โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุธี ชินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายประสพ ชารีนิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายนิพนธ์ จันทร์พวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทยา นามวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายทองดี ทองผาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายเฉลียว ศิริดล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกนกอร ณิชกุล
ครู ชำนาญการ
นางวราพร เจริญยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประโยชน์ รังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายคำสิงห์ บูรณะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวลัย นามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประจักษ์ พันธสีมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวรพจน์ นาคถมยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชาญชัย กุศลคุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรุณวดี ศรีดาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายทรัพย์อุดม วรรณวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมคิด บุญมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนันท์นภัส อุบลพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมงคล ไชยเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเดือนเพ็ญ แสนทวีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิพวรรณ ยศวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธีรพงษ์ เสาวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจวรรณ โชติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจินดามัย กุศลสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิรวรรณ พวงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนวลจิรา ชูธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนีรนุช ปัทมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายยุวพล แสงวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวไลพร สุตพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรงาม ชารีนิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอ้อยทิพย์ แพทยาโยธิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัมพร เชื้อโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิยะมาศ ชาติมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวผอบทอง สุจินพรัหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสนธยา ธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรรยา อิ่มวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมยุรี สาลีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเอกรัตน์ ลับโกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประมัย จิตตะโคตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประสพสุข ระยับศรี
ครู ชำนาญการ
นางศิริบูรณ์ ไชยเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดารา สร้อยเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวดารณี วัฒนปาณี
ครู ชำนาญการ
นายประสิทธิ์ สังฆพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย พุทธเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปรีดาวรรณ สีลวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจริยา จันทร์พวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชยา วรรณแก้ว
ครู ชำนาญการ
นางพรทิพย์ หาวิชิต
ครู ชำนาญการ
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิธร
ครู ชำนาญการ
นางยุพาพร วิเศษสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิชิต มั่นใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิตย์ เขตสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิโรจน์ วรรณชัย
ครู ชำนาญการ
นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิไลวรรณ บุญเฉลียว
ครู ชำนาญการ
นางวัฒนา หาวิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนวลขจร คำมุงคุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบุญทรัพย์ สมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพวงผกา ไชยพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา สิมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ
ครู ชำนาญการ
นางสุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัยโรจน์ พิทักษ์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์ บุตรไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิภา ภุมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉรา มณีนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกศินี สารพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพันธ์ศักดิ์ แสนทวีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสงวน ศรีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวาสนา ทิพย์รักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสถิตย์ ประสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางโสภา พิเชฐโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริวรรณ มะโรณีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิชัย หาวิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุพิน จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพัฒนา เจตินัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประดิษฐ์ ส่งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายทวีลาภ ศรีขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชาย เกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอุทัย จึงสมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวัชรา สิงห์ชฎา
ครู
นางกชพร รัตน์ธนากาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภัทรา ชูสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริรัตน์ คำเหลือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจตุรงค์ ศรีรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปวริศา งามศัพท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมะติกา สุธาบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุษกรณ์ พรหมพิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางลำใย ศรีนุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกิตติยา ส่งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวประภา คำเอี่ยม
ครู
นางมุสิกมาศ อาษาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภาพร ชีณะแขว
ครู ชำนาญการ
นายมงคล รุมพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุดใจ บุญข่าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิยลดา มีเกษ
ครู
นางสุกัญญา ทีงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชัย มะโรณีย์
ครู
นางนิตยา วิเศษสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดานุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเมธาวี เผื่อแผ่
ครู ชำนาญการ
นางวัชราภรณ์ แคนเถาว์
ครู ชำนาญการ
นางสาววิรงรอง วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898490126
นายสุรชัย ดอกแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางปราญชลี นนทะวัน
ครูผู้ช่วย
นางพรวิรุณ วิเศษหมื่น
ครู ชำนาญการ
นายถิรวัฒน์ ละเลิศ
ครู
0862518330
นางจินต์ภาณี กองจินดา
ครูผู้ช่วย
นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์
ครู
นางสาวพิชญาภา สีนามะ
ครู
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
ครู
นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร
ครู
นางวณิชยา สายสุพรรณ์
ครูผู้ช่วย
นายภูเบศ เศรษฐบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
082-7516003
นางผ่องศรี กองจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายฉลอง เรืองฤทธิ์
นักการภารโรง
นายกายสิทธิ์ อาจสาลี
นักการภารโรง
นางสาวเอมอัฌณา จันทร์อบ
ครู (อัตราจ้าง)
นายSammy Milan
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวชมพู คำโท
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกาญจนา ทุ่มโมง
ครู (อัตราจ้าง)
นายกิตติพงษ์ แผ่เรืองรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
นายอนุชา บุญเย็น
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวMARITES SACPA
ครู (อัตราจ้าง)
นายกิตติศักดิ์ พวงสันเทียะ
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวกุลมณี พรมศรี
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวสุชัญญา นราวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางบัวสอน ผิวเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวจิราพร โพธิวัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
นายสวัสดิ์ กระจ่างจิตร
นักการภารโรง
นางดวงใจ เทพวงศ์
นักการภารโรง
นางสมศรี สมหมาย
นักการภารโรง
นางบังอร ศรีโสดา
นักการภารโรง
นายณัฐพร ทองพูน
ครู
0851173900
นางไพรี จันทร์นิยม
ครู
นางสาวจุธาภัค วรโครต
ครูผู้ช่วย
นายธนากร คงขุนทด
นักการภารโรง
นายวรันต์ ชินทอง
นักการภารโรง
นายสมศักดิ์ เสนาะ
นักการภารโรง
นางณฐอร ตังนิธภัทร
นักการภารโรง
นางพัดชา แจ่มใส
นักการภารโรง
นางสาวพัชรา โถทอง
นักการภารโรง
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยว
นักการภารโรง
นายปรีชา อินสุวรรณ์
นักการภารโรง
นางสาวศิริพร มีดี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสารินี ราชวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวนงเยาว์ พลเสนา
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวสุพารักษ์ จันทร์แดง
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวกัญญาณัช แจ่มแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกานต์นภัส คดดวง
ครู (อัตราจ้าง)
นายจอมพล ขุนธิวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวสมใจ แสงพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคน
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวกุสุมา ผะเดิม
ครู (อัตราจ้าง)
นายธัญวิชญ์ สารีวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวณัฐยาภรณ์ มั่นคง
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรวิษฎา กาละพัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวนิรันดา สระโสม
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวชุติมา ชัยนา
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวเพียงพิศ ชาวศรี
ครู (อัตราจ้าง)
นายอัษฏงค์ จันทิมา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเสริม เสาร์ทอง
นักการภารโรง
นายฤทธิไกร บูรณ์เจริญ
ครู (อัตราจ้าง)
นางวิภาวี บุญธรรม
นักการภารโรง
นายสัญญา ศรีโสดา
นักการภารโรง
นายมงคล เพ็งจันทร์
ยาม
นางสมาน อร่ามเรือง
นักการภารโรง
นางผ่องศรี บุญชม
นักการภารโรง
นางอารยา จันธิมา
นักการภารโรง
นางวันวิสา หันวิเศษ
นักการภารโรง
นางพรประสง นันทวงศ์
นักการภารโรง
นางศรีสุดา นันทโคตร
นักการภารโรง
นางนฤมล สะโสดา
นักการภารโรง
นายประยูร ดวงจันทร์
นักการภารโรง
นางสาวสุลักขณา สติมั่น
ครู (อัตราจ้าง)
นางสายพิณ เพ็งจันทร์
นักการภารโรง
นางนภัสวัลย์ สายรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกุลนิษฐ์ พรมลา
ครู (อัตราจ้าง)
นายสวัสดิ์ มีดี
นักการภารโรง
นายJurio Widwidan
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวMARIRYN V.TILOS
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวMARIRYN V.TILOS
ครู (อัตราจ้าง)
นายFREDDY M.BAGUILAT
ครู (อัตราจ้าง)
นายไอรีส จ.โลเปส
ครู (อัตราจ้าง)
นายนิโครัส เบอตัน
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวแจ็คการีน ที.สุเดพัน
ครู (อัตราจ้าง)
นางSARASA LORNA
ครู (อัตราจ้าง)
นายริชาร์ด แกรนท์
ครูจัตวา
นายนอร์แมน กุสโตร
ครู (อัตราจ้าง)
นางศิริพร ธานีวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเทพา สระแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวีระยา บุญพามา
ครู ชำนาญการ
นายชัยยงค์ จรจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสุธี ชินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ
นายประสพ ชารีนิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ
นายนิพนธ์ จันทร์พวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ
นางสาวภัทยา นามวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ
นายทองดี ทองผาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ

นายสถิตย์ ประสาร
นายมงคล ไชยเทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00015
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 45612868 อีเมล์: info@ssk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายประดิษฐ์ สุงสุข โทรศัพท์: 0865852719 อีเมล์: mrpradid@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ