ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสามารถ อยู่ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเยาวรัตน์ สิงหาราโท
ครู
044-811887
นางวิภาวรรณ อ้อชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางสาวจำปี บุญพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอุไร เกษตรเวทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสุธามาศ ฤทธิ์ไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพิมพ์พรรณ สรณ์ภัสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางวัลลิยา ณ ศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางศิวลักษณ์ สวงโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจำเนียร ฤาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางบุญญวรรณ ทนโนนแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางวิไลวรรณ ชัยวิวัฒมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุขุม วงศ์สิทธิ์
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางภัคจิรา พายุพัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางธนพร ต่อศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวมารศรี ผ่องพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพรสวรรค์ กมลเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสุมิตรา จินดามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางยุพวัลย์ อินทกรอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายถิรวัฒน์ ศรีจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางขนิษฐา ไวปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจีราพร ฉลาดชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจุฑาภรณ์ ธูปพนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางศิโรรัตน์ พลมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางชมภู กลมเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจุฬารัตน์ นิลพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางธัญวลัย ตันมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางวิมลพรรณ ประไพวัชรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสยาม จูมนาฝาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพัชนีพันธ์ เผ่ามีเฟื่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสามารถ ม่วงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพัชนิดา ผิวสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายมานพ ชยันตรดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอารีย์ ศิริวัฒนเมธานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางฉัตษ์มณี แสงชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางนุจรีย์ กุลหินตั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสุนีย์ ปุสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางลาวัลย์ ประภาตะนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอังคณา มณีเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอชิรญา พงษ์จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกษมา ภูมิวิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเตียงทอง พรโสภิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอภิญญา พิลาวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางชนัญญา พรหมฝาย
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางอรวรรณ เดชบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายธนะพันธุ์ รักอาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสมหมาย คะณาเนปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางบุษราพร ชัชชวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางบุณยานุช ศรีสุเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพรพิมล กล้าทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางรัชนี นกชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจิรพร ตาบประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางทองย้อม จำปามูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางภรภาดา ธีรศุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางประไพศรี จันทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางละม้าย ศรีวงษ์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวกองกาญจน์ นรินทร์นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพิญญานิศร์ จงรักวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอนงค์ คลังสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสมาน ลุนสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางยุวดี กองโฮม
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางนิภาพร ปลื้มโชค
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางสาวกันยารัตน์ ดงทอง
ครู
044-811887
นางศรีประภา หิรัญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสำรวย เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายแดง จันทร์ขามป้อม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสุภาพ ไปรเวทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางบุญเรียน ประทุมชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางชญาดา สุขเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายพรชัย มีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอัมพร มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวณัฐสุดา กุลรักษา
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางเสริมทรัพย์ ใจสบาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจารุภา สมณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายมนัส สมณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
ส.อ.บุญธนา เจนบ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางมาณิสา หาวิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางณิชชาภัทร รักษ์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเอมอรถ์ พิไลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเตือนใจ บุตรโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจุฑามาศ ศรีใส
ครู
044-811887
นางวรวรรณ นิดคำหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกนกวรรณ อยู่ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล
ครูผู้ช่วย
044-811887
นางสาวเพชรอารี ศรีมันตะ
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางปัชรา อ่อนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอัญจนา สุพันดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์
ครู ชำนาญการ
044-811887
นายชูพงศ์ อยู่ภักดี
ครู
044-811887
นางสาวจริยา ทีบุญมา
ครู
044-811887
นางสาวสายไหม ใจดี
ครูผู้ช่วย
044-811887
นายธัชวุฒิ กงประโคน
ครู
044-811887
นายบุณยาฤทธิ์ ลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสุนีย์ มุทาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางปรีดาภรณ์ สังข์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางทิพย์วรรณ สุนนท์
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางสาววีณานันท์ พลมณี
ครู
044-811887
นางสุดาวรรณ ขาวปั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางงามตา ลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวพิชญาณี กาหลง
ครูผู้ช่วย
044-811887
นายนิเวศน์ จันทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุคนธ์ ศรีมะนาว
นักการภารโรง
044-811887
นายวิชัย ศรีพันธุ์
นักการภารโรง
044-811887
นายธันวา ฤาปัญญา
นักการภารโรง
044-811887
นางสุธิดา อยู่ภักดี
ครูผู้ช่วย
044-811887
นางสาวกนกวรรณ ศิริพิพัฒสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
044-811887
นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-811887
นางสาวจารุวรรณ มุทาพร
ครู
044-811887
นางสาวสุปราณี ดีบ้านโสก
ครูธุรการ
044-811887
นางไพรลิน อินธิแสน
เจ้าพนักงานพัสดุ
044-811887
นางสาวเลิศลักษณ์ กำลังเลิศ
จ.ห้องสมุด
044-811887
นางสาวลินดา ดวงชัยภูมิ
อื่นๆ
044-811887
นางสาวสุนิสา สว่างวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาวอภิญญา สลีวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาวเกศรา ข่าขันมะลี
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางกมลพรรณ สุขใจ
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาววิไลพร ภิญโย
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นายโยธิน สุขใจ
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาวยุภาพร ทองเงา
เจ้าพนักงานธุรการ
044-811887
นางสาวคคนานค์ฟ้า ประกอบมิตร
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887

นายสามารถ อยู่ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ

นางชญาดา สุขเสริม
นางอารีย์ ศิริวัฒนเมธานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

28
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โทรศัพท์: 044-811887 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร โทรศัพท์: 0901853880 อีเมล์: neostra_neor@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ