ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนาส่วงวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทรงยุทธ ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045421021
นายสมชาย งามนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045421021
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045421021
นางวรรณกร โมฬีชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045421021
นางจิราภรณ์ วงษ์มุน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045421021
ว่าที่ร.ต.นคร แท่งคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045421021
นางณิชาภัทร ทางทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045421021
นายพีรวัส โสระเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045421021
นางอรุณศรี ป้องวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045421021
นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045421021
นางพิสวรรณ บุญเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045421021
นางสาวภาชิตา บุรีพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045421021
นางมัลลิกา นามปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045421021
นายบรรยง พรมสีใหม่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045421021
นางธัชกร สุตะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045421021
นางสาวอุบล ศรีทาบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045421021
นางปภาดา บุญประมวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045421021
นางสุชานาฏ มุลทมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045421021
นางสุดารัตน์ ฉลาดดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045421021
นางอัมพวัน สิงห์คง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045421021
นายวิชิต ศรีใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045421021
ว่าที่ร.ต.ธานี คณากรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045421021
นางภัทรสรณ์ คณากรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045421021
นางสิริกร ขันทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045421021
นางพิสมัย ขันทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045421021
นางนิตยา ชนะขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045421021
ว่าที่ร.ต.ครรชิต เยาวเรศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045421021
นายพลภัทร ษรเสวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045421021
นายสมมาศ โพธิ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045421021
นางอรัญญา คงพลปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045421021
นางสาวอรทัย เจริญทัศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045421021
นายสัญชัย พิณทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045421021
นายมังกร สิงห์คง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045421021
นายจักริน จิตรมั่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045421021
นางสาวพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045421021
นายชยุต พรมวิชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045421021
นางสาวลภัสรดา คำกันหา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045421021
นางสาวรัชนีย์ เคนลี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045421021
นางสาววารุณี สมตน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045421021
นางสาวณัฐชา อาพรสี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045421021
นายเทอดศักดิ์ สมัครคูณ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045421021
นางผ่องศรี ศรีวงษา
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
045421021

นายทรงยุทธ ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา
นายสมชาย งามนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา

นายสัญชัย พิณทอง
นางปภาดา บุญประมวล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,648
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045421021 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]