โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
081-955-8164
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
091-0168291
นายประชุม พันธุ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
081-2644929
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
087-9452798
นายสุริยัน หนันดูน
ครูผู้ช่วย
081-0511230
นายขัตติยานันท์ โนนไธสง
ครู ชำนาญการ
-
นางสุทธิณี สุขวิเศษ
ครู
089-584-5085
นางสาวสถาพร เกษพิบูล
ครู
083-5432841
นายสมภพ งามมาศ
ครู ชำนาญการ
086-6509160
นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2630884
นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
ครู ชำนาญการ
088-582-9023
นายคมสัน กรวยสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-9455484
นางเทียนทอง บุญอิ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-3893046
นายพีระ บุญฉลาด
ครู ชำนาญการ
086-4697980
นางมะลิวรรณ จงปัตนา
ครู ชำนาญการ
081-2667359
นายสถาฝน สัตบุตร
ครู ชำนาญการ
090-3604437
นางดวงพร อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8453065
นายจีรพงษ์ คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2625873
นางนันทวัน คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
091-3297199
นายณรงค์ชัย ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการ
081-266-4573
นายประกอบ พิมพ์ตระครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2509301
นายสุพจน์ อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8454252
นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8755159
นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
082-1202196
นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
090-1827887
นางวรางคณา ชาติมนตรี
ครู ชำนาญการ
085-4681874
นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-9124474
นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
ครู ชำนาญการ
089-8657521
นางปวัญญา นาคะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-9648739
นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
ครู ชำนาญการ
089-8459025
นางสาวจรัสศรี จิณรักษ์
ครู ชำนาญการ
087-2149259
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยอดน้ำคำ
ครู
086-3824126
นางสาวชัชฏาภรณ์ ประจันพล
ครู
086-234198
นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล
ครู
088-5823646
นางรัตนเนตร วิชัยผิน
ครู ชำนาญการ
080-1493185
นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
ครู
081-9772462
นางสาวพรพิมล เชาระกำ
ครูผู้ช่วย
085-7755661
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์
ครู
088-5633577
นางสาวนฤมล เพียขันทา
ครู
081-8772329
นางสาวอรอุมา ปาสาใน
ครูผู้ช่วย
084-753-1698
นางสาววีรอร เหมางกูร
ครู
085-7759588
นายพิชัย ขวัญทอง
ครู
086-2431200
นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง
ครูผู้ช่วย
085-7949160
นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์
ครู
088-5638082
นายสุพล สิ่วไธสง
ครู ชำนาญการ
087-2567505
นางสาวพจนี มาลัยศรี
ครู
086-2657026
นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว
ครู
087-2354471
นางสาวธนิดา วงค์พุฒ
ครู
085-7674064
นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
ครู
084-2878531
นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
ครูผู้ช่วย
088-5830512
นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร
ครูผู้ช่วย
086-2574145
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
ครูผู้ช่วย
086-3931326
นางสาวพัชรดา สระทองดี
ครู
084-8285799
นางนิชา สีพรมทอง
ครู
089-4268254
นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
ครู (พนักงานงานราชการ)
082-1322848
นางสาววิลาวัลย์ พรมชุม
ครู (พนักงานงานราชการ)
080-7405947
นางสาวจินตนา กรุมรัมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
084-8789885
นายณัฐพงษ์ สายแสงจันทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
086-2625305
นายปรีชา ศาลางาม
ครู (พนักงานงานราชการ)
084-8356544
นางนงลักษณ์ จันทะบาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-7677959
นายฉลาด ชนไพโรจน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
083-3653568
นางสาวณชา พิมวัน
ครู (พนักงานงานราชการ)
086-8672293
นางอิสรีย์ เจริญพันธุวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
081-1852248
นายศราวุฒิ บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
087-2557575
นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนา
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-6327997
นางสาวปวีณา บุญฤกษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
084-9623693
นายณรงค์ เหมือนประโคน
ครู (พนักงานงานราชการ)
082-1288927
นางสาวปิ่นมณี สาแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
082-1349883
นายสกลเกียรติ ขันทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
089-3224915
นางสาวเนตรลัดดา นาดอนดู่
ครู (พนักงานงานราชการ)
086-2466308
นายวิษณุ อาจพลไทย
ครู (พนักงานงานราชการ)
087-7784370
นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-7686129
นางสาววัลยา บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-6368201
นางสาวชวัลลักษณ์ การะเกตุ
ครู (พนักงานงานราชการ)
087-1079732

นายประชุม พันธุ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

นางดวงพร อรุณโน
นางปวัญญา นาคะวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681946 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ดวงพร อรุณโน โทรศัพท์: 0898453065 อีเมล์: kruyomno@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ