ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายคณิต ธัญญะภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวจริยา ทีบุญมา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-811887
นางสาวรัตนาพร ขุนพรม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-811887
นางสาวเอมอร นาคคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-811887
นาย จตุพล เนตรโนนหวาย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-811887
นางสาวภัทราภรณ์ คำกอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-811887
นายกิติพัฒน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-811887
นายปรัตถกร ไทยแท้
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางสาวณัฐวิภา ทันรังกา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-811887
นายมนตรี ศรีพิไล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นายสุคนธ์ ศรีมะนาว
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นายประจวบ บุญกุล
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางปราณี เข็มชัย
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางทองยุ่น ดีใต้
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางณัฐนัน ธงภักดิ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวรสรินทร์ วัยกุล
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวอรทัย เครือผักปัง
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางวิลัยวรรณ จุลนิคม
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวนิ่มนวล แก้วเขียว
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นายวุฒิไกร อุตชี
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางระเบียบ นาค่ำคูณ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางจารุณี ตุนอก
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาววรรณี พาบุตรโต
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นายกำพล วงษ์อักษร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสนิ หาญสมัคร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางประไพ โพธิ์ชัยภูมิ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางศิริลักษณ์ จิตรกุศล
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวทองสา กายพืช
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสออน เพียรวิชา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวเบญจมาศ ปราบภัย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นายพงษ์สิทธิ์ อุ่นกุดเชือก
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวอาทิตยา พรโสภิณ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางปริญญา บุญกุล
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางรัชณี พรหมณี
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางวลัยพร มาตแสง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสุธารัตน์ รักษ์มณี
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวคัทรียา บุญสนธิ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นายวัลลภ ขีบเขียว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางประเทือง ดวงเงิน
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวัพัชราภรณ์ พาพลงาม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นายเกรียงศักดิ์ เคนจัตุรัส
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางนวลอนงค์ จุลบท
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางประทินศรี สมนอก
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางอรพิมพ์ วิเสริฐ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางบังอร คำนาแซง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวเพียงเพ็ญ สุขโฉม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางวัชนี แดงสกุล
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางวนิดา ยางนอก
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวกาญจนา ภูมิประสาท
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางวันเพ็ญ เย็นสบาย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาลินี หิรัญวงษ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางดวงตา การุณ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางเสาวนิตย์ พรหมเจริญ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวิตรี เดชชัยภูมิ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางนภารัตน์ สถานเมือง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางปราณี คุ้มหมู่
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางแก้วตา ช่างบุ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสมหมาย สุ่มมาตย์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางศิริพร วงษ์แก้ว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาววันดี เมาเม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นายสุเทพ วงศ์พรหม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นายเอกชัย หาญปัญญา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาววิภารัตน์ คุ้มหมู่
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางยุพิน ศิริคุณ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวจำปี บุญพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นายนิเวศน์ จันทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-811887
นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางสุธามาศ ฤทธิ์ไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางพิมพ์พรรณ สรณ์ภัสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-811887
นางวัลลิยา ณ ศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางจำเนียร ฤาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางบุญญวรรณ ทนโนนแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางธนพร ต่อศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางสาวมารศรี ผ่องพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-811887
นายถิรวัฒน์ ศรีจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-811887
นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-811887
นางจุฑาภรณ์ ธูปพนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางชมภู กลมเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางจุฬารัตน์ นิลพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางธัญวลัย ตันมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-811887
นางวิมลพรรณ ประไพวัชรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางพัชนิดา ผิวสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นายมานพ ชยันตรดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-811887
นางอารีย์ ศิริวัฒนเมธานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางนุจรีย์ กุลหินตั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-811887
นางสุนีย์ ปุสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางลาวัลย์ ประภาตะนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-811887
นางอชิรญา พงษ์จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางเตียงทอง พรโสภิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางอภิญญา พิลาวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางชนัญญา พรหมฝาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-811887
นางอรวรรณ เดชบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-811887
นายสมหมาย คะณาเนปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-811887
นางบุณยานุช ศรีสุเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางพรพิมล กล้าทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางฐิตราภรณ์ โชติธนารัฎฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-811887
นางจิรพร ตาบประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางทองย้อม จำปามูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางภรภาดา ธีรศุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-811887
นางประไพศรี จันทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางละม้าย ศรีวงษ์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางสาวกองกาญจน์ นรินทร์นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางพิญญานิศร์ จงรักวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-811887
นางอนงค์ คลังสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-811887
นางยุวดี กองโฮม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางศรีประภา หิรัญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-811887
นางสำรวย เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางกัลยาภัสสจ์ ไปรเวทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-811887
นางบุญเรียน ประทุมชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นายพรชัย มีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-811887
นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-811887
นางอัมพร มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางเสริมทรัพย์ ใจสบาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางจารุภา สมณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-811887
นายมนัส สมณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-811887
ส.อ.บุญธนา เจนบ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางสาวสกาวรัตน์ ประสานเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางอุทุมพร จันทรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-811887
นางมาณิสา ศรีวงค์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-811887
นางอุบลรัตน์ ชิดชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-811887
นางศิริลักษณ์ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางพีรยา บำเหน็จพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางเอมอรถ์ พิไลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางจีรนันท์ ปุมพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-811887
นายศิริชัย สุทธิกุลสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-811887
นางเตือนใจ บุตรโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-811887
นางวรวรรณ ณิชย์คำหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางสาวอรรยา สิงห์ขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-811887
นางชญานุตม์ คำหว่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางกนกวรรณ อยู่ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวเพชรอารี ศรีมันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-811887
นางวรรณวีร์ ภมรภูริวิรุฬห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางอัญจนา สุพันดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-811887
นางณัฎฐยาภรณ์ โสภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-811887
นางพิชญ์สินี ศิริวังฆานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-811887
นางทองสี ชาวประทุุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นายบุณยาฤทธิ์ ลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางสุนีย์ มุทาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นางสาคร ผลพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-811887
นางปรีดาภรณ์ สังข์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-811887
นางทิพย์วรรณ สุนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-811887
นางสุดาวรรณ ขาวปั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางงามตา ลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-811887
นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางดลนภา ศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-811887
นางสาวกันยารัตน์ ดงทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-811887
นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-811887
นางสาวณัฐสุดา กุลรักษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-811887
นางจุฑามาศ ศรีใส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-811887
นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-811887
นางสาววีณานันท์ พลมณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นางสาวพรทิพย์ พลธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-811887
นางเยาวรัตน์ สิงหาราโท
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-811887
นายชูพงศ์ อยู่ภักดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-811887
นางสาวสุธิดา อยู่ภักดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-811887
นางสาวสายไหม ใจดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-811887
นายธัชวุฒิ กงประโคน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-811887
นางสาวพิชญาณี กาหลง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-811887
นางสาวศิรประภา วิสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวจารุวรรณ มุทาพร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-811887
นางสาวกนกวรรณ ศิริพิพัฒสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวสุปราณี ดีบ้านโสก
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887
นางสาวลินดา ดวงชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-811887

นายคณิต ธัญญะภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ

นางสาวอรรยา สิงห์ขุนทด
นายมนัส สมณะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,365
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-811887 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร โทรศัพท์: 0901853880 อีเมล์: neostra_neor@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]