์ บริบูรณ์เตชา
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นายศิริมนตรี ดีสวน
ครู
0-4444-1080
นางสาวยุพวรรณ กาญจนโชติดำรง
ครู
0-4444-1080
นายพลากร เนียมจะโปะ
ครู
0-4444-1080
นางสาวชลธี โกศลบุญมี
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางเมตตยาภรณ์ ไวว่อง
ครู
0-4444-1080
นางสาววัลลภา คิดเห็น
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางชนิตา ชาญจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางปิยะทัศนีย์ ศีลารัตน์
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายวิริยะ อยู่เย็น
ครู
0-4444-1080
นางสาวลำไพ เหรียญตะคุ
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายสิทธิเดช สอนจังหรีด
ครู
0-4444-1080
นายพงศธร กาศพรมราช
ครู
0-4444-1080
นายทำนุ พ่วงภู่
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นายวิสันต์ ยุระวงศ์
ครู
0-4444-1080
นางสาวอรภาณี เงื่อนตะคุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวทิวารัตน์ ศรีนอก
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวไปรมา แนมขุนทด
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวเจนจิรา เชยครบุรี
ครู
0-4444-1080
นายสมชาติ ปรางค์นอก
ครู
0-4444-1080
นางสาวโศภิษฐ์ ภักดีนอก
ครู
0-4444-1080
นางชนามาศ ศรีศักดา
ครู
0-4444-1080
นางสาวสุรียพัชร์ ของสระน้อย
ครู
0-4444-1080
นางสาวพวงใจ เกษฎางสี
ครู
0-4444-1080
นายทำนอง เทียนกะสิ
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางจุฑามาศ มีกุดเวียง
ครู
0-4444-1080
นางสาวอรวรรณ คิดถูก
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายทองยศ นามวงษา
ครู
0-4444-1080
นางสาวสุนีรัตน์ ศิริยานนท์
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวพรพิชชา พรมมี
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสายพอ บัวผัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวพรธิวา วงษ์สอาด
ครู
0-4444-1080
นายวิฑูรย์ สิริประเริฐศิลป์
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายเจษฎา เลิศอุดมโชค
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวศิวากร กิติลือ
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวณัฐธิดา ทวีเดช
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวศศิธร โชติพรมราช
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางสาวสุรัตนา เนียมศรี
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นายวรพงษ์ นิธิการุณย์เลิศ
ครู
0-4444-1080
ว่าที่ ร.ต.วิชุกรณ์ ฉิมญานุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางวรรณี ทองพรมราช
เจ้าพนักงานธุรการ
0-4444-1080
นายเศกสันต์ ตระกูลคำม่วง
อื่นๆ
0-4444-1080
นายเฉลิม โอภาสพันธ์สิน
ช่างไม้ชั้น 4
0-4444-1080
นายณรงค์ องอาจ
ช่างไม้ชั้น 4
0-4444-1080
นายพงษ์ศักดิ์ สุทธิศิลป์
ช่างไม้ชั้น 4
0-4444-1080
นางสาวจิรวรรณ พิมพ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
0-4444-1080
นางสาวกนกอร พันธ์สระน้อย
ครูธุรการ
0-4444-1080
นายพินิจ โคตะมะ
ครู (อัตราจ้าง)
0-4444-1080
นางจินตนา แฟงจะโปะ
ครู (อัตราจ้าง)
0-4444-1080
นายฐนปพัฒน์ เครื่องกลาง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4444-1080
นางสาวจุฑาพร วงศ์เจริญสิริโชติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0-4444-1080
นางสาวอรพรรณ ขำไข่
เจ้าพนักงานธุรการ
0-4444-1080
นางรสสุคนธ์ ราชพันแสน
เจ้าพนักงานธุรการ
0-4444-1080
นายเอกนัยน์ ดำริห์สระน้อย
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์
0-4444-1080
นางสาวพรรณี พัวพัฒนกูล
เจ้าพนักงานธุรการ
0-4444-1080
นางสาวสุนารี เกตุจังหรีด
ครู (อัตราจ้าง)
0-4444-1080

นายนิรมิตร ดวดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นายเชี่ยว ภักดีณรงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต

นางสาวอมราลักษณ์ ช่วยค้ำชู
นายสถาพร ขำพรมราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,045
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 0-4444-1080 อีเมล์: pakpracha@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีพร สิระปาณิชาติ โทรศัพท์: 0887242024 อีเมล์: no-sayno@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]