ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนวลจันทร์ นวลศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุ
086 2519753
044-611098
นางสมพร เฮงขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
089-7227531
044-611098
นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0892754488
044-611098
นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดี
ครู
0818799087
044-611098
นางสาวจารุชา รัชตสุภัค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819552973
044-611098
นายอารยะชัย ชนะวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0897177042
044-611098
นายธีระวัฒน์ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0897170160
044-611098
นางจุฑามาศ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0892754488
044-611098
นายอภินันท์ เนื่องคันธีร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-611098
นางมาลัยลักษณ์ ลมไธสง
ครู ชำนาญการ
0827577645
044-611098
นางศศิธร บุพโต
ครู

044-611098
นางรวยริน ชนะกุล
ครู ชำนาญการ
089-8651495
044-611098
นางพรเพ็ญ ศิริวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807358922
044-611098
นายพิสิษฐ์ ธีรอิทธิรัตน์
ครู ชำนาญการ
0892845496
044-611098
นางรมิดา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817186496
044-611098
นางสาวจิระวัฒน์ หาญสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819990980
044-611098
นางสาวดาเนตร มหาเมฆ
ครู ชำนาญการ
0894235255
044-611098
นางจริยา โยคะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818798935
044-611098
นางสุมลฑา วงศ์ทองเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878783330
044-611098
นายภัทรพงศ์ แมนประโคน
ครู ชำนาญการ
0812660789
044-611098
นายเหลือศักดิ์ ปิยารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890214101
044-611098
นางสุวัจณี เดชวีระธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850255604
044-611098
นายวิทูร สังขกุลมาลา
ครู ชำนาญการ
089-1337444
044-611098
นายไพสิฐ ประจันบาล
ครู ชำนาญการ
0834685789
044-611098
นายกิตติศักดิ์ บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856314224
044-611098
นายธงชัย ศรีแสนปาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891893984
044-611098
นางธัญรัศมิ์ ธีรอิทธิรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865823638
044-611098
นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819769101
044-611098
นายบรรยาย มารมย์
ครู ชำนาญการ
089-5859476
044-611098
นายวุฒิพร วิทยเดช
ครู ชำนาญการ
080-1746665
044-611098
นายปรมินทร์ ศุขไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801889977
044-611098
นางศิริวรรณ นันทประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0874422047
044-611098
นางสาวสมจิต โกศลวัฒนา
ครู ชำนาญการ
087-9616180
044-611098
นายบรรจง จารพิมพ์
ครู ชำนาญการ
0821547781
044-611098
นายสมชัย จันทร์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891895543
044-611098
นายสมพร ศรีพรชัย
ครู ชำนาญการ
0892822406
044-611098
นางสุปราณี มงคลล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862508472
044-611098
นายสมศักดิ์ ค้าคล่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810662509
044-611098
นายวารสิทธิ์ นรัฐกิจ
ครู ชำนาญการ
0853124830
044-611098
นายนันทภพ หมั่นกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899175750
044-611098
นางสาวสุวณีย์ ค่ายหนองสวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807223842
044-611098
นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831288211
044-611098
นางสาววรัทยา ตระกูลสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
0818773391
044-611098
นายสหัสไชย สุขศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878710947
044-611098
นางอุบลทิพย์ ลักษณะเพชร
ครู ชำนาญการ
089-4254646
044-611098
นางธนิดา นิลสระคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871143590
044-611098
นายธนเดช นิลสระคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818775590
044-611098
นางจินดาพัณณ์ เอี่ยมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6284423
044-611098
นางชลลดา ศิริถาวรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810651683
044-611098
นายวรพงศ์ ศิริถาวรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865827177
044-611098
นางอรพิน วัชเรนทร์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854138759
044-611098
นายสุเทพ ศรีละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868719053
044-611098
นายยุธธรรม จันทร์สว่าง
ครู ชำนาญการ
0567192523
044-611098
นายวิเจตต์ พะวิกขุณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891902332
044-611098
นางจารุชา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการ
0893590870
044-611098
นายรุ่งศักดิ์ สว่างอารีย์รักษ์
ครู ชำนาญการ
0869731301
044-611098
นางพรทิพย์ ศิริพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894241010
044-611098
นายวาศนรรค์ พินศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866771792
044-611098
นางนวลจันทร์ เทียนวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847651385
044-611098
นางนวรัตน เตชะบุตรศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
081 9674133
044-611098
นางสุมาลี อุ่นจิตต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816668696
044-611098
นายแสวง พิศาลวนิชย์กุล
ครู ชำนาญการ
0821482466
044-611098
นางคำนึง ร่วมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6258256
044-611098
นางสาวธรดาภร บุษราคัม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872443533
044-611098
นางธนกฤตา บุณย์เดชาวัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
080-1584955
044-611098
นายวรา พินิจศักดิ์
ครู ชำนาญการ

044-611098
นางสาวอิษฎา เข็มบุปผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0804748790
044-611098
นางมุกดา ลิขิตประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-5849779
044-611098
นางสาวนงนารถ ไชยนต์
ครู ชำนาญการ
086-8675960
044-611098
นายดนัย รามฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896275480
044-611098
นางปริญญารัตน์ จันทร์ชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8642900
044-611098
นางภารดี จันทน์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868789047
044-611098
นางภัทรภร วงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0883635508
044-611098
นางพัชรินทร์ กัลยพฤกษ์
ครู ชำนาญการ
0866531365
044-611098
นางจตุพร ทิพย์อักษร
ครู ชำนาญการ
0862445903
044-611098
นายภูริพงศ์ ทองแข็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-4175932
044-611098
นายปรีชาญ ทานผดุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817182008
044-611098
นางกนกรัตน์ แสนมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0827543712
044-611098
นางผ่องศรี ทาขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812663152
044-611098
นางสุรีรัตน์ ศิริเลขอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-9085659
044-611098
นายมนัส ทาขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812663152
044-611098
นางณภัคปวีร์ พัฒนะชัยรุจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862446676
044-611098
นายณชภัส วิชยปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862616316
044-611098
นายรชฏโยธิน ตังศพงษ์
ครู ชำนาญการ
0868677070
044-611098
นางชณิกภา วิชยปรีชา
ครู ชำนาญการ

044-611098
นายเตชิต นันทประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-1681751
044-611098
นางนันทวรรณ แมนประโคน
ครู ชำนาญการ
0866418261
044-611098
นางพิมลมาศ เรืองไพศาล
ครู ชำนาญการ
0895809626
044-611098
นายอัครณัฐ บุญมะยา
ครู ชำนาญการ
083-7967677
044-611098
นางพุทธิมา ปราบริปูตลุงกุล
ครู ชำนาญการ
0831293922
044-611098
นายดิฐพร ดิษยเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2611515
044-611098
นางสาวศิริลักษณ์ รัตนโภคภัณฑ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894270491
044-611098
นางลลิตา อินไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6274722
044-611098
นายนิวัฒน์ ชาติประสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892861884
044-611098
นายรณชัย ศิริมนทกาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-611098
นายประเสริฐ สังข์รัมย์
ครู ชำนาญการ
0811863455
044-611098
นางประนอม วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0803342549
044-611098
นายพิเชฐ วิริยะ
ครู ชำนาญการ
0818765162
044-611098
นางอุบลพรรณ ทองพรม
ครู
081-5495779
044-611098
นายธีรพงษ์ สู่สุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862477769
044-611098
นางสาวพิมลพรรณ ปรุงโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892253682
044-611098
นางเยาวลักษณ์ จินตนสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862441368
044-611098
นางสาวจิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์
ครู ชำนาญการ
0894147241
044-611098
นางโสมวรรณ แฝงเวียง
ครู
0899492697
044-611098
นางน้องนุช วิทยเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-1064546
044-611098
นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพทูรย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-2828315
044-611098
นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0837975558
044-611098
นางจิตติญา วัชรินทรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
088-3654638
044-611098
นางสาวนุชรี นิยโมสถ
ครู
089-1142195
044-611098
นางสาวผิวผ่อง ทมานนท์
ครู
0857702230
044-611098
นางวรรณภา ชนะบำรุง
ครู ชำนาญการ
089-2823421
044-611098
นายอภิชัย ชื่นเย็น
ครู
0868660715
044-611098
นายปพน เอิบอิ่ม
ครู ชำนาญการ
0844106211
044-611098
นายอมฤทธิ์ บุพโต
ครู ชำนาญการ
083-4647022
044-611098
นางกัลยา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5845245
044-611098
นางวรวีร์ บุญวีรบุตร
ครู ชำนาญการ
0819775801
044-611098
นายชะนะ โชคศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895802799
044-611098
นางสาวพรนภา แซ่ตัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-2555521
044-611098
นายวัชรินทร์ คงนุรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810718977
044-611098
นางสาวอรุณรัตน์ วิญญารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844178623
044-611098
นายกฤษฎา รุนเจริญ
ครู ชำนาญการ
0807225885
044-611098
นางมัลลิกา ทองดีศรีเจริญ
ครู
0898462040
044-611098
นางสาวชญานิศ ไกรสีห์
ครู
090-6167889
044-611098
นางสาคร นาจำปา
ครู ชำนาญการ
0894249099
044-611098
นายชาญวิทย์ เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการ
0872530167,0880756901
044-611098
นางสุมาลี เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0839920374
044-611098
นางสาวนวพรรษ พวงไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-611098
นายถนอมศักดิ์ การศุภกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854132642
044-611098
นางศิรินุกูล ดีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807239194
044-611098
นางรัตนา ศรีหาคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0888506039
044-611098
นายอาจินต์ ดีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0885833592
044-611098
นายอุทิศ กำลังรัมย์
ครู ชำนาญการ
0872414748
044-611098
นางสาววรนารถ ลิ้มอัมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862543989
044-611098
นางสาวแสงจันทร์ บุญยะมินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819673312
044-611098
นางวารินทร์ เสาร์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817307577
044-611098
นายสุรสิทธิ์ เมืองแสน
ครู ชำนาญการ
085492296
044-611098
นางสุธาสินี เสริมสุข
ครู
0874511859
044-611098
นายกรวุฒิ อรุณรัมย์
ครู ชำนาญการ
080-1568726
044-611098
นางชลิดา โอทารัมย์
ครู ชำนาญการ
086-8706049
044-611098
นางณัฐพร นวนสาย
ครู
085-4923548
044-611098
นางสาวพัชรินทร์ สังขกุลมาลา
ครู ชำนาญการ
081-7251558
044-611098
นายวิระจิตร เตียมไธสง
ครู ชำนาญการ
0908234310
044-611098
นายกุลยุทธ คะเรียงรัมย์
ครู
0801553322
044-611098
นางเปรมยุดา ไสยบุญ
ครู ชำนาญการ
0817251095
044-611098
นางธัญพร กุลจิตติธาดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854917906
044-611098
นางปภาวรินธร์ ชำนาญชัญศรี
ครู ชำนาญการ
086 2478441
044-611098
นางสายใจ โชคศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810719149
044-611098
นางออนภา ทำหนองพอก
ครู ชำนาญการ
0871554254
044-611098
นางสมฤดี มะลิซ้อน
ครู ชำนาญการ
081-9974909
044-611098
นางสาวธาราทิพย์ พุ่มชุมพล
ครู
086-8688194
044-611098
นางสาวฐนันวัลย์ ประเสริฐยิ่ง
ครู ชำนาญการ
0867192550
044-611098
นายยุทธนา อุไรมาลย์
ครู
0878644840
044-611098
นางนิสยาการณ์ ชนะค้า
ครู
087 4400888
044-611098
นางปิยนุช เชื่อมกลาง
ครู
086 7249224
044-611098
นายพชร จริยานุสรณ์
ครู
0898775900
044-611098
นางสุวรรณา ศรีแสนปาง
ครู
089 2813535
044-611098
นายทินกร สีโสภณ
ครู
089-7224243
044-611098
นายวรงค์ โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
081 0720939
044-611098
นางอัญชลี นาเลาห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821234568
044-611098
นายบัญญัติ แก่นสา
ครู ชำนาญการ
0810677574
044-611098
นางจุติกา อุบาลี
ครู ชำนาญการ
0848285577
044-611098
นายอธิราช ชึดนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0885826672
044-611098
นายคณาวุฒิ วิวัฒน์ชัย
ครู
0868688336
044-611098
นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน์
ครู
0880756901
044-611098
นายพีระพันธ์ เพชรสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868711108
044-611098
นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ
ครู ชำนาญการ
0880842698
044-611098
นางศิรินภา นกแก้ว
ครูผู้ช่วย
0801567684
044-611098
นางสาวนวรัตน์ บูรณพันศักดิ์
ครูผู้ช่วย
088-7277398
044-611098
นางสาวพัชราภรณ์ กะการัมย์
ครูผู้ช่วย
0800961688
044-611098
นายศราวุธ ปะทะโก
ครูผู้ช่วย
0837406818
044-611098
นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครูผู้ช่วย
080 1039575
044-611098
นางสาวศุภากร ศิวกุล
ครูผู้ช่วย
0910188936
044-611098
นางฉัตรชนก สิงหสกุลธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
081 7253862
044-611098
นางสาวสุนันทา ชำนาญทาง
ครูผู้ช่วย
0801546662
044-611098
นางวรรณวิไล ชุตินิรันดร์
ครูผู้ช่วย
089-7165535
044-611098

นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นางสาวจารุชา รัชตสุภัค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นายอารยะชัย ชนะวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นายธีระวัฒน์ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นางจุฑามาศ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม

นางสาวศิริลักษณ์ รัตนโภคภัณฑ์
นางสมฤดี มะลิซ้อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

99
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-611098 อีเมล์: burirampit@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: สัคสม พระภูจำนงค์ โทรศัพท์: 0831013925 อีเมล์: saksom@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ