โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสรี โตหนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0-4478-8857
นางสาวปาจรีย์ เกตุสำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นางสาวจุติพร สราญบุรุษ
ครู
0-4478-8857
นายประเวศ คีรีวัชรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นางกัญญาวรรณ์ พงษ์สาครสวัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นางรัชกร เจวรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นางศุภกานต์ ขุนชาญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นายเผด็จ ทะรารัมย์
ครู ชำนาญการ
0-4478-8857
นางสาวระหงษ์ นพภารัมย์
ครู ชำนาญการ
0-4478-8857
นางสุพัตรา ต่างประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นางวัชรี ชาญนิติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นางสาวสุธิมาศ นะรินรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นายนำพล ศูนย์คำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นางหรรษา บุญศิริ
ครู ชำนาญการ
0-4478-8857
นางสุธิศา สมหวังได้
ครู ชำนาญการ
0-4478-8857
นางธันยาภัทร์ สุขเกษม
ครู ชำนาญการ
0-4478-8857
นางสาวคชาภรณ์ จะแรบรัมย์
ครู ชำนาญการ
0-4478-8857
นางรัชตา ทันประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4478-8857
นางมณี น้อยพลี
ครู ชำนาญการ
0-4478-8857
นางสาวกาญจนา วงศ์ทิมารัตน์
ครู
0-4478-8857
นางสาวปนัดดา อามาตร
ครู
0-4478-8857
นางอัจฉราพร เต้นภูษา
ครู
0-4478-8857
นางสาวรพีพร ส่งศิริ
ครูพี่เลี้ยง
0-4478-8857
นางสาวสุภาพร การกระสัง
ครูธุรการ
0-4478-8857
นางสาวหฤทัย นิพรรัมย์
อื่นๆ
0-4478-8857
นายภานุชัย เรืองประโคน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4478-8857
นายณัฐพล จงกลกลาง
อื่นๆ
0-4478-8857
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา
ครู (อัตราจ้าง)
0-4478-8857

นายเสรี โตหนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี
นางสาวปาจรีย์ เกตุสำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี

นางสุพัตรา ต่างประโคน
นางสุธิศา สมหวังได้

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี โทรศัพท์: 0-4478-8857 อีเมล์: Krasanghuairat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธิศา สมหวังได้ โทรศัพท์: 0810715597 อีเมล์: meopanza@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ