ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายแสน แหวนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-511193
นายอาทร เสาสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-511193
นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-511193
นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-511193
นางอนงค์นาฏ จันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นายไผ่ พรมเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางสุภาวดี ขันคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นางสาวอัมพร คนึงเพียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางพานทอง ไกรทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นางสมจิต มีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางดลนภา พุ่มพุฒ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางสมร แสงชำนิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางลัดดา ม่วงอร่าม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางวิริญญา ดุมกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นางเพทาย จิตธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางปภาดา เจียมเมืองปัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางพัสณีย์ บุญยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นายประเวศ ธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นายนรินทร เซียนโห
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-511193
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-511193
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-511193
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นางสำราญ พิศโฉม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นายบุญร่วม กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางวรารัตน์ สัทธวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางยอดขวัญ กิ่งมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางอุษา สุขพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางวัลลดา วรทัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางปานชนก ขันอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นายประสิทธิ์ สุขโข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางศุภวรรณ โสวภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางมณีรัตน์ โสมทิพยนุกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นางสุนันทา นามสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางนารีรัตน์ รับงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นายปรเมศ กุลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นายสุพจน์ ประดับศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางกอบกุล ชำนาญหมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นายสงัด ศรีผ่องงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นายทรงชัย บุญสุยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นายไพสิทธิ์ คงทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางเทียนสว่าง ศูนย์กลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-511193
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นายพฤษภา กลีบแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางจริน พรมสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางพัชรี ศุภเขตกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางสิริวรรณ พูนศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-511193
นางอรอุมา สำรวมจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นายอธิชา มีสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-511193
นายสฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางประภา ธุรานุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นางสิทธิมนต์ กลีบแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางยุวธิดา ลอยประโคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นางครองศรี นามพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางพรเทพ เมินขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นายพีรพงศ์ มั่นหมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นายวัชระ โกติรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นายสังเวียน ประคองชื่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-511193
นายกัมปนาท พวงบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางสาวอุรัจชา เตียงทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางชริตา ภาวสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางผ่องศรี หงษ์สูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-511193
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-511193
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-511193
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นายเกริกวิทย์ จันทเขต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางรติมา จิตรแม้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นายวรวุฒิ แยบดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-511193
นายสิทธิพล นามสว่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางมยุรี ปัญญาเอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044-511193
นางกวิตา อินธิสาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นายแมนพล สุวรรณเสวก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นายอัษฎา นวลสะอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-511193
นางจิตติมา ชูทรงเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางจงชญา นวลสะอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-511193
นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางนาริวรรณ คำสิม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-511193
นางรจนา นึกชอบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นายปธาณ จรจรัญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางลักขณา คุณมาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางสาวิตรี ดีประดวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-511193
นายสุนทร คงทน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางแน่งน้อย แซ่จึง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นางศิริรัตน์ สุขนิตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-511193
นางเพ็ญทรัพย์ วงศ์นรา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นางมาลี สุระวิทย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางวันทนีย์ สัตตรัตนามัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางเทพธีด์ สายหล้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นางกัลยรัตน์ สุบินยัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางผ่องใส บัวหุ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นายยอดชาย เพียรดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางวิไลจิตร ทางดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางสาวศลิษา ศรีวิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางสาวนภาพร พิศวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางจงเจตน์ เชาว์ชอบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นายทองอ่อน เสาเวียง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางศศิวิมล พูนชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นายสุเมธ มังจันทึก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางสุภาพร ลอยทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นางสาวน้ำทิพย์ ดาบรัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางบุษบา ชื่นงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นายพิรุณ ไพสนิท
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นายศุภชัย ราชนู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางสาวกษมา ลาดสะอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางสาวสุทธินี แก้วงามสอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางอัษฎาพร ราชนู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นายวีรยุทธ พิมพ์วงษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นายวันเฉลิม อุดมทวี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นายสาโรจ มงคล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นางสาวไลลา อุดมทวีพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางสาวกมลทิพย์ ประวิง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางสาวปิ่นมณี อมรกุลสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางสาวเอมอร ดาศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางศุภกานต์ ใจมั่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นางสาวดวงพร สุขพร้อม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางสาวพัชรวรรณ ศรีพันธุ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นายขวัญชัย แก้วเขียว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นายปรีชา ชนะชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-511193
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นายกฤษฎากร แก่นดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นางสาวปรียาภรณ์ ยงคง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-511193
นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-511193
นางสาวสมฤดี อุ่นใจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-511193
นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-511193
นายวรัญชาติ บาตรโพธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-511193
นายนิรันดร์ โลกาสา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-511193
นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193
นางจิรัชญา แพงเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-511193
นางสาวชฏารัตน์ สำนักนิตย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-511193
นายไกรลาส พรจินดาสกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-511193

นายแสน แหวนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายอาทร เสาสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร

นางเสาวลักษณ์ สวยรูป
นางเทพธีด์ สายหล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,321
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-511193 อีเมล์: surawittayakarn.ac@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัมพร คนึงเพียร โทรศัพท์: 089-8495395 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]