โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายประชุม พันธุ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
044-681946
นายสุริยัน หนันดูน
ครูผู้ช่วย
044-681946
นายขัตติยานันท์ โนนไธสง
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสุทธิณี สุขวิเศษ
ครู
044-681946
นางสาวสถาพร เกษพิบูล
ครู
044-681946
นายสมภพ งามมาศ
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายคมสัน กรวยสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางเทียนทอง บุญอิ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายพีระ บุญฉลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางมะลิวรรณ จงปัตนา
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายสถาฝน สัตบุตร
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางดวงพร อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายจีรพงษ์ คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางนันทวัน คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายณรงค์ชัย ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายประกอบ พิมพ์ตระครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นายสุพจน์ อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางวรางคณา ชาติมนตรี
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางปวัญญา นาคะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-681946
นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวจรัสศรี จิณรักษ์
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยอดน้ำคำ
ครู
044-681946
นางสาวชัชฏาภรณ์ ประจันพล
ครู
044-681946
นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล
ครู
044-681946
นางรัตนเนตร วิชัยผิน
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
ครู
044-681946
นางสาวพรพิมล เชาระกำ
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์
ครู
044-681946
นางสาวนฤมล เพียขันทา
ครู
044-681946
นางสาวอรอุมา ปาสาใน
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาววีรอร เหมางกูร
ครู ชำนาญการ
044-681946
นายพิชัย ขวัญทอง
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์
ครู
044-681946
นายสุพล สิ่วไธสง
ครู ชำนาญการ
044-681946
นางสาวพจนี มาลัยศรี
ครู
044-681946
นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว
ครู
044-681946
นางสาวธนิดา วงค์พุฒ
ครู
044-681946
นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
ครู
044-681946
นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
ครู
044-681946
นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร
ครูผู้ช่วย
044-681946
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
ครู
044-681946
นางสาวพัชรดา สระทองดี
ครู
044-681946
นางอริญชยา ยันรัมย์
ครูผู้ช่วย
044-681946
นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาววิลาวัลย์ พรมชุม
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายณัฐพงษ์ สายแสงจันทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายปรีชา ศาลางาม
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางนงลักษณ์ จันทะบาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายฉลาด ชนไพโรจน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางอิสรีย์ เจริญพันธุวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายศราวุฒิ บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนา
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวปวีณา บุญฤกษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายณรงค์ เหมือนประโคน
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวปิ่นมณี สาแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายสกลเกียรติ ขันทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวเนตรลัดดา นาดอนดู่
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นายวิษณุ อาจพลไทย
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาววัลยา บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946
นางสาวชวัลลักษณ์ การะเกตุ
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-681946

นายประชุม พันธุ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

นางสาวจรัสศรี จิณรักษ์
นางสุทธิณี สุขวิเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โทรศัพท์: 044-681946 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ดวงพร อรุณโน โทรศัพท์: 0830168089 อีเมล์: kruyomno@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ