โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642
นางเบญจลักษณ์ สำนัก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045920642
นายวสันต์ รังไสย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045920642
นางสาวพิมพ์มณี ศรีสุวรรณ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045920642
นายธนากร ศรีสุวรรณ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642
นายแจ่มศรี แสงเลื่อม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642
นางสาวนิภาพรรณ บานชื่น
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045920642
นายสุนันท์ เกษวงษ์
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642
นายประเสริฐ สีสัน
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642
นางสาวพิศมัย นามวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045920642
นางอุไรวรรณ ไชยสนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045920642
นายสมพร พงษ์เพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045920642
นางสาวปภาวรินทร์ ทองสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045920642
นางสาวไอยเรศ เวชกามา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045920642
นายมานะ พงษ์สุระ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045920642
นางสาวเพ็ญศิริ สุภารัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045920642
นางสาวชนุษพร ไพศาลสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045920642
นางสาวพรรณา ทรพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642
นางสาววราภรณ์ แหวนวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045920642
นายสมโภชน์ สุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045920642
นางสาวสรุณี พงษ์สุระ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045920642
นางสาวทวี ประครอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045920642
นายวีรวุทธ ธรรมบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045920642
นางสาวศศิธร พลรักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045920642
นายปัณณวิชย์ ธนกรไพโรจน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045920642
นายศักดิ์ธานี วามะกัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045920642
นายมงคล สีเหลือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045920642
นางสาวจุฑามาศ มะลิลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045920642
นายเนตร ครบสุวัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045920642
นางสาวธัณฑชนก อาจภักดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045920642
นายสุรศักดิ์ สารคุณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045920642
นางสาวอมรรัตน์ ตาดม่วง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045920642
นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยมาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045920642
นางสาวธนพร ไชยโคตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045920642
นางสาวกาญจนา คำเหลือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045920642
นางสาวกัญญุมา มุทุวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045920642
นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045920642
นางสาวสุกัญญา ประโลม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045920642
นายวรวุฒิ บุญชิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045920642
นางสาวลัดดาวัลย์ มาดขาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642
นางสาวนิตยา แก้วบัวสา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045920642
นายกีรติกร กระจ่างจิตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045920642
นางณัฐธิดา กันฟอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045920642
นางสาวสุณีย์ พลแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045920642
นายสายัณห์ เขียวบริสุทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045920642
นางสาวนิสา เมาลิชาติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045920642
นางสาวปานศิริ สิงห์ทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045920642
นางสาวโสภิดา หงษ์ลอยลม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045920642
นายวินิจฉัย ดุจนาคี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045920642
นายวัฒนกร แก้วลอย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045920642
นางสาวปาลิตา ศรีนุเคราะห์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045920642
นางสาวณัจฉรียา พวงราช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642
นางสาวจริยา ใจธรรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045920642
นางสาวเจนจิรา วงษ์ชาลี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642
นางสาวอังสนา สูนย์กลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045920642
นางจิราภรณ์ พรหมลักษณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642
นางสาวอนัญญา อัศวชัยโภคิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045920642
นางสาวลำพรรณ ศรีสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045920642
นายเนติศักดิ์ มานะพิมพ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045920642
นางสาวศศิธร ดอนเหลือม
บรรณารักษ์
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642
นางสาวจันทร์ธิมา โคษา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045920642

นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกันทรารมย์

นางสาวพิศมัย นามวิชัย
นางสาวนิตยา แก้วบัวสา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,364
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045920642 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธัณฑชนก ตั้งจิตวิริยะกุล โทรศัพท์: 0883588168 อีเมล์: chanchown_1984@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]