โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนัส โฉมฉลวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045376071
นางวิมล อินธิสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045376071
นางนภาพร ริทัศน์โส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045376071
ว่าที่ร้อยเอกเพชรพรนรินทร์ อินสี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045376071
นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045376071
นางสาวภัทรานิษฐ์ โกศัลวิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นายวิจักษณ์ โชคทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045376071
นายสรายุทธ์ นนทะดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นายอานุภาพ พลวิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045376071
นางสาวปานมุก ทองสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045376071
นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045376071
นายสมชาย อารีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นางสาวพิชญาภา กาละพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045376071
นายทนงค์ศักดิ์ พรมจารีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นายสมพงษ์ ศรีพารา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045376071
นายธรรมรัตน์ สารพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นางพรศรี เนินทราย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางอ่อนตา ทิมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045376071
นางอริศรา ชาญศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
045376071
นางธันยาภรณ์ อักโข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045376071
นางสุรีพร สุธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นายอ่วง สุธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นายวุฒิพงษ์ พลภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045376071
นางบุรัสกร ดวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นางวัฒนา อ่อนประทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นางสาวจุฑาพร พันธ์บุปผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นายประจวบ กำเนิดสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นางสาวศิริโชค เตียตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นางบัวพันธ์ กำเนิดสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045376071
นายประชา อักโข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวสุจินดา ทับแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045376071
นางปฏิมาวรรณ์ จันทร์สมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นางสาวภัทรศยา ขันบุตรศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045376071
นางลดาวรรณ ลอออรรถพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นายวรเกษ เตียตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางวิไลภรณ์ มงคลการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นางณัฏฐศิพิชญ์ ยืนยาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นายศิริศักดิ์ สีหะวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นางกรกนก พลนงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045376071
นายมงคล วรรณโสภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นางบุญเลิศ สาเลศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นางกชนิภา ปัททุม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นายสุนทร บุญสงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นายธนวิทย์ ศรีทองแดง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางมณัสนันท์ ปัดไชยสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นางสาวมะลิวัลย์ สิทธิลักษณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045376071
นางสาวสิวิมล ใจใหญ่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นางดวงตะวัน เหลาคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นางสาวรุ่งนภา ไชยทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045376071
นางสาววิไลวรรณ ธรรมวัติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นางสาววิภาวดี บุดดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นายธนันท์รัฐ สินธุประสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045376071
นางสาวรสจนี สิงหาเวช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวศิรินันท์ ม้วนสูงเนิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวณัฐสุดา ฤทธิทิศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นางสาวสมนา นนทะพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นายขันธ์ชัย พลแสน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นายนายวงศกร ณรงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นายธีรวัฒน์ เนินทราย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นางสาวชนันธร เข็มสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045376071
นางสาวกิ่งแก้ว คุณราช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นางสาววิมลรัตน์ ทุมเมฆ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวนฤมล พูลเพิ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางจิราพร พรพนม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นางเกษร ยอดจักร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นางสาวอัจฉรา อิ่มอ้วน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวปุญญภัสมณฑ์ ดอกพอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045376071
นายไกรสร สีสุรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นายนุพล มาลัยพาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวจันทร์สุดา ธิมาทาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นางสาววิไลลักษณ์ ไชยมาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นายธนเชษฐ์ วันนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นางสาวพณิญากรณ์ คณาญาติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวบุณฑริกา บุญกว้าง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นายณัฐวุฒิ ทองนาค
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นายอภิชัย เชื้ออินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045376071
นางสาวรัตติยา ทวาเงิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นางสาวหัตถกาญจน์ หอมสมบัติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045376071
นายภูมิตะวัน แสงสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวเพชรรัตน์ ภาคสุโพธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นายกัมพล ทองดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นางสาวสุนันทรา แฝงละโคก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นายองอาจ หอมทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นายวรพงศ์ ปรัสพันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045376071
นางสาวไพลิน จันโยธา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045376071
นายปิยะณัฐ สุวรรณศิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045376071
นายพงศธร คงทน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นางสาวอรทัย ใจดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวพชรวรรณ มะลิวัลย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นางวรรษา ไชยมาตร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นายธีรวัฒน์ พลีจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045376071
นางสาวอรณี กดสาพรมมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นายอภิเกียรติ สิงห์คำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวชนิดาภา มะโนศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวนิศาชล โคจร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นางสาวแพรววดี สร้อยคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นายสมัย พรมวงค์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045376071
นางสาวชุติมณฑน์ ศรีทองแดง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นางสาวกัญญรัตน์ นุ้ยเลี้ยง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นางรจนา บัวพุฒเจริญรักษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นายเขมภร สุรมิตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045376071
นางอุดมลักษณ์ บุญศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045376071
นางวรรณิภา เวชคง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นายสืบพงค์ สุดตา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045376071
นางสาวระพีพรรณ บุบผาเผ่า
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นางสาวสุนันธินี คูณสว่าง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045376071
นายสุชาติ เพ็งนอก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045376071
นางณิชมน ผลผยุง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวกมณทรรศฉ์ ปัตทุุมมา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071
นางสาวฉัตรกมล อินทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045376071
นางสาวพาวะณี พลศรี
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045376071

นายมนัส โฉมฉลวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
นางวิมล อินธิสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
นางนภาพร ริทัศน์โส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
ว่าที่ร้อยเอกเพชรพรนรินทร์ อินสี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร

นางสาวปานมุก ทองสาย
นายธรรมรัตน์ สารพันธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045376071 อีเมล์: admin@btvit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กชณิภา ปัททุม โทรศัพท์: 0801640579 อีเมล์: computer31102@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]