โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเชวงศักดิ์ หมวดโคกสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ สุวรรณภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางจุฑารัตน์ วัชรเมฆินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกนกวรรณ บุญวิจิตร
ครู
นางพัชรินทร์ เภาตะคุ
ครู
นายกฤษฎา กองสวรรค์
ครู
นายเกียรติศักดิ์ นะธี
ครู
นางนฤมล อวบอ้วน
ครู
นางกลิ่นผกา ทับทิมธงไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงเนตร วลัยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบังอร พร้อมสระน้อย
ครู
นางลินดา� สตรอม
ครู ชำนาญการ
นางจารุวรรณ ปะกัง
ครู
นางดวงใจ บาลศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีอรุณ เฉียงสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธนศักดิ์ รัตนราศี
ครู ชำนาญการ
นางพีรนุช ขันธทัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสถาพร ขำพรมราช
ครู ชำนาญการ
นายเอกภักดิ์ ศรีโอษฐ์
ครู ชำนาญการ
นางพิมพ์ละมัย สาสุวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนีรนุช เหลืองลาวัลย์
ครู ชำนาญการ
นางจันทร์เพ็ญ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมพร ผายสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเตือนใจ ช่างไม้งาม
ครู ชำนาญการ
นางทรงศรี ฉายจรรยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุฑาพร วัชรวิทยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์ภรณ์ ฟอพิมาย
ครู ชำนาญการ
นางศศิธร ทิพย์พิทักษ์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายไพศาล จุฑางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประเทือง พรพิทักษ์สกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนภาศรี วัชระคุปต์
ครู ชำนาญการ
นายวิมาน อรรถวิทกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนันทาพร บุญญานุสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางพรศิริ ลมจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประมวล พงษ์จะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิไล พินิจพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรวินท์นิภา อารีสุจริตลักษณ์
ครู ชำนาญการ
นางยลชา เผื่อนยิ่งยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวัฒนา พึ่งสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภัสสร พ่วงศิริ
ครู ชำนาญการ
นางเยาวภา จินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพรศักดิ์ สัตรัตนเศรษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางขนิษฐา อัมพาผล
ครู ชำนาญการ
นายมานิต ฉายจรรยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางลัดดา สุทธิศิลป์
ครู ชำนาญการ
นางวัลชลี เกียรติสิลังกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุรีณัฐ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการ
นายประเสริฐ เฉียงสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจมาศ แก้วระหันต์
ครู ชำนาญการ
นายพิเชฐ ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
นายสุทน พุทธรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเกรียงไกร ยิ่งสง่า
ครู ชำนาญการ
นางพรรณอร โชติประภาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายการุณ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางราตรี สรรพศรี
ครู ชำนาญการ
นางอรวรรณ พรพิทักษ์สกุล
ครู ชำนาญการ
นายสุทธี จรสระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชวาลา ศรีจันทร์อ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวนันท์ ขำพรมราช
ครู ชำนาญการ
นายสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริรัตน์ ผลพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิการ์ ศรีโอษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอมราลักษณ์ ช่วยค้ำชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิทักษ์ ปิยอิสระกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางญาณิศา ใสสระน้อย
ครู ชำนาญการ
นางธนพร ชยันตรดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิทักษ์ ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมยุรี พุทธรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมานะ พิณจะโปะ
ครู ชำนาญการ
นายสัญญา ทองขุนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวิภา ประยูรพีระพุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจินรัตน์ พิทยาบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุธาทิพย์ สุระแพง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์ลักษณ์ พิณจะโปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิชัย ถมฉิมพลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอู่ทอง โนนสูงเนิน
ครู ชำนาญการ
นายสุชาติ เพ็ชรแสน
ครู ชำนาญการ
นางสมสุดา จันทรชัย
ครู ชำนาญการ
นางพรรณพิมล บูรณ์กุศล
ครู ชำนาญการ
นายทิพย์ชโลม บุญญานุสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพงศธร อินทเอื้อ
ครู ชำนาญการ
นางสุวภัทร เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการ
นางศศิญา ประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปัญญา แก้วร่วมเพชร
ครู ชำนาญการ
นางนรมน แก้วมณี
ครู ชำนาญการ
นางกนกพรรณ อินทเอื้อ
ครู ชำนาญการ
นางกนิษฐา วีระกุล
ครู ชำนาญการ
นางสายชล ฤทธิกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสายเพชร จันทรุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิภา สินจะโปะ
ครู
นายประเสริฐ บุญช่วย
ครู ชำนาญการ
นางอรุณรัตน์ บุญเรือง
ครู ชำนาญการ
นางอัญชลี ขันตี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอังสนา อุดแจ่ม
ครู
นางเสน่ห์ ฉวยกระโทก
ครู
นางวิรกานต์ ลบหนองบัว
ครู
นางทัศนา ฉิมณรงค์
ครู ชำนาญการ
นายอภิชัย พุทธรักษา
ครู
นางอัมพร สิทธิ์ปราโมทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสิริกมล ตันติพรหม
ครู
นางณัฐิกา ครองบุญ
ครู ชำนาญการ
นางปิยะวรรณ จิตจักร์
ครู
นางธัญศรณ์ มุ่งอุ่น
ครู
นางวรรณดี จันทร์สนิทศรี
ครูผู้ช่วย
นางพัชรี ศรีภู
ครูผู้ช่วย
นางบุญละออ อัตถาวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางอรอุมา ลายจันทึก
ครูผู้ช่วย
นางนิภาธร พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นายเชวงศักดิ์ หมวดโคกสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นางทัศนีย์ สุวรรณภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต
นายไพฑูรย์ โนนสูงเนิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปักธงชัยประชานิรมิต

นางกลิ่นผกา ทับทิมธงไชย
นางสิริกมล ตันติพรหม

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 0-4444-1080 อีเมล์: pakpracha@thaimail.com

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ