ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนพดล ตลับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นายอัครพล เรียกจำรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นางสาวพัชรา พรประสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044870542
นางสรินยาพร จวบลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นายไพบูลย์ สีหะนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นายอารมณ์ พาแพง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นายสาคร ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นางบังคม น้อยชุมแพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นางเกษร ลักษณะพรมราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นางจุฬาลักษณ์ มังดินดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นายธนวัฒน์ มังดินดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นายวิษณุ ผลชำนัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นางสาวเครือวัลย์ สวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นางพจนา ศรีอุดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นายบุญคุ้ม การนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นางวารินี ประโพศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นางศิริพร ชัยวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นางสาวฉัตรทอง ถางสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542
นางสุวิมล แนววิลัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ :
044870542

นายนพดล ตลับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

นางวารินี ประโพศรี
นางเกษร ลักษณะพรมราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

189
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โทรศัพท์: 044870542 อีเมล์: dindam_ch2@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: Thanawat Mangdindam โทรศัพท์: 0815469941 อีเมล์: thanawat251@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]