โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธรรมนูญ บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4453-2363
นายสมนึก สุรพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4453-2363
นายจักราวุธ ถือคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4453-2363
นางดวงจันทร์ สังข์ต้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางบุณชนิตา ศรีจุดานุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นายสมภพ ผ่องราษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นายไพศาล กล้าแข็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นายสมพูล กะการดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4453-2363
นายเกียรติศักดิ์ เชื้อศรีสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4453-2363
นางมาลี หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางสาวเสาวลักษณ์ มิฆเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4453-2363
นางยุพิน เหลี่ยมดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4453-2363
นางกฤษณวรรณ จินดาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางอรัญญา ดียิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางทิตธยา สีหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4453-2363
นางสาวพรประภา พรรณกิติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางกุหลาบ วงศ์อุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4453-2363
นางเอมอร พลานุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางสาวอารยา ใจมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4453-2363
นายเกรียงศักดิ์ จิตต์หาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4453-2363
นางอุไรวรรณ กะภูทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4453-2363
นางมัลลิกา รักพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4453-2363
นางกานต์สิรี กะการดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางวนิดา หอมเนียม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางจันทิมา ชิลสูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางจุฑารัตน์ เสาสูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางสาวสมควร ศรีจุดานุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4453-2363
นางฉันทนา ประนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางปราณี เสาเกลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางธิดา ฉุนแสนดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4453-2363
นางผกามาศ กันสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางกชกร มีลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางอำไพ ประยงค์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางฉวีวรรณ ตินานพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางหทัยรัตน์ ตรองจิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นายสุรกิจ อาจศึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4453-2363
นางกวินญา ตอบกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นายกฤติพงศ์ ประนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นายธงชัย สีหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4453-2363
นายสงวน เสาเกลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4453-2363
นางสารภี นิราศสูงเนิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4453-2363
นางรัตยาภรณ์ สุรวงศ์ธนกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4453-2363
นางสาวรัตนา พงษ์ชะอุ่มดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางสาวพรรณี สมใจหวัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางเกสรา สารสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4453-2363
นางจินตนา เกตุชยันต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4453-2363
นายวิเชียร เกตุชยันต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นายศิราเมษฏ์ ภู่หมื่นไวย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4453-2363
นายพงษ์พันธ์ อินทรนุช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4453-2363
นางสาวพรทิพา รัชทินพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4453-2363
นางสาวจันยนิษฐ์ นุกูลศิริวัฒนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางชลิตา เปรียบนาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4453-2363
นางสาวสุวิดา ศรีเครือดำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางสาวสุชาดา ทุนดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางวิไลลักษณ์ นามวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางพีรญา กำจัดภัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4453-2363
นายทวีป ศรีตะวัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4453-2363
นายสมมาตร สมยิ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4453-2363
นายอภิชาติ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4453-2363
นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4453-2363
นางสาวนิตญา ดาทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4453-2363
นางสมทรง บุญสมัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4453-2363
นางสาวอาทิตยา หล่อทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4453-2363
นายเฉลิมศักดิ์ เสริมผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4453-2363
นายกิตติศักดิ์ ศรีคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4453-2363
นางเกียรติสุดา คำนึงคง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นายเวทิน หัดไทยทระ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางนันทิยา เทียนแ้ก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4453-2363
นางนฎกร โภคทรัพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางสาวจรรยา ใจเอื้อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4453-2363
นางสาวนิตยา บุญนนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4453-2363
นางสาวสุธินี สอาดเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4453-2363
นางสาวศศิกร แก้วแดง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4453-2363
นางสาวกรกนก บัวสาย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางสาวฝนทิพย์ ทองมาก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4453-2363
ว่าที่ร.ต.รัฐชัย ฝอยทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4453-2363
นางสาวสุนิสา หฤทัยถาวร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4453-2363
นายเกษมพงศ์ ค้ำคูณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4453-2363
นางสาววิไลพร ล้อมพรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางฐิติยา ดัชถุยาวัตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4453-2363
นายจักรี นพพิบูลย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4453-2363
นางสาวนิสา พรหมบุตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4453-2363
นายสังวร ศรีจุดานุ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4453-2363
นางสาวสุลานนท์ สมรูป
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางสาวกาญจนา พลอาสา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นายอัครวัจน์ ประสานรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4453-2363
นางสาววรรณา ยอดรัก
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4453-2363
นางสาววินันทรา หงษากุล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4453-2363
นางสาวทิพย์กมล อุปพงษ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4453-2363

นายธรรมนูญ บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
นายสมนึก สุรพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
นายจักราวุธ ถือคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร

นางปราณี เสาเกลียว
นางอำไพ ประยงค์หอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,237
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4453-2363 อีเมล์: apssurin3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เวทิน หัดไทยทระ โทรศัพท์: 044552363 อีเมล์: p.wethin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]