โรงเรียนอุบลวิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายดุษฎี ดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0-4525-4784
นายชาลี ใสขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเพ็ญนภา พุ่มทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวิไลพร สุภสร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุภาพร คำล้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางชลดา ศรีทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวปริศนา กลั่นเขตรกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวประภัสสร อมรสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางอุบลทิพย์ เสนจันทร์ฒิไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางจันทร์เพ็ญ โมฬา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวราภรณ์ สืบภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางกชพร สุวรรณกูฏ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเยาวรัตน์ สุขวิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางอรอนงค์ ภูขามคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุภัสสร อุปลาบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนิชชิฬารัตน์ ยลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวราภรณ์ สุดดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางทิพวรรณ บุญจูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางอรทัย วีรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเกศมณี วงศ์ชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางอัณพร จารุกขมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางพรสิระ ไชยรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายวันชัย รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเกษร สุนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
0-4525-4784
นางอุตตรา รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนันทาวดี พิเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเปรมใจ ส่งเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวีณา เชื้อโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางรุจี สิงห์คง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางดวงนภา หล่าบรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสารภี ไชยสัตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเสาวลักษณ์ ศรีไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวิภาพร แก่นอ้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุขณิชญา จันสุตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวิริยา ทนุพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุพรรณี ไพฑูรย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางพัชรา ขัมภรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางประทีป ทองขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางผกากรอง ทาวะรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางประภาศรี สังกะเพศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายเทอดศักดิ์ จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางบุญโฮม วันชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางรัชฏาภรณ์ ศรีประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวยุพิน คำดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวชาลีมาศ หาระบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางชลิดา บุญย่านยาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวชุลีพร พณะสันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางลออ กัลยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางยุพวรรณ นามบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายธำรงค์ พวงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุดสงวน นนทบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางกัณติกา ยิ้มแพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวจินตนา นิธิพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางกนกมาศ อารยะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวศิวาภรณ์ ชวลิตนิมิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวเยาวนารถ ลิมปิทีปราการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางจารุวรรณ จุลโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายสำพันธ์ คำศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางพรรณพิมล ฝักบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางดารากร เชื้อโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวอรุณี จงรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายอนุพงษ์ ศรีไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางกมลลักษณ์ สิทธิสวัสดิวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางคัคนางค์ แสบงบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเบญจวรรณ ไชยโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนงเยาว์ สินธุประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางปุณยนุช ไชยรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนงลักษณ์ เสระทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางพัชรินทร์ อุ่นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางชวนพิศ แสงสวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางจิราพันธ์ โหราย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางวิชชุลดา เพลินจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายกิติศักดิ์ บุญดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุวิมล บุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางอัจฉรา โกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวยุพา ช่างทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายอลงกรณ์ ชีวภัทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางชวัลกร วิทยพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางเนตรนภิส พัฒนากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนิภาภรณ์ กำไรงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสิริยา สัตยากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายนัคราช หล่าบรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนิตยา พูลผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวมุทิตา เหล่าบุตรสา
ครู ชำนาญการ
0-4525-4784
นางบุณฑริกา ศุภลักษณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสาวสุพัฒตา บัวหอม
ครู
0-4525-4784
นางชนาพร กูลรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางณัฐภรณ์ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการ
0-4525-4784
นางช้องรัตน์ สุบรรณพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางไพรัช เสาเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางราวดี วัฒนวงษ์สิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางญาณิศา เผ่าพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุธาสินี อมรสินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางพิชญา หมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางนริศรา คำดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายเทวา ศรีดาโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นางสุดารัตน์ เหมือนชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784
นายสิทธิชัย อมรสินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4525-4784

นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายดุษฎี ดอกไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นายชาลี ใสขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม
นางเพ็ญนภา พุ่มทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุบลวิทยาคม

นายธำรงค์ พวงสวัสดิ์
นางนริศรา คำดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุบลวิทยาคม โทรศัพท์: 0-4525-4784 อีเมล์: ubonwitschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุบลวิทยาคม โทรศัพท์: 0-4525-4784, 045254784 อีเมล์: www.krooubonwit.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ