โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองลีงวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสำนวน ก่อแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044576080
นางสุภัทรกุล มั่นหมาย
ครู ชำนาญการ
044576080
นางวิภาวี สุนนท์ชัย
ครู ชำนาญการ
044576080
นางสาวชุติกาญจน์ สาแก้ว
ครู
044576080
นายศิริชัย สายยศ
ครู
044576080
นายชอบ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044576080
นางแก้วมณี สุขจิต
ครู ชำนาญการ
044576080
นางสาวศิริวรรณ บุญพอก
ครู
044576080
นายจำลอง ทิ้งสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
044576080
นายวรวุธ บุตรงาม
ครู ชำนาญการ
044576080
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ
ครู ชำนาญการ
044576080
นายวีรพรรณ มะลิซ้อน
ครู ชำนาญการ
044576080
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร
ครู ชำนาญการ
044576080
นางพรรณี ร่วมพัฒนากร
ครู
044576080
นายสุริยา บุปผาจีน
ครู
044576080
นางสาวพิมพิกา พรชัย
ครู (อัตราจ้าง)
044576080
นางสาวโสมวรรณ ประสมผล
ครูผู้ช่วย
044576080
นางสาวสุทธาสินี สหุนัย
ครูผู้ช่วย
044576080
นายนิษฐ์ ประสีระเทสัง
ครูผู้ช่วย
044576080
นางสาววิภาพร แก้วมณี
ครู
044576080
นายสังวาลย์ ทาปื้อ
ครู (พนักงานงานราชการ)
044576080
นางอรัญญา โพธิ์ลำ
เจ้าพนักงานธุรการ
044576080
นางสาวสุภาวดี สายเคน
ครูผู้ช่วย
044576080
นายวุฒิชัย ปานสว่าง
ครูผู้ช่วย
044576080
นางสาวกัญญาภัทร สุทธิวรรค
ครูผู้ช่วย
044576080
นายยอดฉัตร์ จันดารักษ์
ครู
044576080

นายชอบ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองลีงวิทยา
นายจำลอง ทิ้งสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองลีงวิทยา

นายยอดฉัตร์ จันดารักษ์
นางวิภาวี สุนนท์ชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

461
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044576080 อีเมล์: muangleengwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาภัทร สุทธิวรรค โทรศัพท์: 0883448975 อีเมล์: kungtone_psy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]