โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสามารถ อยู่ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางวิภาวรรณ อ้อชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวจำปี บุญพรหม
ครู ชำนาญการ
นางเพียงใจ สิงห์นิมิตตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพรรณ ดิเรกศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุไร เกษตรเวทิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุธามาศ ฤทธิ์ไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์พรรณ สรณ์ภัสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวัลลิยา ณ ศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิวลักษณ์ สวงโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจำเนียร ฤาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญญวรรณ ทนโนนแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ ชัยวิวัฒมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุขุม วงศ์สิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางภัคจิรา พายุพัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนพร ต่อศรี
ครู ชำนาญการ
นางปณตนันส์ ธงภักดิ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวมารศรี ผ่องพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรสวรรค์ กมลเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมิตรา จินดามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางลำยอง บุญถือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุพวัลย์ อินทกรอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัชวาลย์ ศรีจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางขนิษฐา ไวปรีชา
ครู ชำนาญการ
นางจีราพร ฉลาดชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุฑาภรณ์ ธูปพนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิโรรัตน์ พลมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเกษม ชาติหนองทอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชมภู กลมเกลี้ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุฬารัตน์ นิลพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธัญวลัย ตันมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิมลพรรณ ประไพวัชรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสยาม จูมนาฝาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-2820516
นางพัชนีพันธ์ เผ่ามีเฟื่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสามารถ ม่วงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-7606390 044-124134
นางพัชนิดา ผิวสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมานพ ชยันตรดิลก
ครู ชำนาญการ
นางอารีย์ ศิริวัฒนเมธานนท์
ครู ชำนาญการ
นางฉัตษ์มณี แสงชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนุจรีย์ กุลหินตั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนีย์ ปุสันเทียะ
ครู ชำนาญการ
นางลาวัลย์ ประภาตะนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิพาภรณ์ ศรีใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอังคณา มณีเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์ มากทองหลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอชิรญา พงษ์จำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกษมา ภูมิวิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเตียงทอง พรโสภิณ
ครู ชำนาญการ
นางอภิญญา พิลาวรรณ์
ครู ชำนาญการ
นางชนัญญา พรหมฝาย
ครู ชำนาญการ
นางอรวรรณ เดชบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธนะพันธุ์ รักอาชา
ครู ชำนาญการ
นายสมหมาย คะณาเนปะ
ครู ชำนาญการ
นางบุษราพร ชัชชวพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุณยานุช ศรีสุเทพ
ครู ชำนาญการ
นางพรพิมล กล้าทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี นกชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบูรณี เรืองปลอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิรพร ตาบประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมงคล ต่อฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทองย้อม จำปามูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภรภาดา ธีรศุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประไพศรี จันทรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางละม้าย ศรีวงษ์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกองกาญจน์ นรินทร์นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิญญานิศร์ จงรักวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอนงค์ คลังสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมาน ลุนสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุวดี กองโฮม
ครู ชำนาญการ
นางนิภาพร ปลื้มโชค
ครู ชำนาญการ
นางสาวกันยารัตน์ ดงทอง
ครู
นางแน่งน้อย ฉวีหินตั้ง
ครู ชำนาญการ
นางศรีประภา หิรัญชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสำรวย เจริญสุข
ครู ชำนาญการ
นายแดง จันทร์ขามป้อม
ครู ชำนาญการ
นางสุภาพ ไปรเวทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
ครู
นางบุญเรียน ประทุมชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชญาดา สุขเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพรชัย มีทอง
ครู ชำนาญการ
นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัมพร ซ่อนกลิ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐสุดา กุลรักษา
ครู ชำนาญการ
นางเสริมทรัพย์ ใจสบาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมนัส สมณะ
ครู
นายบุญธนา เจนบ้านผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณิชชาภัทร รักษ์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818694691
นางเอมอรถ์ พิไลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรวรรณ นิดคำหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกนกวรรณ อยู่ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817300706
นางสาวเพชรอารี ดงขาว
ครู
นางปัชรา อ่อนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์
ครู ชำนาญการ
นายชูพงศ์ อยู่ภักดี
ครู
0848315646
นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล
ครูผู้ช่วย
นายสุคนธ์ ศรีมะนาว
นักการภารโรง
นายวิชัย ศรีพันธุ์
นักการภารโรง
นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0841683969
นางสาวสุปราณี ดีบ้านโสก
ครูธุรการ
0861539066
นายธัชวุฒิ กงประโคน
ครูผู้ช่วย
นายบุณยาฤทธิ์ ลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิพย์วรรณ สุนนท์
ครู ชำนาญการ
นางสาววีณานันท์ พลมณี
ครูผู้ช่วย
นางสุดาวรรณ ขาวปั้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธันวา ฤาปัญญา
นักการภารโรง

นายสามารถ อยู่ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ

นายบุณยาฤทธิ์ ลาวงศ์
นางกนกวรรณ อยู่ภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00012
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-811887 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร โทรศัพท์: 0901853880 อีเมล์: neostra_neor@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ