โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางภาณี ระรื่นรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางราวดี รัตนเพ็ชร์
ครู
044607225
นายชูชีพ ประสงค์ทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางนำทรัพย์ อ่อนสนิท
ครู ชำนาญการ
044607225
นางสาวชุลีพร เรืองศรี
ครูผู้ช่วย
044607225
นายอุดมโชค แสนเดช
ครู
044607225
นางดวงดาว น้อยโลมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางเพ็ญนภา สวนบุรี
ครู
044607225
นางปราณีต คนชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางกาญจนา นิยมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางเบญจมาศ ชนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางรุ่งอรุณ ราชแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางพิมลพร ละครพล
ครู ชำนาญการ
044607225
นางทิวาภัค มะธิมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นายสมมิตร นิยมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นายดำริ สละกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางสุรียาพร ไชยวชิรวิทย์
ครู ชำนาญการ
044607225
นายประสิทธิ์ งามผักแว่น
ครู ชำนาญการ
044607225
นางธิดารัตน์ ยนต์ดัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นางสุภาพร สามนคร
ครู
044607225
นายวีระศักดิ์ พิชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044607225
นายราเมษ ลางกระโทก
ครู
044607225
นางสาวสุมัชญา พุทธิชาติ
ครู
044607225
นางอาภากร แก้วมะเริง
ครู
044607225
นางปทุมทอง ศรีวงษา
ครูผู้ช่วย
044607225
นางสิรินทรัตน์ แจ่มทองหลาง
ครูผู้ช่วย
044607225
นายณัฐยชญ์ กรงกระโทก
ครูธุรการ
044607225
นางสาวกาญจนา นาพิมพ์
ครู
044607225
นายประพาส โชนกระโทก
บรรณารักษ์
044607225
นางสาวกฤตชญาพร ไพรจักร
ครู
044607225
นางสาวจันทิมา จันทร์งาม
ครู
044607225
นางสาวศิรินภา สุเรรัมย์
ครู
044607225
นางสาวชนพรรณ ทองดี
ครู (อัตราจ้าง)
044607225
นางศศิพิมล สิงห์สุพรรณ
ครู
044607225
นางสาวกัญจิรา จันชนะ
ครู (อัตราจ้าง)
044607225
นางสาวฉัตนฬี ทองดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
044607225

นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ
นายชูชีพ ประสงค์ทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ

นางเพ็ญนภา สวนบุรี
นางพิมลพร ละครพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

288
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044607225 อีเมล์: anubannonsuwan@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: นางราวดี รัตนเพ็ชร์ โทรศัพท์: 0857630891 อีเมล์: rawadee2548@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]