โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสรี โตหนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0981035398
0-4478-8857
นางสาวปาจรีย์ เกตุสำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0868656841
0-4478-8857
นางสาวจุติพร สราญบุรุษ
ครู
0868799405
0-4478-8857
นายประเวศ คีรีวัชรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895832213
0-4478-8857
นางกัญญาวรรณ์ พงษ์สาครสวัส
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4478-8857
นางรัชกร เจวรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877767038
0-4478-8857
นางศุภกานต์ ขุนชาญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4478-8857
นายเผด็จ ทะรารัมย์
ครู ชำนาญการ

0-4478-8857
นางสาวระหงษ์ นพภารัมย์
ครู ชำนาญการ
0857710189
0-4478-8857
นางสุพัตรา ต่างประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844776919
0-4478-8857
นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0837972777
0-4478-8857
นางวัชรี ชาญนิติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814709829
0-4478-8857
นางสาวสุธิมาศ นะรินรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801653092
0-4478-8857
นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895802020
0-4478-8857
นายนำพล ศูนย์คำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0849583813
0-4478-8857
นางหรรษา บุญศิริ
ครู ชำนาญการ
0862468937
0-4478-8857
นางสุธิศา สมหวังได้
ครู ชำนาญการ
0810715597
0-4478-8857
นางธันยาภัทร์ สุขเกษม
ครู ชำนาญการ
0898192446
0-4478-8857
นางสาวคชาภรณ์ จะแรบรัมย์
ครู ชำนาญการ
0883719198
0-4478-8857
นางรัชตา ทันประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0804836336
0-4478-8857
นางมณี น้อยพลี
ครู ชำนาญการ
0819559193
0-4478-8857
นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์
ครู
0812659328
0-4478-8857
นางสาวปนัดดา อามาตร
ครู
0906038781
0-4478-8857
นางอัจฉราพร เต้นภูษา
ครู
0810659818
0-4478-8857
นางสาวรพีพร ส่งศิริ
ครูพี่เลี้ยง
0850268400
0-4478-8857
นางสาวสุภาพร การกระสัง
ครูธุรการ
0804807790
0-4478-8857
นางสาวหฤทัย นิพรรัมย์
อื่นๆ
0863831723
0-4478-8857
นายภานุชัย เรืองประโคน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0801694498
0-4478-8857
นายณัฐพล จงกลกลาง
อื่นๆ
0873783393
0-4478-8857
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา
ครู (อัตราจ้าง)
0854667486
0-4478-8857

นายเสรี โตหนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี
นางสาวปาจรีย์ เกตุสำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี

นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพ
นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

65
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-4478-8857 อีเมล์: Krasanghuairat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธิศา สมหวังได้ โทรศัพท์: 0810715597 อีเมล์: meopanza@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ