โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุธี ชินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045612868
นายประสพ ชารีนิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045612868
นายยงยุทธ พรหมทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045612868
นายสุรชัย ดอกแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นายธีระเดช ทองอินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045612868
นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นางวราพร เจริญยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045612868
นายประโยชน์ รังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045612868
นางวีระยา บุญพามา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045612868
นางดวงศิริ สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นายคำสิงห์ บูรณะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045612868
นางวลัย นามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นางเทพา สระแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045612868
นายประจักษ์ พันธสีมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045612868
นางสาววิรงรอง วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นายวรพจน์ นาคถมยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045612868
นายชาญชัย กุศลคุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045612868
นางอรุณวดี ศรีดาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นายสมคิด บุญมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นางนันท์นภัส อุบลพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045612868
นายมงคล ไชยเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045612868
นางเดือนเพ็ญ แสนทวีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นางทิพวรรณ ยศวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นายธีรพงษ์ เสาวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045612868
นางเบญจวรรณ โชติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นายยุวพล แสงวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นางพรงาม ชารีนิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045612868
นางจรรยา อิ่มวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นางมยุรี สาลีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นายเอกรัตน์ ลับโกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045612868
นางประสพสุข ระยับศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นางสาวดารณี วัฒนปาณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นางรัชยา วรรณแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045612868
นางพรทิพย์ หาวิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045612868
นายวิโรจน์ วรรณชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นางสงวน ศรีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045612868
นางสาวพิชญาภา สีนามะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นางสาวมะติกา สุธาบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นางกิตติยา ส่งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นางสาวประภา คำเอี่ยม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นางสาววิภาพร ชีณะแขว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นางสุกัญญา ทีงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นายภูเบศ เศรษฐบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045612868
นายเด่นโชค ขุนพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นางปิยาพร พรหมทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นางวิไล กุยแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045612868
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045612868
นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นางวณิชยา สายสุพรรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045612868
นางเมธาวี เผื่อแผ่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นางเมตตา ปัญญาสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นายณัฐวุฒิ หารไชย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นายณัฐพร ทองพูน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นายเฉลียว ศิริดล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045612868
นางกนกอร ณิชกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นางไพรี จันทร์นิยม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นายบรรพชิต โพธิ์บอน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นายไพรนคร ชิณะแขว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นายพีรกานต์ หมวดแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045612868
นางผัสนี พานพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045612868
นางเบญจมาส เข็มพงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสุพัตรา ไชยโชติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางณัฐรดา สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางไสว ทองเพ็ชร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นางดารา สร้อยเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายวิชิต มั่นใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายบัณฑิตย์ เขตสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางวัฒนา หาวิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวนวลขจร คำมุงคุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายบุญทรัพย์ สมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางพวงผกา ไชยพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสุนันทา สิมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายชัยโรจน์ พิทักษ์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางพรทิพย์ บุตรไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางเกศินี สารพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางวาสนา ทิพย์รักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายสถิตย์ ประสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางโสภา พิเชฐโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางศิริวรรณ มะโรณีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางยุพิน จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นายประดิษฐ์ ส่งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายศักดิ์ชาย เกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายอุทัย จึงสมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายวัชรา สิงห์ชฎา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045612868
นางกชพร รัตน์ธนากาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวสุภัทรา ชูสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางศิริรัตน์ ธนทองคำเหลือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045612868
นายจตุรงค์ ศรีรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045612868
นางบุษกรณ์ พรหมพิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางลำใย ศรีนุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางมุสิกมาศ อาษาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวปิยลดา มีเกษ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045612868
นางนิตยา วิเศษสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางวรรณา ศิริดล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางพิสมัย พิลารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นางกาญจนา ชิดดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวพิจิกา จันทร์พวง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวหนึ่งฤทัย จิบจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045612868
นางปราญชลี นนทะวัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางจินต์ภาณี กองจินดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายนอร์แมน กุสโตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นางสาวเมธาวี พาลาเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045612868
นายปราโมทย์ กออัศวโกวิท
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นางสาวนิภาพร เรืองคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045612868
นายนัคฆพงศ์ แบนท้วม
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045612868
นายทวีศักดิ์ อาจชมภู
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยว
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045612868
นางสาวสุวรรณี สุขมา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายสุทธิพงษ์ มาตรผล
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045612868
นายฉลอง เรืองฤทธิ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายกายสิทธิ์ อาจสาลี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวเอมอัฌณา จันทร์อบ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายSammy Milan
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวชมพู คำโท
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายส้ม จันทร์ทอน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นางสาวกาญจนา ทุ่มโมง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายกิตติพงษ์ แผ่เรืองรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายอนุชา บุญเย็น
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวMARITES SACPA
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวกุลมณี พรมศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวสุชัญญา นราวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางบัวสอน ผิวเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายสวัสดิ์ กระจ่างจิตร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางดวงใจ เทพวงศ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสมศรี สมหมาย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางบังอร ศรีโสดา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวจุธาภัค วรโครต
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายธนากร คงขุนทด
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายวรันต์ ชินทอง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายสมศักดิ์ เสนาะ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางณฐอร ตังนิธภัทร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางพัดชา แจ่มใส
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวพัชรา โถทอง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายปรีชา อินสุวรรณ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวศิริพร มีดี
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวนงเยาว์ พลเสนา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวสุพารักษ์ จันทร์แดง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวกานต์นภัส คดดวง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวสมใจ แสงพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายธัญวิชญ์ สารีวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวณัฐยาภรณ์ มั่นคง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวรวิษฎา กาละพัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวชุติมา ชัยนา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายอัษฏงค์ จันทิมา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายเสริม เสาร์ทอง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางวิภาวี บุญธรรม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายสัญญา ศรีโสดา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสมาน อร่ามเรือง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางผ่องศรี บุญชม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางอารยา จันธิมา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางวันวิสา หันวิเศษ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางพรประสง นันทวงศ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางศรีสุดา นันทโคตร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางนฤมล ต้นวงศ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045612868
นายประยูร ดวงจันทร์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวสุลักขณา สติมั่น
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวกุลนิษฐ์ พรมลา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายสวัสดิ์ มีดี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายJurio Widwidan
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวMARIRYN V.TILOS
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวMARIRYN V.TILOS
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายFREDDY M.BAGUILAT
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายไอรีส จ.โลเปส
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายนิโครัส เบอตัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวแจ็คการีน ที.สุเดพัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางSARASA LORNA
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายริชาร์ด แกรนท์
ครูจัตวา
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นายเกรียงไกร ศรีกุล
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045612868
นางสาววราภรณ์ แก้วมาลุน
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวอุดร บุญศักดิ์

กลุ่มสาระ ฯ :
045612868
นางสาวLaarny isa
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นายPRANS CORNELIS Cornelis
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868
นางสาวHershic Lopcz
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045612868

นายสุธี ชินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ
นายประสพ ชารีนิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ
นายยงยุทธ พรหมทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ

นางเบญจวรรณ โชติกุล
นายวิชิต มั่นใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

749
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045612868 อีเมล์: satreesiriket@ssk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายประดิษฐ์ ส่งสุข โทรศัพท์: 0865852719 อีเมล์: mrpradid@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]