โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-599233
นายพศวัต สาระอาวาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
044-599233
นางนุจรินทร์ สทุมรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-599233
นางจิตลาวัณย์ ศิวินา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-599233
นางดรุณี สมบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-599233
นายปัญญา เทียมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-599233
นางแรกขวัญ นามสว่าง
ครู ชำนาญการ
044-599233
นางธมนวรรณ ศรีโยยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-599233
นางพัชรา หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-599233
นางโชติรส สาคะริชานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-599233
นายธรรมศักดิ์ ช่วยวัฒนะ
ครู ชำนาญการ
044-599233
นางสุปราณี ไกรเพชร
ครู ชำนาญการ
044-599233
นางฉวีวรรณ นิลหุต
ครู ชำนาญการ
044-599233
นางสุกัญญา คงยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-599233
นางบัวสอน ลักขษร
ครู ชำนาญการ
044-599233
นายธวัชชัย ไชยสนาม
ครู
044-599233
นายวรรณกิจ ศรีโพนทอง
ครู ชำนาญการ
044-599233
นางสาวพรทิพย์ พินิจนอก
ครูพี่เลี้ยง
044-599233

นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลรัตนบุรี
นายพศวัต สาระอาวาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลรัตนบุรี

นางแรกขวัญ นามสว่าง
นายวรรณกิจ ศรีโพนทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-599233 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธมนวรรณ ศรีโยยา โทรศัพท์: 0844972925 อีเมล์: thamonwan044599233@outlook.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ