ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายคณิต ธัญญะภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเยาวรัตน์ สิงหาราโท
ครู
044-811887
นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางสาวจำปี บุญพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายนิเวศน์ จันทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอุไร เกษตรเวทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสุธามาศ ฤทธิ์ไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพิมพ์พรรณ สรณ์ภัสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางวัลลิยา ณ ศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจำเนียร ฤาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางบุญญวรรณ ทนโนนแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุขุม วงศ์สิทธิ์
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางธนพร ต่อศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวมารศรี ผ่องพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพรสวรรค์ กมลเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางยุพวัลย์ อินทกรอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายถิรวัฒน์ ศรีจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางขนิษฐา ไวปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจุฑาภรณ์ ธูปพนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางศิโรรัตน์ พลมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางชมภู กลมเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจุฬารัตน์ นิลพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางธัญวลัย ตันมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางวิมลพรรณ ประไพวัชรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสยาม จูมนาฝาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพัชนิดา ผิวสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายมานพ ชยันตรดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอารีย์ ศิริวัฒนเมธานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางฉัตษ์มณี แสงชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางนุจรีย์ กุลหินตั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสุนีย์ ปุสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางลาวัลย์ ประภาตะนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอชิรญา พงษ์จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกษมา ภูมิวิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเตียงทอง พรโสภิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอภิญญา พิลาวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางชนัญญา พรหมฝาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอรวรรณ เดชบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายธนะพันธุ์ รักอาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสมหมาย คะณาเนปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางบุษราพร ชัชชวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางบุณยานุช ศรีสุเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพรพิมล กล้าทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางรัชนี นกชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจิรพร ตาบประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางทองย้อม จำปามูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางภรภาดา ธีรศุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางประไพศรี จันทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางละม้าย ศรีวงษ์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวกองกาญจน์ นรินทร์นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพิญญานิศร์ จงรักวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอนงค์ คลังสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสมาน ลุนสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางยุวดี กองโฮม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางนิภาพร ปลื้มโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวกันยารัตน์ ดงทอง
ครู
044-811887
นางศรีประภา หิรัญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสำรวย เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายแดง จันทร์ขามป้อม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกัลยาภัสสจ์ ไปรเวทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางบุญเรียน ประทุมชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายพรชัย มีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอัมพร มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวณัฐสุดา กุลรักษา
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางเสริมทรัพย์ ใจสบาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจารุภา สมณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายมนัส สมณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
ส.อ.บุญธนา เจนบ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวสกาวรัตน์ ประสานเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางมาณิสา ศรีวงค์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางศิริลักษณ์ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางณิชชาภัทร รักษ์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเอมอรถ์ พิไลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเตือนใจ บุตรโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจุฑามาศ ศรีใส
ครู
044-811887
นางวรวรรณ ณิชย์คำหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวอรรยา สิงห์ขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกนกวรรณ อยู่ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล
ครู
044-811887
นางสาวเพชรอารี ศรีมันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางวรรณวีร์ ภมรภูริวิรุฬห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอัญจนา สุพันดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางณัฎฐยาภรณ์ โสภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพิชญ์สินี ศิริวังฆานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายชูพงศ์ อยู่ภักดี
ครู
044-811887
นางสาวสุธิดา อยู่ภักดี
ครู
044-811887
นางทองสี ชาวประทุุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวสายไหม ใจดี
ครูผู้ช่วย
044-811887
นายธัชวุฒิ กงประโคน
ครู
044-811887
นายบุณยาฤทธิ์ ลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสุนีย์ มุทาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาคร ผลพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางปรีดาภรณ์ สังข์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางทิพย์วรรณ สุนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาววีณานันท์ พลมณี
ครู
044-811887
นางสุดาวรรณ ขาวปั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวพรทิพย์ พลธรรม
ครู
044-811887
นางงามตา ลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวพิชญาณี กาหลง
ครูผู้ช่วย
044-811887
นางจีรนันท์ ปุมพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุคนธ์ ศรีมะนาว
นักการภารโรง
044-811887
นายวิชัย ศรีพันธุ์
นักการภารโรง
044-811887
นายธันวา ฤาปัญญา
นักการภารโรง
044-811887
นายกำพล วงษ์อักษร
นักการภารโรง
044-811887
นางสาวจริยา ทีบุญมา
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-811887
นางสาวกนกวรรณ ศิริพิพัฒสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
044-811887
นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ
ครูพี่เลี้ยง
044-811887
นางสาวเอมอร นาคคำ
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาวจารุวรรณ มุทาพร
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-811887
นางสาวสุปราณี ดีบ้านโสก
เจ้าพนักงานธุรการ
044-811887
นางไพรลิน อินธิแสน
เจ้าพนักงานพัสดุ
044-811887
นางสาวเลิศลักษณ์ กำลังเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
044-811887
นางสาวลินดา ดวงชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ
044-811887
นางสาวสุนิสา สว่างวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาวเกศรา ข่าขันมะลี
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาววิไลพร ภิญโย
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางระเบียบ นาค่ำคูณ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
044-811887

นายคณิต ธัญญะภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ

นางศรีประภา หิรัญชาติ
นางสาวจำปี บุญพรหม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-811887 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร โทรศัพท์: 0901853880 อีเมล์: neostra_neor@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]