โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายดุษฏี ดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายประพัฒน์ สุธรรมวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสุพงษ์ โอวาท
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางวิไลพร สุภสร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสรวงสุดา จันทะบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชลดา ศรีทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปริศนา กลั่นเขตรกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวประภัสสร อมรสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุบลทิพย์ เสนจันทร์ฒิไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวราภรณ์ สืบภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกชพร สุวรรณกูฏ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิชชิฬารัตน์ ยลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิพวรรณ ลิ้มจิตรกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรทัย วีรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกศมณี วงศ์ชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัณพร จารุกขมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรสิระ ไชยรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวันชัย รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกษร สุนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางอุตตรา รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนันทาวดี พิเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมใจ ส่งเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวีณา เชื้อโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมสวาท อุ่นพิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสำราญ คชพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีลาวัลย์ อุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิกุล ราตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีกุมาร เลียววิจักขณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุจี สิงห์คง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงนภา หล่าบรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสารภี ไชยสัตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเสาวลักษณ์ ศรีไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิภาพร แก่นอ้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรปวีณ์ จันทร์กองกวิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอาทิตย์ สุริยะภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐยาน์ โหตระไวศยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทวิวรรณ คำแหง
ครู ชำนาญการ
นางสุขณิชญา จันสุตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพียงพร อัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวีระศักดิ์ ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชรินทร์ เผ่าพงษ์ช่วง
ครู
นางจินตนา ทวีวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิริยา ทนุพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมลนิภา สุวรรณกูฏ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพรรณี ไพฑูรย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรา ขัมภรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสินีนาถ สายชาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประทีป ทองขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางผกากรอง ทาวะรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประภาศรี สังกะเพศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชฏาพร พูลศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเทอดศักดิ์ จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญโฮม วันชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชฏาภรณ์ ศรีประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุพิน คำดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชาลีมาศ หาระบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชลิดา บุญย่านยาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุลีพร พณะสันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางลออ กัลยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุพวรรณ นามบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธำรงค์ พวงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุดสงวน นนทบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัณติกา ยิ้มแพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจินตนา นิธิพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897226382
นางกนกมาศ อารยะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิวาภรณ์ ชวลิตนิมิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเยาวนารถ ลิมปิทีปราการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ จุลโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสำพันธ์ คำศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณพิมล ฝักบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดารากร เชื้อโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862564322
นางสาวอรุณี จงรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอนุพงษ์ ศรีไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกมลลักษณ์ สิทธิสวัสดิวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางคัคนางค์ แสบงบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจวรรณ ไชยโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงเยาว์ สินธุประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปุณยนุช ไชยรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงลักษณ์ เสระทอง
ครู ชำนาญการ
นางพัชรินทร์ อุ่นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชวนพิศ แสงสวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิราพันธ์ โหราย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิชชุลดา เพลินจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกิติศักดิ์ บุญดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล บุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉรา โกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอลงกรณ์ ชีวภัทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชวัลกร วิทยพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิภาภรณ์ กำไรงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสิริยา สัตยากุล
ครู ชำนาญการ
นางนิตยา พูลผล
ครู ชำนาญการ
นางบุณฑริกา ศุภลักษณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางช้องรัตน์ สุบรรณพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางไพรัช เสาเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-254784
นางราวดี วัฒนวงษ์สิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางญาณิศา เผ่าพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุธาสินี อมรสินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิชญา หมทอง
ครู ชำนาญการ
นางนริศรา คำดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเทวา ศรีดาโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุดารัตน์ เหมือนชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิชัย อมรสินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862655969

นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายดุษฏี ดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายประพัฒน์ สุธรรมวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายสุพงษ์ โอวาท
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม

นางญาณิศา เผ่าพันธ์
นางกชพร สุวรรณกูฏ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00010
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุบลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4525-4784 อีเมล์: ubonwitschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุบลวิทยาคม โทรศัพท์: 0-4525-4784, 045254784 อีเมล์: www.krooubonwit.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ