โรงเรียนบ้านนาเรียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาเรียง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพันเลิศ ครองยุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817257299
045-730035
นางสารภี มูลสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0883458766
045-730035
นางสุจิตรา กฤษณะกาฬ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872498192
045-730035
นางสาวอนงค์พร เวชกามา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857761347
045-730035
นายเจริญ คัทเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848243003
045-730035
นายอานนท์ สมหวัง
ครู ชำนาญการ
0862589353
045-730035
นายราม ศรีมันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872159144
045-730035
นายคำสิน เวฬุวนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872498192
045-730035
นายสมดี ทองน้อย
ครู ชำนาญการ
0908238636
045-730035
นายกีฬา บุญทวี
ครู ชำนาญการ
0872498192
045-730035
นางสุภัทตา ไกรศรี
ครู ชำนาญการ
0899474636
045-730035
นายบัญชา บุญทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810744728
045-730035
นายสมพงษ์ สุภะกะ
ครู ชำนาญการ
0801733421
045-730035
นายชาญชัย เวฬุวนารักษ์
นักการภารโรง
0807323835
045-730035
นายวีระ ศรีมันตะ
ครู (อัตราจ้าง)
0821558477
045-730035
นายอิสระภาพ รัตนกาฬ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0908434467
045-730035
นางสาวพนิดา ชื่นตา
ครู (อัตราจ้าง)
0831008149
045-730035

นายพันเลิศ ครองยุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาเรียง

นายเจริญ คัทเนตร
นางสุภัทตา ไกรศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

42
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โทรศัพท์: 045-730035 อีเมล์: su-chit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุจิตรา กฤษณะกาฬ โทรศัพท์: 0872498192 อีเมล์: su-chit@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ