โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายมนตรี แจ่มศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางไอยเรศ เวชกามา
ครู
นางพูนศรี ไพศาลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมานะ พงษ์สุระ
ครู
นายส่ง วามะกัน
ครู ชำนาญการ
นางเพ็ญศิริ สุภารัตน์
ครู
นางพิศมัย นามวิชัย
ครู
นางณัฏฐากร ดวงมณี
ครู
นางอุไรวรรณ ไชยสนาม
ครู
นางสำเนียง สารพงษ์
ครู
นางชนุษพร ไพศาลสุวรรณ
ครู
นายศักดิ์ธานี วามะกัน
ครู
นายประหยัด ใจหวัง
ครู
นางพรรณา ทรพล
ครู
นางรุ่งฤดี พิมพร
ครู
นายสมโภชน์ สุวรรณ
ครู
นายสมาน พุทธวงศ์
ครู
นางกาญจนา กาบทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางคำปอง อาจสามารถ
ครู
นางอลิษา นามวงษ์
ครูผู้ช่วย
นายธนากร คูคำ
ครู
นางสาวเกษศิรินทร์ วรรณวงศ์
ครู
นายศาสตราวุธ มีดี
ครู
นายมงคล สีเหลือง
ครู
นางสาวฐิติรัตน์ เยี่ยมนิยม
ครู
นายกิตติศักดิ์ พันสี
ครูผู้ช่วย
นางพัชราภรณ์ คำพมัย
ครูผู้ช่วย
นางวราภรณ์ แหวนวงษ์
ครูผู้ช่วย
นายบัญญัติ พานิช
ครูผู้ช่วย
นางวรรณา คูคำ
ครูผู้ช่วย
นางวันฉัตรา อสิพงษ์
ครูผู้ช่วย
นางจุฑามาศ มะลิลา
ครูผู้ช่วย

นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกันทรารมย์
นายมนตรี แจ่มศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกันทรารมย์
นางกาญจนา กาบทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกันทรารมย์

นายธนากร คูคำ
นางพรรณา ทรพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0008
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045920642 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นันทนา ตุ้มวงษา โทรศัพท์: 0876424277 อีเมล์: tumwongsa@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ