โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวัชราบูรณ์ บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044666276
นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ
ครู
044666276
นางอัจฉรียา เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
044666276
นางทองพูน ศรีเตชะ
ครู ชำนาญการ
044666276
นางละออง วาปีทำ
ครู ชำนาญการ
044666276
นายสมพงษ์ สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044666276
นางสาวยุพิน คะเนวัน
ครู
044666276
นางอรทัย เพียโคตร
ครู
044666276
นางสาวพิณทอง ปล้องงูเหลือม
ครูผู้ช่วย
044666276
นายปรินทร สัทธะประโคน
ครูผู้ช่วย
044666276
นายพิชิตชัย สีหานาม
ครู
044666276
นางนุชรินทร์ อุดทรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044666276
นางสาวสุชาดา ศรีพูล
ครู
044666276
นางสาวสำเนียง เรืองรอบ
ครู
044666276
นายบวรศักดิ์ ธาตุสุวรรณ
ครู
044666276
นางสุภาพร ธาตุสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
044666276
นายบุญมา เวียงนนท์
ครูผู้ช่วย
044666276
นางเพ็ญศรี โสมุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044666276
นายสยาม เชียงเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044666276
นางพิมพ์ใจ แสนเดช
ครู ชำนาญการ
044666276
นางสาวจันทร์เพ็ญ มานะพิมพ์
ครู
044666276
นางสาวทัศนีย์ เที่ยงคำ
ครูผู้ช่วย
044666276
นางสาวพิชญาพร วงค์สาลี
ครู (อัตราจ้าง)
044666276
นางสาวเนตรชนก พลกระโทก
ครู (พนักงานงานราชการ)
044666276
นายจักรพันธ์ุ สุภาพ
ครู (พนักงานงานราชการ)
044666276
นายอนุวัฒน์ ศรีเนาวรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044666276
นางสาวกาญจิรา แผ่นทอง
ครู (อัตราจ้าง)
044666276
นางสาวเมธาพร อินทร์ดี
ครู (อัตราจ้าง)
044666276
นางเยาวรัตน์ ไกรหอม
ครูธุรการ
044666276
นายไสว ถนัดไถ
ครู (พนักงานงานราชการ)
044666276

นายวัชราบูรณ์ บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยหินพิทยาคม

นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ
นางสาวสำเนียง เรืองรอบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

477
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044666276 อีเมล์: Huaihin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสำเนียง เรืองรอบ โทรศัพท์: 0807333962 อีเมล์: samnieng@hhp.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]