ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวีระศักดิ์ เอกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นางสาวจิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางสาวสุพิชญ์ชญา หิรัญกวิณพงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางสาว อภิชดา ศรีเมือง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045491244, 045491783
นางสาวสุริสา ภาพันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางสาวอรอุมา หมดกรรม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นายสมบัติ ใจทน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางสาววันวิสา แสงวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045491244, 045491783
นางสาวอันธิกา นารีบุตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045491244, 045491783
นายธวัชชัย จันทสาร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045491244, 045491783
นายกฤษฎา ทองผุย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางสาว อาภาพร ชินดา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045491244, 045491783
นายสมยศ สาลี
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นางบัวเรียน สอนไชย
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นางลาวัล สุวรรณวิสุทธิ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นางณฤดี การะพันธ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นาง ประไพศรี พรหมอินทร์แก้ว
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นางบันจง สีนอนิล
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นายไวพจน์ ผลจันทร์
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นายวิจารย์ เทนคำเนาร์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นายกบฏรัก แสงอร่าม
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นายณวัสพน สุวรรณพิมพ์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นายอนุชา จุดาบุตร
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นายชุติพงศ์ แสงสุกวาว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นายสฤษดิ์ ศรีระดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นายชฎิล ชูฉัฏฐะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นายสุรสิทธิ์ มณีสาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นางสาวสุทัศนีย์ ชิณโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783
นางมณีรัตน์ ยาตรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นางนวลตา สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045491244, 045491783
นางสาวนราวดี วงศ์ตีบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางลัดดาวัลย์ อัฒจักร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045491244, 045491783
นางสาวสุชาดา โควสุรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045491244, 045491783
นางนฤมล อุดรประจักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นางสาวเนตรนภา จัยวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045491244, 045491783
นางสร้อยสุดา แก้วมหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
ว่าที่ พ.ต.ทองหยด บุญมาโฮม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045491244, 045491783
นายไพรัตน์ อ่อนสุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นางพิไลวรรณ แท่นคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางมาลัย อาจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นางสุพัตรา บุญมาโฮม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นายอภิชา จารุแพทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045491244, 045491783
นางรวีวรรณ ทิพย์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นายระพิน วงค์หลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางเพ็ญศรี ยุทธชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045491244, 045491783
นางฐิติรัตน์ มโนรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045491244, 045491783
นางระดลจิต อร่ามเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นางเกษมศรี บุญพอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางสาวอรทัย กวีกรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045491244, 045491783
นางพงษ์ลัดดา กุลสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นางจันไทย พรหมแสนจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นางปรารถนา สีบูพิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045491244, 045491783
นางอมรา พันธุ์เพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นางอาจารียา อังฉกรรจ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045491244, 045491783
นางเปรมวดี ขจัดมลทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นายรังสี คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045491244, 045491783
นายสมชาย ฉันทะจารุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045491244, 045491783
นางสาวอำนวยพร บุตรโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางนัยนา นุชนิกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นายอิทธิพล พันธุ์เพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045491244, 045491783
นางนวลจันทร์ คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางรติรัตน์ อภิรัตน์ธนาดุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นางณัฐวดี ทาทะสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นางณัฐิยา พรหมอินทร์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นายรัศมี แก้วมหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045491244, 045491783
นางวิไล ธรรมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
045491244, 045491783
นางหฤทัย บุญช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นายวัลลภ บุญช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางสาวณัฐชนา ระวิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045491244, 045491783
นายธนะรัตน์ วิทยาขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางพิไลลักษณ์ บัวทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางขวัญจิต ชิณกะธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045491244, 045491783
นายไกรลาศ ชิณกะธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางสาววาชินี โคตรสมบัติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045491244, 045491783
นางสุวดี พละไกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
ว่าที่ ร.ต.จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นายนิสันต์ แก้วมีศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
ว่าที่ พ.ต.บุรฉัตร ศรีธัญรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045491244, 045491783
นางช่อผกา เหล็กกล้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
045491244, 045491783
นายสุรชัย จัดไธสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045491244, 045491783
นางสิทธิยา มณีสาย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางนงค์รักษ์ มีศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางสาวรุ่งนภา เหมแดง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางสาวเรวดี นีระภักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
045491244, 045491783
นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045491244, 045491783
นายเดชา ชาวตระการ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นายไพโรจน์ คุณภาที
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางสกุณา บุดดาวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045491244, 045491783
นางสาวเกศรินทร์ ทวีกาญจน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางสาวปัตตา มีทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045491244, 045491783
นายธีระวัฒน์ ประกิ่ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางสาวเชาว์ประภา จูมพันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นายกุศล แสวงนาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045491244, 045491783
ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา ทองอ้น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นางสาวคณางศรี ก้อนทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นางสาวจิราวรรณ โพพาทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นางสาวกฤษณา ประเคน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นายสมบัติ พรมโสภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นายอาทร โคตรมุตร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นายพชร วงศ์คำจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045491244, 045491783
นายศุภชัย รวมกลาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นายสุพจน์ ประสมพลอย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045491244, 045491783
วาที่ ร.ต.หญิงไพรวัลย์ สายสมบัติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นายธีระศักดิ์ คาดหมาย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045491244, 045491783
นางสาวเจนจิรา จำปี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045491244, 045491783
นางสาวสุภาพร วรรณใส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045491244, 045491783
นางภารุจีร์ ทองป้อง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045491244, 045491783
นางพรพิมล แก้วคูณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045491244, 045491783
นางสาว กุลวิศา ติกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045491244, 045491783
นางสาวนุชรินทร์ ประพันธ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045491244, 045491783

นายวีระศักดิ์ เอกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสฤษดิ์ ศรีระดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายชฎิล ชูฉัฏฐะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสุรสิทธิ์ มณีสาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นางสาวสุทัศนีย์ ชิณโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม

นางอมรา พันธุ์เพ็ง
นางหฤทัย บุญช่วย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,301
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045491244, 045491783 อีเมล์: kmp@kmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรสิทธิ์ มณีสาย โทรศัพท์: 045491783 อีเมล์: khemaratpittayakom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]