โรงเรียนบ้านนาเรียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาเรียง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพันเลิศ ครองยุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817257299
นางสารภี มูลสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0883458766
นางสุจิตรา กฤษณะกาฬ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872498192
นางสาวอนงค์พร เวชกามา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857761347
นายเจริญ คัทเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848243003
นายอานนท์ สมหวัง
ครู ชำนาญการ
0862589353
นายราม ศรีมันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872159144
นายคำสิน เวฬุวนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872498192
นายสมดี ทองน้อย
ครู ชำนาญการ
0908238636
นายกีฬา บุญทวี
ครู ชำนาญการ
0872498192
นางสุภัทตา ไกรศรี
ครู ชำนาญการ
0899474636
นายบัญชา บุญทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810744728
นายสมพงษ์ สุภะกะ
ครู ชำนาญการ
0801733421
นายชาญชัย เวฬุวนารักษ์
นักการภารโรง
0807323835
นายวีระ ศรีมันตะ
ครู (อัตราจ้าง)
0821558477
นายอิสระภาพ รัตนกาฬ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0908434467
นางสาวพนิดา ชื่นตา
ครู (อัตราจ้าง)
0831008149

นายพันเลิศ ครองยุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาเรียง

นายสมดี ทองน้อย
นางสุภัทตา ไกรศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โทรศัพท์: 045-730035 อีเมล์: su-chit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุจิตรา กฤษณะกาฬ โทรศัพท์: 0872498192 อีเมล์: su-chit@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ