โรงเรียนสตรีสิริเกศ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุธี ชินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายประสพ ชารีนิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวภัทยา นามวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายสุรชัย ดอกแก้ว
ครูผู้ช่วย
45612868
นายธีระเดช ทองอินทร์
ครู
45612868
นางพรวิรุณ วิเศษหมื่น
ครู ชำนาญการ
45612868
นางวราพร เจริญยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายประโยชน์ รังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์
ครู
45612868
นางวีระยา บุญพามา
ครู ชำนาญการ
45612868
นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายชัยยงค์ จรจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
45612868
นายคำสิงห์ บูรณะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางวลัย นามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางเทพา สระแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายประจักษ์ พันธสีมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาววิรงรอง วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายวรพจน์ นาคถมยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายชาญชัย กุศลคุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางอรุณวดี ศรีดาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายสมคิด บุญมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางนันท์นภัส อุบลพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายมงคล ไชยเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางเดือนเพ็ญ แสนทวีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางทิพวรรณ ยศวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายธีรพงษ์ เสาวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางเบญจวรรณ โชติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางจินดามัย กุศลสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางนีรนุช ปัทมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายยุวพล แสงวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางวไลพร สุตพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางพรงาม ชารีนิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางอ้อยทิพย์ แพทยาโยธิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวผอบทอง สุจินพรัหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางจรรยา อิ่มวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางมยุรี สาลีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายเอกรัตน์ ลับโกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางประมัย จิตตะโคตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางประสพสุข ระยับศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวดารณี วัฒนปาณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางรัชยา วรรณแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางพรทิพย์ หาวิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายวิโรจน์ วรรณชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ
ครู ชำนาญการ
45612868
นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
45612868
นางสาวพิชญาภา สีนามะ
ครู ชำนาญการ
45612868
นางสาวมะติกา สุธาบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางกิตติยา ส่งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวประภา คำเอี่ยม
ครู
45612868
นางสาววิภาพร ชีณะแขว
ครู ชำนาญการ
45612868
นางสุกัญญา ทีงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายภูเบศ เศรษฐบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางปิยาพร พรหมทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางวิไล กุยแก้ว
ครู ชำนาญการ
45612868
นางสาวชนิดาพร ดวงแสง
ครู
45612868
นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร
ครู
45612868
นางวณิชยา สายสุพรรณ์
ครูผู้ช่วย
45612868
นางเมธาวี เผื่อแผ่
ครู ชำนาญการ
45612868
นายณัฐวุฒิ หารไชย
ครูผู้ช่วย
45612868
นายณัฐพร ทองพูน
ครู
45612868
นายเฉลียว ศิริดล
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางกนกอร ณิชกุล
ครู ชำนาญการ
45612868
นางไพรี จันทร์นิยม
ครู
45612868
นายพีรกานต์ หมวดแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางผัสนี พานพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวรัตติยา มากพยับ
ครู (พนักงานงานราชการ)
45612868
นางณัฐรดา สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางศิริบูรณ์ ไชยเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางดารา สร้อยเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายสมชาย พุทธเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายวิชิต มั่นใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายบัณฑิตย์ เขตสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางวัฒนา หาวิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวนวลขจร คำมุงคุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายบุญทรัพย์ สมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางพวงผกา ไชยพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสุนันทา สิมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายชัยโรจน์ พิทักษ์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางพรทิพย์ บุตรไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางอัจฉรา มณีนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางเกศินี สารพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสงวน ศรีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางวาสนา ทิพย์รักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายสถิตย์ ประสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางโสภา พิเชฐโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางศิริวรรณ มะโรณีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางยุพิน จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการ
45612868
นางสุพัฒนา เจตินัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายประดิษฐ์ ส่งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายศักดิ์ชาย เกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายอุทัย จึงสมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางมณีรัตน์ นครานุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายวัชรา สิงห์ชฎา
ครู ชำนาญการ
45612868
นางกชพร รัตน์ธนากาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวสุภัทรา ชูสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางศิริรัตน์ ธนทองคำเหลือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายจตุรงค์ ศรีรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางบุษกรณ์ พรหมพิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางลำใย ศรีนุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางมุสิกมาศ อาษาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นายสุดใจ บุญข่าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวปิยลดา มีเกษ
ครู
45612868
นายศักดิ์ชัย มะโรณีย์
ครู
45612868
นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางนิตยา วิเศษสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางวรรณา ศิริดล
ครู ชำนาญการ
45612868
นางดานุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิท
ครู ชำนาญการพิเศษ
45612868
นางสาวพิจิกา จันทร์พวง
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวหนึ่งฤทัย จิบจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางปราญชลี นนทะวัน
ครูผู้ช่วย
45612868
นางจินต์ภาณี กองจินดา
ครูผู้ช่วย
45612868
นายนอร์แมน กุสโตร
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวเมธาวี พาลาเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายปราโมทย์ กออัศวโกวิท
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวนิภาพร เรืองคำ
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายนัคฆพงศ์ แบนท้วม
ยาม
45612868
นางสาวพรรษ์นลัท กาญจนาภา
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายทวีศักดิ์ อาจชมภู
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยว
นักการภารโรง
45612868
นางสาวสุวรรณี สุขมา
อื่นๆ
45612868
นายสุทธิพงษ์ มาตรผล
ยาม
45612868
นายฉลอง เรืองฤทธิ์
นักการภารโรง
45612868
นายกายสิทธิ์ อาจสาลี
นักการภารโรง
45612868
นางสาวเอมอัฌณา จันทร์อบ
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายSammy Milan
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวชมพู คำโท
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
45612868
นายส้ม จันทร์ทอน
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวกาญจนา ทุ่มโมง
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายกิตติพงษ์ แผ่เรืองรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายอนุชา บุญเย็น
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวMARITES SACPA
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวกุลมณี พรมศรี
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวสุชัญญา นราวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
45612868
นางบัวสอน ผิวเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายสวัสดิ์ กระจ่างจิตร
นักการภารโรง
45612868
นางดวงใจ เทพวงศ์
นักการภารโรง
45612868
นางสมศรี สมหมาย
นักการภารโรง
45612868
นางบังอร ศรีโสดา
นักการภารโรง
45612868
นางสาวจุธาภัค วรโครต
ครูผู้ช่วย
45612868
นายธนากร คงขุนทด
นักการภารโรง
45612868
นายวรันต์ ชินทอง
นักการภารโรง
45612868
นายสมศักดิ์ เสนาะ
นักการภารโรง
45612868
นางณฐอร ตังนิธภัทร
นักการภารโรง
45612868
นางพัดชา แจ่มใส
นักการภารโรง
45612868
นางสาวพัชรา โถทอง
นักการภารโรง
45612868
นายปรีชา อินสุวรรณ์
นักการภารโรง
45612868
นางสาวศิริพร มีดี
เจ้าพนักงานพัสดุ
45612868
นางสาวสารินี ราชวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวนงเยาว์ พลเสนา
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวสุพารักษ์ จันทร์แดง
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวกานต์นภัส คดดวง
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายจอมพล ขุนธิวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวสมใจ แสงพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคน
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวกุสุมา ผะเดิม
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายธัญวิชญ์ สารีวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวณัฐยาภรณ์ มั่นคง
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวรวิษฎา กาละพัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวชุติมา ชัยนา
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายอัษฏงค์ จันทิมา
เจ้าพนักงานธุรการ
45612868
นายเสริม เสาร์ทอง
นักการภารโรง
45612868
นายฤทธิไกร บูรณ์เจริญ
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางวิภาวี บุญธรรม
นักการภารโรง
45612868
นายสัญญา ศรีโสดา
นักการภารโรง
45612868
นางสมาน อร่ามเรือง
นักการภารโรง
45612868
นางผ่องศรี บุญชม
นักการภารโรง
45612868
นางอารยา จันธิมา
นักการภารโรง
45612868
นางวันวิสา หันวิเศษ
นักการภารโรง
45612868
นางพรประสง นันทวงศ์
นักการภารโรง
45612868
นางศรีสุดา นันทโคตร
นักการภารโรง
45612868
นางนฤมล ต้นวงศ์
นักการภารโรง
45612868
นายประยูร ดวงจันทร์
นักการภารโรง
45612868
นางสาวสุลักขณา สติมั่น
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางนภัสวัลย์ สายรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
45612868
นางสาวกุลนิษฐ์ พรมลา
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายสวัสดิ์ มีดี
นักการภารโรง
45612868
นายJurio Widwidan
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวMARIRYN V.TILOS
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวMARIRYN V.TILOS
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายFREDDY M.BAGUILAT
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายไอรีส จ.โลเปส
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายนิโครัส เบอตัน
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวแจ็คการีน ที.สุเดพัน
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางSARASA LORNA
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายริชาร์ด แกรนท์
ครูจัตวา
45612868
นายเกรียงไกร ศรีกุล
อื่นๆ
45612868
นางสาววราภรณ์ แก้วมาลุน
อื่นๆ
45612868
นางสาวอุดร บุญศักดิ์
45612868
นางสาวLaarny isa
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นายPRANS CORNELIS Cornelis
ครู (อัตราจ้าง)
45612868
นางสาวHershic Lopcz
ครู (อัตราจ้าง)
45612868

นายสุธี ชินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ
นายประสพ ชารีนิวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ
นางสาวภัทยา นามวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีสิริเกศ

นางเบญจวรรณ โชติกุล
นางสาววิภาพร ชีณะแขว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

75
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีสิริเกศ โทรศัพท์: 45612868 อีเมล์: satreesiriket@ssk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายประดิษฐ์ ส่งสุข โทรศัพท์: 0865852719 อีเมล์: mrpradid@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ