โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศักดิ์ รุ่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายกัมสิทธิ์ เมตตาพล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-681946
นายณัฐพงษ์ สายแสงจันทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นายปรีชา ศาลางาม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวจิตติ์โศภิณ บุญเชิด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-681946
นายฉลาด ชนไพโรจน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-681946
นางอิสรีย์ เจริญพันธุวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-681946
นางสาวปวีณา บุญฤกษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-681946
นายณรงค์ เหมือนประโคน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-681946
นางปิ่นวรัศมิ์ สาแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-681946
นายสกลเกียรติ ขันทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-681946
นางสาววรัญนภรณ์ จันทร์ศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นายธเนษฐ อาจพลไทย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาววัลยา บุราณรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาววิลาวัลย์ พรมชุม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวมนิสา เยรัมย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวนันทิยา ศรีสุนารถ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายชัยยศ คุณแสน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายสุรพร วิกล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวสายหยุด จันทะบาล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายอาทิตย์ ปุรา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวสิริกาญจน์ สมุทรศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวกนิษฐา สอนชา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-681946
นางสาวเภาวกา ศรีมา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-681946
นายสรายุทธ จันทะบาล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวมยุรี ดวงเดียว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวเนตรนภา คงสิงห์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวทิพยาภรณ์ ดวดไธสง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวปรียาพร คำดีบุญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายโอภาส มาตนาเรียง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวประกายดาว อุตทา
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวศรัญญา ร่วมรัมย์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสุเรญ กิติพันธ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาคร เดชกุลรัมย์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางเกียรติฤทัย จินโจ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางเรณู ชะงอนรัมย์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางศรีวรรณ จวบรัมย์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางเสงี่ยม ยีรัมย์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางปราณี ธรรมบูรณ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวประคอง โฉมหน้า
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาววาสนา รักษร
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสำราญ ร่วมรัมย์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายแสวง พลสมัคร
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายวินัย มหาวงศ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายทองนาค ชะงอนรัมย์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสมยงค์ บุญรี
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายยิ่งยง ยืนยิ่ง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวสิริรัตน์ สิ่วไธสง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายชาญณรงค์ ฉลาดเลิศ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวน.ส.ภู่สุลักษณ์ วงศ์วรวิวัฒน์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาววาสนา สดไธสง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวเดือนนภา นามกุล
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวสุจิตรา แสนสิงห์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวจิตรา ลือโสภา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางธัญวรัตน์ ภาคีอิสระ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวนิสิตรา สุดโสม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายทองสุข ผะดาศรี
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายเสาร์ โพธิ์ไทร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายพิชิต พันเพชร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาววิลัยภรณ์ ชินรัมย์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสังวาลย์ นิ่มนวล
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายเชิดฉาย ศาลางาม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายวัชรินทร์ อนุพันธ์
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายสัตถา ผาธรรม
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายทินกร อินโท่โล่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-681946
นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นายคมสัน กรวยสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-681946
นายพีระ บุญฉลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-681946
นางดวงพร อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-681946
นายจีรพงษ์ คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-681946
นางนันทวัน คำสียา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นายประกอบ พิมพ์ตระครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นายสุพจน์ อรุณโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-681946
นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-681946
นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นางรัตนเนตร วิชัยผิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นายสุพล สิ่วไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-681946
นายขัตติยานันท์ โนนไธสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-681946
นางสาวสถาพร เกษพิบูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-681946
นายสมภพ งามมาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-681946
นางมะลิวรรณ จงปัตนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-681946
นายสถาฝน สัตบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นางวรางคณา ชาติมนตรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-681946
นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-681946
นางสาวรฐา ยอดน้ำคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-681946
นางสาววีรอร เหมางกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-681946
นายพิชัย ขวัญทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-681946
นางสาวพจนี มาลัยศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นายสุริยัน หนันดูน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นายสิงขร สมันสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวนริศรา ไชยสงคราม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวนาฏณิดา ก้อนคำใหญ่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-681946
นางสาวชัชฏาภรณ์ ประจันพล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-681946
นางสาวยุวดี สุวรรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-681946
นางสาวนฤมล เพียขันทา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-681946
นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-681946
นางสาวธนิดา วงค์พุฒ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นายภาณุพงษ์ ชาญศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-681946
นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-681946
นางสาววัชราภรณ์ แสนนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวพัชรดา สระทองดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-681946
นายธิติ เพียรโคตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวรัชนี วุฒิยา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวพรพิมล เชาระกำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นายพงศธร รุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-681946
นายเอกชัย วัฒนไชย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-681946
นายพีรศักดิ์ ไลไธสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-681946
นางรพีพร ตะเคียนราม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวมุกดา จำนงค์ศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางอริญชยา ยันรัมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946
นางสาววิไลวรรณ ใยทอน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-681946
นางอรุณศรี มณีวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-681946
นางสาวนภาพร เทียมทะนง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางสาวขจีจิต ยุระตา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-681946
นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นายมาฆภูมิ ชุมพลวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-681946
นางอนุสรา ธรรมโส
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-681946

นายศักดิ์ รุ่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายทินกร อินโท่โล่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสาวสมพิศ ผาดไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นางสมร กุลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
นายฉัตรชัย วิชัยผิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

นางสาวรวิวรรณ กองมาศ
นายธิติ เพียรโคตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,247
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681946 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ดวงพร อรุณโน โทรศัพท์: 0830168089 อีเมล์: kruyomno@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]