ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4539-1105
นางสาวศศิรดา พันชัยภู
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นายประจักษ์ สีแสด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4539-1105
นายดำรง ใสแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4539-1105
นายถาวร ครองยุทธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4539-1105
นางจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4539-1105
นางไปรดา เกตุไชยเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นายอุทัย พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4539-1105
นางนิตยา พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางพรรณี จันทรถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นายทินกร พันธ์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นางศรีจำรัส ศรีนครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4539-1105
นางแอนนา รัตนภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นางชนัดดา แต่งงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4539-1105
นางสุมาลี ก้านแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางรำไพพรรณ สังข์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นางฉวีวรรณ ครองยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นางศิริรัตน์ ตีรกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นายสุธีรพัฒน์ ประกอบแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางภัคจิรา ประสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นางอุไรวรรณ มวลสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นายธนันดร ใกล้ฝน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นายวินัย ชายผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4539-1105
นางพิมพร วิไลภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4539-1105
นายพิชัย แพทย์เพียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางสุกัญญา พลศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นายประสิทธิ์ กัลปพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นางหัสนา เปียผึ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นายมนู แต่งงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4539-1105
นางทิพวรรณ ศรีจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นายประพาส ธงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4539-1105
นางมณีวัน บุญเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4539-1105
นางจิราพร ภานานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นางวิภาภรณ์ สุภาพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางสาวเจนจิรา แซ่ลี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางนพวรรณ พาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4539-1105
นางนงลักษณ์ เชื้อประทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4539-1105
นางสิริวัฒน์ บุญล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4539-1105
นางไพเราะ อรอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4539-1105
นางนิตยา บุตรอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นายพีรยศ พิมพ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4539-1105
นายบัณฑิต การินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางสุภิษฏา การินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นางอ้อยทิพย์ สมบูรณ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นางอุไร สวยรูป
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นางวาสนา มงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นางอรุณี ทองผุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นางนุชณีภรณ์ วงษ์กลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นางสมควร สุริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางวรินธร จรูญกิจธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นายบัญชา มุคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4539-1105
นางวลัยรัตน์ บุญเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางอรทัย พิมพ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นายสถิตย์ ทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4539-1105
นางปทุมมาศ สุริยฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นางอนงค์ โพธิ์ขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4539-1105
นางเกศแก้ว บุ้งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นายสิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางสุกัญญา บุญสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นายโชคชัย ส่งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นางไพรวัลย์ บุญไพโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นายชาญชัย อบเชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางพุทธา ไชยสัตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางอุไรวรรณ ครองยุติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นางรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นางสาวกฤษณา วรรณวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นายสุดใจ สัตย์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4539-1105
นายบัณฑิต สกนธวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นางษษมา ขิษณุ์สโสชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางประภาพร มุขสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางสาวปิยะนันท์ สมชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางปณิตา ทางทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4539-1105
นายธนชิต ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4539-1105
นายกมล กอมณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4539-1105
นายสุพัฒน์ เทพทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นางนันทพร ร่วมสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4539-1105
นางเนตรชนก ดงใต้
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางสาวสุพักตร์ ทองแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางกรรณิกา นำพา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4539-1105
นายสมชาย ทองบ่อ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นางนิศารัตน์ ปทุมมาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางสาวประไพศรี ธรรมสัตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางสาวประไพศรี ธรรมสัตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางสาวคล้ายจันทร์ จันทร์วิวัฒนากูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางสาวรัตติมา แผงอ่อน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นางดาวัลย์ สุโพธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางวารุณี คมใสย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางดรุณี บุญพึ่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นางลัดดา ทองไทย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญจริง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4539-1105
นางสาวหนูพูล เกตโสระ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นางศุภวรรณ นิตยสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางสาวศศิรดา พันชัยภู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นางจิระนันท์ แก้วกอ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4539-1105
นายเดวิช ไสโพธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นายรณฤทธิ์ บุดดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4539-1105
นางสาวกนิษฐา มุธุสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นางสมแปลง บุญจริง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางณัตินาพร บัวพันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางศิริอร บุญบรรจบ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นางสาวคัทลียา ครองยุติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นายธามปรุฬท์ บัวงาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางวิมล พันธ์ศิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นางวารี หลักกำแพง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางสาวศศิภา จันดารัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4539-1105
นางสาวพัชรินทร์ ปกป้อง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นายรัฏฐาธิป บรรเทา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4539-1105
นางสาวสุภาวรรณ จันทะบุตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4539-1105
นางวรรณา ศรีแสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4539-1105
นายธนกฤต ขัมภรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4539-1105
นางสาวไพลิน พานิชเจริญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4539-1105
นายสุเมฆ ละมุนตรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4539-1105
นายอนุวัฒน์ ศิลาคุปต์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4539-1105
นางสาวมยุรี มาสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4539-1105
นางสาวประภาศรี วัดสำโรง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105
นางกนกพร อนุกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4539-1105
นายสนองรัตน์ แสงผา

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4539-1105

นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นายประจักษ์ สีแสด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นายดำรง ใสแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นายถาวร ครองยุทธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นางจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร

นายประพาส ธงศรี
นางพุทธา ไชยสัตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,206
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0-4539-1105 อีเมล์: admin@khuangnai.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอรุณี ทองผุด โทรศัพท์: 0862639061 อีเมล์: tong-a-ru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]