โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-599233
นายสุธี ทีทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-599233
นางทัศนนันท์ คงศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-599233
นางอธิษฐาน ศรีโพนทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-599233
นางสาวขนิษฐา กำจร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-599233
นางโสภิตสุดา สีตะริสุ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-599233
นางอัญชุลี เรืองศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-599233
นางนุจรินทร์ สทุมรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-599233
นางจิตลาวัณย์ ศิวินา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-599233
นางดรุณี สมบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-599233
นายปัญญา เทียมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-599233
นางแรกขวัญ นามสว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-599233
นางธมนวรรณ ศรีโยยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-599233
นางพัชรา หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-599233
นางโชติรส สาคะริชานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-599233
นายธรรมศักดิ์ ช่วยวัฒนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-599233
นางสุปราณี ไกรเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-599233
นางฉวีวรรณ นิลหุต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-599233
นางสุกัญญา คงยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-599233
นางบัวสอน ลักขษร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-599233
นายธวัชชัย ไชยสนาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-599233
นายวรรณกิจ ศรีโพนทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-599233
นางอารียา แหวนวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-599233
นายเทพทวี บัวทอง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-599233
นางสาวสุฤทัย บุญมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-599233
นางสาวจุติพร หงษ์ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-599233
นางสาวพรทิพย์ พินิจนอก
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-599233
นายศิริพงษ์ ระดมสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-599233

นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลรัตนบุรี

นางอัญชุลี เรืองศรี
นายปัญญา เทียมทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

293
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-599233 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธมนวรรณ ศรีโยยา โทรศัพท์: 0844972925 อีเมล์: thamonwan044599233@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]