โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประยงค์ แก่นลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0814702850
045474404-6
นางลัดดา จิตรมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

045474404-6
นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

045474404-6
นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

045474404-6
นายอิทธิพล หงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
089-5782408
045474404-6
นายสุธี วอทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

045474404-6
นายพิริยะ ทองเหลือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814708206
045474404-6
นางสุมลทิชา แสงชาติ
ครู ชำนาญการ
0812987523
045474404-6
นายอรรณพ ตัญญู
ครู ชำนาญการพิเศษ

045474404-6
นางรสจิตรา ตัญญู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862443949
045474404-6
นายประจวบ บัวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-2437389
045474404-6
นางมณีวรรณ คุณะโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-8787063
045474404-6
นางรพีพร พรหมศร
ครู ชำนาญการ
0898449204
045474404-6
นายนิยม พงษ์ผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817517017
045474404-6
นายคำแพง ตันติศิรินทร์
ครู
089-7181834
045474404-6
นางจิตติมา แท่งคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819992775
045474404-6
นายธีระวัฒน์ เทพพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
0866487276
045474404-6
นายปริยัติ แก่นอาสา
ครู
086-7251698
045474404-6
นายไพฑูรย์ พุ่มกำพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0891901033
045474404-6
นางเกศรา มรกตเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866520797
045474404-6
นายยุทธการ ขันเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878771187
045474404-6
นายอาทิตย์ จิโรจน์ภากร
ครู ชำนาญการ
0847219183
045474404-6
นายอนันต์ ศรัทราพันธ์
ครู ชำนาญการ
0815273799
045474404-6
นางจรัลรัตน์ จันทร์เรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818796520
045474404-6
นางแก้วตา ทองสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

045474404-6
นางประภาศรี พันธุ์เกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848334156
045474404-6
นายชัยพร สดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810683574
045474404-6
นายปรีชาพล อบอุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878752404
045474404-6
นางรติพร ทวยทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897226539
045474404-6
นางสุพัตรา วงษาไฮ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854977426
045474404-6
นางสาวเบญจวัลย์ บุปผาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818791230
045474404-6
นางอัญชลี มัดธนู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872561171
045474404-6
นางนิตยา ปะโคทัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866005529
045474404-6
นายอุทัย บุญขจร
ครู ชำนาญการ
0872418595
045474404-6
นายเชิดศักดิ์ ทองดา
ครู ชำนาญการ
0878690991
045474404-6
นางจรรยาพร รัฐิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817258464
045474404-6
นางเสาวนีย์ สืบพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895851225
045474404-6
นายถนอม มิ่งวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862607491
045474404-6
นางจิราภรณ์ พันธุ์โอสถ
ครู ชำนาญการ
0872581246
045474404-6
นางพรรณี ภูทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810696465
045474404-6
นางเย็นจิต วีสเพ็ญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899488792
045474404-6
นางวิมลศรี มณีกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818771504
045474404-6
นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850166841
045474404-6
นางน้อยทิพย์ ดีล้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815477197
045474404-6
นางอรกมล ใจบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892853458
045474404-6
นางนุชนาถ ศรีงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812644617
045474404-6
นายไกรพล ร่มเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817902597
045474404-6
นางรุจีวรรณ อาจกมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862503293
045474404-6
นางสาวจงกล ต้นสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899456209
045474404-6
นางวิไลวรรณ คล้ายแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899469532
045474404-6
นายสมพร บุญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817905641
045474404-6
นางรณิดา อินทนนท์
ครู ชำนาญการ
0818762962
045474404-6
นางธันยากร นามวงศ์
ครู ชำนาญการ
0815491676
045474404-6
นางสาวดารารัตน์ อารยะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872428580
045474404-6
นางจิรายุส เพ็ญชรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894282693
045474404-6
นางสาวอนงค์ภัทร์ บุญห่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895839778
045474404-6
นายสาโรช ศิลาเกษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0867103159
045474404-6
นางสนทรรศน์ มนัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817609101
045474404-6
นางรัชฎาภรณ์ ใจดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895847535
045474404-6
นายสมชาย พรหมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848356609
045474404-6
นายเกื้อกูล แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895787031
045474404-6
นางอาลักขณา ขุ่มด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897208027
045474404-6
นายสุรพจน์ เมฆพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898461551
045474404-6
นางสาวกอบแก้ว บุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819663069
045474404-6
นางมารศรี วงศ์วรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-7196341
045474404-6
นายวสุ วิรัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-6058228
045474404-6
นางปริศนา สดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-0722698
045474404-6
นางรับวาสน์ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
084-0361048
045474404-6
นางเลิศลักษณ์ ตั้งพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8462630
045474404-6
นางวิมลนาถ หิปะนัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9551160
045474404-6
นางทัศนีย์ ผงผ่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2441118
045474404-6
นายถาวร วิริยะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-9471424
045474404-6
นางระวีวรรณ ครองยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-8772008
045474404-6
นางเยาวพา เสนาพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-8283475
045474404-6
นายนิตย์ ควรรณสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5850891
045474404-6
นายสุรชัย บุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7250882
045474404-6
นางนลินรัตน์ ไพสาทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-8771366
045474404-6
นางสาววรรณภา วรรณสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-0299515
045474404-6
นางสาวจินตนา โกมลวิชญ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-8778742
045474404-6
นางสาววาสนา แช่มสนิท
ครู ชำนาญการ
081-0646336
045474404-6
นางสุชาดา สิริพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-5487729
045474404-6
นางสาววาสนา ตังคโณบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-8779249
045474404-6
นายกิตติภพ ผิวงาม
ครู ชำนาญการ
087-8744643
045474404-6
นางชโลม สุพิชญ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-2561244
045474404-6
นายประสาร บุญเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9550213
045474404-6
นางเพชรนีย์ มุทุวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7301663
045474404-6
นางพรพิมล ก้อนภูธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9558299
045474404-6
นายอนันต์ อินทร์ชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-5473799
045474404-6
นายอิงฟ้าวัชรภูมิ วงศ์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8442517
045474404-6
นายเรวัตร ลัทธิมนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-8435863
045474404-6
นางกุญภัฎ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045281152
045474404-6
นางนิภาพร กล่ำทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-9669-5645
045474404-6
นางสาวกิติมา มุขสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892834299
045474404-6
นายสาคร รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814707163
045474404-6
นายจำเนียร เดชคำภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815477622
045474404-6
นายอลงกรณ์ ทองงอก
ครู ชำนาญการ
0899482502
045474404-6
นางปราศรัย มัทวาธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810694665
045474404-6
นายกำจัด มนัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818782547
045474404-6
นางพรพิมล อรัญเวศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6281283
045474404-6
นายไพชยนต์ ใจบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-4909534
045474404-6
นายเกรียงชัย โคตรอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7899006
045474404-6
นางวรรณพร สิงคิบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7098627
045474404-6
นางอรอนงค์ พิมพบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-5472969
045474404-6
นายสุรทิน ยิ่งสนองชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2649348
045474404-6
นางสุพิรญาณ์ พันธ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-5471361
045474404-6
นางสาวระพีพรรณ นามลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8649472
045474404-6
นางนงนุช แหวนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-2858608
045474404-6
นางพรทิวา บุษยเหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895788959
045474404-6
นางชุติมา เชาวน์ลิลิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-0444452
045474404-6
นางปรมพร วังศรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-2851470
045474404-6
นางประภาวดี ทองอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-4547276
045474404-6
นางควรพิศ ชมภูพื้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-4244619
045474404-6
นางศิริบูรณ์ ภูพวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7605097
045474404-6
นายศิริชัย แก้วกลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2540664
045474404-6
นางศุภลักษณ์ บัวทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2644628
045474404-6
นางภัสนี อุ่นหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-3892360
045474404-6
นางสาวนันทพร โสตถิวัฒนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2629106
045474404-6
นางสมมาตร หันไชยุงวา
ครู ชำนาญการ
088-2669472
045474404-6
นางกฤษณา จินาทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-7211439
045474404-6
นายพานศึก สมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-8775357
045474404-6
นางนงนุช พีระภาณุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8473020
045474404-6
นางสาวชญานิศ อึ้งสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-8686528
045474404-6
นางสาวกนกพร สุขสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2661774
045474404-6
นายสมศักดิ์ สมเสนาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2576643
045474404-6
นางเบญจมาศ สิริวรรณ
ครู ชำนาญการ
087-9645610
045474404-6
นางจันทร์ฉาย พิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-7213891
045474404-6
นางสาวอัจฉรา อารยะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-9488518
045474404-6
นางพิสมัย หลักรัตน์
ครู ชำนาญการ
081-0738538
045474404-6
นางสุมิตรา ศรีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2440695
045474404-6
นางภัทรจิต ผลประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-6523169
045474404-6
นางเพียงทอง เงินประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5858448
045474404-6
นางสาวภัทรพร สืบสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2825712
045474404-6
นางวัลลภา บุญวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-8796931
045474404-6
นางวรรณพร ทองมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5784872
045474404-6
นางอัมพร ทองพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810696649
045474404-6
นางทิตตยา บุณยรัตพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9761739
045474404-6
นายประสาท ดวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-7162277
045474404-6
นายธงชัย วีระเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-4230679
045474404-6
นายโกเมน อรัญเวศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-3932393
045474404-6
นายจตุพล พิมพานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9673531
045474404-6
นางสาวเดือนนุช จึงสถิตย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-0972388
045474404-6
นางทัศนีย์ ทองทั่ว
ครู ชำนาญการ
081-4700813, 081-3900811
045474404-6
นายขนบ มุขสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
082-6029209
045474404-6
นายสันติ พินิจปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-9481472
045474404-6
นางอัมพร พลีน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-2830696
045474404-6
นางมยุรี อุ่นรัตนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-2480738
045474404-6
นายนิยม บุตรแก้ว
ครู ชำนาญการ
081-9762496
045474404-6
นายอุทัย มณีศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-7215453
045474404-6
นายสุรกิจ ประสานสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2824841
045474404-6
นางจริยา ศิริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-98461279
045474404-6
นางสาววิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-7194042
045474404-6
นางพงษ์ลดา สังคพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8444942
045474404-6
นายกริช โมฬีพันธ์
ครู ชำนาญการ
082-8766467
045474404-6
นายรณชิต กองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-4251996, 082-4479909
045474404-6
นางอรชร ไหว้พรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-5487948
045474404-6
นางนพมาศ ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-9463934
045474404-6
นางผกามาศ หวังชูชอบ (วงศ์ภักดี)
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-2481355
045474404-6
นางพนารัตน์ คงโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-8735800
045474404-6
นางพรศรี ชาติมนตรี
ครู ชำนาญการ
081-8791752
045474404-6
นางเยาวลักษณ์ วีระพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8443157
045474404-6
นางสุภัทรา สืบสิมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-0307098
045474404-6
นางสุมลทิพย์ ศรีพวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-1897839
045474404-6
นางธนาภรณ์ ศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2647996
045474404-6
นางยุพาพร พิมพานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6286602
045474404-6
นางบังอร ปูคะภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-8328827
045474404-6
นายสมปอง สาระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-9488779
045474404-6
นางเพ็ญพรรณ คำศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-9456038
045474404-6
นายนรสีห์ เดชพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-7224760
045474404-6
นางสมปอง สุดเต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-15148381
045474404-6
นางกอบแก้ว ยงยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-4983-0206
045474404-6
นางกมลรส มิ่งขวัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-2479340
045474404-6
นางปิยนาถ ทองรอง
ครู ชำนาญการ
081-2648699
045474404-6
นายนิกร มีดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-8728347
045474404-6
นางสาวิตรี สุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-7930993
045474404-6
นางพิมลรัตน์ สุกใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-7176021
045474404-6
นางดวงจิต กุดแถลง
ครู ชำนาญการ
085-0263430
045474404-6
นายบัญชา สุพรรณโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-6532245
045474404-6
นางอังคณา เลขะเจริญกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-2827355
045474404-6
นายสมเกียรติ ดวงสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-2437296
045474404-6
นางศรีอุบล พักปาน
ครู ชำนาญการ
081-8788592
045474404-6
นางรุ่งตะวัน อรรถเวทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2482852
045474404-6
นางสาวช่อผกา เตียวสุวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
080-4896368
045474404-6
นางตวงพร ศรีธัญรัตน์
ครู ชำนาญการ
081-0688842
045474404-6
นางสาวนภารัตน์ สุกใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-5774934
045474404-6
นายประเสริฐ ชัยแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5152033
045474404-6
นายสรรเพชญ ทุนมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-4753110
045474404-6
นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดี
ครู ชำนาญการ
0818676852
045474404-6
นายสุขุม วิเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-0714077
045474404-6
นายศรายุทธ ธรรมานุชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-8670502
045474404-6
นายวีระศักดิ์ จารุแพทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5832455
045474404-6
นางนุชนารถ ฉวีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-6489385
045474404-6
นางสุภาพร ดวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-5492549
045474404-6
นายนพรัตน์ โกศัลวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-5794863
045474404-6
นางสาวเยาวมาลย์ โสมะเกษตรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-6537923
045474404-6
นางอมรรัตน์ ฤทธิจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-2459969
045474404-6
นายวรากุล สกุลพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2034549, 082-3682459
045474404-6
นางสาวรุจิระ การิสุข
ครู ชำนาญการ
087-6770737
045474404-6
นางนันทนา ทองรอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-8795446
045474404-6
นางสุชาดา ขันอาสา
ครู ชำนาญการ
084-8268600
045474404-6
นางพวงเพชร คำภามูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-0739055
045474404-6
นางทิพวรรณ ทีอุทิศ
ครู ชำนาญการ
081-7252073
045474404-6
นายปรเมษฐ์ ไมตรี
ครู ชำนาญการ
08-9946-5863
045474404-6
นายจตุพล ชื่นตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-6529359
045474404-6
นางปรารถนา ชื่นตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-3719738
045474404-6
นายสัมภาษณ์ สิมเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-6557313
045474404-6
นางบุษราวดี มั่นจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-7756929
045474404-6
นายอารมย์ กัณหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-5488418
045474404-6
นางธัญกมล คำจันทร์ลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-6315805
045474404-6
นางทิพยาภา พรสี่
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-8778943
045474404-6
นายสมพงษ์ เจริญศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-4198719
045474404-6
นายไพโรจน์ ภูมิเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-3555415
045474404-6
นายธีระพล บานที
ครู
087-9654528
045474404-6
นางบุปผา วงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-0731453
045474404-6
นางสาวดณญพฤกษ์ ดวงใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-8435110
045474404-6
นายโชติช่วง ทีอุทิศ
ครู ชำนาญการ
089-9497989
045474404-6
นางชินีวรรณ ชิณวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7896029
045474404-6
นางรัตนาภรณ์ ติดตารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-2839145
045474404-6
นางฐาปณีย์ ชูหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-7963991
045474404-6
นางเพียงใจ หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

045474404-6
นางสาวนันทพร ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-1013987
045474404-6
นางสาวทวีศรี กระจายพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
087-9609115
045474404-6
นางสมควร กันเทพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-8365243
045474404-6
นายรังสรรค์ ภาณะรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

045474404-6
นางสาวกุลวดี กะการดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-9651099
045474404-6
นางวรวรรณ คุ้มบุญ
ครู
087-8778716
045474404-6
นางรอยพิมพ์ สายพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-8770300
045474404-6
นางจุรีย์พร แป้นกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-3722448
045474404-6
นางกุศลใจ วิโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-6245825
045474404-6
นางศิริรัตน์ อำลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-0912814
045474404-6
นางชุติมันต์ จรัสสุทธิอิศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7604284
045474404-6
นายประชา การินทร์
ครู ชำนาญการ
081-0702271
045474404-6
นางพัฒนา กนกวรรณากร
ครู
082-1365949
045474404-6
นางสาวปิยธิดา พยัฆฑา
ครู
087-8704501
045474404-6
นายพัฒนพงศ์ สมคะเน
ครู
0899411749
045474404-6
นางสาวนารีรัตน์ ขวัญรักษ์
ครู
084-6157244
045474404-6
นางสาวคัทลียา ปรีชม
ครู
085-7203692
045474404-6
นางภาสินี พงษ์อารีย์
ครูผู้ช่วย
087-8752404, 085-2080119
045474404-6

นายประยงค์ แก่นลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นางลัดดา จิตรมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายอิทธิพล หงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช

นางเกศรา มรกตเขียว
นางรับวาสน์ รุ่งเรือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

100
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045474404-6 อีเมล์: info@benchama.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สาโรจน์ บุญศักดิ์ดี โทรศัพท์: 0818676852 อีเมล์: sarotb@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ