ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสังขะวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4457-1256
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางสาวอลิสา เชิดดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4457-1256
นายวินัย มั่งคั่ง
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4457-1256
นายสุทัศน์ อินทรนุช
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4457-1256
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4457-1256
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4457-1256
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4457-1256
นางอรพิน เกิดสมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4457-1256
นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4457-1256
นายสมส่วน วินทะไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4457-1256
นางกัญญา อินทร์งาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4457-1256
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4457-1256
นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4457-1256
นายผ่าน พลศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4457-1256
นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4457-1256
นางสาวนัชพร วงศ์สายอารยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4457-1256
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4457-1256
นางพิมลพรรณ สันธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางปนัดดา โสวภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4457-1256
นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4457-1256
นายประยง สันธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4457-1256
นางศันสนีย์ เกิดโภค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางชนมณี สุเมืองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4457-1256
นางศุภวดี สุคันธรัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4457-1256
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นายธนา ปรากฎรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4457-1256
นางขวัญตา พิศเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4457-1256
นายวิโชค พิศเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4457-1256
นางกชพร สุวรรณมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4457-1256
นายศุภชาติ ฟังวัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4457-1256
นางปิยมาศ แก้วใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4457-1256
นางนฤมล แสงทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4457-1256
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางนันทินี กงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4457-1256
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นายไพรัตน์ ศรีโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4457-1256
นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางพจนา กงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4457-1256
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4457-1256
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4457-1256
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4457-1256
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางจิรัชญา เกษรบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4457-1256
นางสุพิน เสนาพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางปฏิพัทธ์ เทียมใสย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นายสุริยา คำทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4457-1256
นางสันทวดี พางาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิ์ศักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4457-1256
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4457-1256
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4457-1256
นางกัลยา สวรรค์จุติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4457-1256
นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4457-1256

นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม

นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
นางกัญญา อินทร์งาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,899
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังขะวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4457-1256 อีเมล์: skwsc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สังขะวิทยาคม Sangkhawittayakom โทรศัพท์: 044571256 อีเมล์: skwsc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]