โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองลีงวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางแก้วมณี สุขจิต
ครู ชำนาญการ
0849597468
นางสิริวิมล ดีทองหลาง
ครู ชำนาญการ
044-576161
นางสาวสำนวน ก่อแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872445081
นางสุภัทรกุล มั่นหมาย
ครู ชำนาญการ
0851666195
นางอรทัย แผ่นทอง
ครู ชำนาญการ
นางวิภาวี สุนนท์ชัย
ครู ชำนาญการ
0844973505
นางสาวชุติกาญจน์ สาแก้ว
ครู
0848269130
นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ
ครู
0892189325
นายศิริชัย สายยศ
ครู
0890100309846
นายชอบ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0857650909
นายถวิล ศรีสุข
ครู
044576080
นางปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ
ครู ชำนาญการ
นายวีรพรรณ มะลิซ้อน
ครู ชำนาญการ
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร
ครู ชำนาญการ
นางนันทกา สุจินพรัหม
ครู ชำนาญการ
นายเอนก นรสาร
ครู ชำนาญการ
นางอำพันธ์ แก้วใหญ่
ครู ชำนาญการ
นางพรรณี ร่วมพัฒนากร
ครู
นางจีรภา ขาวดี
ครู ชำนาญการ
นายสมคิด แผ่นทอง
ครู ชำนาญการ
นายสุริยา บุปผาจีน
ครู
นางสาวสุทธาสินี สหุนัย
ครูผู้ช่วย
0840079365
นางมณีวรรณ โสรถาวร
ครู
0833269393
นางสาววิภาพร แก้วมณี
ครู
0880535420
นายศักดิ์ชัย แสงมาศ
ครู (อัตราจ้าง)
0801611983
นายสังวาลย์ ทาปื้อ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0899474006
นางอรัญญา โพธิ์ลำ
เจ้าพนักงานธุรการ
0884800761
นางสาวฤชุกรณ์ ตรุณจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
0811716939
นายสียา ศรีสุข
นักการภารโรง
044576077

นายชอบ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองลีงวิทยา

นางวิภาวี สุนนท์ชัย
นางอำพันธ์ แก้วใหญ่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044576080 อีเมล์: muangleengwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอนก นรสาร โทรศัพท์: 0810650615 อีเมล์: kruart2508@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ