โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายประชุม พันธุ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
044-681946
นายสุริยัน หนันดูน
ครูผู้ช่วย
044-681946
นายขัตติยานันท์ โนนไธสง
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสุทธิณี สุขวิเศษ
ครู
044-681946
นางสาวสถาพร เกษพิบูล
ครู
044-681946
นายสมภพ งามมาศ
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายคมสัน กรวยสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางเทียนทอง บุญอิ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายพีระ บุญฉลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางมะลิวรรณ จงปัตนา
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายสถาฝน สัตบุตร
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางดวงพร อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายจีรพงษ์ คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางนันทวัน คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายณรงค์ชัย ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายประกอบ พิมพ์ตระครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายสุพจน์ อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางวรางคณา ชาติมนตรี
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางปวัญญา นาคะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางจรัสศรี งามมาศ
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวรฐา ยอดน้ำคำ
ครู
044-681946
นางสาวชัชฏาภรณ์ ประจันพล
ครู
044-681946
นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล
ครู
044-681946
นางรัตนเนตร วิชัยผิน
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
ครู
044-681946
นางสาวพรพิมล เชาระกำ
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์
ครู
044-681946
นางสาวนฤมล เพียขันทา
ครู
044-681946
นางสาวอรอุมา ปาสาใน
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาววีรอร เหมางกูร
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายพิชัย ขวัญทอง
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางรพีพร ตะเคียนราม
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์
ครู
044-681946
นายสุพล สิ่วไธสง
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวพจนี มาลัยศรี
ครู
044-681946
นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว
ครู
044-681946
นางสาวธนิดา วงค์พุฒ
ครู
044-681946
นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
ครู
044-681946
นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
ครู
044-681946
นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร
ครู
044-681946
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
ครู
044-681946
นางสาวพัชรดา สระทองดี
ครู
044-681946
นายธิติ เพียรโคตร
ครู
044-681946
นางอริญชยา ยันรัมย์
ครูผู้ช่วย
044-681946
นายสัตถา ผาธรรม
ช่างไม้ชั้น 4
044-681946
นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาววิลาวัลย์ พรมชุม
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นางสาวมนิสา เยรัมย์
อื่นๆ
044-681946
นายณัฐพงษ์ สายแสงจันทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายศุภกิจ ประสีระเก
อื่นๆ
044-681946
นายชัยยศ คุณยศ
พนักงานบริการ
044-681946
นายสุรพล วิกล
อื่นๆ
044-681946
นายปรีชา ศาลางาม
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวสมจิตร สารีบุตร
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นางสาคร เดชกุลรัมย์
แม่บ้าน
044-681946
นายสาคร อุตทา
ยาม
044-681946
นางนงลักษณ์ จันทะบาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายฉลาด ชนไพโรจน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางอิสรีย์ เจริญพันธุวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายศราวุฒิ บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนา
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวปวีณา บุญฤกษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายณรงค์ เหมือนประโคน
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวปิ่นมณี สาแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายสกลเกียรติ ขันทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวเนตรลัดดา นาดอนดู่
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายวิษณุ อาจพลไทย
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาววัลยา บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวชวัลลักษณ์ การะเกตุ
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวอัจฉราภรณ์ พรมธิดา
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นางสาวกนิษฐา สอนชา
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นางสาวน.ส.ภู่สุลักษณ์ วงศ์วรวิวัฒน์
อื่นๆ
044-681946
นางสาววาสนา สดไธสง
อื่นๆ
044-681946
นางอนุสรา ธรรมโส
ครูธุรการ
044-681946
นางสาวเดือนนภา นามกุล
อื่นๆ
044-681946
นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ลิ้ม
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นางสาวเภาวกา ศรีมา
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นางสาวนิสิตรา สุดโสม
อื่นๆ
044-681946
นายสรายุทธ จันทะบาล
อื่นๆ
044-681946
นางสาวมยุรี ดวงเดียว
อื่นๆ
044-681946
นางสาวเนตรนภา คงสิงห์
อื่นๆ
044-681946
นางสาวทิพยาภรณ์ ดวดไธสง
อื่นๆ
044-681946
นางสาวปรียาพร คำดีบุญ
อื่นๆ
044-681946
นายไบอัน แมคเดอมิด
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นายโทมัส เวลดัน
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นายแสวง พลสมัคร
ยาม
044-681946
นายอาทร ดวงจันทร์
ยาม
044-681946
นายจรัล จงปัตนา
นักการภารโรง
044-681946
นางสาวสิริรัตน์ สิ่วไธสง
อื่นๆ
044-681946
นายศุภกิจ ประสีระเก
เจ้าพนักงานพัสดุ
044-681946
นางสาวสุจิตรา แสนสิงห์
อื่นๆ
044-681946
นางสาวจิตรา ลือโสภา
อื่นๆ
044-681946
นางธัญวรัตน์ ภาคีอิสระ
อื่นๆ
044-681946
นายอรรณพ ยันรัมย์
อื่นๆ
044-681946
นายวัชรินทร์ อนุพันธ์
ช่างไม้ชั้น 4
044-681946

นายประชุม พันธุ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

นางปวัญญา นาคะวงศ์
นายพีระ บุญฉลาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โทรศัพท์: 044-681946 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ดวงพร อรุณโน โทรศัพท์: 0830168089 อีเมล์: kruyomno@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ