SMSS
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนาส่วงวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทรงยุทธ ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045251587
นายยรรยง สินธุ์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045251587
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045251587
นางวรรณกร โมฬีชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045251587
นางจิราภรณ์ วงษ์มุน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045251587
ว่าที่ร.ต.นคร แท่งคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045251587
นางณิชาภัทร ทางทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045251587
นายพีรวัส โสระเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045251587
นางอรุณศรี ป้องวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045251587
นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045251587
นางพิสวรรณ บุญเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045251587
นางสาวภาชิตา บุรีพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045251587
นางมัลลิกา นามปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045251587
นายบรรยง พรมสีใหม่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045251587
นางธัชกร สุตะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045251587
นางสาวอุบล ศรีทาบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045251587
นางปภาดา บุญประมวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045251587
นางสุชานาฏ มุลทมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045251587
นางสุดารัตน์ ฉลาดดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045251587
นางอัมพวัน สิงห์คง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045251587
นายวิชิต ศรีใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045251587
ว่าที่ร.ต.ธานี คณากรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045251587
นางภัทรสรณ์ คณากรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045251587
นางสิริกร ขันทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045251587
นางพิสมัย ขันทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045251587
นางนิตยา ชนะขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045251587
ว่าที่ร.ต.ครรชิต เยาวเรศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045251587
นายพลภัทร ษรเสวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045251587
นายสมมาศ โพธิ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045251587
นางอรัญญา คงพลปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045251587
นางสาวอรทัย เจริญทัศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045251587
นายสัญชัย พิณทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045251587
นายมังกร สิงห์คง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045251587
นายจักริน จิตรมั่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045251587
นางสาวพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045251587
นายชยุต พรมวิชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045251587
นางสาวพัชรศรี พินิจ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045251587
นายภูวดล ขันทำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045251587
นางสาวเทจิต ทองดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045251587
นายวรวุธ สิงชารี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045251587
นางสาวลภัสรดา คำกันหา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045251587
นางสาวปราณี สิมาทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045251587
นางสาวรัชนีย์ เคนลี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045251587
นางสาววารุณี สมตน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045251587
นายเทอดศักดิ์ สมัครคูณ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045251587
นายประสิทธิ์ สมัครคูณ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045251587
นางผ่องศรี ศรีวงษา
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
045251587

นายทรงยุทธ ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา
นายยรรยง สินธุ์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา

นางปภาดา บุญประมวล
นางมัลลิกา นามปัญญา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,821
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]