โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิชิต แฝงลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางพิศมัย วุฒวัณณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868694948
045-384032
นายวุฒิชัย วุฒวัณณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางอุรารัตน์ ทองมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นายโสพล กอแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นายวิทยา ประทุมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางจิระประไพ ประดู่
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางวลัยจิตร์ บุญทน
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางประคอง อินทร์งาม
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นายสุรศักดิ์ ประทุมมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางฉิ่งแก้ว กอแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางนิตประภา เนตรวีระ
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางสาวมาลาศรี สายวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นายกิตติพงษ์ ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางสาวสุปราณี พลบุปผา
ครู ชำนาญการ

045-384032
นางสมหวัง ประทุมมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นายประเทือง พิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางสิริกร วรกิตติเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางนิษฐารัชต์ ภัทร์สินธัญพร
ครู ชำนาญการ

045-384032
นายวันชัย สีหะนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางเนตนพิศ รักษาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางสาวนงคราญ บุญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางนงลักษณ์ ศรีหาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางทานตะวัน จันทวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางสุภาระดา ปลัดอิ่มพะเนาว์
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางนารี บุญถูก
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางนิลุบล ดีเมืองปัก
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-384032
นางสาวธัญดา บัวใหญ่
ครูธุรการ
0854186121
045-384032
นางปรางวไล หงษ์ทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)

045-384032

นายพิชิต แฝงลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโพธิ์

นายสุรศักดิ์ ประทุมมาศ
นางสาวมาลาศรี สายวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-384032 อีเมล์: napho@mail-th.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธัญดา บัวใหญ่ โทรศัพท์: 0854186121 อีเมล์: s.phansuwan19@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ