โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นางถาวรีย์ มิดเดิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นางนวพร วรรณโกษิตย์
ครู ชำนาญการ
044-635135
นางถนอมจิตร สำเร็จรัมย์
ครู
044-635135
นางสาวอภิญญา ศรีวงศ์ยาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นายเฉลิมชัย เหลืองเดชานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นางสาวแสงระวี อุรารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นางสาวณัฐพร คอนรัมย์
ครู
044-635135
นายนพดล สำเร็จรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป
044-635135
นายเดชา ทองศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
044-635135
นางสาวจันทร์ฐพร ศรีสถิตพร
ครู (อัตราจ้าง)
044-635135
นายวีรศักดิ์ ราชสีห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นางสาวพิชย์นาฎ พลอามาตย์
ครูธุรการ
044-635135
นางพรรณพร ลุงไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นางสุนันทา วิชวรีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นางลาวัลย์ โอทารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นางสุดารัตน์ พูลวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นางจีระวัฒน์ โจมพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นางอุ่นทรัพย์ ประกิจรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135
นางรุ่งอรุณ ข่าขันมะลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-635135

นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองมะเขือ

นางสุนันทา วิชวรีย์
นางถนอมจิตร สำเร็จรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ โทรศัพท์: 044-635135 อีเมล์: nhongmakhua 2012@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสงระวี อุรารัมย์ โทรศัพท์: 0899471099 อีเมล์: sangvee2011@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ