โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0897990995
044-811887
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0854118370
044-811887
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0815936744
044-811887
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0818791434
044-811887
นายสามารถ อยู่ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817606357
044-811887
นางวิภาวรรณ อ้อชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818767936
044-811887
นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์
ครู ชำนาญการ
0874440781
044-811887
นางสาวจำปี บุญพรหม
ครู ชำนาญการ
0810664749
044-811887
นางเพียงใจ สิงห์นิมิตตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางสุพรรณ ดิเรกศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางอุไร เกษตรเวทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางสุธามาศ ฤทธิ์ไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางพิมพ์พรรณ สรณ์ภัสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางวัลลิยา ณ ศร
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางศิวลักษณ์ สวงโท
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางจำเนียร ฤาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางบุญญวรรณ ทนโนนแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางวิไลวรรณ ชัยวิวัฒมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายสุขุม วงศ์สิทธิ์
ครู ชำนาญการ

044-811887
นางภัคจิรา พายุพัด
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางธนพร ต่อศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางปณตนันส์ ธงภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางสาวมารศรี ผ่องพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางพรสวรรค์ กมลเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางสุมิตรา จินดามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางลำยอง บุญถือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางยุพวัลย์ อินทกรอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายชัชวาลย์ ศรีจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางขนิษฐา ไวปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางจีราพร ฉลาดชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางจุฑาภรณ์ ธูปพนม
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางศิโรรัตน์ พลมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายเกษม ชาติหนองทอน
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางชมภู กลมเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางจุฬารัตน์ นิลพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางธัญวลัย ตันมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางวิมลพรรณ ประไพวัชรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายสยาม จูมนาฝาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2820516
044-811887
นางพัชนีพันธ์ เผ่ามีเฟื่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายสามารถ ม่วงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7606390 044-124134
044-811887
นางพัชนิดา ผิวสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายมานพ ชยันตรดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางอารีย์ ศิริวัฒนเมธานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางฉัตษ์มณี แสงชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางนุจรีย์ กุลหินตั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางสุนีย์ ปุสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางลาวัลย์ ประภาตะนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางทิพาภรณ์ ศรีใส
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางอังคณา มณีเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายประสิทธิ์ มากทองหลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางอชิรญา พงษ์จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางกษมา ภูมิวิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางเตียงทอง พรโสภิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางอภิญญา พิลาวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางชนัญญา พรหมฝาย
ครู ชำนาญการ

044-811887
นางอรวรรณ เดชบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายธนะพันธุ์ รักอาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายสมหมาย คะณาเนปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางบุษราพร ชัชชวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางบุณยานุช ศรีสุเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางพรพิมล กล้าทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางรัชนี นกชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางบูรณี เรืองปลอด
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางจิรพร ตาบประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายมงคล ต่อฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางทองย้อม จำปามูล
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางภรภาดา ธีรศุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางประไพศรี จันทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางละม้าย ศรีวงษ์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางสาวกองกาญจน์ นรินทร์นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางพิญญานิศร์ จงรักวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางอนงค์ คลังสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายสมาน ลุนสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางยุวดี กองโฮม
ครู ชำนาญการ

044-811887
นางนิภาพร ปลื้มโชค
ครู ชำนาญการ

044-811887
นางสาวกันยารัตน์ ดงทอง
ครู

044-811887
นางศรีประภา หิรัญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางสำรวย เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายแดง จันทร์ขามป้อม
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางสุภาพ ไปรเวทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
ครู ชำนาญการ

044-811887
นางบุญเรียน ประทุมชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางชญาดา สุขเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายพรชัย มีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางอัมพร ซ่อนกลิ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางสาวณัฐสุดา กุลรักษา
ครู ชำนาญการ

044-811887
นางเสริมทรัพย์ ใจสบาย
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายมนัส สมณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายบุญธนา เจนบ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางณิชชาภัทร รักษ์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818694691
044-811887
นางเอมอรถ์ พิไลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางวรวรรณ นิดคำหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางกนกวรรณ อยู่ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817300706
044-811887
นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล
ครูผู้ช่วย

044-811887
นางสาวเพชรอารี ดงขาว
ครู ชำนาญการ

044-811887
นางปัชรา อ่อนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางอัญจนา สุพันดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์
ครู ชำนาญการ

044-811887
นายชูพงศ์ อยู่ภักดี
ครู
0848315646
044-811887
นายธัชวุฒิ กงประโคน
ครู

044-811887
นายบุณยาฤทธิ์ ลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางทิพย์วรรณ สุนนท์
ครู ชำนาญการ

044-811887
นางสาววีณานันท์ พลมณี
ครู

044-811887
นางสุดาวรรณ ขาวปั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-811887
นายสุคนธ์ ศรีมะนาว
นักการภารโรง

044-811887
นายวิชัย ศรีพันธุ์
นักการภารโรง

044-811887
นายธันวา ฤาปัญญา
นักการภารโรง

044-811887
นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0841683969
044-811887
นางสาวสุปราณี ดีบ้านโสก
ครูธุรการ
0861539066
044-811887

นายสามารถ อยู่ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ

นางสุภาพ ไปรเวทย์
นางสาวเพชรอารี ดงขาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-811887 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร โทรศัพท์: 0901853880 อีเมล์: neostra_neor@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ