โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044666276
นางอัจฉรียา เจริญสุข
ครู
044666276
นางทองพูน ศรีเตชะ
ครู ชำนาญการ
044666276
นางดวงใจ มะไลไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044666276
นางละออง วาปีทำ
ครู ชำนาญการ
044666276
นายสมพงษ์ สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044666276
นางสาวยุพิน คะเนวัน
ครู
044666276
นางอรทัย เพียโคตร
ครู
044666276
นายกัษณ สุขเกษม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
044666276
นางสาวนัยนา รักษาสมบัติ
ครู
044666276
นายปรินทร สัทธะประโคน
ครูผู้ช่วย
044666276
นายธนิต มาพิทักษ์
ครู
044666276
นางนุชรินทร์ อุดทรี
ครู ชำนาญการ
044666276
นางสาวสุชาดา ศรีพูล
ครู
044666276
นางสาวสำเนียง เรืองรอบ
ครูผู้ช่วย
044666276
นายบวรศักดิ์ ธาตุสุวรรณ
ครู
044666276
นางสุภาพร ธาตุสุวรรณ
ครู
044666276
นางจิตรา วะรัมย์
ครู ชำนาญการ
044666276
นายบุญเวียง เวียงนนท์
ครูผู้ช่วย
044666276
นางสาวเนตรชนก พลกระโทก
ครู (พนักงานงานราชการ)
044666276
นายจักรพันธ์ุ สุภาพ
ครู (อัตราจ้าง)
044666276
นายอนุวัฒน์ ศรีเนาวรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
044666276
นางสาวกาญจิรา สระแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
044666276
นางสาวเมธาพร อินทร์ดี
ครู (อัตราจ้าง)
044666276
นางเยาวรัตน์ ไกรหอม
ครูธุรการ
044666276
นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ
ครู
044666276
นายพิชิตชัย สีหานาม
ครู
044666276
นางเพ็ญศรี โสมุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044666276
นายสยาม เชียงเครือ
ครู ชำนาญการ
044666276
นางสาวพิมพ์ใจ แสนกาสา
ครู
044666276
นางสาวจันทร์เพ็ญ มานะพิมพ์
ครู
044666276
นายไสว ถนัดไถ
ครู (พนักงานงานราชการ)
044666276

นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยหินพิทยาคม
นายกัษณ สุขเกษม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยหินพิทยาคม

นายสมพงษ์ สุภาพ
นายบวรศักดิ์ ธาตุสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม โทรศัพท์: 044666276 อีเมล์: Huaihin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปราณี ลามัญ โทรศัพท์: 0897131574 อีเมล์: neenoi_@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ