ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกมล สาดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายธรรมนูญ ใจเกื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นางกัญญารัตน์ นาชัยภูมิ
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นายอุทัย พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางนิตยา พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายรณฤทธิ์ บุดดา
ครูผู้ช่วย

0-4539-1105
นางสาวกนิษฐา มุธุสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

0-4539-1105
นางพรรณี จันทรถ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางศรีจำรัส ศรีนครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางแอนนา รัตนภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางชนัดดา แต่งงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์
ครู

0-4539-1105
นายธนชิต ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นางกรรณิการ์ พลพวก
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางสุมาลี ก้านแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายบรรพต นามปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายดำรง ใสแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางเพลินพิศ พานคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางรำไพพรรณ สังข์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางฉวีวรรณ ครองยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางนวลเนตร ธรรมานุชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางศิริรัตน์ ตีรกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายสุธีรพัฒน์ ประกอบแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางภัคจิรา ประสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางอุไรวรรณ มวลสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายธนันดร ใกล้ฝน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายสุรพงษ์ บุญมานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายวินัย ชายผา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางพิมพร วิไลภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางพิไลวัลย์ เครือสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายพิชัย แพทย์เพียร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางสุกัญญา พลศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางสุรณี คุณวรเกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายคำดี ถวิลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายประสิทธิ์ กัลปพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางหัสนา เปียผึ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายมนู แต่งงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางทิพวรรณ ศรีจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายประพาส ธงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางมณีวัน บุญเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายณัฐสิทธิ์ ศรีจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางจิราพร ภานานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางวิภาภรณ์ สุภาพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายเปลื้อง ประสพสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางสาวเจนจิรา แซ่ลี้
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายชัยยุทธ บุญเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางนพวรรณ พาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางนวพรรณ ดีภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางทิพนาถ ธรรมชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางพามี เบญจพิชญ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางทัศนาภรณ์ เตชะคุณารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางนงลักษณ์ เชื้อประทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางสิริวัฒน์ บุญล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายกมล กอมณี
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นางไพเราะ อรอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายประดิษฐ์ ธรรมชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางนิตยา บุตรอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายพีรยศ พิมพ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางภาณี พิลารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางรัชนีกร โสภาพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางสุมาลี พาหะพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายบัณฑิต การินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายสุพัฒน์ เทพทอง
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นางสุภิษฏา การินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางอ้อยทิพย์ สมบูรณ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางอุไร สวยรูป
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางวาสนา มงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางอรุณี ทองผุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862639061
0-4539-1105
นางนุชณีภรณ์ วงษ์กลม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายถาวร ครองยุทธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางจุฑามาศ ม่วงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางสมควร สุริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางวรินธร จรูญกิจธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายบัญชา มุคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

0-4539-1105
นางวลัยรัตน์ บุญเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางณัตินาพร บัวพันธ์
ครูผู้ช่วย

0-4539-1105
นางอรทัย พิมพ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
ครูผู้ช่วย

0-4539-1105
นายสถิตย์ ทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางปทุมมาศ สุริยฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางอนงค์ โพธิ์ขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางเกศแก้ว บุ้งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายสิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางสุกัญญา บุญสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายโชคชัย ส่งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางไพรวัลย์ บุญไพโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางนันทพร ร่วมสุข
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นายชาญชัย อบเชย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางเนตรชนก ดงใต้
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นางณัชชารีย์ วิจิตธัญโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางพุทธา ไชยสัตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางสาวสุพักตร์ ทองแสง
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นางรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายสุดใจ สัตย์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางกรรณิกา นำพา
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นายบัณฑิต สกนธวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางษษมา ขิษณุ์สโสชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นายสมชาย ทองบ่อ
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นางศิริอร บุญบรรจบ
ครูผู้ช่วย

0-4539-1105
นายธามปรุฬท์ บัวงาม
ครูผู้ช่วย

0-4539-1105
นายสถาพร สู่สุข
ครูผู้ช่วย

0-4539-1105
นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางวิมล พันธ์ศิริ
ครูผู้ช่วย

0-4539-1105
นางสาวคล้ายจันทร์ จันทร์วิวัฒนากูล
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นางประภาพร มุขสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางสาวรัตติมา แผงอ่อน
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นางปณิตา ทางทอง
ครู ชำนาญการ

0-4539-1105
นายนคร บุญศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4539-1105
นางจิระนันท์ แก้วกอ
ครูผู้ช่วย

0-4539-1105

นายกมล สาดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นายธรรมนูญ ใจเกื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นายดำรง ใสแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นายถาวร ครองยุทธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นางจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร

นางสาวคล้ายจันทร์ จันทร์วิวัฒนากูล
นางหัสนา เปียผึ้ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0-4539-1105 อีเมล์: admin@khuangnai.com
เว็บมาสเตอร์:: นายทองชุ่น พิมพ์พันธ์ โทรศัพท์: 0896978767 อีเมล์: t-choon@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ