โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0898448297
044666276
นายสุเนตร วันเปรียงเถาว์
ครูผู้ช่วย
081-8761242
044666276
นางอัจฉรียา เจริญสุข
ครู
0891535562
044666276
นางทองพูน ศรีเตชะ
ครู ชำนาญการ
0895790335
044666276
นางดวงใจ มะไลไธสง
ครู ชำนาญการ
089-5803145
044666276
นางละออง วาปีทำ
ครู ชำนาญการ
088-3431810
044666276
นายสมพงษ์ สุภาพ
ครู ชำนาญการ
0895816071
044666276
นางสาวยุพิน คะเนวัน
ครู
0879891232
044666276
นางอรทัย เพียโคตร
ครู
095-6059891
044666276
นางสาวนัยนา รักษาสมบัติ
ครูผู้ช่วย
088-3459257
044666276
นายธนิต มาพิทักษ์
ครู
087-2576805
044666276
นางนุชรินทร์ อุดทรี
ครู ชำนาญการ
086-2475201
044666276
นางสาวนิพาพร โคจันดี
ครูผู้ช่วย
088-5392683
044666276
นางสาวสุชาดา ศรีพูล
ครูผู้ช่วย
092-5859719
044666276
นางสาวสำเนียง เรืองรอบ
ครูผู้ช่วย
080-7333962
044666276
นายบวรศักดิ์ ธาตุสุวรรณ
ครู
081-0617492
044666276
นางสุภาพร ธาตุสุวรรณ
ครู
081-617492
044666276
นางจิตรา วะรัมย์
ครู
087-2161961
044666276
นางปราณี ลามัญ
ครูผู้ช่วย

044666276
นางสาวเนตรชนก พลกระโทก
ครู (พนักงานงานราชการ)
093-5703740
044666276
นายจักรพันธ์ุ สุภาพ
ครู (อัตราจ้าง)
080-7330577
044666276
นายอนุวัฒน์ ศรีเนาวรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
088-4754676
044666276
นางสาวกาญจิรา สระแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
088-1927207
044666276
นายอรรถชา วรรณปะเก
ครู (พนักงานงานราชการ)
0870170801
044666276
นางสาวนุชจรี สวัสดิ์วงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
0806118024
044666276
นายวิทธวัช ตานา
ครู (พนักงานงานราชการ)
082-2030336
044666276
นางสาวเมธาพร อินทร์ดี
ครู (อัตราจ้าง)
088-3416966
044666276
นางเยาวรัตน์ ไกรหอม
ครูธุรการ
089-7172311
044666276

นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยหินพิทยาคม

นางสุภาพร ธาตุสุวรรณ
นางอรทัย เพียโคตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

76
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044666276 อีเมล์: Huaihin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปราณี ลามัญ โทรศัพท์: 0897131574 อีเมล์: neenoi_@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ