โรงเรียนเมืองลีงวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองลีงวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางแก้วมณี สุขจิต
ครู ชำนาญการ
044576080
นางสิริวิมล ดีทองหลาง
ครู ชำนาญการ
044576080
นางสาวสำนวน ก่อแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044576080
นางสุภัทรกุล มั่นหมาย
ครู ชำนาญการ
044576080
นางอรทัย แผ่นทอง
ครู ชำนาญการ
044576080
นางวิภาวี สุนนท์ชัย
ครู ชำนาญการ
044576080
นางสาวชุติกาญจน์ สาแก้ว
ครู
044576080
นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ
ครู
044576080
นายศิริชัย สายยศ
ครู
044576080
นายชอบ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044576080
นายถวิล ศรีสุข
ครู
044576080
นางสาวศิริวรรณ บุญพอก
ครู
044576080
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ
ครู ชำนาญการ
044576080
นายวีรพรรณ มะลิซ้อน
ครู ชำนาญการ
044576080
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร
ครู ชำนาญการ
044576080
นายเอนก นรสาร
ครู ชำนาญการ
044576080
นางอำพันธ์ แก้วใหญ่
ครู ชำนาญการ
044576080
นางพรรณี ร่วมพัฒนากร
ครู
044576080
นางจีรภา ขาวดี
ครู ชำนาญการ
044576080
นายสุริยา บุปผาจีน
ครู
044576080
นางสาวสุทธาสินี สหุนัย
ครูผู้ช่วย
044576080
นางมณีวรรณ โสรถาวร
ครู
044576080
นางสาววิภาพร แก้วมณี
ครู
044576080
นายสังวาลย์ ทาปื้อ
ครู (พนักงานงานราชการ)
044576080
นางอรัญญา โพธิ์ลำ
เจ้าพนักงานธุรการ
044576080
นางสาวฤชุกรณ์ ตรุณจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
044576080
นายสียา ศรีสุข
นักการภารโรง
044576080

นายชอบ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองลีงวิทยา

นางจีรภา ขาวดี
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองลีงวิทยา โทรศัพท์: 044576080 อีเมล์: muangleengwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอนก นรสาร โทรศัพท์: 0810650615 อีเมล์: kruart2508@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ