โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายดุษฎี ดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0-4525-4784
นายอลงกรณ์ โหราย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายชาลี ใสขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเพ็ญนภา พุ่มทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวิไลพร สุภสร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุภาพร คำล้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางชลดา ศรีทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวปริศนา กลั่นเขตรกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวปิยวรรณ แก่นจำปา
ครู ชำนาญการ
0-4525-4784
นางสาวประภัสสร อมรสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางอุบลทิพย์ เสนจันทร์ฒิไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางจันทร์เพ็ญ โมฬา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวราภรณ์ สืบภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางกชพร สุวรรณกูฏ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเยาวรัตน์ สุขวิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางอรอนงค์ ภูขามคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุภัสสร อุปลาบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนิชชิฬารัตน์ ยลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวราภรณ์ สุดดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางทิพวรรณ บุญจูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางอรทัย วีรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเกศมณี วงศ์ชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางอัณพร จารุกขมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางพรสิระ ไชยรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายวันชัย รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเกษร สุนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
0-4525-4784
นางอุตตรา รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนันทาวดี พิเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเปรมใจ ส่งเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวีณา เชื้อโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางรุจี สิงห์คง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางดวงนภา หล่าบรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสารภี ไชยสัตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเสาวลักษณ์ ศรีไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวิภาพร แก่นอ้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุขณิชญา จันสุตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวิริยา ทนุพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุพรรณี ไพฑูรย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางพัชรา ขัมภรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางประทีป ทองขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางผกากรอง ทาวะรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางประภาศรี สังกะเพศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายเทอดศักดิ์ จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางบุญโฮม วันชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางรัชฏาภรณ์ ศรีประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวยุพิน คำดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวชาลีมาศ หาระบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางชลิดา บุญย่านยาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวชุลีพร พณะสันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางลออ กัลยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางยุพวรรณ นามบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายธำรงค์ พวงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุดสงวน นนทบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางกัณติกา ยิ้มแพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวจินตนา นิธิพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางกนกมาศ อารยะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวศิวาภรณ์ ชวลิตนิมิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวเยาวนารถ ลิมปิทีปราการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางจารุวรรณ จุลโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายสำพันธ์ คำศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางพรรณพิมล ฝักบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางดารากร เชื้อโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวอรุณี จงรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายอนุพงษ์ ศรีไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางกมลลักษณ์ สิทธิสวัสดิวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางคัคนางค์ แสบงบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเบญจวรรณ ไชยโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนงเยาว์ สินธุประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางปุณยนุช ไชยรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนงลักษณ์ เสระทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางพัชรินทร์ อุ่นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางชวนพิศ แสงสวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางจิราพันธ์ โหราย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวิชชุลดา เพลินจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายกิติศักดิ์ บุญดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุวิมล บุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางอัจฉรา โกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวยุพา ช่างทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายอลงกรณ์ ชีวภัทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางชวัลกร วิทยพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเนตรนภิส พัฒนากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนิภาภรณ์ กำไรงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสิริยา สัตยากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายนัคราช หล่าบรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนิตยา พูลผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวมุทิตา เหล่าบุตรสา
ครู ชำนาญการ
0-4525-4784
นางบุณฑริกา ศุภลักษณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวสุพัฒตา บัวหอม
ครู
0-4525-4784
นางชนาพร กูลรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวณัฐภรณ์ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางช้องรัตน์ สุบรรณพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางไพรัช เสาเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางราวดี วัฒนวงษ์สิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางญาณิศา เผ่าพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุธาสินี อมรสินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางพิชญา หมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนริศรา คำดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายเทวา ศรีดาโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุดารัตน์ เหมือนชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายสิทธิชัย อมรสินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784

นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายดุษฎี ดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายอลงกรณ์ โหราย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายชาลี ใสขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นางเพ็ญนภา พุ่มทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม

นางลออ กัลยา
นางชนาพร กูลรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

595
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุบลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4525-4784 อีเมล์: ubonwitschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางดารากร เชื้อโชติ โทรศัพท์: 0-4525-4784 อีเมล์: darakron55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]