โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรวิทย์ พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางมารศรี วิระรังษิยากรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายอนัญชัย จำนงนรินทรรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ
ครู
นางจุฑามาศ อุทัยฉาย
ครู ชำนาญการ
นายจำนงค์ เขียนเขว้า
ครู ชำนาญการ
นางนิลวรรณ เขียนเขว้า
ครู ชำนาญการ
นางสุปาริชาติ สุวรรณชัย
ครู
นายจตุพล แสนสุข
ครู
นายสุทธิพจน์ รัตนสุวรรณ
ครู
นายนพรัตน์ ฦๅชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศุภรัตน์ ธรรมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพงศกร กลิ่นหอมโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรสา นูโพนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเฉลิมชัย นครไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมเกียรติ โนนศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเอื้องไพร กิ่งปรุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายยุทธพล ชัยชวนานิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิภา ชัยชวนานิตย์
ครู ชำนาญการ
นางสายหยุด ดิเรกโภค
ครู ชำนาญการ
นางศันสนีย์ ไคล้คง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอดุลย์ ศรีพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิยา ฐานวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนันทนา จักรบุตร
ครู ชำนาญการ
นางสุนทรี ฦาชา
ครู ชำนาญการ
นางสุวคนธ์ พรหมเมตตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายรติ กะเนรุพันธ์
ครู ชำนาญการ
นายพิทักษ์ เจริญวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิไลรัตน์ ภูงามเชิง
ครู ชำนาญการ
นายไตรรัตน์ มัททวีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรสิทธิ์ โคบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนทรี วังศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายองอาจ ธรรมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณวดี มัททวีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรศิริ บุญญานุสนธิ์
ครู ชำนาญการ
นายสกล ธรรมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประสาน ชูเดช
ครู ชำนาญการ
นางปริศนา สภาสุวรรณกุล
ครู ชำนาญการ
นายชัยโรจน์ กุลหินตั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางเกศินี รอดเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธงชัย บุตรประพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ อุปมายันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศิริพงศ์ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอมรา ปราบภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัยวัฒน์ ขำหินตั้ง
ครู ชำนาญการ
นายจรึก สุดหา
ครู ชำนาญการ
นางทองพร เชี่ยวเชลงพจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมพิศ วิเซีย
ครู ชำนาญการ
นายสุวิศักดิ์ สกุลไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบังอรรัตน์ ชัยเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจิระ ศรีหาบุตร
ครู ชำนาญการ
นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางไกรรักษ์ บุญตอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุธารัตน์ สวงโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอมรศรี เดชะเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกิตติรัตน์ มงคลปทุมวดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางขนิษฐา ขันตี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาพย์พร ชัยศักกรีนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรรัตน์ มณีทิพย์
ครู ชำนาญการ
นายพงษ์ศักดิ์ ภูงามเชิง
ครู ชำนาญการ
นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์
ครู ชำนาญการ
นางจีราพร เหมือนพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชั้น ภักดีศิริวงษ์
ครู ชำนาญการ
นางขนิษฐา จำนงนรินทรรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมานะ ประจงจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญผกา เขตจำนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญจันทร์ ชำนิงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัญชลี อภิชาตรัตนชัย
ครู ชำนาญการ
นายชัยชาญ ไพศาลธรรม
ครู ชำนาญการ
นางเสาวคนธ์ ศรีสองเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประยุทธ ประสานพันธ์
ครู ชำนาญการ
นายบุญชู หนูสลุง
ครู ชำนาญการ
นางกัลยา วรรณพงศ์
ครู ชำนาญการ
นางพิมพ์ลักษณ์ คุ้มไข่น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจีราวรรณ ดวงเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายละออง แกมคำ
ครู ชำนาญการ
นางจิระพร ภูมิภักดี
ครู ชำนาญการ
นางสำเนียง เอ็งโอภาสนันท์
ครู ชำนาญการ
นางวรัญญา โหนชัย
ครู ชำนาญการ
นางเสาวภา ชนะหาญ
ครู ชำนาญการ
นายชรินทร์ ถิ่นชีลอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประสานพันธ์ พลทะยาน
ครู ชำนาญการ
นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม
ครู ชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์ ภูสีอ่อน
ครู
นางธิรดา สุวรรณชัย
ครู ชำนาญการ
นางมนิตา ปรางค์ชัยภูมิ
ครู
นางดวงดาว หวะสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นายทรงสรร นาคดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุริยวงศ์ ชัยวิชา
ครู ชำนาญการ
นางกัญญภัทร แดงบำรุง
ครู
นายอมร วาดสูงเนิน
ครู ชำนาญการ
นายปราโมทย์ อินทรบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกุ้งศักดิ์ รักษ์มณี
ครู ชำนาญการ
นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
ครู ชำนาญการ
นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนินทรา บุญชู
ครู
นางโสภา สีพั้วฮาม
ครู ชำนาญการ
นางสุขี ศรีสกุล
ครู ชำนาญการ
นางอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก
ครู
นางภรภัทร เศรษฐตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเนาวรัตน์ สาริยา
ครู
นางกรรณิกา นาคคำ
ครู ชำนาญการ
นายอภิชาติ เลี้ยงพรม
ครู ชำนาญการ
นายชัยณรงค์ สวัสดิ์วงษ์
ครู ชำนาญการ
นางวอระพัน เจริญภักดี
ครู
นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ทั้งสาม
ครู ชำนาญการ
นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี
ครู ชำนาญการ
นายวิทยะ นิลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นางจารุณี หาวิชิต
ครู
นางอาฬวี ภิญโญดม
ครู
นางผกามาศ เที่ยงธรรม
ครู
นางกรกช กุนา
ครู ชำนาญการ
นางจีรนุช ฟุ้งสกุล
ครู ชำนาญการ
นางศิริพร วงศ์สืบ
ครู ชำนาญการ
นางบุณณดา เจริญสุข
ครู
นางเกศศิรินทร์ เล้าอารยะรักษ์
ครู
นางสุปรียา วงษ์จักษุ
ครู
นางกัญจณ์วรา พวงมาลัย
ครู ชำนาญการ
นางเขมิกา ไชยแสง
ครู ชำนาญการ
นางสวลี ชัยภัย
ครู
นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์
ครู
นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์
ครู ชำนาญการ
นางน้ำฝน นพคุณ
ครู ชำนาญการ
นางวนิดา จันทร์สร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุวดี เกษสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818774587
นายภานุมาศ วรสันต์
ครูผู้ช่วย
นายเอนก หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
นางนฤมล งอกศิลป์
ครูผู้ช่วย
นางบงกช เสี้ยมแหลม
ครูผู้ช่วย
นางวิราวุฒิ มั่นคง
ครูผู้ช่วย
นายประยูร มังกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นายพฤกษทล ชำนาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิรัลพัชร เชียงดา
ครู
นางสาวมณีรัตน์ หาญณรงค์
ครูผู้ช่วย

นายสุรวิทย์ พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นางมารศรี วิระรังษิยากรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นายอนัญชัย จำนงนรินทรรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นายประยูร มังกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นายพฤกษทล ชำนาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล

นางสำเนียง เอ็งโอภาสนันท์
นางเยาวลักษณ์ อุปมายันต์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044811849 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิชชาภรณ์ บึงอ้อ โทรศัพท์: 0848369434 อีเมล์: num.004@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ