โรงเรียนบ้านบอนใหญ่


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบอนใหญ่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิเชฐ โมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นางอุทัย ทับทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นายสิทธิพงษ์ สุขเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นายวิรัช บุญรอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นางสมคิด สีหนาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นายอิทธิกร พรมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นางพิราพรรณ์ โพธิ์บอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นายวันชัย ทับทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นางวรรษมน อารีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นายสุทัศน์ แซวรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นางชุลีพร โพธิ์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นางพรรณวดี โตมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นางอรวรรณ์ อุตสาหะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นางวีรยา ปุณะปรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-818116,081-
นางสาวศรีประพร ช่างทองคำ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
045-818116,081-

นายพิเชฐ โมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบอนใหญ่

นายวันชัย ทับทิม
นางชุลีพร โพธิ์ชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ โทรศัพท์: 045-818116,081- อีเมล์: pichetmobonyaischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพิเชฐ โมรา โทรศัพท์: 045818116, 0817891656 อีเมล์: pichetmobonyaischool@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ