โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางลัดดา จิตรมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอรรณพ จันทะโสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาววริศรา ก้อนภูธร
ครูผู้ช่วย
045474404-6
นางสุนันทา ประสานสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายชยุตม์ โล่ห์คำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางกนกนภา บุญพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายประดิษฐ์ ธรรมชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพิณทิพย์ แสงสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวดรุณี จันสุตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนงเยาว์ มณีศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสุธี วอทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวปิยวรรณ แก้วสี่ดวง
ครู
045474404-6
นางสาวประภัสสร มาคำผุย
ครูผู้ช่วย
045474404-6
นายโกศล คำเพ็ง
ครู
045474404-6
นายวรกันต์ สาเมฆ
ครูผู้ช่วย
045474404-6
นายพิริยะ ทองเหลือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุมลทิชา แสงชาติ
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายอรรณพ ตัญญู
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรสจิตรา ตัญญู
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอุษณี วรรณชัยมงคล
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายประจวบ บัวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางมณีวรรณ คุณะโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางศรินทิพย์ นามศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรพีพร พรหมศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายนิยม พงษ์ผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายกมลศักดิ์ ไกรสรสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายคำแพง ตันติศิรินทร์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางจิตติมา แท่งคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายธีระวัฒน์ เทพพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายปริยัติ แก่นอาสา
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายไพฑูรย์ พุ่มกำพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเกศรา มรกตเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายยุทธการ ขันเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอาทิตย์ จิโรจน์ภากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอนันต์ ศรัทราพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางแก้วตา ทองสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางประภาศรี พันธุ์เกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายชัยพร สดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายปรีชาพล อบอุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรติพร ทวยทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวเบญจวัลย์ บุปผาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอัญชลี มัดธนู
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนิตยา ปะโคทัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอุทัย บุญขจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายเชิดศักดิ์ ทองดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางจรรยาพร รัฐิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเสาวนีย์ สืบพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเย็นจิต วีสเพ็ญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวิมลศรี มณีกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอรกมล ใจบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนุชนาถ ศรีงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายไกรพล ร่มเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรุจีวรรณ อาจกมล
ครู เชี่ยวชาญ
045474404-6
นางสาวจงกล ต้นสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมพร บุญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางธันยากร นามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวดารารัตน์ อารยะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวอนงค์ภัทร์ บุญห่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสนทรรศน์ มนัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรัชดาพร ใจดีหิรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมชาย พรหมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอาลักขณา ขุ่มด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางปริศนา สดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรับวาสน์ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวิมลนาถ หิปะนัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางระวีวรรณ ครองยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเยาวพา เสนาพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายนิตย์ ควรรณสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสุรชัย บุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุชาดา สิริพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาววาสนา ตังคโณบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายกิตติภพ ผิวงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางชโลม สุพิชญ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเพชรนีย์ มุทุวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพรพิมล ก้อนภูธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอิงฟ้าวัชรภูมิ วงศ์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางกุญภัฎ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนิภาพร กล่ำทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวกิติมา มุขสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายจำเนียร เดชคำภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอลงกรณ์ ทองงอก
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางปราศรัย มัทวาธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพรพิมล อรัญเวศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายไพชยนต์ ใจบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายเกรียงชัย โคตรอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวรรณพร สิงคิบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวระพีพรรณ นามลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนงนุช แหวนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพรทิวา บุษยเหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางปรมพร วังศรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางควรพิศ ชมภูพื้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายศิริชัย แก้วกลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางศุภลักษณ์ บัวทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางภัสนี สุวรรณกูฏ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวนันทพร โสตถิวัฒนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายพานศึก สมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนงนุช พีระภาณุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวชญานิศ อึ้งสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวกนกพร สุขสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมศักดิ์ สมเสนาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางจันทร์ฉาย พิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวอัจฉรา อารยะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพิสมัย หลักรัตน์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางสุมิตรา ศรีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเพียงทอง เงินประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวภัทรพร สืบสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวัลลภา บุญวิเศษ
ครู เชี่ยวชาญ
045474404-6
นางวรรณพร ทองมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอัมพร ทองพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางทิตตยา บุณยรัตพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายประสาท ดวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายธงชัย วีระเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายโกเมน อรัญเวศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายจตุพล พิมพานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวเดือนนุช จึงสถิตย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางทัศนีย์ ทองทั่ว
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายขนบ มุขสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอัมพร พลีน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางมยุรี อุ่นรัตนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายนิยม บุตรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายอุทัย มณีศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางจริยา ศิริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาววิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายกริช โมฬีพันธ์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายรณชิต กองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางอรชร ไหว้พรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนพมาศ ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเยาวลักษณ์ วีระพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุภัทรา สืบสิมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางธนาภรณ์ ศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางยุพาเสฏฐ์ รัตน์บุญโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางบังอร ปูคะภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมปอง สาระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเพ็ญพรรณ คำศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายนรสีห์ เดชพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสมปอง สุดเต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางกอบแก้ว ยงยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางกมลรส มิ่งขวัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางปิยนาถ ทองรอง
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายนิกร มีดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวิตรี สุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพิมลรัตน์ สุกใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางดวงจิต กุดแถลง
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางอังคณา เลขะเจริญกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมเกียรติ ดวงสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางศรีอุบล พักปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรุ่งตะวัน อรรถเวทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวช่อผกา เตียวสุวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางตวงพร ศรีธัญรัตน์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางสาวนภารัตน์ สุกใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายประเสริฐ ชัยแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสรรเพชญ ทุนมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสุขุม วิเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ ธรรมานุชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายวีระศักดิ์ จารุแพทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุภาพร ดวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายนพรัตน์ โกศัลวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวเยาวมาลย์ โสมะเกษตรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายวรากุล สกุลพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวรุจิระ การิสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางนันทนา ทองรอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสุชาดา ขันอาสา
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางพวงเพชร คำภามูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางทิพวรรณ ทีอุทิศ
ครู ชำนาญการ
045474404-6
ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์ ไมตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายจตุพล ชื่นตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางปรารถนา ชื่นตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสัมภาษณ์ สิมเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางบุษราวดี มั่นจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางธัญกมล คำจันทร์ลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางทิพยาภา พรสี่
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายสมพงษ์ เจริญศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายไพโรจน์ ภูมิเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายธีระพล บานที
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางบุปผา วงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวดณญพฤกษ์ ดวงใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายโชติช่วง ทีอุทิศ
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางสาวชินีวรรณ สมทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางรัตนาภรณ์ ติดตารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางฐาปณีย์ ชูหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางเพียงใจ หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวนันทพร ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวทวีศรี กระจายพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสมควร กันเทพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นายรังสรรค์ ภาณะรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวกุลวดี กะการดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางวรวรรณ คุ้มบุญ
ครู
045474404-6
นางสาวสุดารัตน์ โคตะสิน
ครู
045474404-6
นางจุรีย์พร แป้นกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางกุศลใจ วิโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางศิริรัตน์ อำลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางชุติมันต์ จรัสสุทธิอิศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
ว่าที่ ร.ต.ประชา การินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางพัฒนา กนกวรรณากร
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางสาวปิยธิดา พยัฆฑา
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายพัฒนพงศ์ สมคะเน
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางนารีรัตน์ สมคะเน
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางสาวคัทลียา ปรีชม
ครู
045474404-6
นางวิลาวรรณ ผิวเรือง
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นายมหาดไทย บุษยเหม
ครู
045474404-6
นางสาวดาราภรณ์ ดวงจันทร์
ครู ชำนาญการ
045474404-6
นางสาวนราวัลล์ ระกิติ
ครู (พนักงานงานราชการ)
045474404-6
นางนิรมล ช่วยบุญญะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวสุธีวัน ชื่นตา
ครู
045474404-6
นางภาสินี พงษ์อารีย์
ครู
045474404-6
นางละไม มณีพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
นางสาวสุวรรณี ประสาทศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045474404-6
วาที่ ร.ต.หญิงไพรวัลย์ สายสมบัติ
ครู (พนักงานงานราชการ)
045474404-6

ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นางลัดดา จิตรมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายอรรณพ จันทะโสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช

นางนงนุช พีระภาณุรักษ์
นางวิลาวรรณ ผิวเรือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,982
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045474404-6 อีเมล์: it@benchama.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สาโรจน์ บุญศักดิ์ดี โทรศัพท์: 0818676852 อีเมล์: sarot@benchama.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]