โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสรี โตหนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
-
นางสาวปาจรีย์ เกตุสำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวจุติพร สราญบุรุษ
ครู
-
นายประเวศ คีรีวัชรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางกัญญาวรรณ์ พงษ์สาครสวัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางรัชกร เจวรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางศุภกานต์ ขุนชาญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายเผด็จ ทะรารัมย์
ครู ชำนาญการ
-
นางสาวระหงษ์ นพภารัมย์
ครู ชำนาญการ
-
นางสุพัตรา ต่างประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางวัชรี ชาญนิติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวสุธิมาศ นะรินรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายนำพล ศูนย์คำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางหรรษา บุญศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสุธิศา สมหวังได้
ครู ชำนาญการ
-
นางธันยาภัทร์ สุขเกษม
ครู ชำนาญการ
-
นางสาวคชาภรณ์ จะแรบรัมย์
ครู ชำนาญการ
-
นางรัชตา ทันประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางมณี น้อยพลี
ครู ชำนาญการ
-
นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์
ครู
-
นายวาทิต มะริดรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวปนัดดา อามาตร
ครู
-
นางอัจฉราพร เต้นภูษา
ครู
-
นางสาวรพีพร ส่งศิริ
ครูพี่เลี้ยง
-
นางสาวสุภาพร การกระสัง
ครูธุรการ
-
นางสาวหฤทัย นิพรรัมย์
อื่นๆ
-
นายภานุชัย เรืองประโคน
ครู (พนักงานงานราชการ)
-
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา
ครู (อัตราจ้าง)
-

นายเสรี โตหนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี
นางสาวปาจรีย์ เกตุสำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี
นายวาทิต มะริดรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี

นางสุธิศา สมหวังได้
นางรัชตา ทันประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี โทรศัพท์: - อีเมล์: Krasanghuairat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธิศา สมหวังได้ โทรศัพท์: 0810715597 อีเมล์: meopanza@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ