ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายคณิต ธัญญะภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเยาวรัตน์ สิงหาราโท
ครู
044-811887
นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางสาวจำปี บุญพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายนิเวศน์ จันทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอุไร เกษตรเวทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสุธามาศ ฤทธิ์ไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพิมพ์พรรณ สรณ์ภัสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางวัลลิยา ณ ศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจำเนียร ฤาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางบุญญวรรณ ทนโนนแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุขุม วงศ์สิทธิ์
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางธนพร ต่อศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวมารศรี ผ่องพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพรสวรรค์ กมลเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางยุพวัลย์ อินทกรอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายถิรวัฒน์ ศรีจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางขนิษฐา ไวปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจุฑาภรณ์ ธูปพนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางศิโรรัตน์ พลมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางชมภู กลมเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจุฬารัตน์ นิลพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางธัญวลัย ตันมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางวิมลพรรณ ประไพวัชรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสยาม จูมนาฝาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพัชนิดา ผิวสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายมานพ ชยันตรดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอารีย์ ศิริวัฒนเมธานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางฉัตษ์มณี แสงชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางนุจรีย์ กุลหินตั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสุนีย์ ปุสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางลาวัลย์ ประภาตะนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอชิรญา พงษ์จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกษมา ภูมิวิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเตียงทอง พรโสภิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอภิญญา พิลาวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางชนัญญา พรหมฝาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอรวรรณ เดชบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายธนะพันธุ์ รักอาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสมหมาย คะณาเนปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางบุษราพร ชัชชวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางบุณยานุช ศรีสุเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพรพิมล กล้าทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางรัชนี นกชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจิรพร ตาบประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางทองย้อม จำปามูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางภรภาดา ธีรศุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางประไพศรี จันทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางละม้าย ศรีวงษ์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวกองกาญจน์ นรินทร์นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพิญญานิศร์ จงรักวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอนงค์ คลังสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสมาน ลุนสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางยุวดี กองโฮม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางนิภาพร ปลื้มโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวกันยารัตน์ ดงทอง
ครู
044-811887
นางศรีประภา หิรัญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสำรวย เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายแดง จันทร์ขามป้อม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกัลยาภัสสจ์ ไปรเวทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางบุญเรียน ประทุมชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายพรชัย มีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอัมพร มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวณัฐสุดา กุลรักษา
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางเสริมทรัพย์ ใจสบาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจารุภา สมณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายมนัส สมณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
ส.อ.บุญธนา เจนบ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวสกาวรัตน์ ประสานเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางมาณิสา ศรีวงค์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางศิริลักษณ์ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางณิชชาภัทร รักษ์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเอมอรถ์ พิไลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางเตือนใจ บุตรโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางจุฑามาศ ศรีใส
ครู
044-811887
นางวรวรรณ ณิชย์คำหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวอรรยา สิงห์ขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกนกวรรณ อยู่ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล
ครู
044-811887
นางสาวเพชรอารี ศรีมันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางวรรณวีร์ ภมรภูริวิรุฬห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางอัญจนา สุพันดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์
ครู ชำนาญการ
044-811887
นางณัฎฐยาภรณ์ โสภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางพิชญ์สินี ศิริวังฆานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายชูพงศ์ อยู่ภักดี
ครู
044-811887
นางสาวสุธิดา อยู่ภักดี
ครู
044-811887
นางทองสี ชาวประทุุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวสายไหม ใจดี
ครูผู้ช่วย
044-811887
นายธัชวุฒิ กงประโคน
ครู
044-811887
นายบุณยาฤทธิ์ ลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสุนีย์ มุทาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาคร ผลพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางปรีดาภรณ์ สังข์รอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางทิพย์วรรณ สุนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาววีณานันท์ พลมณี
ครู
044-811887
นางสุดาวรรณ ขาวปั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวพรทิพย์ พลธรรม
ครู
044-811887
นางงามตา ลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นางสาวพิชญาณี กาหลง
ครูผู้ช่วย
044-811887
นางจีรนันท์ ปุมพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-811887
นายสุคนธ์ ศรีมะนาว
นักการภารโรง
044-811887
นายวิชัย ศรีพันธุ์
นักการภารโรง
044-811887
นายธันวา ฤาปัญญา
นักการภารโรง
044-811887
นายอิทธิชัย หาญสิงขร
นักการภารโรง
044-811887
นางจารุณี ตุนอก
อื่นๆ
044-811887
นางสาววรรณี พาบุตรโต
อื่นๆ
044-811887
นายกำพล วงษ์อักษร
นักการภารโรง
044-811887
นายกอบศักดิ์ ชัยพรมมา
ยาม
044-811887
นางสาวจริยา ทีบุญมา
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-811887
นางสนิ หาญสมัคร
อื่นๆ
044-811887
นายนิคม แก้วขวาน้อย
นักการภารโรง
044-811887
นางสาวกนกวรรณ ศิริพิพัฒสกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
044-811887
นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ
ครูพี่เลี้ยง
044-811887
นางสาวทองสา กายพืช
อื่นๆ
044-811887
นางประไพ โพธิ์ชัยภูมิ
อื่นๆ
044-811887
นางปราณี เข็มชัย
แม่บ้าน
044-811887
นางทองยุ่น ดีใต้
แม่บ้าน
044-811887
นางปริญญา บุญกุล
อื่นๆ
044-811887
นางสาวเอมอร นาคคำ
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาวจารุวรรณ มุทาพร
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-811887
นางสาวสุปราณี ดีบ้านโสก
เจ้าพนักงานธุรการ
044-811887
นางไพรลิน อินธิแสน
อื่นๆ
044-811887
นางสาวเลิศลักษณ์ กำลังเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ
044-811887
นางสาวลินดา ดวงชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ
044-811887
นางสาวสุนิสา สว่างวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาวเกศรา ข่าขันมะลี
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาววิไลพร ภิญโย
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางวลัยพร มาตแสง
อื่นๆ
044-811887
นางระเบียบ นาค่ำคูณ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
044-811887
นายประยูร เสียมภูเขียว
นักการภารโรง
044-811887
นางประเทือง ดวงเงิน
อื่นๆ
044-811887
นาย จตุพล เนตรโนนหวาย
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาวภัทราภรณ์ คำกอง
ครู (อัตราจ้าง)
044-811887
นางสาวนุชรี สิรโสภณจรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
044-811887
นางสาวัพัชราภรณ์ พาพลงาม
อื่นๆ
044-811887
นายสัญชัย ตาบประดับ
จ.ห้องสมุด
044-811887
นายเกรียงศักดิ์ เคนจัตุรัส
อื่นๆ
044-811887
นางยุพิน ศิริกุล
แม่บ้าน
044-811887
นางณัฐนัน ธงภักดิ์
แม่บ้าน
044-811887
นางสาวรสรินทร์ วัยกุล
แม่บ้าน
044-811887
นางสุรินทร์ยา ดิเรกชัย
แม่บ้าน
044-811887
นางสาวอรทัย เครือผักปัง
แม่บ้าน
044-811887
นางวิลัยวรรณ จุลนิคม
แม่บ้าน
044-811887
นางภัทราพร โพธิ์ชัย
อื่นๆ
044-811887
นางนวลอนงค์ จุลบท
อื่นๆ
044-811887
นางประทินศรี สมนอก
อื่นๆ
044-811887
นางอรพิมพ์ วิเสริฐ
อื่นๆ
044-811887
นางบังอร คำนาแซง
อื่นๆ
044-811887
นางสาวเพียงเพ็ญ สุขโฉม
อื่นๆ
044-811887
นางวัชนี แดงสกุล
อื่นๆ
044-811887
นางวนิดา ยางนอก
อื่นๆ
044-811887
นายอนุลักษณ์ ประจักษ์เมือง
ยาม
044-811887
นางสาวกาญจนา ภูมิประสาท
อื่นๆ
044-811887
นางสาวภัทรา แสงเดือน
อื่นๆ
044-811887
นางวันเพ็ญ เย็นสบาย
อื่นๆ
044-811887
นางสาลินี หิรัญวงษ์
อื่นๆ
044-811887
นางดวงตา การุณ
อื่นๆ
044-811887
นางเสาวนิตย์ พรหมเจริญ
อื่นๆ
044-811887
นางสาวิตรี เดชชัยภูมิ
อื่นๆ
044-811887
นางนภารัตน์ สถานเมือง
อื่นๆ
044-811887
นางปราณี คุ้มหมู่
อื่นๆ
044-811887
นางแก้วตา ช่างบุ
อื่นๆ
044-811887
นางสมหมาย สุ่มมาตย์
อื่นๆ
044-811887
นางศิริพร วงษ์แก้ว
อื่นๆ
044-811887
นางประพันธ์ ศรีจำปา
อื่นๆ
044-811887
นางสาววันดี เมาเม
อื่นๆ
044-811887
นางสาวสุวรรณี ก้านศรี
อื่นๆ
044-811887
นางสาวอุทัย กาชัย
อื่นๆ
044-811887

นายคณิต ธัญญะภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ

นายนิเวศน์ จันทรกุล
นางประไพศรี จันทรกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

270
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-811887 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร โทรศัพท์: 0901853880 อีเมล์: neostra_neor@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]