โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-384032
นางปรางวไล หงษ์ทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-384032
นายสุกัณย์ บุญเรือง
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-384032
นายสุทธิพงษ์ ทองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-384032
นางนิลุบล ดีเมืองปัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-384032
นางพิศมัย วุฒวัณณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-384032
นายวุฒิชัย วุฒวัณณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-384032
นางอุรารัตน์ ทองมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-384032
นายโสพล กอแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-384032
นางวลัยจิตร์ บุญทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-384032
นางประคอง อินทร์งาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-384032
นายสุรศักดิ์ ประทุมมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-384032
นางฉิ่งแก้ว กอแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-384032
นางนิตประภา เนตรวีระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-384032
นางสาวมาลาศรี สายวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-384032
นายกิตติพงษ์ ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-384032
นางสาวสุปราณี พลบุปผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-384032
นางสมหวัง ประทุมมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-384032
นายประเทือง พิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-384032
นางนิษฐารัชต์ ภัทร์สินธัญพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-384032
นายวันชัย สีหะนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-384032
นางเนตนพิศ รักษาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-384032
นางสาวนงคราญ บุญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-384032
นางทานตะวัน จันทวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-384032
นางสุภาระดา ปลัดอิ่มพะเนาว์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-384032
นางนารี บุญถูก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-384032
นางสาวศิริวิภาฎา สีกะชา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-384032
นายนรงฤทธิ์ ลุนศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-384032
นางสาวธัญดา บัวใหญ่
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-384032

นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโพธิ์
นายสุทธิพงษ์ ทองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโพธิ์

นางพิศมัย วุฒวัณณะ
นางเนตนพิศ รักษาวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,196
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-384032 อีเมล์: napho@mail-th.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธัญดา บัวใหญ่ โทรศัพท์: 0854186121 อีเมล์: s.phansuwan19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]