โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสรี โตหนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0837972777
นางวัชรี ชาญนิติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814709829
นางสาวสุธิมาศ นะรินรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801653092
นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895802020
นายนำพล ศูนย์คำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0849583813
นางหรรษา บุญศิริ
ครู ชำนาญการ
0862468937
นางสุธิศา สมหวังได้
ครู ชำนาญการ
0810715597
นางธันยาภัทร์ สุขเกษม
ครู ชำนาญการ
0898192446
นางสาวคชาภรณ์ จะแรบรัมย์
ครู
0883719198
นางรัชตา ทันประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0804836336
นางสาวปาจรีย์ เกตุสำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0868656841
นางมณี น้อยพลี
ครู
0819559193
นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์
ครู
0812659328
นางสาวรพีพร ส่งศิริ
นักการภารโรง
0850268400
นางสาวสุภาพร การกระสัง
ครูธุรการ
0804807790
นางสาวหฤทัย นิพรรัมย์
นักการภารโรง
0863831723
นางสาวปนัดดา อามาตร
ครู
0906038781
นายประเวศ คีรีวัชรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895832213
นางสาวจุติพร สราญบุรุษ
ครู
0868799405
นางกัญญาวรรณ์ พงษ์สาครสวัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชกร เจวรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877767038
นางศุภกานต์ ขุนชาญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉราพร เต้นภูษา
ครู
0810659818
นายเผด็จ ทะรารัมย์
ครู ชำนาญการ
นางสาวระหงษ์ นพภารัมย์
ครู ชำนาญการ
0857710189
นางสุพัตรา ต่างประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844776919

นายเสรี โตหนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี
นางสาวปาจรีย์ เกตุสำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี

นางรัชกร เจวรัมย์
นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-4478-8857 อีเมล์: Krasanghuairat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธิศา สมหวังได้ โทรศัพท์: 0810715597 อีเมล์: meopanza@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ