โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045920642
นางสาวนิสา เมาลิชาติ
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวศศิธร พลรักษ์
ครู
045920642
นายสมพร พงษ์เพชร
ครู
045920642
นางสาวปานศิริ สิงห์ทอง
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวปภาวรินทร์ ทองสุข
ครู
045920642
นางสาวโสภิดา หงษ์ลอยลม
ครูผู้ช่วย
045920642
นายวินิจฉัย ดุจนาคี
ครูผู้ช่วย
045920642
นายปัณณวิชย์ ธนกรไพโรจน์
ครู
045920642
นางสาวไอยเรศ เวชกามา
ครู ชำนาญการ
045920642
นายมานะ พงษ์สุระ
ครู ชำนาญการ
045920642
นางสาวเพ็ญศิริ สุภารัตน์
ครู ชำนาญการ
045920642
นางสาวพิศมัย นามวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045920642
นางอุไรวรรณ ไชยสนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045920642
นางสาวชนุษพร ไพศาลสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
045920642
นางสาวเกษศิรินทร์ วรรณวงศ์
ครู
045920642
นายศักดิ์ธานี วามะกัน
ครู
045920642
นางสาวพรรณา ทรพล
ครู ชำนาญการ
045920642
นายมงคล สีเหลือง
ครู
045920642
นางสาววราภรณ์ แหวนวงษ์
ครู
045920642
นายสมโภชน์ สุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
045920642
นางสาวจุฑามาศ มะลิลา
ครู
045920642
นายวัฒนกร แก้วลอย
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวสรุณี พงษ์สุระ
ครู ชำนาญการ
045920642
นายเนตร ครบสุวัน
ครู
045920642
นางสาวธัณฑชนก อาจภักดี
ครู
045920642
นางสาวปาลิตา ศรีนุเคราะห์
ครูผู้ช่วย
045920642
นายสุรศักดิ์ สารคุณ
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวอมรรัตน์ ตาดม่วง
ครู
045920642
นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยมาศ
ครู
045920642
นางสาวกัญญุมา มุทุวงศ์
ครู
045920642
นายสุนทร ประมวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045920642
นางสาวทวี ประครอง
ครู ชำนาญการ
045920642
นายวิชญ์ภาส ดอกแก้ว
ครู
045920642
นางสาวสุกัญญา ประโลม
ครู
045920642
นายวีรวุทธ ธรรมบุตร
ครู ชำนาญการ
045920642
นายวรวุฒิ บุญชิต
ครู
045920642
นางสาวลัดดาวัลย์ มาดขาว
ครู
045920642
นางสาวนิตยา แก้วบัวสา
ครู
045920642
นายกีรติกร กระจ่างจิตร
ครู
045920642
นางสาวณัฐธิดา ประสารทอง
ครู
045920642
นางสาวณัจฉรียา พวงราช
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวจริยา ใจธรรม
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวเจนจิรา วงษ์ชาลี
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวอังสนา สูนย์กลาง
ครูผู้ช่วย
045920642
นางจิราภรณ์ พรหมลักษณ์
ครูผู้ช่วย
045920642
นางสาวสุณีย์ พลแก้ว
ครู
045920642
นางสาวอรัญญา อัศวชัยโภคิน
ครูผู้ช่วย
045920642
นายสุนันท์ เกษวงษ์
ช่างไฟฟ้า
045920642
นายประเสริฐ สีสัน
ช่างไฟฟ้า
045920642
นายธนากร ศรีสุวรรณ์
นักการภารโรง
045920642
นายไสย ปราศัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
045920642
นางสาวจันทร์ธิมา โคษา
ครูธุรการ
045920642
นายธนกฤษ ทองสุข
ครู (อัตราจ้าง)
045920642
นายแจ่มศรี แสงเลื่อม
นักการภารโรง
045920642
นางเบญจลักษณ์ สำนัก
ครู (พนักงานงานราชการ)
045920642
นายวสันต์ รังไสย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
045920642
นางสาวชงพสิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
045920642
นางสาวนิภาพรรณ บานชื่น
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
045920642
นางสาวศศิธร ดอนเหลือม
บรรณารักษ์
045920642

นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกันทรารมย์

นายสมโภชน์ สุวรรณ์
นายกีรติกร กระจ่างจิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

563
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045920642 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธัณฑชนก ตั้งจิตวิริยะกุล โทรศัพท์: 0883588168 อีเมล์: chanchown_1984@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]