โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายชูชีพ ประสงค์ทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายนพกร พุทธา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางปราณีต คนชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา นิยมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจมาศ ชนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งอรุณ ราชแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิมลพร ละครพล
ครู ชำนาญการ
นางนำทรัพย์ อ่อนสนิท
ครู ชำนาญการ
นางทิวาภัค มะธิมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมมิตร นิยมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางลำดวน จิตร์สนธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายดำริ สละกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุรียาพร ไชยวชิรวิทย์
ครู ชำนาญการ
นางสุพรรณี คร่ำทอง
ครู ชำนาญการ
นายประสิทธิ์ งามผักแว่น
ครู ชำนาญการ
นางธิดารัตน์ ยนต์ดัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร สามนคร
ครู
นายวีระศักดิ์ พิชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปนัดดา จอสูงเนิน
ครู
นายราเมษ ลางกระโทก
ครู
นางสิริ์กาญจน์ สิงห์เสน
ครู
0883681594
นางบังอร แสนสะอาด
ครูผู้ช่วย
นางดาราพร หนองแบก
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิรินภา สุเรรัมย์
ครู
0900362393
นางสาวชนพรรณ ทองดี
ครู (อัตราจ้าง)
0849392982
นายประกิจ กรงกระโทก
ครูธุรการ
0872190420
นางสาวกัญจิรา จันชนะ
ครู (อัตราจ้าง)
0916759047
นางสาวฉัตนฬี ทองดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0847540208

นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ
นายชูชีพ ประสงค์ทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ
นายนพกร พุทธา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ

นางรุ่งอรุณ ราชแก้ว
นางปนัดดา จอสูงเนิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044607225 อีเมล์: anubannonsuwan@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: ปนัดดา จอสูงเนิน โทรศัพท์: 0831286627 อีเมล์: tukata_tata@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ