ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโทะ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประยูร สงค์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-660298
นางพนัชกร รักษาพันธ์
ครู
045-660298
นางอินทุอร กัญญาชาติ
ครู
045-660298
นายศุภกฤต แก้วใสย์
ครู
045-660298
นางสุพิชฌาย์ เชื้อทอง
ครู ชำนาญการ
045-660298
นายวัฒนพงษ์ มะรีจันทร์
ครู
045-660298
นางเนตรนภา ลาภจิตร
ครู
045-660298
นางสาวพรสวรรค์ จันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-660298
นางณัฐปภัสร ไชยบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-660298
นางจันทร์จิรา คำจันทร์
ครูผู้ช่วย
045-660298
นางฐิติรัตน์ ดวงแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-660298
นายวีระศักดิ์ พวงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-660298
นางสาวปาณิศา กันยา
ครูธุรการ
045-660298
นางบัวเรียน บุญเนตร
ครู
045-660298
นางนารีรัตน์ อาษาราช
ครู
045-660298
นายอภิชัย บุญเลิศ
ครู
045-660298
นางรตพร พลเยี่ยม
ครู
045-660298
นางสาวเอโลร่า เฮอเบริค
ครู (อัตราจ้าง)
045-660298
นางวันทนา สมภาค
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-660298
นางสาวกิตติยา ลาภูตะมะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
045-660298
นายอรุณ ลาภูตะมะ
นักการภารโรง
045-660298
นางนิตยา มลศิลป์
แม่บ้าน
045-660298

นายประยูร สงค์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโทะ

นายวีระศักดิ์ พวงคำ
นางสุพิชฌาย์ เชื้อทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

21
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโทะ โทรศัพท์: 045-660298 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกิตติยา ลาภูตะมะ โทรศัพท์: 045660298 อีเมล์: chanapon_51@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ