โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศักดิ์ รุ่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายทินกร อินโท่โล่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
044-681946
นายสุริยัน หนันดูน
ครูผู้ช่วย
044-681946
นายขัตติยานันท์ โนนไธสง
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวสถาพร เกษพิบูล
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายสมภพ งามมาศ
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายคมสัน กรวยสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางเทียนทอง บุญอิ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายพีระ บุญฉลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางมะลิวรรณ จงปัตนา
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายสถาฝน สัตบุตร
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางดวงพร อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายจีรพงษ์ คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางนันทวัน คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายณรงค์ชัย ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายประกอบ พิมพ์ตระครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายสุพจน์ อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางวรางคณา ชาติมนตรี
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางจรัสศรี งามมาศ
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวรฐา ยอดน้ำคำ
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวชัชฏาภรณ์ ประจันพล
ครู
044-681946
นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล
ครู
044-681946
นางรัตนเนตร วิชัยผิน
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
ครู
044-681946
นางสาวพรพิมล เชาระกำ
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์
ครู
044-681946
นางสาวนฤมล เพียขันทา
ครู
044-681946
นางสาวอรอุมา ปาสาใน
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาววีรอร เหมางกูร
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายพิชัย ขวัญทอง
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางรพีพร ตะเคียนราม
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์
ครู
044-681946
นายสุพล สิ่วไธสง
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวพจนี มาลัยศรี
ครู
044-681946
นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว
ครู
044-681946
นางสาวธนิดา วงค์พุฒ
ครู
044-681946
นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
ครู
044-681946
นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
ครู
044-681946
นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร
ครู
044-681946
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
ครู
044-681946
นางสาวพัชรดา สระทองดี
ครู
044-681946
นายธิติ เพียรโคตร
ครู
044-681946
นางอริญชยา ยันรัมย์
ครูผู้ช่วย
044-681946
นายสัตถา ผาธรรม
ช่างไม้ชั้น 4
044-681946
นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาววิลาวัลย์ พรมชุม
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นางสาวมนิสา เยรัมย์
อื่นๆ
044-681946
นายณัฐพงษ์ สายแสงจันทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายชัยยศ คุณแสน
พนักงานบริการ
044-681946
นายสุรพล วิกล
อื่นๆ
044-681946
นายปรีชา ศาลางาม
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวสมจิตร สารีบุตร
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นางสาคร เดชกุลรัมย์
แม่บ้าน
044-681946
นายสาคร อุตทา
ยาม
044-681946
นายฉลาด ชนไพโรจน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางอิสรีย์ เจริญพันธุวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนา
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวปวีณา บุญฤกษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายณรงค์ เหมือนประโคน
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวปิ่นมณี สาแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายสกลเกียรติ ขันทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาววรัญนภรณ์ จันทร์ศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายธเนษฐ อาจพลไทย
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาววัลยา บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวชวัลลักษณ์ การะเกตุ
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวกนิษฐา สอนชา
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นางสาวน.ส.ภู่สุลักษณ์ วงศ์วรวิวัฒน์
อื่นๆ
044-681946
นางสาววาสนา สดไธสง
อื่นๆ
044-681946
นางอนุสรา ธรรมโส
ครูธุรการ
044-681946
นางสาวเดือนนภา นามกุล
อื่นๆ
044-681946
นางสาวเภาวกา ศรีมา
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นางสาวนิสิตรา สุดโสม
อื่นๆ
044-681946
นายสรายุทธ จันทะบาล
อื่นๆ
044-681946
นางสาวมยุรี ดวงเดียว
อื่นๆ
044-681946
นางสาวเนตรนภา คงสิงห์
อื่นๆ
044-681946
นางสาวทิพยาภรณ์ ดวดไธสง
อื่นๆ
044-681946
นางสาวปรียาพร คำดีบุญ
อื่นๆ
044-681946
นายไบอัน แมคเดอมิด
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นายโทมัส เวลดัน
ครู (อัตราจ้าง)
044-681946
นายแสวง พลสมัคร
ยาม
044-681946
นายอาทร ดวงจันทร์
ยาม
044-681946
นางสาวสิริรัตน์ สิ่วไธสง
อื่นๆ
044-681946
นางสาวสุจิตรา แสนสิงห์
อื่นๆ
044-681946
นางสาวจิตรา ลือโสภา
อื่นๆ
044-681946
นางธัญวรัตน์ ภาคีอิสระ
อื่นๆ
044-681946
นายวัชรินทร์ อนุพันธ์
ช่างไม้ชั้น 4
044-681946

นายศักดิ์ รุ่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายทินกร อินโท่โล่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

นางสาวธนิดา วงค์พุฒ
นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681946 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ดวงพร อรุณโน โทรศัพท์: 0830168089 อีเมล์: kruyomno@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ