โรงเรียนบ้านสดำ














ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสดำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิชัย จุลวรรณโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-665062
นางสาวนงเยาว์ ปรือทอง
ครู
045-665062
นางสาวขวัญเรือน จันทราม
ครูผู้ช่วย
045-665062
นางอัญชลี เหมือนมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-665062
นายบัญชา โพธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-665062
นางภัชราภรณ์ โพธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-665062
นายโพธิ์ กาฬปักษ์
ช่างไม้ชั้น 4
045-665062
นางประเนียน จุลวรรณโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-665062
นางสาววลัยพร สุดสังข์
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-665062
นายศักดา สวัสดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-665062
นางอิด วงค์พิทักษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
045-665062
นางรัชดาภรณ์ สุจารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-665062
นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
ครู
045-665062

นายพิชัย จุลวรรณโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสดำ

นางรัชดาภรณ์ สุจารี
นายศักดา สวัสดี





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านสดำ โทรศัพท์: 045-665062 อีเมล์: sadam19@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: suphattaraporn punyapian โทรศัพท์: 0878736176 อีเมล์: weakly05@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ