โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกมล สาดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายปรีชา คำภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายดำรง ใสแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายถาวร ครองยุทธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล
ครู
นางกัญญารัตน์ นาชัยภูมิ
ครู
นายอุทัย พุทธรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี จันทรถ
ครู ชำนาญการ
นายนคร บุญศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีจำรัส ศรีนครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางแอนนา รัตนภักดี
ครู
นางชนัดดา แต่งงาม
ครู
นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์
ครู
นายธนชิต ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
นางกรรณิการ์ พลพวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรนุช ศรีภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายดนัย เชื้อเพ็ง
ครู ชำนาญการ
นายเสรี คุณวรเกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี ก้านแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบรรพต นามปัญญา
ครู ชำนาญการ
นางเพลินพิศ พานคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรำไพพรรณ สังข์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ ครองยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนิยม รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวลเนตร เชื้อเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริรัตน์ ตีรกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบัวเรียน รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
นายสุธีรพัฒน์ ประกอบแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภัคจิรา ประสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ มวลสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธนันดร ใกล้ฝน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรพงษ์ บุญมานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวินัย ชายผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิมพร วิไลภรณ์
ครู ชำนาญการ
นางพิไลวัลย์ เครือสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิชัย แพทย์เพียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา พลศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุรณี คุณวรเกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายคำดี ถวิลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์ กัลปพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางหัสนา เปียผึ้ง
ครู ชำนาญการ
นายมนู แต่งงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิพวรรณ ศรีจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประพาส ธงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมณีวัน บุญเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐสิทธิ์ ศรีจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิราพร ภานานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิภาภรณ์ สุภาพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเปลื้อง ประสพสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเจนจิรา แซ่ลี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัยยุทธ บุญเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนพวรรณ พาลี
ครู ชำนาญการ
นางนวพรรณ ดีภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิพนาถ ธรรมชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพามี เบญจพิชญ์
ครู ชำนาญการ
นางทัศนาภรณ์ เตชะคุณารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงลักษณ์ เชื้อประทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสิริวัฒน์ บุญล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกมล กอมณี
ครู ชำนาญการ
นางไพเราะ อรอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประดิษฐ์ ธรรมชอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา บุตรอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพีรยศ พิมพ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภาณี พิลารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนีกร โสภาพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี พาหะพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิต การินทร์
ครู ชำนาญการ
นายสุพัฒน์ เทพทอง
ครู ชำนาญการ
นางสุภิษฏา การินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอ้อยทิพย์ สมบูรณ์ศรี
ครู ชำนาญการ
นางอุไร สวยรูป
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวาสนา มงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรุณี ทองผุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนุชณีภรณ์ วงษ์กลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุฑามาศ ม่วงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมควร สุริยะ
ครู ชำนาญการ
นางวรินธร จรูญกิจธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบัญชา มุคำ
ครู ชำนาญการ
นางวลัยรัตน์ บุญเนตร
ครู ชำนาญการ
นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกูล
ครู ชำนาญการ
นางอรทัย พิมพ์ทอง
ครู
นายสถิตย์ ทองไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปทุมมาศ สุริยฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอนงค์ โพธิ์ขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกศแก้ว บุ้งทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร
ครู
นางสุกัญญา บุญสิงห์
ครู ชำนาญการ
นายโชคชัย ส่งสุข
ครู ชำนาญการ
นางไพรวัลย์ บุญไพโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนันทพร ร่วมสุข
ครู
นายชาญชัย อบเชย
ครู ชำนาญการ
นางเนตรชนก ดงใต้
ครู
นางณัชชารีย์ วิจิตธัญโรจน์
ครู ชำนาญการ
นางพุทธา เชื้อกุนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุดใจ สัตย์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิกา นำพา
ครู
นางนันท์นภัส จันทร์ทอง
ครู ชำนาญการ
นายบัณฑิต สกนธวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นางษษมา ขิษณุ์สโสชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย ทองบ่อ
ครู
นางณัตินาพร บัวพันธ์
ครูผู้ช่วย
นายปิตุพงษ์ ท่าค้อ
ครูผู้ช่วย
นางศิริอร บุญบรรจบ
ครูผู้ช่วย

นายกมล สาดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นายปรีชา คำภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นายดำรง ใสแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นายถาวร ครองยุทธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร
นางจรูญลักษณ์ ธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่องในพิทยาคาร

นายดนัย เชื้อเพ็ง
นางเสาวลักษณ์ สุทธิลักษมุนีกูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00010
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0-4539-1105 อีเมล์: admin@khuangnai.com
เว็บมาสเตอร์:: นายทองชุ่น พิมพ์พันธ์ โทรศัพท์: 0896978767 อีเมล์: t-choon@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ