โรงเรียนบ้านกันทรารมย์


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045920642
นางสาวศศิธร พลรักษ์
ครูผู้ช่วย
045920642
นายสมพร พงษ์เพชร
ครู
045920642
นางสาวสุพัตรา ทองสุข
ครู
045920642
นางสาวไอยเรศ เวชกามา
ครู ชำนาญการ
045920642
นายมานะ พงษ์สุระ
ครู ชำนาญการ
045920642
นางสาวเพ็ญศิริ สุภารัตน์
ครู ชำนาญการ
045920642
นางสาวพิศมัย นามวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045920642
นางอุไรวรรณ ไชยสนาม
ครู ชำนาญการ
045920642
นางสาวชนุษพร ไพศาลสุวรรณ
ครู
045920642
นางสาวเกษศิรินทร์ วรรณวงศ์
ครู
045920642
นายศักดิ์ธานี วามะกัน
ครู
045920642
นายประหยัด ใจหวัง
ครู
045920642
นางสาวพรรณา ทรพล
ครู
045920642
นายมงคล สีเหลือง
ครู
045920642
นางสาววราภรณ์ แหวนวงษ์
ครู
045920642
นายสมโภชน์ สุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
045920642
นางสาวจุฑามาศ มะลิลา
ครู
045920642
นางสาวสรุณี พงษ์สุระ
ครู
045920642
นายเนตร ครบสุวัน
ครู
045920642
นางธัณฑชนก ตั้งจิตวิริยะกุล
ครู
045920642
นางคำปอง อาจสามารถ
ครู
045920642
นายสุรศักดิ์ สารคุณ
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวอมรรัตน์ ตาดม่วง
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยมาศ
ครู
045920642
นางสาวกัญญุมา มุทุวงศ์
ครูผู้ช่วย
045920642
นายสุนทร ประมวล
ครู ชำนาญการ
045920642
นางสาวทวี ประครอง
ครู ชำนาญการ
045920642
นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวจารุณี ใจพร
ครู ชำนาญการ
045920642
นางสาวสุกัญญา ประโลม
ครูผู้ช่วย
045920642
นายวีรวุทธ ธรรมบุตร
ครู ชำนาญการ
045920642
นายภัทรศักดิ์ มนทอง
ครู
045920642
นายสมพร ยอดจักร
ครู
045920642
นายวรวุฒิ บุญชิต
ครูผู้ช่วย
045920642
นายไพศาล บุตรโสภา
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวลัดดาวัลย์ มาดขาว
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวนิตยา แก้วบัวสา
ครู
045920642
นายกีรติกร กระจ่างจิตร
ครู
045920642
นางนัยนา ปาปะไพ
ครูผู้ช่วย
045920642
นางรัชนีกรณ์ การะเกษ
ครู (อัตราจ้าง)
045920642
นายสุนันท์ เกษวงษ์
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
045920642
นายประเสริฐ สีสัน
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
045920642
นางสาวบานเย็น ชัยศรีษะ
ครูพี่เลี้ยง
045920642
นายธนากร ศรีสุวรรณ์
นักการภารโรง
045920642
นายไสย ปราศัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
045920642
นางสาวจันทร์ธิมา โคษา
ครูธุรการ
045920642
นายธนกฤษ ทองสุข
ครู (อัตราจ้าง)
045920642
นางสาวจุฑาพร อรุณรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
045920642
นายแจ่มศรี แสงเลื่อม
นักการภารโรง
045920642
นางอำนวยพร วันดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
045920642
นางเบญจลักษณ์ สำนัก
ครู (พนักงานงานราชการ)
045920642
นางสาวเพ็ญจันทร์ ไชยศรีษะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
045920642
นายวสันต์ รังไสย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
045920642
นางสาวจุฬารัตน์ รัตนพันธ์
ครูพี่เลี้ยง
045920642
นางสาววาสนา แก่นสนธิ์
ครูพี่เลี้ยง
045920642
นายปัณณวิชย์ ธนกรไพโรจน์
ครู
045920642

นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกันทรารมย์

นางธัณฑชนก ตั้งจิตวิริยะกุล
นางสาวทวี ประครอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ โทรศัพท์: 045920642 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธัณฑชนก ตั้งจิตวิริยะกุล โทรศัพท์: 0883588168 อีเมล์: chanchown_1984@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ