โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวปาจรีย์ เกตุสำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวจุติพร สราญบุรุษ
ครู
-
นายประเวศ คีรีวัชรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางกัญญาวรรณ์ พงษ์สาครสวัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางรัชกร เจวรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางศุภกานต์ ขุนชาญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวระหงษ์ นพภารัมย์
ครู ชำนาญการ
-
นางสุพัตรา ต่างประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางวัชรี ชาญนิติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวสุธิมาศ บัตเลอร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายนำพล ศูนย์คำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางหรรษา บุญศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสุธิศา สมหวังได้
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวคชาภรณ์ จะแรบรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางรัชตา ทันประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางมณี น้อยพลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางพณิตา ประเสริฐศรี
ครู
-
นางสาวปนัดดา อามาตร
ครู
-
นางอัจฉราพร เต้นภูษา
ครู
-
นางสาวรพีพร ส่งศิริ
ครูพี่เลี้ยง
-
นางสาวสุภาพร การกระสัง
ครูธุรการ
-
นายภานุชัย เรืองประโคน
ครู (พนักงานงานราชการ)
-
นางสาวรวิมล นะรินรัมย์
ครู (อัตราจ้าง)
-
นางสาวเจนจิรา การรัมย์
ครู (อัตราจ้าง)
-
นางสาววิภาวดี เจริญรัมย์
ครู
-
นายสมนัก บวรรัมย์
นักการภารโรง
-

นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี
นางสาวปาจรีย์ เกตุสำเภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระสังสามัคคี

นางสาวคชาภรณ์ จะแรบรัมย์
นางรัชตา ทันประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

628
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: Krasanghuairat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธิศา สมหวังได้ โทรศัพท์: 0810715597 อีเมล์: meopanza@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]