ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนวลจันทร์ นวลศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายปัณณทัต วิวัตรชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสมพร เฮงขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายสุคนธ์ แสนมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-611098
นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวจารุชา รัชตสุภัค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายอารยะชัย ชนะวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายธีระวัฒน์ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางจุฑามาศ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสุรีย์ มูลมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นายวัชรินทร์ แสนเลิศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางอภิชญา สิริรุ่งวนิช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางจรรยา อาสนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางสาวกัลย์สินี วัชรพงศ์ศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นายอภินันท์ เนื่องคันธีร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางมาลัยลักษณ์ ลมไธสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางศศิธร บุพโต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางรวยริน ชนะกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางพรเพ็ญ ศิริวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายพิสิษฐ์ ธีรอิทธิรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางรมิดา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวจิระวัฒน์ หาญสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวดาเนตร มหาเมฆ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางจริยา โยคะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสุมลฑา วงศ์ทองเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายภัทรพงศ์ แมนประโคน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายเหลือศักดิ์ ปิยารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสุวัจณี เดชวีระธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายวิทูร สังขกุลมาลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายไพสิฐ ประจันบาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายกิตติศักดิ์ บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายธงชัย ศรีแสนปาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางธัญรัศมิ์ ธีรอิทธิรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายบรรยาย มารมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายวุฒิพร วิทยเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายปรมินทร์ ศุขไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางศิริวรรณ นันทประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวสมจิต โกศลวัฒนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายบรรจง จารพิมพ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายสมชัย จันทร์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายสมพร ศรีพรชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางสุปราณี มงคลล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายสมศักดิ์ ค้าคล่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายวารสิทธิ์ นรัฐกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายนันทภพ หมั่นกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวสุวณีย์ ค่ายหนองสวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาววรัทยา ตระกูลสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายสหัสไชย สุขศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางอุบลทิพย์ ลักษณะเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางธนิดา นิลสระคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายธนเดช นิลสระคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางจินดาพัณณ์ เอี่ยมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางชลลดา ศิริถาวรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายวรพงศ์ ศิริถาวรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางอรพิน วัชเรนทร์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายสุเทพ ศรีละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายยุธธรรม จันทร์สว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายวิเจตต์ พะวิกขุณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางจารุชา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายรุ่งศักดิ์ สว่างอารีย์รักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางพรทิพย์ ศิริพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายวาศนรรค์ พินศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางนวลจันทร์ เทียนวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางนวรัตน เตชะบุตรศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสุมาลี อุ่นจิตต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายแสวง พิศาลวนิชย์กุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางคำนึง ร่วมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวธรดาภร บุษราคัม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางธนกฤตา บุณย์เดชาวัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายวรา พินิจศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวอิษฎา เข็มบุปผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางมุกดา ลิขิตประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวนงนารถ ไชยนต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายดนัย รามฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางปริญญารัตน์ จันทร์ชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางภารดี จันทน์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางภัทรภร วงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางพัชรินทร์ กัลยพฤกษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางจตุพร ทิพย์อักษร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายภูริพงศ์ ทองแข็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายปรีชาญ ทานผดุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางกนกรัตน์ แสนมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางผ่องศรี ทาขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสุรีรัตน์ ศิริเลขอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายมนัส ทาขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางณภัคปวีร์ พัฒนะชัยรุจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายณชภัส วิชยปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายรชฏโยธิน ตังศพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางชณิกภา วิชยปรีชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายเตชิต นันทประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางนันทวรรณ แมนประโคน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางพิมลมาศ เรืองไพศาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายอัครณัฐ บุญมะยา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางพุทธิมา ปราบริปูตลุงกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายดิฐพร ดิษยเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวศิริลักษณ์ รัตนโภคภัณฑ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางลลิตา อินไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายนิวัฒน์ ชาติประสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายรณชัย ศิริมนทกาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายประเสริฐ สังข์รัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางประนอม วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายพิเชฐ วิริยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางอุบลพรรณ ทองพรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายธีรพงษ์ สู่สุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวพิมลพรรณ ปรุงโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางเยาวลักษณ์ จินตนสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวจิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางโสมวรรณ แฝงเวียง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางน้องนุช วิทยเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพทูรย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางจิตติญา วัชรินทรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวนุชรี นิยโมสถ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวผิวผ่อง ทมานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางวรรณภา ชนะบำรุง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายปพน เอิบอิ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายอมฤทธิ์ บุพโต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางกัลยา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสำรวย โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางวรวีร์ บุญวีรบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายชะนะ โชคศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวพรนภา แซ่ตัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายวัชรินทร์ คงนุรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวอรุณรัตน์ วิญญารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายกฤษฎา รุนเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางมัลลิกา ทองดีศรีเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวชญานิศ ไกรสีห์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางชุติมา สดใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาคร นาจำปา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายชาญวิทย์ เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสุมาลี เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวนวพรรษ พวงไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายถนอมศักดิ์ การศุภกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางศิรินุกูล ดีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางรัตนา ศรีหาคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายอาจินต์ ดีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายอุทิศ กำลังรัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางมณีรัตน์ รักเพื่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางสาววรนารถ ลิ้มอัมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวแสงจันทร์ บุญยะมินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางวารินทร์ เสาร์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายสุรสิทธิ์ เมืองแสน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสุธาสินี เสริมสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายกรวุฒิ อรุณรัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางชลิดา โอทารัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางณัฐพร นวนสาย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวพัชรินทร์ สังขกุลมาลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายวิระจิตร เตียมไธสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายกุลยุทธ คะเรียงรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางเปรมยุดา ไสยบุญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางธัญพร กุลจิตติธาดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางปภาวรินธร์ ชำนาญชัญศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางศิรินันท์ พรหมดำรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสายใจ โชคศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางออนภา ทำหนองพอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสมฤดี มะลิซ้อน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวธาราทิพย์ พุ่มชุมพล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวฐนันวัลย์ ประเสริฐยิ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายยุทธนา อุไรมาลย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางนิสยาการณ์ ชนะค้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางปิยนุช เชื่อมกลาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายพชร จริยานุสรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสุวรรณา ศรีแสนปาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายทินกร สีโสภณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวจิตมุทิตา แก้วมุกดา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางสาวพรทิพย์ สีโสภณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายวรงค์ โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางอัญชลี นาเลาห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายบัญญัติ แก่นสา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางจุติกา อุบาลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายอธิราช ชึดนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายคณาวุฒิ วิวัฒน์ชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายพีระพันธ์ เพชรสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางศิรินภา นกแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวนวรัตน์ บูรณพันศักดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวพัชราภรณ์ กะการัมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายศราวุธ ปะทะโก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสาวศุภากร ศิวกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางฉัตรชนก สิงหสกุลธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางสยุมพร เลิศใหญ่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางสาวสุนันทา ชำนาญทาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098
นางวรรณวิไล ชุตินิรันดร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
044-611098

นายปัณณทัต วิวัตรชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นายสุคนธ์ แสนมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นางสาวจารุชา รัชตสุภัค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นายอารยะชัย ชนะวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นายธีระวัฒน์ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นางจุฑามาศ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม

นางจริยา โยคะสิงห์
นายอัครณัฐ บุญมะยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,029
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-611098 อีเมล์: burirampit@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อรพิน วัชรเรนทร์วงศ์ โทรศัพท์: 0854138759 อีเมล์: orapin_wat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]