โรงเรียนบ้านสองคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสองคร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญไทย ศรีกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางวิจิตราภรณ์ พินิจวิญญูภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางบุษรี กาหลิบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางอำพาพรรณ รัตนสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางนัฏิยา ผุดผ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางอภิรมย์ ฟุ้งจันทร์ทึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางประภัสสร วิเศษดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางละออง เสน่หา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางสุดธิดา ตานุชนม์
ครู ชำนาญการ
045-789418
นางวราภรณ์ ป้องโล่ห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางนริศรา มุละสีวะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางอัญธิดา สาระบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นายยอดชาย ลำพุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางจินดา ลำพุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418
นางวนิดา สมสุข
ครู ชำนาญการ
045-789418
นายสราวุทธ วันเมืองเก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-789418

นายบุญไทย ศรีกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสองคร

นางนริศรา มุละสีวะ
นางประภัสสร วิเศษดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสองคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โทรศัพท์: 045-789418 อีเมล์: kutchum32@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Sarawut Wunmuangkao โทรศัพท์: 045789418 อีเมล์: sarawut1717@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ