โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045474404-6
นางลัดดา จิตรมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045474404-6
นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045474404-6
นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045474404-6
นายอรรณพ จันทะโสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
045474404-6
นางนิรมล ช่วยบุญญะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางสาวประวีณา อาจสมัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางสาวสุธีวัน ชื่นตา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางชนกล วัชรภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นางกัญญารัตน์ นาชัยภูมิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสาววริศรา ก้อนภูธร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางสุนันทา ประสานสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นายจิรยุทธ จันทร์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสาวดาราภรณ์ ดวงจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายชยุตม์ โล่ห์คำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางกนกนภา บุญพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางกรรณิการ์ พลพวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นายประดิษฐ์ ธรรมชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045474404-6
นางพิณทิพย์ แสงสาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางวรวรรณ คุ้มบุญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางสาวดรุณี จันสุตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางนงเยาว์ มณีศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางพนัชกร นิสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นางรัตนาพร พากเพียร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นายสุธี วอทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางภาสินี พงษ์อารีย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสาวปิยวรรณ แก้วสี่ดวง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นางสาวประภัสสร มาคำผุย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางละไม มณีพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นางสาวสุวรรณี ประสาทศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นายทองชัย กอแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045474404-6
นายโกศล คำเพ็ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045474404-6
นายวรกันต์ สาเมฆ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045474404-6
นายพิริยะ ทองเหลือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางสุมลทิชา แสงชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายอรรณพ ตัญญู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางรสจิตรา ตัญญู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางอุษณี วรรณชัยมงคล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นายประจวบ บัวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางมณีวรรณ คุณะโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางศรินทิพย์ นามศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางรพีพร พรหมศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นายนิยม พงษ์ผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นายกมลศักดิ์ ไกรสรสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นายคำแพง ตันติศิรินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางจิตติมา แท่งคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นายพยุงศักดิ์ สุพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045474404-6
นายธีระวัฒน์ เทพพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายปริยัติ แก่นอาสา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายไพฑูรย์ พุ่มกำพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045474404-6
นางเกศรา มรกตเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045474404-6
นายยุทธการ ขันเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายอาทิตย์ จิโรจน์ภากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายอนันต์ ศรัทราพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางประภาศรี วิเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นายชัยพร สดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายปรีชาพล อบอุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางรติพร ทวยทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางสาวเบญจวัลย์ บุปผาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นางอัญชลี มัดธนู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางนิตยา ปะโคทัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายอุทัย บุญขจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นายเชิดศักดิ์ ทองดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางสาวเสาวนีย์ ศรีอุบลวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางเย็นจิต วีสเพ็ญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางวิมลศรี มณีกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางอรกมล ใจบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางนุชนาถ ศรีงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายไกรพล ร่มเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางรุจีวรรณ อาจกมล
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045474404-6
นางสาวจงกล ต้นสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นายสมพร บุญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางธันยากร นามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางสาวดารารัตน์ อารยะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสาวอนงค์ภัทร์ บุญห่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางสนทรรศน์ มนัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางรัชดาพร ใจดีหิรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045474404-6
นายสมชาย พรหมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางอาลักขณา ขุ่มด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางปริศนา สดสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางวิมลนาถ หิปะนัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางระวีวรรณ ครองยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045474404-6
นายนิตย์ ควรรณสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045474404-6
นายสุรชัย บุญเรือง
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสาววาสนา ตังคโณบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นายกิตติภพ ผิวงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางชโลม สุพิชญ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางเพชรนีย์ มุทุวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางพรพิมล ก้อนภูธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นายอิงฟ้าวัชรภูมิ วงศ์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางกุญภัฎ รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางนิภาพร กล่ำทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นางสาวกิติมา มุขสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นายจำเนียร เดชคำภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางปราศรัย มัทวาธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางพรพิมล อรัญเวศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นายเกรียงชัย โคตรอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางวรรณพร สิงคิบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045474404-6
นางสาวระพีพรรณ นามลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นางพรทิวา บุษยเหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางปรมพร วังศรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นางควรพิศ ชมภูพื้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นายศิริชัย แก้วกลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นางศุภลักษณ์ บัวทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางภัสนี สุวรรณกูฏ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางสาวนันทพร โสตถิวัฒนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นายพานศึก สมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นางนงนุช พีระภาณุรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นางสาวกนกพร สุขสาย
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นายสมศักดิ์ สมเสนาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045474404-6
นางจันทร์ฉาย พิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสาวอัจฉรา อารยะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางพิสมัย หลักรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางสุมิตรา ศรีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางเพียงทอง เงินประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสาวภัทรพร สืบสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางวัลลภา บุญวิเศษ
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางวรรณพร ทองมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045474404-6
นางอัมพร ทองพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางทิตตยา บุณยรัตพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045474404-6
นายประสาท ดวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายธงชัย วีระเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นายโกเมน อรัญเวศ
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสาวเดือนนุช จึงสถิตย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางทัศนีย์ ทองทั่ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045474404-6
นายขนบ มุขสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นายนิยม บุตรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นายอุทัย มณีศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045474404-6
นางจริยา ศิริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสาววิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045474404-6
นายกริช โมฬีพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นายรณชิต กองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045474404-6
นางนพมาศ ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางเยาวลักษณ์ วีระพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสุภัทรา สืบสิมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นางธนาภรณ์ ศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045474404-6
นางยุพาเสฏฐ์ รัตน์บุญโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางบังอร ปูคะภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นายสมปอง สาระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045474404-6
นางเพ็ญพรรณ คำศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นายนรสีห์ เดชพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางสมปอง สุดเต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045474404-6
นางกอบแก้ว ยงยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางกมลรส มิ่งขวัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นางปิยนาถ ทองรอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นายนิกร มีดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางสาวิตรี สุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045474404-6
นางพิมลรัตน์ สุกใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045474404-6
นางดวงจิต กุดแถลง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางอังคณา เลขะเจริญกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายสมเกียรติ ดวงสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางศรีอุบล พักปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางรุ่งตะวัน อรรถเวทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นางสาวช่อผกา เตียวสุวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางตวงพร ศรีธัญรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางสาวนภารัตน์ สุกใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นายประเสริฐ ชัยแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นายสรรเพชญ ทุนมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นายสุขุม วิเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ ธรรมานุชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045474404-6
นายวีระศักดิ์ จารุแพทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นางสุภาพร ดวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายนพรัตน์ โกศัลวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางสาวเยาวมาลย์ โสมะเกษตรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายนพวงศ์ สกุลพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045474404-6
นางสาวรุจิระ การิสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางนันทนา ทองรอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางสุชาดา ขันอาสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางพวงเพชร คำภามูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางทิพวรรณ ทีอุทิศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์ ไมตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายจตุพล ชื่นตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางปรารถนา ชื่นตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นายสัมภาษณ์ สิมเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางบุษราวดี มั่นจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045474404-6
นางธัญกมล คำจันทร์ลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางทิพยาภา พรสี่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นายไพโรจน์ ภูมิเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045474404-6
นายธีระพล บานที
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางบุปผา วงษ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางสาวดณญพฤกษ์ ดวงใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นายโชติช่วง ทีอุทิศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045474404-6
นางรัตนาภรณ์ ติดตารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นางฐาปณีย์ ชูหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นางสาวนันทพร ศรีวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นางสมควร กันเทพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นายรังสรรค์ ภาณะรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045474404-6
นางสาวกุลวดี กะการดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางจิรวรรณ นนธิจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นางสาวสุดารัตน์ โคตะสิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางจุรีย์พร แป้นกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางกุศลใจ วิโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นางศิริรัตน์ อำลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045474404-6
นางชุติมันต์ จรัสสุทธิอิศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
ว่าที่ ร.ต.ประชา การินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045474404-6
นางพัฒนา กนกวรรณากร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045474404-6
นางสาวปิยธิดา พยัฆฑา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045474404-6
นายพัฒนพงศ์ สมคะเน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางนารีรัตน์ สมคะเน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045474404-6
นางสาวคัทลียา ปรีชม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6
นางสาวนราวัลล์ ระกิติ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045474404-6

ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นางลัดดา จิตรมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช
นายอรรณพ จันทะโสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช

นายกมลศักดิ์ ไกรสรสวัสดิ์
นายสัมภาษณ์ สิมเสมอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045474404-6 อีเมล์: it@benchama.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อนันต์ ศรัทราพันธ์ โทรศัพท์: 0817902257 อีเมล์: anan_sattra@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]