โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวัชราบูรณ์ บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044666276
นางสาวเนตรชนก พลกระโทก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044666276
นายจักรพันธ์ุ สุภาพ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044666276
นายอนุวัฒน์ ศรีเนาวรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044666276
นายไสว ถนัดไถ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044666276
นางสาวพิชญาพร วงค์สาลี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044666276
นางสาวมาณี หลวงเจริญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044666276
นางสาวกาญจิรา แผ่นทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044666276
นางสาวเมธาพร อินทร์ดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044666276
นางสาววิชุดา ศรีนาค
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044666276
นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044666276
นายสมพงษ์ สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044666276
นางนุชรินทร์ อุดทรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044666276
นางเพ็ญศรี โสมุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044666276
นายสยาม เชียงเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044666276
นางอัจฉรียา เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044666276
นายถาวร หมวดไธสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044666276
นางทองพูน ศรีเตชะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044666276
นางละออง วาปีทำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044666276
นายมี พิมไธสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044666276
นางสุภาพร ธาตุสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044666276
นางพิมพ์ใจ แสนเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044666276
นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044666276
นางสาวยุพิน คะเนวัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044666276
นางอรทัย เพียโคตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044666276
นายกษิดิ์เดช แก้ววัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044666276
นายพิชิตชัย สีหานาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044666276
นางสาวสุชาดา ศรีพูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044666276
นางสาวสำเนียง เรืองรอบ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044666276
นายบวรศักดิ์ ธาตุสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044666276
นางจันทร์เพ็ญ ภาแกดำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044666276
นางสาวพิณทอง ปล้องงูเหลือม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044666276
นายธงชัย ปุยฝ้าย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044666276
นายบุญมา เวียงนนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044666276
นางสาวทัศนีย์ เที่ยงคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044666276
นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044666276
นายวรพล มีพวก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044666276
นางสาวบุษกร บัวชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044666276
นางเยาวรัตน์ ไกรหอม
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044666276

นายวัชราบูรณ์ บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยหินพิทยาคม
นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยหินพิทยาคม

นายบวรศักดิ์ ธาตุสุวรรณ
นางละออง วาปีทำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,376
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044666276 อีเมล์: Huaihin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสำเนียง เรืองรอบ โทรศัพท์: 0807333962 อีเมล์: samnieng@hhp.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]