โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
081-955-8164
044-681946
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
091-0168291
044-681946
นายประชุม พันธุ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
081-2644929
044-681946
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
087-9452798
044-681946
นายสุริยัน หนันดูน
ครูผู้ช่วย
081-0511230
044-681946
นายขัตติยานันท์ โนนไธสง
ครู ชำนาญการ
-
044-681946
นางสุทธิณี สุขวิเศษ
ครู
089-584-5085
044-681946
นางสาวสถาพร เกษพิบูล
ครู
083-5432841
044-681946
นายสมภพ งามมาศ
ครู ชำนาญการ
086-6509160
044-681946
นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2630884
044-681946
นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
ครู ชำนาญการ
088-582-9023
044-681946
นายคมสัน กรวยสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-9455484
044-681946
นางเทียนทอง บุญอิ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-3893046
044-681946
นายพีระ บุญฉลาด
ครู ชำนาญการ
086-4697980
044-681946
นางมะลิวรรณ จงปัตนา
ครู ชำนาญการ
081-2667359
044-681946
นายสถาฝน สัตบุตร
ครู ชำนาญการ
090-3604437
044-681946
นางดวงพร อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-0168089
044-681946
นายจีรพงษ์ คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2625873
044-681946
นางนันทวัน คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
091-3297199
044-681946
นายณรงค์ชัย ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการ
081-266-4573
044-681946
นายประกอบ พิมพ์ตระครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2509301
044-681946
นายสุพจน์ อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8454252
044-681946
นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8755159
044-681946
นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
082-1202196
044-681946
นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
090-1827887
044-681946
นางวรางคณา ชาติมนตรี
ครู ชำนาญการ
085-4681874
044-681946
นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-9124474
044-681946
นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
ครู ชำนาญการ
089-8657521
044-681946
นางปวัญญา นาคะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-9648739
044-681946
นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
ครู ชำนาญการ
089-8459025
044-681946
นางสาวจรัสศรี จิณรักษ์
ครู ชำนาญการ
087-2149259
044-681946
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยอดน้ำคำ
ครู
086-3824126
044-681946
นางสาวชัชฏาภรณ์ ประจันพล
ครู
086-234198
044-681946
นางนิชา สีพรมทอง
ครู
089-4268254
044-681946
นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล
ครู
088-5823646
044-681946
นางรัตนเนตร วิชัยผิน
ครู ชำนาญการ
080-1493185
044-681946
นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
ครู
081-9772462
044-681946
นางสาวพรพิมล เชาระกำ
ครูผู้ช่วย
085-7755661
044-681946
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์
ครู
088-5633577
044-681946
นางสาวนฤมล เพียขันทา
ครู
081-8772329
044-681946
นางสาวอรอุมา ปาสาใน
ครูผู้ช่วย
084-753-1698
044-681946
นางสาววีรอร เหมางกูร
ครู
085-7759588
044-681946
นายพิชัย ขวัญทอง
ครู
086-2431200
044-681946
นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง
ครูผู้ช่วย
085-7949160
044-681946
นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์
ครู
088-5638082
044-681946
นายสุพล สิ่วไธสง
ครู ชำนาญการ
087-2567505
044-681946
นางสาวพจนี มาลัยศรี
ครู
086-2657026
044-681946
นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว
ครู
087-2354471
044-681946
นางสาวธนิดา วงค์พุฒ
ครู
085-7674064
044-681946
นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
ครู
084-2878531
044-681946
นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
ครูผู้ช่วย
088-5830512
044-681946
นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร
ครูผู้ช่วย
086-2574145
044-681946
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
ครูผู้ช่วย
086-3931326
044-681946
นางสาวพัชรดา สระทองดี
ครู
084-8285799
044-681946
นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
ครู (พนักงานงานราชการ)
082-1322848
044-681946
นางสาววิลาวัลย์ พรมชุม
ครู (พนักงานงานราชการ)
080-7405947
044-681946
นายณัฐพงษ์ สายแสงจันทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
086-2625305
044-681946
นายปรีชา ศาลางาม
ครู (พนักงานงานราชการ)
084-8356544
044-681946
นางนงลักษณ์ จันทะบาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-7677959
044-681946
นายฉลาด ชนไพโรจน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
083-3653568
044-681946
นางสาวณชา พิมวัน
ครู (พนักงานงานราชการ)
086-8672293
044-681946
นางอิสรีย์ เจริญพันธุวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
081-1852248
044-681946
นายศราวุฒิ บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
087-2557575
044-681946
นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนา
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-6327997
044-681946
นางสาวปวีณา บุญฤกษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
084-9623693
044-681946
นายณรงค์ เหมือนประโคน
ครู (พนักงานงานราชการ)
082-1288927
044-681946
นางสาวปิ่นมณี สาแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
082-1349883
044-681946
นายสกลเกียรติ ขันทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
089-3224915
044-681946
นางสาวเนตรลัดดา นาดอนดู่
ครู (พนักงานงานราชการ)
086-2466308
044-681946
นายวิษณุ อาจพลไทย
ครู (พนักงานงานราชการ)
087-7784370
044-681946
นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-7686129
044-681946
นางสาววัลยา บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-6368201
044-681946
นางสาวชวัลลักษณ์ การะเกตุ
ครู (พนักงานงานราชการ)
087-1079732
044-681946

นายประชุม พันธุ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

นางสาวพัชรดา สระทองดี
นายสุพจน์ อรุณโน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681946 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ดวงพร อรุณโน โทรศัพท์: 0830168089 อีเมล์: kruyomno@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ