โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุริยะ บัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819763273
นายพศวัต สาระอาวาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอัจฉรัตน์ รัชตโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิตลาวัณย์ ศิวินา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาณี พรหมบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862642121
นางรังรอง เข็มทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุธีรา จงอุตส่าห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817601580
นางดรุณี สมบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0874557682
นายปัญญา เทียมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0853038500
นางแรกขวัญ นามสว่าง
ครู ชำนาญการ
นางธมนวรรณ ศรีโยยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844972925
นางยุพิน สะอาดยิ่ง
ครู ชำนาญการ
นางอรุณี คงบุญ
ครู ชำนาญการ
นางพัชรา หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0873784678
นายชัยพร บุญหนุน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางโชติรส สาคะริชานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิยนันท์ ถาวรรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธรรมศักดิ์ ช่วยวัฒนะ
ครู ชำนาญการ
0862547533
นางวรรณรัตน์ สะอาดยิ่ง
ครู ชำนาญการ
นางวิไลวรรณ ชื่นงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุปราณี ไกรเพชร
ครู ชำนาญการ
นางฉวีวรรณ นิลหุต
ครู ชำนาญการ
นางสุกัญญา คงยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางผกามาศ เทียมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบัวสอน ลักขษร
ครู ชำนาญการ
นายธวัชชัย ไชยสนาม
ครู
0817601070
นายปรีชา บุตรพาชี
ครูธุรการ
0801612712
นายกืตติศักดิ์ สุขแนบ
ครู (อัตราจ้าง)
0845438356
นายสิงห์ทอง ช่างแก้ว
นักการภารโรง
นายรอด บุญนาม
นักการภารโรง
นางสาวพรทิพย์ พินิจนอก
ครูพี่เลี้ยง
0883418296

นายสุริยะ บัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลรัตนบุรี
นายพศวัต สาระอาวาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลรัตนบุรี

นางสุปราณี ไกรเพชร
นายธวัชชัย ไชยสนาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-599233 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธมนวรรณ ศรีโยยา โทรศัพท์: 0844972925 อีเมล์: thamonwan044599233@outlook.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ