โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพฤกษทล ชำนาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายศราวุธ สิงหาราโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสาวปาริชาต ทุมสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสาวอำนวย ดีชัยรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางจุฑามาศ อุทัยฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ
ครู
044811849
นายจำนงค์ เขียนเขว้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางนิลวรรณ เขียนเขว้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสุปาริชาติ สุวรรณชัย
ครู ชำนาญการ
044811849
นายจตุพล แสนสุข
ครู ชำนาญการ
044811849
นายสุทธิพจน์ รัตนสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายนพรัตน์ ฦๅชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายพงศกร กลิ่นหอมโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายเฉลิมชัย นครไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเอื้องไพร กิ่งปรุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายยุทธพล ชัยชวนานิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางนิภา ชัยชวนานิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางศันสนีย์ ไคล้คง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายอดุลย์ ศรีพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายวุฒิยา ฐานวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางนันทนา จักรบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสุนทรี ฦาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสุวคนธ์ พรหมเมตตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายพิทักษ์ เจริญวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางวิไลรัตน์ ภูงามเชิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายประสาน ชูเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเกศินี รอดเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเยาวลักษณ์ อุปมายันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายศิริพงศ์ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายชัยวัฒน์ ขำหินตั้ง
ครู ชำนาญการ
044811849
นายสุวิศักดิ์ สกุลไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางไกรรักษ์ บุญตอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสุธารัตน์ สวงโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางขนิษฐา ขันตี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางกาพย์พร ชัยศักกรีนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสาวอุไรรัตน์ มณีทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายพงษ์ศักดิ์ ภูงามเชิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางจีราพร เหมือนพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายชั้น ภักดีศิริวงษ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นายมานะ ประจงจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเพ็ญผกา เขตจำนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางอัญชลี อภิชาตรัตนชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายชัยพิพัฒน์ ไพศาลธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเสาวคนธ์ ศรีสองเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายประยุทธ ประสานพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายบุญชู หนูสลุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางพิมพ์ลักษณ์ คุ้มไข่น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางจีราวรรณ ดวงเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายละออง แกมคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางจิระพร ภูมิภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสำเนียง เอ็งโอภาสนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางวรัญญา โหนชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเสาวภา ชนะหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายชรินทร์ ถิ่นชีลอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางประสานพันธ์ พลทะยาน
ครู ชำนาญการ
044811849
นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสาวธิรดา สุวรรณชัย
ครู ชำนาญการ
044811849
นางดวงดาว หวะสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายทรงสรร นาคดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายสุริยวงศ์ ชัยวิชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางกัญญภัทร แดงบำรุง
ครู
044811849
นายอมร วาดสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายปราโมทย์ อินทรบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางธนินทรา บุญชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางโสภา สีพั้วฮาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสุขี ศรีสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก
ครู ชำนาญการ
044811849
นางณัฐชญา เศรษฐตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเนาวรัตน์ สาริยา
ครู ชำนาญการ
044811849
นางกรรณิกา นาคคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายอภิชาติ เลี้ยงพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายชัยณรงค์ สวัสดิ์วงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางวอระพัน เจริญภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ทั้งสาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสาวจารุณี หาวิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางอาฬวี ภิญโญดม
ครู
044811849
นางผกามาศ เที่ยงธรรม
ครู
044811849
นางสาวกรกช กุนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายภานุมาศ วรสันต์
ครู
044811849
นางจีรนุช ฟุ้งสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางศิริพร วงศ์สืบ
ครู ชำนาญการ
044811849
นางบุณณดา เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเกศศิรินทร์ เล้าอารยะรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางกัญจณ์วรา พวงมาลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเขมิกา ไชยแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายเอนก หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
044811849
นางสวลี อินทร์อ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางน้ำฝน นพคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเจรียงพร อาจประจันทร์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางนฤมล งอกศิลป์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางบงกช เสี้ยมแหลม
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
044811849
นางกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
044811849
นางกชพร มั่นคง
ครู ชำนาญการ
044811849
นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์
ครู
044811849
นางสาวรัตย์ติยา วรสาร
ครู
044811849
นายสุรักษ์ เที่ยงธรรม
ครู
044811849
นางสาวมณีรัตน์ หาญณรงค์
ครู
044811849
นางสาวทัศนีวรรณ จ่าทัน
ครู
044811849
นางสาววราลักษณ์ จุลละนันทน์
ครู
044811849
นางสุมิตรา ศุภรานนท์
ครู
044811849
นางสาวมนัญญา หาญอาสา
ครู
044811849
นางสาวมญช์สิการณ์ แสงพรม
ครู (พนักงานงานราชการ)
044811849

นายศราวุธ สิงหาราโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นายพฤกษทล ชำนาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล

นางณัฐชญา เศรษฐตานนท์
นางจิระพร ภูมิภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

883
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044811849 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววราลักษณ์ จุลละนันทน์ โทรศัพท์: 0910572121 อีเมล์: wchtukta@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]