โรงเรียนบ้านสงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสงยาง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิยม แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นางอารีรัตน์ ใจเย็น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางบรรเย็น ศิริบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางมุฑิตา บุญเริ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสากอน พุทธคี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายสมชาย เทียมสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นายกฤษณะ กัลปดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวเข็มเพชร สุขประเสริฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางกาญจนี มณีพราว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางเกษร สายสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายอุชัย สายสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางรัชนีย์ บุญช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางวลินดา สุทธิอาคาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางบังอร พิลาวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางชุติมาพร หายเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นายภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางเพชฎาวรรณ วงษ์เพ็ญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายวุฒิพงษ์ สาระวัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสาวพัชรินทร์ ชาติสิริอำนวยพร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายหัสชัย นันทใส
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นางวิมลวรรณ ละอองแก้ว
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
นายไสว มูลนอก
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ

นายนิยม แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสงยาง

นางมุฑิตา บุญเริ่ม
นางอารีรัตน์ ใจเย็น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

510
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: chaisit.se@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร โทรศัพท์: 0898449581 อีเมล์: Panuwat_hun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]