โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองลีงวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางแก้วมณี สุขจิต
ครู ชำนาญการ
0849597468
044576080
นางสิริวิมล ดีทองหลาง
ครู ชำนาญการ
044-576161
044576080
นางสาวสำนวน ก่อแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872445081
044576080
นางสุภัทรกุล มั่นหมาย
ครู ชำนาญการ
0851666195
044576080
นางอรทัย แผ่นทอง
ครู ชำนาญการ

044576080
นางวิภาวี สุนนท์ชัย
ครู ชำนาญการ
0844973505
044576080
นางสาวชุติกาญจน์ สาแก้ว
ครู
0848269130
044576080
นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ
ครู
0892189325
044576080
นายศิริชัย สายยศ
ครู
0890100309846
044576080
นายชอบ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0857650909
044576080
นายถวิล ศรีสุข
ครู
044576080
044576080
นางปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ
ครู ชำนาญการ

044576080
นายวีรพรรณ มะลิซ้อน
ครู ชำนาญการ

044576080
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร
ครู ชำนาญการ

044576080
นางนันทกา สุจินพรัหม
ครู ชำนาญการ

044576080
นายเอนก นรสาร
ครู ชำนาญการ

044576080
นางอำพันธ์ แก้วใหญ่
ครู ชำนาญการ

044576080
นางพรรณี ร่วมพัฒนากร
ครู

044576080
นางจีรภา ขาวดี
ครู ชำนาญการ

044576080
นายสมคิด แผ่นทอง
ครู ชำนาญการ

044576080
นายสุริยา บุปผาจีน
ครู

044576080
นางสาวสุทธาสินี สหุนัย
ครูผู้ช่วย
0840079365
044576080
นางมณีวรรณ โสรถาวร
ครู
0833269393
044576080
นางสาววิภาพร แก้วมณี
ครู
0880535420
044576080
นายสังวาลย์ ทาปื้อ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0899474006
044576080
นางอรัญญา โพธิ์ลำ
เจ้าพนักงานธุรการ
0884800761
044576080
นางสาวฤชุกรณ์ ตรุณจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
0811716939
044576080
นายสียา ศรีสุข
นักการภารโรง
044576077
044576080

นายชอบ พรหมบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองลีงวิทยา

นางสาวชุติกาญจน์ สาแก้ว
นางแก้วมณี สุขจิต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองลีงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044576080 อีเมล์: muangleengwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอนก นรสาร โทรศัพท์: 0810650615 อีเมล์: kruart2508@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ