ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอัครพล เรียกจำรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสรินยาพร จวบลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายไพบูลย์ สีหะนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอารมณ์ พาแพง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสาคร ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบังคม น้อยชุมแพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกษร ลักษณะพรมราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุฬาลักษณ์ มังดินดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธนวัฒน์ มังดินดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815469941
นายวิษณุ ผลชำนัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเครือวัลย์ สวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพจนา ศรีอุดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบุญคุ้ม การนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวารินี ประโพศรี
ครู ชำนาญการ
นางศิริพร ชัยวงษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวฉัตรทอง ถางสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
นางสุวิมล แนววิลัย
ครู (พนักงานงานราชการ)

นายอัครพล เรียกจำรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

นางบังคม น้อยชุมแพ
นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โทรศัพท์: 044870542 อีเมล์: dindam_ch2@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: Thanawat Mangdindam โทรศัพท์: 0815469941 อีเมล์: thanawat251@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ