ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปัณณทัต วิวัตรชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-611098
นางจุฑามาศ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-611098
นายสุคนธ์ แสนมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-611098
นายอภินันท์ เนื่องคันธีร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางมาลัยลักษณ์ ลมไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางศศิธร บุพโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางรวยริน ชนะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางนิสยาการณ์ ชนะค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางพรเพ็ญ ศิริวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-611098
นางรมิดา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-611098
นางสาวจิระวัฒน์ หาญสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-611098
นางจริยา โยคะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางสุมลฑา วงศ์ทองเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นายภัทรพงศ์ แมนประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายวิทูร สังขกุลมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นายธงชัย ศรีแสนปาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางธัญรัศมิ์ ธีรอิทธิรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นายบรรยาย มารมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางศิริวรรณ นันทประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางสาวสมจิต โกศลวัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นายบรรจง จารพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางสุปราณี มงคลล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายสมศักดิ์ ค้าคล่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางฐิตารีย์ ผลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-611098
นางสาววรัทยา ตระกูลสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางธนิดา นิลสระคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นางอรพิน วัชเรนทร์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-611098
นายวิเจตต์ พะวิกขุณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางพรทิพย์ ศิริพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นายวาศนรรค์ พินศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางนวลจันทร์ เทียนวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางสุมาลี อุ่นจิตต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นางคำนึง ร่วมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางสาวธรดาภร บุษราคัม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางธนกฤตา บุณย์เดชาวัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางสาวนงนารถ ไชยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นายดนัย รามฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-611098
นางปริญญารัตน์ จันทร์ชุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางภารดี วงศ์ทองเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นางภัทรภร วงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางพัชรินทร์ กัลยพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นายปรีชาญ ทานผดุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางกนกรัตน์ แสนมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางผ่องศรี ทาขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางสุรีรัตน์ ศิริเลขอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางณภัคปวีร์ พัฒนะชัยรุจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นายณชภัส วิชยปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายเตชิต นันทประพิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางนันทวรรณ แมนประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นายอัครณัฐ บุญมะยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางพุทธิมา ปราบริปูตลุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นายดิฐพร ดิษยเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางสาวศิริลักษณ์ รัตนโภคภัณฑ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางลลิตา อินไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นายรณชัย ศิริมนทกาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นายประเสริฐ สังข์รัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางประนอม วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายพิเชฐ วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นายธีรพงษ์ สู่สุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางสาวพิมลพรรณ ปรุงโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางเยาวลักษณ์ จินตนสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางสาวจิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางน้องนุช วิทยเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพทูรย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางจิตติญา วัชรินทรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางวรรณภา ชนะบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นายอมฤทธิ์ บุพโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางกัลยา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางสำรวย โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นายไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายชะนะ โชคศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-611098
นางสาวพรนภา แซ่ตัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางพันดา เลิศปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นายวัชรินทร์ คงนุรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นางสาวอรุณรัตน์ วิญญารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายกฤษฎา รุนเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางชุติมา สดใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางสาคร นาจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายชาญวิทย์ เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางสุมาลี เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางสาวนวพรรษ พวงไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นายถนอมศักดิ์ การศุภกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางศิรินุกูล ดีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางรัตนา ศรีหาคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-611098
นายอาจินต์ ดีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นายอุทิศ กำลังรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
ว่าที่ ร.ต.(ญ)มะณีรัตน์ รักเพื่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางสาววรนารถ ลิ้มอัมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางสุรีย์ มูลมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางสาวแสงจันทร์ บุญยะมินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางวารินทร์ เสาร์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางสุธาสินี เสริมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางชลิดา โอทารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางณัฐพร นวนสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางสาวพัชรินทร์ สังขกุลมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางเปรมยุดา ไสยบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางธัญพร กุลจิตติธาดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางประภาวรินธร์ ชำนาญชัญศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-611098
นางสายใจ โชคศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางจุติกา อุบาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางออนภา ก้อนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางสมฤดี มะลิซ้อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นายอธิราช ชึดนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นายวรงค์ โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายบัญญัติ แก่นสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายพีระพันธ์ เพชรสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางจรรยา อาสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นางฉัตรชนก สิงหสกุลธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางรัชนี แยเกอร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางศิญารัตน์ ธีรสิริพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางสาวดาเนตร มหาเมฆ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายณพิชญ์สิษฐ์ ประจันบาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นายยุธธรรม จันทร์สว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางจารุชา มณีวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นายรุ่งศักดิ์ สว่างอารีย์รักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นายแสวง พิศาลวนิชย์กุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นายรชฏโยธิน ตังศพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางชณิกภา วิชยปรีชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-611098
นางอุบลพรรณ ทองพรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางโสมวรรณ แฝงเวียง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางสาวนุชรี นิยโมสถ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางสาวผิวผ่อง ทมานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางสาวปิยนุช พงศ์พณิช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นายปพน เอิบอิ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางอุสุมา ชินพิริยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางวรวีร์ บุญวีรบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางมัลลิกา ทองดีศรีเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางสาวชญานิศ ไกรสีห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นายทินกร สีโสภณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-611098
นายสุรสิทธิ์ เมืองแสน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายกรวุฒิ อรุณรัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นายวิระจิตร เตียมไธสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายกุลยุทธ คะเรียงรัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นางสาวศิรินันท์ ว่องโชติกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางสาวธาราทิพย์ พุ่มชุมพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางสาวฐนันวัลย์ ประเสริฐยิ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นายคณาวุฒิ วิวัฒน์ชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางสาวธารทิพย์ กนกศิลป์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-611098
นางสาวสุปรียา เชื้อบัณฑิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นายอนันตชัย โพธิขำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางสาวปุณฑริกา เภสัชชา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายเจท จริยานุสรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นายสราวุธ บุญรอดรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางสุวรรณา ศรีแสนปาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นายวัชรินทร์ แสนเลิศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางศิรินภา นกแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางสาวสุนันทา ชำนาญทาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นายปรัชนันท์ ทานผดุง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางสาวพัชรี มาลัยโคตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นายยุทธนา อุไรมาลย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางวรรณวิไล ชุตินิรันดร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางสาวนวรัตน์ บูรณพันศักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางสาวพัชราภรณ์ กะการัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นายศราวุธ ปะทะโก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นายสมศักดิ์ มณีศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-611098
นางสาวศุภากร ศิวกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางอภิชญา สิริรุ่งวนิช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางสยุมพร ใหญ่เลิศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางสาวพรทิพย์ มาพิทักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางสาวกัลย์สินี วัชรพงศ์ศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางสาวจิตมุทิตา แก้วมุกดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-611098
นางสาววรรณิศา ชะงัดรัมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางสาวศศิธร มีอิสระ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นายเกียรตินรินทร์ ศรีวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-611098
นายณัฐกิตติ์ พันโนราช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-611098
นางสาวประทุมวดี ชัญถาวร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-611098
นางสาวอุไรวรรณ คำเมือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-611098
นางรัชนก ป้อมหิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นายอรรถพล อาจยิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-611098
นางสาวสุธาสินี เจียมผักแว่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางสาวเยาวภา เกิดโชค
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-611098
นางสาวนิรมล สินเธาว์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-611098
นางนวลจันทร์ นวลศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-611098
นางสมพร เฮงขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-611098

นายปัณณทัต วิวัตรชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นางจุฑามาศ ไทยพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
นายสุคนธ์ แสนมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม

นายอัครณัฐ บุญมะยา
นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,593
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-611098 อีเมล์: admin@brp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อรพิน วัชรเรนทร์วงศ์ โทรศัพท์: 0854138759 อีเมล์: orapin_wat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]