โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายเชวงศักดิ์ หมวดโคกสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายมานพ เอื้อศิลามงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวจุฑารัตน์ วัชรเมฆินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายคม งอนสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวสมพิศ พรานสมัน
ครู
0-4444-1080
นางกนกวรรณ บุญวิจิตร
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางพัชรินทร์ เภาตะคุ
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายกฤษฎา กองสวรรค์
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายเกียรติศักดิ์ นะธี
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวนฤมล อวบอ้วน
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวกลิ่นผกา ทับทิมธงไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางดวงเนตร วลัยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวบังอร พร้อมสระน้อย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสาวลินดา สตรอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวจารุวรรณ ปะกัง
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางดวงใจ บาลศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางศรีอรุณ เฉียงสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายธนศักดิ์ รัตนราศี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางพีรนุช ขันธทัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสถาพร ขำพรมราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายเอกภักดิ์ ศรีโอษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางพิมพ์ละมัย สาสุวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางจันทร์เพ็ญ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสมพร ผายสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางทรงศรี ฉายจรรยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวจุฑาพร วัชรวิทยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวจันทร์ภรณ์ ฟอพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวศศิธร ทิพย์พิทักษ์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายไพศาล จุฑางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายวิมาน อรรถวิทกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางพรศิริ ลมจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายประมวล พงษ์จะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางวิไล พินิจพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวยลชา เผื่อนยิ่งยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสุวัฒนา พึ่งสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางภัสสร พ่วงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวขนิษฐา อัมพาผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายมานิต ฉายจรรยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางลัดดา สุทธิศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาววัลชลี เกียรติสิลังกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางจุรีณัฐ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายประเสริฐ เฉียงสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวเบญจมาศ แก้วระหันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสุทน พุทธรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายเกรียงไกร ยิ่งสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางพรรณอร โชติประภาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายการุณ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางอรวรรณ พรพิทักษ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสุทธี จรสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางชวาลา ศรีจันทร์อ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางนวนันท์ ขำพรมราช
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางณัฐสินี พจน์ฐศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางกรรณิการ์ ศรีโอษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวอมราลักษณ์ ช่วยค้ำชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายพิทักษ์ ปิยอิสระกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวญาณิศา ใสสระน้อย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางธนพร ชยันตรดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายพิทักษ์ ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางมยุรี พุทธรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายมานะ พิณจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสัญญา ทองขุนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสุวิภา ประยูรพีระพุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางจินรัตน์ พิทยาบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางพิมพ์ลักษณ์ พิณจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางอู่ทอง โนนสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายสุชาติ เพ็ชรแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสมสุดา จันทรชัย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางพรรณพิมล บูรณ์กุศล
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายทิพย์ชโลม บุญญานุสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายพงศธร อินทเอื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสุวภัทร กั้วมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางศศิญา ประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายปัญญา แก้วร่วมเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสาวนรมน แก้วมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นายศิริมนตรี ดีสวน
ครู
0-4444-1080
นายพลากร เนียมจะโปะ
ครู
0-4444-1080
นางกนกพรรณ อินทเอื้อ
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางกนิษฐา วีระกุล
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางสายชล ฤทธิกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสายเพชร จันทรุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางวิภา สินจะโปะ
ครู
0-4444-1080
นายประเสริฐ บุญช่วย
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางอรุณรัตน์ บุญเรือง
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางอัญชลี ขันตี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางอังสนา อุดแจ่ม
ครู
0-4444-1080
นางเสน่ห์ ฉวยกระโทก
ครู
0-4444-1080
นางวิรกานต์ ลบหนองบัว
ครู
0-4444-1080
นางทัศนา ฉิมณรงค์
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นายอภิชัย พุทธรักษา
ครู
0-4444-1080
นางอัมพร สิทธิ์ปราโมทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4444-1080
นางสิริกมล ตันติพรหม
ครู
0-4444-1080
นางณัฐิกา ครองบุญ
ครู ชำนาญการ
0-4444-1080
นางศศิ ทองทวี
ครู
0-4444-1080
นางวรรณดี จันทร์สนิทศรี
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางบุญละออ อัตถาวงศ์
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางอรอุมา ลายจันทึก
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080
นางนิภาธร พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย
0-4444-1080

นายมานพ เอื้อศิลามงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
ว่าที่ร้อยโทปัจจมินทร์ รวยสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นายเชวงศักดิ์ หมวดโคกสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต

นางศศิญา ประพิณ
นายการุณ แสงสว่าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

49
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โทรศัพท์: 0-4444-1080 อีเมล์: pakpracha@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีพร สิระปาณิชาติ โทรศัพท์: 0887242024 อีเมล์: no-sayno@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ