โรงเรียนสุรวิทยาคาร


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสุรวิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเลิศชาย สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายอร่าม บูรณ์เจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายยุทธชัย รัตนพงษ์เพียร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางผิวอ่อน หวังชูชอบ
ครู
044-511193
นางศิริรัตน์ สุขนิตย์
ครู
044-511193
นางจิรัชยา แพงเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
044-511193
นางอนงค์นาฏ จันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวรัตนาภรณ์ กล้าแรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางยุพยง อธิรักษ์ศีล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางพยอม บูรณ์เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางมณีรัตน์ โสมทิพยนุกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางพรรณภา จิตร์ประวัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางเจียมใจ พาณิชย์กิจเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางเพ็ญทรัพย์ วงศ์นรา
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว
ครู
044-511193
นายเกริกวิทย์ จันทเขต
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวพัสณีย์ อรรถสกุลรัตน์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายบุญร่วม กลิ่นหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางเจริญศิลป์ เพียรมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางวรารัตน์ สัทธวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางลักขณา คุณมาศ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายประสิทธิ์ สุขโข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางศุภวรรณ โสวภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางจริน พรมสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางกัลยรัตน์ สุบินยัง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวสิตา เห็นสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายยอดชาย เพียรดี
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางวิไลจิตร ทางดี
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางครองศรี นามพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายสังเวียน ประคองชื่อ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายสุเมธ มังจันทึก
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวเอมอร ดาศรี
ครูผู้ช่วย
044-511193
นางเพทาย จิตรธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายแมนพล สุวรรณเสวก
ครู
044-511193
นายประเวศ ธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายนรินทร เซียนโห
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายสุพล ประกิระสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายเชื่อม รัตนกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางยอดขวัญ กิ่งมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายสง่า คำรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสุนันทา นามสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายปรเมศ กุลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายสุพจน์ ประดับศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางนิธิรัตน์ ฉลาดเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายพฤษภา กลีบแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางอรอุมา สำรวมจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายสฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวนภาพร พิศวง
ครู
044-511193
นางสาวกมลทิพย์ ประวิง
ครู
044-511193
นางประภา ภูมิพาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวจงเจตน์ เชาว์ชอบ
ครู
044-511193
นายพีรพงศ์ มั่นหมาย
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวน้ำทิพย์ ดาบรัมย์
ครู
044-511193
นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายพิรุณ ไพสนิท
ครู
044-511193
นางสาวกษมา ลาดสะอาด
ครู
044-511193
นางวิริญญา ดุมกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางมยุรี ปัญญาเอก
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางพัชรา นามวัฒน์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสำราญ พิศโฉม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวฉัตรการ ฉัตรทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางอำไพ น่าบูรณะ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางกอบกุล ชำนาญหมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางเทพธีด์ สายหล้า
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางผ่องใส บัวหุ่ง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสุภาพร ลอยทอง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสุวิมล กนิษฐชาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางผ่องศรี หงษ์สูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางกนกพร เรืองสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายวรวุฒิ แยบดี
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายฉัตรเอก หล้าล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายฑศคนธ์ เพชรพิเศษศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายปริญญา สุขพูล
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายประเสริฐ ปัจฉาภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายอธิชา มีสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายอัษฎา นวลสะอาด
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางจงชญา นวลสะอาด
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางนาริวรรณ คำสิม
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางมาลี สุขยา
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวิตรี ดีประดวง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางเจริญศรี กลีบแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายไผ่ พรมเพชร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวอัมพร คนึงเพียร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางดลนภา พุ่มพุฒ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายสิทธิพล นามสว่าง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางวราพร เจียมเมืองปัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางกวิตา อินธิสาร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางปานชนก ขันอ่อน
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายสุนทร คงทน
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางกัลยาณี สุดเส้นผม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายประกอบ วรรณทอง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายสงัด ศรีผ่องงาม
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายทรงชัย บุญสุยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายโชค อรุณสิริรัตน์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายไพสิทธิ์ คงทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางพัชรี ศุภเขตกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวรัชฎา ริ้วทอง
ครู
044-511193
นางอุมาภรณ์ ชายทวีป
ครู
044-511193
นายศุภชัย รัชนู
ครู
044-511193
นางอัญชลีพร สระศรีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสมร แสงชำนิ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางลัดดา ม่วงอร่าม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางจิตติมา ชูทรงเดช
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางรจนา นึกชอบ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายกีรติ จรจรัญ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางอุษา สุขพูล
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางวัลลดา วรทัต
ครู ชำนาญการ
044-511193
นายปราโมทย์ พิณพิมาย
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางพรเพ็ญ สุขพูล
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางนารีรัตน์ รับงาม
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางแน่งน้อย แซ่จึง
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางมาลี สุระวิทย์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางวันทนีย์ สัตตรัตนามัย
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางนลินี ชีวะกุล
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง
ครู
044-511193
นางสาวศลิษา ศูนย์กลาง
ครู
044-511193
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสาวชริตา ภาวสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางผกาแก้ว ดุจเพ็ญ
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
ครูผู้ช่วย
044-511193
นางสาวสุทธินี แก้วงามสอง
ครู
044-511193
นางอัษฎาพร ราชนู
ครู
044-511193
นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร
ครู ชำนาญการ
044-511193
นางวิลักขณา เพชรพิเศษศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางไพเราะ เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางเทียนสว่าง ศูนย์กลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นางสิริวรรณ พูนศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-511193
นายไกรลาส พรจินดาสกุล
ครู (อัตราจ้าง)
044-511193

นายเลิศชาย สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายอร่าม บูรณ์เจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายธีรภาพ วลามิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร
นายยุทธชัย รัตนพงษ์เพียร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุรวิทยาคาร

นางวิไลจิตร ทางดี
นางวิริญญา ดุมกลาง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

230
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรวิทยาคาร โทรศัพท์: 044-511193 อีเมล์: surawittayakarn.ac@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร โทรศัพท์: 083-9337441 อีเมล์: charen.jit@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ