โรงเรียนบ้านสงยาง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสงยาง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพัฒนศักดิ์ กัลปดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางมุฑิตา บุญเริ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางนางสากอน พุทธคี
ครู
045738382
นายนายสมชาย เทียมสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นายนายไพวรรณ จันทร์โคตร์
ครู
045738382
นางกาญจนี มณีพราว
ครู ชำนาญการ
045738382
นางกฤติยาณี ภักดิ์ใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางเกษร สายสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นายอุชัย สายสวาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางรัชนีย์ บุญช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางวลินดา สุทธิอาคาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางบังอร พิลาวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางชุติมาพร หายเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นายภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
045738382
นางภัทราภรณ์ แดงแก้ว
ครูผู้ช่วย
045738382

นายพัฒนศักดิ์ กัลปดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสงยาง

นางวลินดา สุทธิอาคาร
นางชุติมาพร หายเคราะห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสงยาง โทรศัพท์: 045738382 อีเมล์: chaisit.se@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร โทรศัพท์: 0898449581 อีเมล์: Panuwat_hun@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ