ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปรีชา เพียรกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044965448
นางรัชนี ชุ่มกิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044965448
นางสาวภัทราภรณ์ การุณกิตติสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044965448
นางสาวจิตชญา ธนานุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044965448
นางคมเนตร ปนสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044965448
นายเอกฤทธิ์ แสงรัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044965448
นางเรณู เคล้ากระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044965448
นางปวีณา ฉิมกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044965448
นางเตือนจิตต์ พัฒนตรีคุปต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044965448
นายทนงศักดิ์ โรจน์บูรณาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044965448
นางแจ่มใส ประสานจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044965448
นางสาวนภัสนันทร์ สุรินทร์พุทธกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044965448
นายมานพ ชูตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044965448
นางสาวชลนิชา แสงแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044965448
นายอภิชาติ บุญชุ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044965448
นายวีระชัย จงสูงเนิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044965448
นางสาวประสงค์ โพยนอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044965448
นายอนุสรณ์ เปรมพลอย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044965448
นายเรืองชัย อุดมผล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044965448
นางสาวน้องนาง อินทศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044965448
นายธนพล ถอยกระโทก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044965448
นางอัญชลี บุญวิชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044965448
นายวัชรชัย เกตุทับ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044965448
นายอรรถพล สะเกตรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044965448
นางสาวปาริชาติ ศรศลป์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044965448
นายชนจักร เก้าแสน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044965448
นายวรุต ซื่อสัตย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044965448
นางสาวกนกวรรณ หารไชย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044965448
นางสาวสุพัฒนา นงค์สูงเนิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044965448
นางลักษณียา ฉิมยงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044965448
นางพนิดา อิ่นคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044965448
นายภาณุพงศ์ กันไพเราะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044965448
นายศรีรัตน์ โพธิแสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044965448
นายพงศ์พันธ์ แม้นชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044965448
นายปรมินทร์ โตน้ำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044965448
นางปิยะมาศ มงคลศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044965448
นางสาวชนัญธิดา คงควร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044965448
นายพลอัศวพล พรหมประดิษฐิ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044965448

นายปรีชา เพียรกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมพิมายศึกษา

นางลักษณียา ฉิมยงค์
นางสาวชลนิชา แสงแก้ว

Facebook

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,756
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044965448 อีเมล์: npss@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Kanokwan Harachai โทรศัพท์: 0871450803 อีเมล์: tc804@npss.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]