โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
081-955-8164
044-681946
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
091-0168291
044-681946
นายประชุม พันธุ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
081-2644929
044-681946
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
087-9452798
044-681946
นายสุริยัน หนันดูน
ครูผู้ช่วย
081-0511230
044-681946
นายขัตติยานันท์ โนนไธสง
ครู ชำนาญการ
-
044-681946
นางสุทธิณี สุขวิเศษ
ครู
089-584-5085
044-681946
นางสาวสถาพร เกษพิบูล
ครู
083-5432841
044-681946
นายสมภพ งามมาศ
ครู ชำนาญการ
086-6509160
044-681946
นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2630884
044-681946
นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
ครู ชำนาญการ
088-582-9023
044-681946
นายคมสัน กรวยสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-9455484
044-681946
นางเทียนทอง บุญอิ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-3893046
044-681946
นายพีระ บุญฉลาด
ครู ชำนาญการ
086-4697980
044-681946
นางมะลิวรรณ จงปัตนา
ครู ชำนาญการ
081-2667359
044-681946
นายสถาฝน สัตบุตร
ครู ชำนาญการ
090-3604437
044-681946
นางดวงพร อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-0168089
044-681946
นายจีรพงษ์ คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2625873
044-681946
นางนันทวัน คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
091-3297199
044-681946
นายณรงค์ชัย ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการ
081-266-4573
044-681946
นายประกอบ พิมพ์ตระครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2509301
044-681946
นายสุพจน์ อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8454252
044-681946
นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8755159
044-681946
นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
082-1202196
044-681946
นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
090-1827887
044-681946
นางวรางคณา ชาติมนตรี
ครู ชำนาญการ
085-4681874
044-681946
นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-9124474
044-681946
นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
ครู ชำนาญการ
089-8657521
044-681946
นางปวัญญา นาคะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-9648739
044-681946
นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
ครู ชำนาญการ
089-8459025
044-681946
นางสาวจรัสศรี จิณรักษ์
ครู ชำนาญการ
087-2149259
044-681946
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยอดน้ำคำ
ครู
086-3824126
044-681946
นางสาวชัชฏาภรณ์ ประจันพล
ครู
086-234198
044-681946
นางนิชา สีพรมทอง
ครู
089-4268254
044-681946
นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล
ครู
088-5823646
044-681946
นางรัตนเนตร วิชัยผิน
ครู ชำนาญการ
080-1493185
044-681946
นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
ครู
081-9772462
044-681946
นางสาวพรพิมล เชาระกำ
ครูผู้ช่วย
085-7755661
044-681946
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์
ครู
088-5633577
044-681946
นางสาวนฤมล เพียขันทา
ครู
081-8772329
044-681946
นางสาวอรอุมา ปาสาใน
ครูผู้ช่วย
084-753-1698
044-681946
นางสาววีรอร เหมางกูร
ครู
085-7759588
044-681946
นายพิชัย ขวัญทอง
ครู
086-2431200
044-681946
นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง
ครูผู้ช่วย
085-7949160
044-681946
นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์
ครู
088-5638082
044-681946
นายสุพล สิ่วไธสง
ครู ชำนาญการ
087-2567505
044-681946
นางสาวพจนี มาลัยศรี
ครู
086-2657026
044-681946
นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว
ครู
087-2354471
044-681946
นางสาวธนิดา วงค์พุฒ
ครู
085-7674064
044-681946
นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
ครู
084-2878531
044-681946
นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
ครูผู้ช่วย
088-5830512
044-681946
นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร
ครูผู้ช่วย
086-2574145
044-681946
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
ครูผู้ช่วย
086-3931326
044-681946
นางสาวพัชรดา สระทองดี
ครู
084-8285799
044-681946
นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
ครู (พนักงานงานราชการ)
082-1322848
044-681946
นางสาววิลาวัลย์ พรมชุม
ครู (พนักงานงานราชการ)
080-7405947
044-681946
นายณัฐพงษ์ สายแสงจันทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
086-2625305
044-681946
นายปรีชา ศาลางาม
ครู (พนักงานงานราชการ)
084-8356544
044-681946
นางนงลักษณ์ จันทะบาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-7677959
044-681946
นายฉลาด ชนไพโรจน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
083-3653568
044-681946
นางสาวณชา พิมวัน
ครู (พนักงานงานราชการ)
086-8672293
044-681946
นางอิสรีย์ เจริญพันธุวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
081-1852248
044-681946
นายศราวุฒิ บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
087-2557575
044-681946
นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนา
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-6327997
044-681946
นางสาวปวีณา บุญฤกษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
084-9623693
044-681946
นายณรงค์ เหมือนประโคน
ครู (พนักงานงานราชการ)
082-1288927
044-681946
นางสาวปิ่นมณี สาแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
082-1349883
044-681946
นายสกลเกียรติ ขันทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
089-3224915
044-681946
นางสาวเนตรลัดดา นาดอนดู่
ครู (พนักงานงานราชการ)
086-2466308
044-681946
นายวิษณุ อาจพลไทย
ครู (พนักงานงานราชการ)
087-7784370
044-681946
นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-7686129
044-681946
นางสาววัลยา บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-6368201
044-681946
นางสาวชวัลลักษณ์ การะเกตุ
ครู (พนักงานงานราชการ)
087-1079732
044-681946

นายประชุม พันธุ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

นางมะลิวรรณ จงปัตนา
นายณรงค์ชัย ก่อเกียรตินพกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681946 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ดวงพร อรุณโน โทรศัพท์: 0830168089 อีเมล์: kruyomno@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ