ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044631065
นายอายุปข่าน สยามประโคน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044631065
นางอรพิน ขุนเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044631065
ดร.สมชาย นังตะลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044631065
นางวรินรำไพ แถวกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044631065
นางสาวกรรณิการ์ หรบรรพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044631065
นางจันทิมา วัฒนานนท์เสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044631065
นางปรียาลัษณ์ เฮงวาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044631065
นางสาวพันธนันท์ สิงหภิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044631065
นางสาวประเทือง จันทร์สว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044631065
นางวารุณี หัสนิสสัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044631065
นางวิไลลักษณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044631065
นางจรูญลักษณ์ วิเศษสกุลวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044631065
นางวรรณา อู๋ไพจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044631065
นางกัญญจิณณ์ วิทยาไกรเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044631065
นางสาวกำไลทอง ราชแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044631065
นางจุรีรัตน์ พันธ์สว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044631065
นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044631065
นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044631065
นายสมพุด เกตขจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044631065
นางสมบัติ สยามประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044631065
นายกษิดิศ ศิริเมฆา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044631065
นางรุ่งรัตน์ จำปาโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044631065
นางพิมพ์ภัฏชฎา พิกุลทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044631065
นายสุมิตร อันทามา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044631065
นายประถม ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044631065
นายวิริยะ ทองดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044631065
นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044631065
นางอริยาพร ขำวงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044631065
นายสันติ อาภรณ์พงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044631065
นางอัมพวัน เวชชศาสตร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044631065
นายธนิสร เวชชศาสตร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044631065
นางสุภารัตน์ คนชุม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044631065
นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044631065
นางจารุวรรณ พัวพงษ์ประพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044631065
นายชัยยุทธ พันธ์สมบัติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044631065
นางสาวสราวลี มาประจวบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044631065
นางพุทธรักษ์ แก้วยงกฎ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044631065
นายธนากร วิทย์ศลาพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044631065
นางรุ่งฤดี อุทุม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044631065
นายพานุวัฒน์ ป้องเคน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044631065
นางมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044631065
นางสาริศา ดวงจันทา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044631065
นางสาวรพีพรรณ สาลีรัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044631065
นางปิยา ครองไกรเวช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044631065
นายวิชรุทย์ อนุศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044631065
นางสาวปวีณา โสภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044631065
นางสาวยุพารัตน์ อุทัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044631065
นางสาวฐิติยา ค้ำชู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044631065
นางสาวเกตุมณี ประถมชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044631065
นางสาวศุภรักษ์ สืรืโสม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
044631065
นายขวัญชัย ปานกลาง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044631065
นางปราจิม ศรีชุมแสง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044631065


ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางรองพิทยาคม
นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางรองพิทยาคม
นายอายุปข่าน สยามประโคน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางรองพิทยาคม
นางอรพิน ขุนเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางรองพิทยาคม

นางพิมพ์ภัฏชฎา พิกุลทอง
นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุ่ม

มุมนักเรียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,185
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044631065 อีเมล์: info@nrpsc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธนากร วิทย์ศลาพงษ์ โทรศัพท์: 0910164608 อีเมล์: tanakron_lex@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]