โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบอนใหญ่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิเชฐ โมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817891656
นายวันชัย ทับทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854996273
นางพรรณวดี โตมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848279966
นายสุทัศน์ แซวรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821445887
นางวรรษมน อารีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821502397
นางชุลีพร โพธิ์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872431369
นางวีรยา ปุณะปรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801535345
นางอรวรรณ์ อุตสาหะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872479906
นางสาวศรีประพร ช่างทองคำ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0903649477
นายสมปอง นวลจันทร์
ครูธุรการ
0881199399
นางสาวรัชนี มโนรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
089-8854389
นางกำไร หล้าธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862532344
นายสมบูรณ์ ขันโสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872468723
นายสิทธิพงษ์ สุขเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801658282
นางอุทัย ทับทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833744628
นายวิรัช บุญรอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0881306514
นางสมคิด สีหนาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0875823104
นายอิทธิกร พรมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848253228
นางพิราพรรณ์ โพธิ์บอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868655919

นายพิเชฐ โมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบอนใหญ่

นายสมบูรณ์ ขันโสดา
นางสมคิด สีหนาท

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-818116,081- อีเมล์: pichetmobonyaischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพิเชฐ โมรา โทรศัพท์: 045818116, 0817891656 อีเมล์: pichetmobonyaischool@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ