โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

044607225
นายชูชีพ ประสงค์ทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

044607225
นางราวดี รัตนเพ็ชร์
ครู
0857630891
044607225
นางปราณีต คนชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ

044607225
นางกาญจนา นิยมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044607225
นางเบญจมาศ ชนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

044607225
นางรุ่งอรุณ ราชแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

044607225
นางพิมลพร ละครพล
ครู ชำนาญการ

044607225
นางนำทรัพย์ อ่อนสนิท
ครู ชำนาญการ

044607225
นางทิวาภัค มะธิมา
ครู ชำนาญการพิเศษ

044607225
นายสมมิตร นิยมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044607225
นางลำดวน จิตร์สนธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044607225
นายดำริ สละกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044607225
นางสุรียาพร ไชยวชิรวิทย์
ครู ชำนาญการ

044607225
นางสุพรรณี คร่ำทอง
ครู ชำนาญการ

044607225
นายประสิทธิ์ งามผักแว่น
ครู ชำนาญการ

044607225
นางธิดารัตน์ ยนต์ดัน
ครู ชำนาญการพิเศษ

044607225
นางสุภาพร สามนคร
ครู

044607225
นายวีระศักดิ์ พิชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

044607225
นางปนัดดา จอสูงเนิน
ครู

044607225
นายราเมษ ลางกระโทก
ครู

044607225
นางสิรินทรัตน์ แจ่มทองหลาง
ครูผู้ช่วย
0897121397
044607225
นางสาวศิรินภา สุเรรัมย์
ครู
0900362393
044607225
นางสาวชนพรรณ ทองดี
ครู (อัตราจ้าง)
0849392982
044607225
นางศศิพิมล สิงห์สุพรรณ
ครู
0810593352
044607225
นายประกิจ กรงกระโทก
ครูธุรการ
0872190420
044607225
นางสาวกัญจิรา จันชนะ
ครู (อัตราจ้าง)
0916759047
044607225
นางสาวฉัตนฬี ทองดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0847540208
044607225

นายธีระ คนชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ
นายชูชีพ ประสงค์ทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโนนสุวรรณ

นางธิดารัตน์ ยนต์ดัน
นางปนัดดา จอสูงเนิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

24
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044607225 อีเมล์: anubannonsuwan@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: ปนัดดา จอสูงเนิน โทรศัพท์: 0831286627 อีเมล์: tukata_tata@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ