ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนวลจันทร์ นวลศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุ
086 2519753
044-611098
นางสมพร เฮงขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
089-7227531
044-611098
นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0892754488
044-611098
นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดี
ครู
0818799087
044-611098
นางสาวจารุชา รัชตสุภัค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819552973
044-611098
นายอารยะชัย ชนะวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0897177042
044-611098
นายธีระวัฒน์ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0897170160
044-611098
นางจุฑามาศ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0892754488
044-611098
นายอภินันท์ เนื่องคันธีร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-611098
นางมาลัยลักษณ์ ลมไธสง
ครู ชำนาญการ
0827577645
044-611098
นางศศิธร บุพโต
ครู

044-611098
นางรวยริน ชนะกุล
ครู ชำนาญการ
089-8651495
044-611098
นางพรเพ็ญ ศิริวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807358922
044-611098
นายพิสิษฐ์ ธีรอิทธิรัตน์
ครู ชำนาญการ
0892845496
044-611098
นางรมิดา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817186496
044-611098
นางสาวจิระวัฒน์ หาญสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819990980
044-611098
นางสาวดาเนตร มหาเมฆ
ครู ชำนาญการ
0894235255
044-611098
นางจริยา โยคะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818798935
044-611098
นางสุมลฑา วงศ์ทองเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878783330
044-611098
นายภัทรพงศ์ แมนประโคน
ครู ชำนาญการ
0812660789
044-611098
นายเหลือศักดิ์ ปิยารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0890214101
044-611098
นางสุวัจณี เดชวีระธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850255604
044-611098
นายวิทูร สังขกุลมาลา
ครู ชำนาญการ
089-1337444
044-611098
นายไพสิฐ ประจันบาล
ครู ชำนาญการ
0834685789
044-611098
นายกิตติศักดิ์ บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856314224
044-611098
นายธงชัย ศรีแสนปาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891893984
044-611098
นางธัญรัศมิ์ ธีรอิทธิรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865823638
044-611098
นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819769101
044-611098
นายบรรยาย มารมย์
ครู ชำนาญการ
089-5859476
044-611098
นายวุฒิพร วิทยเดช
ครู ชำนาญการ
080-1746665
044-611098
นายปรมินทร์ ศุขไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801889977
044-611098
นางศิริวรรณ นันทประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0874422047
044-611098
นางสาวสมจิต โกศลวัฒนา
ครู ชำนาญการ
087-9616180
044-611098
นายบรรจง จารพิมพ์
ครู ชำนาญการ
0821547781
044-611098
นายสมชัย จันทร์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891895543
044-611098
นายสมพร ศรีพรชัย
ครู ชำนาญการ
0892822406
044-611098
นางสุปราณี มงคลล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862508472
044-611098
นายสมศักดิ์ ค้าคล่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810662509
044-611098
นายวารสิทธิ์ นรัฐกิจ
ครู ชำนาญการ
0853124830
044-611098
นายนันทภพ หมั่นกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899175750
044-611098
นางสาวสุวณีย์ ค่ายหนองสวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807223842
044-611098
นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831288211
044-611098
นางสาววรัทยา ตระกูลสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
0818773391
044-611098
นายสหัสไชย สุขศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878710947
044-611098
นางอุบลทิพย์ ลักษณะเพชร
ครู ชำนาญการ
089-4254646
044-611098
นางธนิดา นิลสระคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871143590
044-611098
นายธนเดช นิลสระคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818775590
044-611098
นางจินดาพัณณ์ เอี่ยมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6284423
044-611098
นางชลลดา ศิริถาวรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810651683
044-611098
นายวรพงศ์ ศิริถาวรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865827177
044-611098
นางอรพิน วัชเรนทร์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854138759
044-611098
นายสุเทพ ศรีละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868719053
044-611098
นายยุธธรรม จันทร์สว่าง
ครู ชำนาญการ
0567192523
044-611098
นายวิเจตต์ พะวิกขุณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891902332
044-611098
นางจารุชา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการ
0893590870
044-611098
นายรุ่งศักดิ์ สว่างอารีย์รักษ์
ครู ชำนาญการ
0869731301
044-611098
นางพรทิพย์ ศิริพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894241010
044-611098
นายวาศนรรค์ พินศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866771792
044-611098
นางนวลจันทร์ เทียนวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847651385
044-611098
นางนวรัตน เตชะบุตรศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
081 9674133
044-611098
นางสุมาลี อุ่นจิตต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816668696
044-611098
นายแสวง พิศาลวนิชย์กุล
ครู ชำนาญการ
0821482466
044-611098
นางคำนึง ร่วมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6258256
044-611098
นางสาวธรดาภร บุษราคัม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872443533
044-611098
นางธนกฤตา บุณย์เดชาวัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
080-1584955
044-611098
นายวรา พินิจศักดิ์
ครู ชำนาญการ

044-611098
นางสาวอิษฎา เข็มบุปผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0804748790
044-611098
นางมุกดา ลิขิตประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-5849779
044-611098
นางสาวนงนารถ ไชยนต์
ครู ชำนาญการ
086-8675960
044-611098
นายดนัย รามฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896275480
044-611098
นางปริญญารัตน์ จันทร์ชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8642900
044-611098
นางภารดี จันทน์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868789047
044-611098
นางภัทรภร วงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0883635508
044-611098
นางพัชรินทร์ กัลยพฤกษ์
ครู ชำนาญการ
0866531365
044-611098
นางจตุพร ทิพย์อักษร
ครู ชำนาญการ
0862445903
044-611098
นายภูริพงศ์ ทองแข็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-4175932
044-611098
นายปรีชาญ ทานผดุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817182008
044-611098
นางกนกรัตน์ แสนมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0827543712
044-611098
นางผ่องศรี ทาขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812663152
044-611098
นางสุรีรัตน์ ศิริเลขอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-9085659
044-611098
นายมนัส ทาขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812663152
044-611098
นางณภัคปวีร์ พัฒนะชัยรุจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862446676
044-611098
นายณชภัส วิชยปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862616316
044-611098
นายรชฏโยธิน ตังศพงษ์
ครู ชำนาญการ
0868677070
044-611098
นางชณิกภา วิชยปรีชา
ครู ชำนาญการ

044-611098
นายเตชิต นันทประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-1681751
044-611098
นางนันทวรรณ แมนประโคน
ครู ชำนาญการ
0866418261
044-611098
นางพิมลมาศ เรืองไพศาล
ครู ชำนาญการ
0895809626
044-611098
นายอัครณัฐ บุญมะยา
ครู ชำนาญการ
083-7967677
044-611098
นางพุทธิมา ปราบริปูตลุงกุล
ครู ชำนาญการ
0831293922
044-611098
นายดิฐพร ดิษยเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2611515
044-611098
นางสาวศิริลักษณ์ รัตนโภคภัณฑ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894270491
044-611098
นางลลิตา อินไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6274722
044-611098
นายนิวัฒน์ ชาติประสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892861884
044-611098
นายรณชัย ศิริมนทกาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-611098
นายประเสริฐ สังข์รัมย์
ครู ชำนาญการ
0811863455
044-611098
นางประนอม วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0803342549
044-611098
นายพิเชฐ วิริยะ
ครู ชำนาญการ
0818765162
044-611098
นางอุบลพรรณ ทองพรม
ครู
081-5495779
044-611098
นายธีรพงษ์ สู่สุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862477769
044-611098
นางสาวพิมลพรรณ ปรุงโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892253682
044-611098
นางเยาวลักษณ์ จินตนสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862441368
044-611098
นางสาวจิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์
ครู ชำนาญการ
0894147241
044-611098
นางโสมวรรณ แฝงเวียง
ครู
0899492697
044-611098
นางน้องนุช วิทยเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-1064546
044-611098
นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพทูรย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-2828315
044-611098
นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0837975558
044-611098
นางจิตติญา วัชรินทรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
088-3654638
044-611098
นางสาวนุชรี นิยโมสถ
ครู
089-1142195
044-611098
นางสาวผิวผ่อง ทมานนท์
ครู
0857702230
044-611098
นางวรรณภา ชนะบำรุง
ครู ชำนาญการ
089-2823421
044-611098
นายอภิชัย ชื่นเย็น
ครู
0868660715
044-611098
นายปพน เอิบอิ่ม
ครู ชำนาญการ
0844106211
044-611098
นายอมฤทธิ์ บุพโต
ครู ชำนาญการ
083-4647022
044-611098
นางกัลยา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5845245
044-611098
นางวรวีร์ บุญวีรบุตร
ครู ชำนาญการ
0819775801
044-611098
นายชะนะ โชคศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895802799
044-611098
นางสาวพรนภา แซ่ตัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-2555521
044-611098
นายวัชรินทร์ คงนุรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810718977
044-611098
นางสาวอรุณรัตน์ วิญญารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844178623
044-611098
นายกฤษฎา รุนเจริญ
ครู ชำนาญการ
0807225885
044-611098
นางมัลลิกา ทองดีศรีเจริญ
ครู
0898462040
044-611098
นางสาวชญานิศ ไกรสีห์
ครู
090-6167889
044-611098
นางสาคร นาจำปา
ครู ชำนาญการ
0894249099
044-611098
นายชาญวิทย์ เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการ
0872530167,0880756901
044-611098
นางสุมาลี เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0839920374
044-611098
นางสาวนวพรรษ พวงไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-611098
นายถนอมศักดิ์ การศุภกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854132642
044-611098
นางศิรินุกูล ดีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807239194
044-611098
นางรัตนา ศรีหาคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0888506039
044-611098
นายอาจินต์ ดีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0885833592
044-611098
นายอุทิศ กำลังรัมย์
ครู ชำนาญการ
0872414748
044-611098
นางสาววรนารถ ลิ้มอัมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862543989
044-611098
นางสาวแสงจันทร์ บุญยะมินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819673312
044-611098
นางวารินทร์ เสาร์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817307577
044-611098
นายสุรสิทธิ์ เมืองแสน
ครู ชำนาญการ
085492296
044-611098
นางสุธาสินี เสริมสุข
ครู
0874511859
044-611098
นายกรวุฒิ อรุณรัมย์
ครู ชำนาญการ
080-1568726
044-611098
นางชลิดา โอทารัมย์
ครู ชำนาญการ
086-8706049
044-611098
นางณัฐพร นวนสาย
ครู
085-4923548
044-611098
นางสาวพัชรินทร์ สังขกุลมาลา
ครู ชำนาญการ
081-7251558
044-611098
นายวิระจิตร เตียมไธสง
ครู ชำนาญการ
0908234310
044-611098
นายกุลยุทธ คะเรียงรัมย์
ครู
0801553322
044-611098
นางเปรมยุดา ไสยบุญ
ครู ชำนาญการ
0817251095
044-611098
นางธัญพร กุลจิตติธาดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854917906
044-611098
นางปภาวรินธร์ ชำนาญชัญศรี
ครู ชำนาญการ
086 2478441
044-611098
นางสายใจ โชคศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810719149
044-611098
นางออนภา ทำหนองพอก
ครู ชำนาญการ
0871554254
044-611098
นางสมฤดี มะลิซ้อน
ครู ชำนาญการ
081-9974909
044-611098
นางสาวธาราทิพย์ พุ่มชุมพล
ครู
086-8688194
044-611098
นางสาวฐนันวัลย์ ประเสริฐยิ่ง
ครู ชำนาญการ
0867192550
044-611098
นายยุทธนา อุไรมาลย์
ครู
0878644840
044-611098
นางนิสยาการณ์ ชนะค้า
ครู
087 4400888
044-611098
นางปิยนุช เชื่อมกลาง
ครู
086 7249224
044-611098
นายพชร จริยานุสรณ์
ครู
0898775900
044-611098
นางสุวรรณา ศรีแสนปาง
ครู
089 2813535
044-611098
นายทินกร สีโสภณ
ครู
089-7224243
044-611098
นายวรงค์ โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
081 0720939
044-611098
นางอัญชลี นาเลาห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821234568
044-611098
นายบัญญัติ แก่นสา
ครู ชำนาญการ
0810677574
044-611098
นางจุติกา อุบาลี
ครู ชำนาญการ
0848285577
044-611098
นายอธิราช ชึดนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0885826672
044-611098
นายคณาวุฒิ วิวัฒน์ชัย
ครู
0868688336
044-611098
นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน์
ครู
0880756901
044-611098
นายพีระพันธ์ เพชรสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868711108
044-611098
นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ
ครู ชำนาญการ
0880842698
044-611098
นางศิรินภา นกแก้ว
ครูผู้ช่วย
0801567684
044-611098
นางสาวนวรัตน์ บูรณพันศักดิ์
ครูผู้ช่วย
088-7277398
044-611098
นางสาวพัชราภรณ์ กะการัมย์
ครูผู้ช่วย
0800961688
044-611098
นายศราวุธ ปะทะโก
ครูผู้ช่วย
0837406818
044-611098
นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครูผู้ช่วย
080 1039575
044-611098
นางสาวศุภากร ศิวกุล
ครูผู้ช่วย
0910188936
044-611098
นางฉัตรชนก สิงหสกุลธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
081 7253862
044-611098
นางสาวสุนันทา ชำนาญทาง
ครูผู้ช่วย
0801546662
044-611098
นางวรรณวิไล ชุตินิรันดร์
ครูผู้ช่วย
089-7165535
044-611098

นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นางสาวจารุชา รัชตสุภัค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นายอารยะชัย ชนะวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นายธีระวัฒน์ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นางจุฑามาศ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม

นางจริยา โยคะสิงห์
นางสุรีรัตน์ ศิริเลขอนันต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-611098 อีเมล์: burirampit@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: สัคสม พระภูจำนงค์ โทรศัพท์: 0831013925 อีเมล์: saksom@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ