โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประยงค์ แก่นลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
045474404-6
นางลัดดา จิตรมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอิทธิพล หงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสุธี วอทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายพิริยะ ทองเหลือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุมลทิชา แสงชาติ
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายอรรณพ ตัญญู
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรสจิตรา ตัญญู
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายประจวบ บัวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางมณีวรรณ คุณะโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรพีพร พรหมศร
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายนิยม พงษ์ผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายคำแพง ตันติศิรินทร์
ครู
045474404-6
นางจิตติมา แท่งคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายธีระวัฒน์ เทพพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายปริยัติ แก่นอาสา
ครู
045474404-6
นายไพฑูรย์ พุ่มกำพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเกศรา มรกตเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายยุทธการ ขันเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอาทิตย์ จิโรจน์ภากร
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายอนันต์ ศรัทราพันธ์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางจรัลรัตน์ จันทร์เรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางแก้วตา ทองสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางประภาศรี พันธุ์เกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายชัยพร สดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายปรีชาพล อบอุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรติพร ทวยทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุพัตรา วงษาไฮ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวเบญจวัลย์ บุปผาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอัญชลี มัดธนู
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนิตยา ปะโคทัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอุทัย บุญขจร
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายเชิดศักดิ์ ทองดา
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางจรรยาพร รัฐิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเสาวนีย์ สืบพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายถนอม มิ่งวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางจิราภรณ์ พันธุ์โอสถ
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางพรรณี ภูทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเย็นจิต วีสเพ็ญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวิมลศรี มณีกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางน้อยทิพย์ ดีล้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอรกมล ใจบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนุชนาถ ศรีงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายไกรพล ร่มเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรุจีวรรณ อาจกมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวจงกล ต้นสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวิไลวรรณ คล้ายแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมพร บุญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรณิดา อินทนนท์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางธันยากร นามวงศ์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางสาวดารารัตน์ อารยะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางจิรายุส เพ็ญชรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวอนงค์ภัทร์ บุญห่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสาโรช ศิลาเกษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสนทรรศน์ มนัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรัชฎาภรณ์ ใจดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมชาย พรหมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายเกื้อกูล แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอาลักขณา ขุ่มด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสุรพจน์ เมฆพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวกอบแก้ว บุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางมารศรี วงศ์วรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายวสุ วิรัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางปริศนา สดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรับวาสน์ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางเลิศลักษณ์ ตั้งพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวิมลนาถ หิปะนัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางทัศนีย์ ผงผ่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายถาวร วิริยะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางระวีวรรณ ครองยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเยาวพา เสนาพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายนิตย์ ควรรณสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสุรชัย บุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนลินรัตน์ ไพสาทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาววรรณภา วรรณสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวจินตนา โกมลวิชญ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาววาสนา แช่มสนิท
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางสุชาดา สิริพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาววาสนา ตังคโณบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายกิตติภพ ผิวงาม
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางชโลม สุพิชญ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายประสาร บุญเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเพชรนีย์ มุทุวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพรพิมล ก้อนภูธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอนันต์ อินทร์ชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอิงฟ้าวัชรภูมิ วงศ์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายเรวัตร ลัทธิมนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางกุญภัฎ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนิภาพร กล่ำทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวกิติมา มุขสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสาคร รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายจำเนียร เดชคำภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอลงกรณ์ ทองงอก
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางปราศรัย มัทวาธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายกำจัด มนัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพรพิมล อรัญเวศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายไพชยนต์ ใจบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายเกรียงชัย โคตรอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวรรณพร สิงคิบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอรอนงค์ พิมพบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสุรทิน ยิ่งสนองชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุพิรญาณ์ พันธ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวระพีพรรณ นามลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนงนุช แหวนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพรทิวา บุษยเหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางชุติมา เชาวน์ลิลิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางปรมพร วังศรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางประภาวดี ทองอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางควรพิศ ชมภูพื้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางศิริบูรณ์ ภูพวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายศิริชัย แก้วกลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางศุภลักษณ์ บัวทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางภัสนี อุ่นหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวนันทพร โสตถิวัฒนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสมมาตร หันไชยุงวา
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางกฤษณา จินาทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายพานศึก สมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนงนุช พีระภาณุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวชญานิศ อึ้งสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวกนกพร สุขสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมศักดิ์ สมเสนาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเบญจมาศ สิริวรรณ
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางจันทร์ฉาย พิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวอัจฉรา อารยะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพิสมัย หลักรัตน์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางสุมิตรา ศรีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางภัทรจิต ผลประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเพียงทอง เงินประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวภัทรพร สืบสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวัลลภา บุญวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวรรณพร ทองมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอัมพร ทองพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางทิตตยา บุณยรัตพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายประสาท ดวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายธงชัย วีระเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายโกเมน อรัญเวศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายจตุพล พิมพานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวเดือนนุช จึงสถิตย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางทัศนีย์ ทองทั่ว
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายขนบ มุขสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสันติ พินิจปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอัมพร พลีน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางมยุรี อุ่นรัตนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายนิยม บุตรแก้ว
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายอุทัย มณีศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสุรกิจ ประสานสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางจริยา ศิริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาววิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพงษ์ลดา สังคพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายกริช โมฬีพันธ์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายรณชิต กองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอรชร ไหว้พรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนพมาศ ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางผกามาศ หวังชูชอบ (วงศ์ภักดี)
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพนารัตน์ คงโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพรศรี ชาติมนตรี
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางเยาวลักษณ์ วีระพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุภัทรา สืบสิมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุมลทิพย์ ศรีพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางธนาภรณ์ ศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางยุพาพร พิมพานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางบังอร ปูคะภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมปอง สาระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเพ็ญพรรณ คำศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายนรสีห์ เดชพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสมปอง สุดเต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางกอบแก้ว ยงยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางกมลรส มิ่งขวัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางปิยนาถ ทองรอง
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายนิกร มีดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวิตรี สุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพิมลรัตน์ สุกใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางดวงจิต กุดแถลง
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายบัญชา สุพรรณโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอังคณา เลขะเจริญกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมเกียรติ ดวงสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางศรีอุบล พักปาน
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางรุ่งตะวัน อรรถเวทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวช่อผกา เตียวสุวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางตวงพร ศรีธัญรัตน์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางสาวนภารัตน์ สุกใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายประเสริฐ ชัยแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสรรเพชญ ทุนมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดี
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายสุขุม วิเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายศรายุทธ ธรรมานุชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายวีระศักดิ์ จารุแพทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนุชนารถ ฉวีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุภาพร ดวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายนพรัตน์ โกศัลวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวเยาวมาลย์ โสมะเกษตรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอมรรัตน์ ฤทธิจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายวรากุล สกุลพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวรุจิระ การิสุข
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางนันทนา ทองรอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุชาดา ขันอาสา
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางพวงเพชร คำภามูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางทิพวรรณ ทีอุทิศ
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายปรเมษฐ์ ไมตรี
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายจตุพล ชื่นตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางปรารถนา ชื่นตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสัมภาษณ์ สิมเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางบุษราวดี มั่นจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอารมย์ กัณหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางธัญกมล คำจันทร์ลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางทิพยาภา พรสี่
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมพงษ์ เจริญศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายไพโรจน์ ภูมิเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายธีระพล บานที
ครู
045474404-6
นางบุปผา วงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวดณญพฤกษ์ ดวงใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายโชติช่วง ทีอุทิศ
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางชินีวรรณ ชิณวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรัตนาภรณ์ ติดตารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางฐาปณีย์ ชูหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเพียงใจ หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวนันทพร ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวทวีศรี กระจายพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสมควร กันเทพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายรังสรรค์ ภาณะรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวกุลวดี กะการดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวรวรรณ คุ้มบุญ
ครู
045474404-6
นางรอยพิมพ์ สายพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางจุรีย์พร แป้นกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางกุศลใจ วิโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางศิริรัตน์ อำลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางชุติมันต์ จรัสสุทธิอิศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายประชา การินทร์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางพัฒนา กนกวรรณากร
ครู
045474404-6
นางสาวปิยธิดา พยัฆฑา
ครู
045474404-6
นายพัฒนพงศ์ สมคะเน
ครู
045474404-6
นางสาวนารีรัตน์ ขวัญรักษ์
ครู
045474404-6
นางสาวคัทลียา ปรีชม
ครู
045474404-6
นางภาสินี พงษ์อารีย์
ครูผู้ช่วย
045474404-6

นายประยงค์ แก่นลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นางลัดดา จิตรมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายอิทธิพล หงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช

นางธัญกมล คำจันทร์ลา
นางวรรณพร สิงคิบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

149
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โทรศัพท์: 045474404-6 อีเมล์: info@benchama.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สาโรจน์ บุญศักดิ์ดี โทรศัพท์: 0818676852 อีเมล์: sarotb@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ