โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศราวุธ สิงหาราโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044811849
นายเอกรัตน์ สุทธยดิลก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นายเทพรัตน์ พื้นบาด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางวีนัด ศรีหาบุตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายจักร์กฤษ สร้อยเพ็ชร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044811849
นางสาวมญช์สิการณ์ แสงพรม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสาวจิรัชยา แสนพรม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางสาวพุทธิดา วิชระโภชร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายวัชรพล แสงสุระ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางสาววรินยุพา แสงอรุณ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044811849
นางสาวณัฏฐา ขวัญศิริ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายศรสิงห์ สิงหาราโท
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางชุตินิษฐ์ สุทธิบุญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นายจักรกริช ขวานกระโทก
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นายวรพล ชาวสูนย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044811849
นายบวร คุ้มหมู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044811849
นายพฤกษทล ชำนาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044811849
นางลักขณา ประจงค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสาวอำนวย ดีชัยรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางจุฑามาศ อุทัยฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นายจำนงค์ เขียนเขว้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางนิลวรรณ เขียนเขว้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044811849
นายสุทธิพจน์ รัตนสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นายนพรัตน์ ฦๅชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายพงศกร กลิ่นหอมโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายเฉลิมชัย นครไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044811849
นางเอื้องไพร กิ่งปรุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นายยุทธพล ชัยชวนานิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044811849
นางนิภา ชัยชวนานิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางศันสนีย์ ไคล้คง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นายอดุลย์ ศรีพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นายวุฒิยา ฐานวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางนันทนา จักรบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางสุนทรี ฦาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางสุวคนธ์ พรหมเมตตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นายพิทักษ์ เจริญวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางวิไลรัตน์ ภูงามเชิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นายประสาน ชูเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044811849
นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางเกศินี รอดเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางเยาวลักษณ์ อุปมายันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นายศิริพงศ์ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นายสุวิศักดิ์ สกุลไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางไกรรักษ์ บุญตอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสุธารัตน์ สวงโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางขนิษฐา ขันตี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางสาวกาพย์พร กลางสาทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางสาวอุไรรัตน์ มณีทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายพงษ์ศักดิ์ ภูงามเชิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางจีราพร เหมือนพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นายมานะ ประจงจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางเพ็ญผกา เขตจำนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางอัญชลี สังขทัศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นายชัยพิพัฒน์ ไพศาลธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางเสาวคนธ์ ศรีสองเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นายประยุทธ ประสานพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044811849
นายบุญชู หนูสลุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044811849
นางพิมพ์ลักษณ์ คุ้มไข่น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นางจีราวรรณ ดวงเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นายละออง แกมคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางจิระพร ภูมิภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสำเนียง เอ็งโอภาสนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางวรัญญา โหนชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044811849
นางเสาวภา ชนะหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นายชรินทร์ ถิ่นชีลอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044811849
นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางดวงดาว หวะสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นายทรงสรร นาคดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044811849
นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นายสุริยวงค์ ชัยวิชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นายอมร วาดสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นายปราโมทย์ อินทรบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางธนินทรา บุญชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางโสภา สีพั้วฮาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางสุขี ศรีสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางณัฐชญา เศรษฐตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางกรรณิกา โพธิ์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายอภิชาติ เลี้ยงพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044811849
นายชัยณรงค์ สวัสดิ์วงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044811849
นางวอระพัน เจริญภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ทั้งสาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044811849
นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางจารุณี หาวิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสาวกรกช กุนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางจีรนุช ฟุ้งสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางศิริพร วงศ์สืบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางบุณณดา เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางเกศศิรินทร์ เล้าอารยะรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางกัญจณ์วรา โนราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางเขมิกา ไชยแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสวลี อินทร์อ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นายสุนันท์ กลางพระเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นางวันทนาพร วาดสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางน้ำฝน นพคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางปิยะนาถ กวางซี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044811849
นางมะลิสา นาคพินิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางสาวธีรวรรณ พันธุ์จำรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นายราชัน นาสมพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางสุภาภรณ์ พรหมนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางกองทรัพย์ เค้าฉิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางจีรนันท์ ภูมิพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
044811849
นายนิธิพัฒน์ แก้วไกรไทย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางสาวปาริชาต ทุมสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางสุปาริชาติ สุวรรณชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044811849
นายจตุพล แสนสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายชัยวัฒน์ ขำหินตั้ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายชั้น ภักดีศิริวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางประสานพันธ์ พลทะยาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นางสาวธิรดา สุวรรณชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางเนาวรัตน์ สาริยา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางสาวอาฬวี ภิญโญดม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางผกามาศ เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นายเอนก หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางเจรียงพร อาจประจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นายนิธิพัฒน์ แก้วไกรไทย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางสาวนฤมล งอกศิลป์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางสาวบงกช เสี้ยมแหลม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์เปล่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นายสนิท นาคพินิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายธวัชชัย ถาวรกาย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสาวกัญจนา บัวไสว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นายกิตติศักดิ์ ศรีหาบุตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางสาวศิริพร พงศ์วิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางสาวศันสนีย์ มีหมู่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสาวหนึ่งฤทัย จำเริญจิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายปกครอง บุญปลื้ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางสุมิตรา ศุภรานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นายวีระศักดิ์ ศรีภู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางสาวกัญญภัทร แดงบำรุง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นายภานุมาศ วรสันต์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางสาวฉัตราภรณ์ สงวนรัมย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางสมพิศ กุลรักษา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นางสาวกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044811849
นายประยงค์ อภิเมธีธำรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นางสาวปัทมา โขหานาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสาวกชพร มั่นคง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายภคพล จุ้มใหญ่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางภัณฑิรา วรสันต์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางรัตย์ติยา อุดมทรัพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นายสุรักษ์ เที่ยงธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสาวศิริลักษณ์ ชมนาวัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นางสาวมณีรัตน์ หาญณรงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางสาวทัศนีวรรณ จ่าทัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นางสุดาทิพย์ หมู่หัวนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044811849
นางสาววราลักษณ์ จุลละนันทน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางสาวมนัญญา หาญอาสา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางสาวพิชชาภรณ์ บึงอ้อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสาวเนตรนภา ตันแผ้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสาวบุษยา บริบูรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044811849
นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญบำรุง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นายราชภักดิ์ นาคดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044811849
นายมณฑณัช บุญปลูก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044811849
นางประภัสสร คิดบรรจง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044811849
นางสาวลัคนา พงศ์พิมล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044811849
นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญบำรุง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044811849
นางสาวนิตยา พงษ์พัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849
นางสาวสุวิภา สุริยะปัญญา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044811849

นายศราวุธ สิงหาราโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นายวรพล ชาวสูนย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นายบวร คุ้มหมู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นายพฤกษทล ชำนาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล

นางสาวพิชชาภรณ์ บึงอ้อ
นางสาวกัญญภัทร แดงบำรุง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,260
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044811849 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิรดา สุวรรณชัย โทรศัพท์: 0811858517 อีเมล์: pumpum_th@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]