โรงเรียนสุรวิทยาคาร


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเลิศชาย สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายยุทธชัย รัตนพงษ์เพียร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสิทธิมนต์ กลีบแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางผิวอ่อน หวังชูชอบ
ครู
044-511193
นางศิริรัตน์ สุขนิตย์
ครู
044-511193
นางจิรัชยา แพงเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
044-511193
นางอนงค์นาฏ จันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวรัตนาภรณ์ กล้าแรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางยุพยง อธิรักษ์ศีล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางพยอม บูรณ์เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางมณีรัตน์ โสมทิพยนุกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางพรรณภา จิตร์ประวัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางเจียมใจ พาณิชย์กิจเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางเพ็ญทรัพย์ วงศ์นรา
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว
ครู
044-511193
นายเกริกวิทย์ จันทเขต
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวพัสณีย์ อรรถสกุลรัตน์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายบุญร่วม กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางเจริญศิลป์ เพียรมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางวรารัตน์ สัทธวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางลักขณา คุณมาศ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายประสิทธิ์ สุขโข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางศุภวรรณ โสวภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางจริน พรมสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางกัลยรัตน์ สุบินยัง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวสิตา เห็นสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายยอดชาย เพียรดี
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางวิไลจิตร ทางดี
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางครองศรี นามพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายสังเวียน ประคองชื่อ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายสุเมธ มังจันทึก
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวเอมอร ดาศรี
ครูผู้ช่วย
044-511193
นางเพทาย จิตรธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายแมนพล สุวรรณเสวก
ครู
044-511193
นายประเวศ ธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายนรินทร เซียนโห
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายสุพล ประกิระสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายเชื่อม รัตนกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางยอดขวัญ กิ่งมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายสง่า คำรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสุนันทา นามสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายปรเมศ กุลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายสุพจน์ ประดับศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางนิธิรัตน์ ฉลาดเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายพฤษภา กลีบแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางอรอุมา สำรวมจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายสฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวนภาพร พิศวง
ครู
044-511193
นางสาวกมลทิพย์ ประวิง
ครู
044-511193
นางประภา ภูมิพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวจงเจตน์ เชาว์ชอบ
ครู
044-511193
นายพีรพงศ์ มั่นหมาย
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวน้ำทิพย์ ดาบรัมย์
ครู
044-511193
นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายพิรุณ ไพสนิท
ครู
044-511193
นางสาวกษมา ลาดสะอาด
ครู
044-511193
นางวิริญญา ดุมกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางมยุรี ปัญญาเอก
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสำราญ พิศโฉม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวฉัตรการ ฉัตรทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางอำไพ น่าบูรณะ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางกอบกุล ชำนาญหมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางเทพธีด์ สายหล้า
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางผ่องใส บัวหุ่ง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสุภาพร ลอยทอง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสุวิมล กนิษฐชาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางผ่องศรี หงษ์สูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางกนกพร เรืองสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายวรวุฒิ แยบดี
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายฉัตรเอก หล้าล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายฑศคนธ์ เพชรพิเศษศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายปริญญา สุขพูล
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายประเสริฐ ปัจฉาภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายอธิชา มีสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายอัษฎา นวลสะอาด
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางจงชญา นวลสะอาด
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางนาริวรรณ คำสิม
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางมาลี สุขยา
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวิตรี ดีประดวง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางเจริญศรี กลีบแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายไผ่ พรมเพชร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวอัมพร คนึงเพียร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางดลนภา พุ่มพุฒ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายสิทธิพล นามสว่าง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางวราพร เจียมเมืองปัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางกวิตา อินธิสาร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางปานชนก ขันอ่อน
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายสุนทร คงทน
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางกัลยาณี สุดเส้นผม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายประกอบ วรรณทอง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายสงัด ศรีผ่องงาม
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายทรงชัย บุญสุยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายโชค อรุณสิริรัตน์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายไพสิทธิ์ คงทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางพัชรี ศุภเขตกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวรัชฎา ริ้วทอง
ครู
044-511193
นางอุมาภรณ์ ชายทวีป
ครู
044-511193
นายศุภชัย รัชนู
ครู
044-511193
นางอัญชลีพร สระศรีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสมร แสงชำนิ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางลัดดา ม่วงอร่าม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางจิตติมา ชูทรงเดช
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางรจนา นึกชอบ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายกีรติ จรจรัญ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางอุษา สุขพูล
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางวัลลดา วรทัต
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายปราโมทย์ พิณพิมาย
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางพรเพ็ญ สุขพูล
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางนารีรัตน์ รับงาม
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางแน่งน้อย แซ่จึง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางมาลี สุระวิทย์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางวันทนีย์ สัตตรัตนามัย
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางนลินี ชีวะกุล
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง
ครู
044-511193
นางสาวศลิษา ศูนย์กลาง
ครู
044-511193
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวชริตา ภาวสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางผกาแก้ว ดุจเพ็ญ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
ครูผู้ช่วย
044-511193
นางสาวสุทธินี แก้วงามสอง
ครู
044-511193
นางอัษฎาพร ราชนู
ครู
044-511193
นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางวิลักขณา เพชรพิเศษศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางไพเราะ เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางเทียนสว่าง ศูนย์กลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสิริวรรณ พูนศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายไกรลาส พรจินดาสกุล
ครู (อัตราจ้าง)
044-511193

นายเลิศชาย สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายยุทธชัย รัตนพงษ์เพียร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร

นางอุษา สุขพูล
นายกีรติ จรจรัญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรวิทยาคาร โทรศัพท์: 044-511193 อีเมล์: surawittayakarn.ac@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร โทรศัพท์: 083-9337441 อีเมล์: charen.jit@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ