ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นางกัญญารัตน์ นาชัยภูมิ
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นายอุทัย พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางนิตยา พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายรณฤทธิ์ บุดดา
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105
นางสาวกนิษฐา มุธุสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105
นางพรรณี จันทรถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางศรีจำรัส ศรีนครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางแอนนา รัตนภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางชนัดดา แต่งงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายธนชิต ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นางกรรณิการ์ พลพวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางสุมาลี ก้านแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายบรรพต นามปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายดำรง ใสแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางเพลินพิศ พานคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางรำไพพรรณ สังข์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางฉวีวรรณ ครองยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางศิริรัตน์ ตีรกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายสุธีรพัฒน์ ประกอบแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางภัคจิรา ประสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางอุไรวรรณ มวลสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายธนันดร ใกล้ฝน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายสุรพงษ์ บุญมานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายวินัย ชายผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางพิมพร วิไลภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางพิไลวัลย์ เครือสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายพิชัย แพทย์เพียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางสุกัญญา พลศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางสุรณี คุณวรเกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายคำดี ถวิลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายประสิทธิ์ กัลปพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางหัสนา เปียผึ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายมนู แต่งงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางทิพวรรณ ศรีจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายประพาส ธงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางมณีวัน บุญเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายณัฐสิทธิ์ ศรีจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางจิราพร ภานานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางวิภาภรณ์ สุภาพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายเปลื้อง ประสพสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางสาวเจนจิรา แซ่ลี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายชัยยุทธ บุญเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางนพวรรณ พาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางนวพรรณ ดีภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางพามี เบญจพิชญ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางทัศนาภรณ์ เตชะคุณารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางนงลักษณ์ เชื้อประทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางสิริวัฒน์ บุญล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายกมล กอมณี
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นางไพเราะ อรอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางนิตยา บุตรอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายพีรยศ พิมพ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางภาณี พิลารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางรัชนีกร โสภาพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายบัณฑิต การินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายสุพัฒน์ เทพทอง
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นางสุภิษฏา การินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางอ้อยทิพย์ สมบูรณ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางอุไร สวยรูป
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางวาสนา มงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางอรุณี ทองผุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางนุชณีภรณ์ วงษ์กลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายถาวร ครองยุทธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางจุฑามาศ ม่วงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางสมควร สุริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางวรินธร จรูญกิจธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายบัญชา มุคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-4539-1105
นางวลัยรัตน์ บุญเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางณัตินาพร บัวพันธ์
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105
นางอรทัย พิมพ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105
นายสถิตย์ ทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางปทุมมาศ สุริยฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางอนงค์ โพธิ์ขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางเกศแก้ว บุ้งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายสิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางสุกัญญา บุญสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายโชคชัย ส่งสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางไพรวัลย์ บุญไพโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางนันทพร ร่วมสุข
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นายชาญชัย อบเชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางเนตรชนก ดงใต้
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นางพุทธา ไชยสัตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางอุไรวรรณ ครองยุติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางสาวสุพักตร์ ทองแสง
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นางรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายสุดใจ สัตย์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางกรรณิกา นำพา
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นายบัณฑิต สกนธวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางษษมา ขิษณุ์สโสชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นายสมชาย ทองบ่อ
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นางศิริอร บุญบรรจบ
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105
นางนิศารัตน์ ปทุมมาศ
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญจริง
ครู
0-4539-1105
นางสาวคัทลียา ครองยุติ
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105
นายธามปรุฬท์ บัวงาม
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105
นายสถาพร สู่สุข
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105
นางทรรศนีย์ วรรณตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางวิมล พันธ์ศิริ
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105
นางสาวคล้ายจันทร์ จันทร์วิวัฒนากูล
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นางประภาพร มุขสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางสาวรัตติมา แผงอ่อน
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นางวารี หลักกำแพง
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105
นายสนองรัตน์ แสงผา
0-4539-1105
นางสาวศศิภา จันดารัตน์
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105
นางสาวหนูพูล เกตโสระ
ครู
0-4539-1105
นางปณิตา ทางทอง
ครู ชำนาญการ
0-4539-1105
นายนคร บุญศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4539-1105
นางจิระนันท์ แก้วกอ
ครูผู้ช่วย
0-4539-1105

นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นายดำรง ใสแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นายถาวร ครองยุทธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นางจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร

นายนคร บุญศักดิ์
นางสาวเจนจิรา แซ่ลี้

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

443
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0-4539-1105 อีเมล์: admin@khuangnai.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอรุณี ทองผุด โทรศัพท์: 0862639061 อีเมล์: tong-a-ru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]