โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศราวุธ สิงหาราโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายสุรวิทย์ พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางมารศรี วิระรังษิยากรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายอนัญชัย จำนงนรินทรรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ
ครู
044811849
นางสาวอำนวย ดีชัยรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางจุฑามาศ อุทัยฉาย
ครู ชำนาญการ
044811849
นายจำนงค์ เขียนเขว้า
ครู ชำนาญการ
044811849
นางนิลวรรณ เขียนเขว้า
ครู ชำนาญการ
044811849
นางสุปาริชาติ สุวรรณชัย
ครู
044811849
นายจตุพล แสนสุข
ครู
044811849
นายสุทธิพจน์ รัตนสุวรรณ
ครู
044811849
นายนพรัตน์ ฦๅชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางศุภรัตน์ ธรรมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายพงศกร กลิ่นหอมโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางอรสา นูโพนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายเฉลิมชัย นครไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายสมเกียรติ โนนศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเอื้องไพร กิ่งปรุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายยุทธพล ชัยชวนานิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางนิภา ชัยชวนานิตย์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางสายหยุด ดิเรกโภค
ครู ชำนาญการ
044811849
นางศันสนีย์ ไคล้คง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายอดุลย์ ศรีพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายวุฒิยา ฐานวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางนันทนา จักรบุตร
ครู ชำนาญการ
044811849
นางสุนทรี ฦาชา
ครู ชำนาญการ
044811849
นางสุวคนธ์ พรหมเมตตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายรติ กะเนรุพันธ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นายพิทักษ์ เจริญวานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางวิไลรัตน์ ภูงามเชิง
ครู ชำนาญการ
044811849
นายไตรรัตน์ มัททวีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายสุรสิทธิ์ โคบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสุนทรี วังศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายองอาจ ธรรมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางพรรณวดี มัททวีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางพรศิริ บุญญานุสนธิ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นายสกล ธรรมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายประสาน ชูเดช
ครู ชำนาญการ
044811849
นางปริศนา สภาสุวรรณกุล
ครู ชำนาญการ
044811849
นายชัยโรจน์ กุลหินตั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางเกศินี รอดเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายธงชัย บุตรประพันธ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางเยาวลักษณ์ อุปมายันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายศิริพงศ์ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางอมรา ปราบภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายชัยวัฒน์ ขำหินตั้ง
ครู ชำนาญการ
044811849
นายจรึก สุดหา
ครู ชำนาญการ
044811849
นางทองพร เชี่ยวเชลงพจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสมพิศ วิเซีย
ครู ชำนาญการ
044811849
นายสุวิศักดิ์ สกุลไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางบังอรรัตน์ ชัยเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายจิระ ศรีหาบุตร
ครู ชำนาญการ
044811849
นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางไกรรักษ์ บุญตอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสุธารัตน์ สวงโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางอมรศรี เดชะเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางกิตติรัตน์ มงคลปทุมวดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางขนิษฐา ขันตี
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางกาพย์พร ชัยศักกรีนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางอุไรรัตน์ มณีทิพย์
ครู ชำนาญการ
044811849
นายพงษ์ศักดิ์ ภูงามเชิง
ครู ชำนาญการ
044811849
นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางจีราพร เหมือนพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายชั้น ภักดีศิริวงษ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางขนิษฐา จำนงนรินทรรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายมานะ ประจงจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเพ็ญผกา เขตจำนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเพ็ญจันทร์ ชำนิงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางอัญชลี อภิชาตรัตนชัย
ครู ชำนาญการ
044811849
นายชัยชาญ ไพศาลธรรม
ครู ชำนาญการ
044811849
นางเสาวคนธ์ ศรีสองเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายประยุทธ ประสานพันธ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นายบุญชู หนูสลุง
ครู ชำนาญการ
044811849
นางกัลยา วรรณพงศ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางพิมพ์ลักษณ์ คุ้มไข่น้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางจีราวรรณ ดวงเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายละออง แกมคำ
ครู ชำนาญการ
044811849
นางจิระพร ภูมิภักดี
ครู ชำนาญการ
044811849
นางสำเนียง เอ็งโอภาสนันท์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางวรัญญา โหนชัย
ครู ชำนาญการ
044811849
นางเสาวภา ชนะหาญ
ครู ชำนาญการ
044811849
นายชรินทร์ ถิ่นชีลอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางประสานพันธ์ พลทะยาน
ครู ชำนาญการ
044811849
นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม
ครู ชำนาญการ
044811849
นางลัดดาวัลย์ ภูสีอ่อน
ครู
044811849
นางธิรดา สุวรรณชัย
ครู ชำนาญการ
044811849
นางดวงดาว หวะสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
044811849
นายทรงสรร นาคดิลก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายสุริยวงศ์ ชัยวิชา
ครู ชำนาญการ
044811849
นางกัญญภัทร แดงบำรุง
ครู
044811849
นายอมร วาดสูงเนิน
ครู ชำนาญการ
044811849
นายปราโมทย์ อินทรบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายกุ้งศักดิ์ รักษ์มณี
ครู ชำนาญการ
044811849
นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
ครู ชำนาญการ
044811849
นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางธนินทรา บุญชู
ครู
044811849
นางโสภา สีพั้วฮาม
ครู ชำนาญการ
044811849
นางสุขี ศรีสกุล
ครู ชำนาญการ
044811849
นางอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก
ครู
044811849
นางภรภัทร เศรษฐตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางเนาวรัตน์ สาริยา
ครู
044811849
นางกรรณิกา นาคคำ
ครู ชำนาญการ
044811849
นายอภิชาติ เลี้ยงพรม
ครู ชำนาญการ
044811849
นายชัยณรงค์ สวัสดิ์วงษ์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางวอระพัน เจริญภักดี
ครู
044811849
นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ทั้งสาม
ครู ชำนาญการ
044811849
นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี
ครู ชำนาญการ
044811849
นายวิทยะ นิลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางจารุณี หาวิชิต
ครู
044811849
นางอาฬวี ภิญโญดม
ครู
044811849
นางผกามาศ เที่ยงธรรม
ครู
044811849
นางกรกช กุนา
ครู ชำนาญการ
044811849
นางจีรนุช ฟุ้งสกุล
ครู ชำนาญการ
044811849
นางศิริพร วงศ์สืบ
ครู ชำนาญการ
044811849
นางบุณณดา เจริญสุข
ครู
044811849
นางเกศศิรินทร์ เล้าอารยะรักษ์
ครู
044811849
นางสุปรียา วงษ์จักษุ
ครู
044811849
นางกัญจณ์วรา พวงมาลัย
ครู ชำนาญการ
044811849
นางเขมิกา ไชยแสง
ครู ชำนาญการ
044811849
นางสวลี ชัยภัย
ครู
044811849
นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์
ครู
044811849
นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์
ครู ชำนาญการ
044811849
นางน้ำฝน นพคุณ
ครู ชำนาญการ
044811849
นางวนิดา จันทร์สร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044811849
นายภานุมาศ วรสันต์
ครูผู้ช่วย
044811849
นายเอนก หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
044811849
นางนฤมล งอกศิลป์
ครูผู้ช่วย
044811849
นางบงกช เสี้ยมแหลม
ครูผู้ช่วย
044811849
นางกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
044811849
นางวิราวุฒิ มั่นคง
ครูผู้ช่วย
044811849
นางสาวรัตย์ติยา วรสาร
ครู
044811849
นายประยูร มังกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
044811849
นายพฤกษทล ชำนาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044811849
นางสาววิรัลพัชร เชียงดา
ครู
044811849
นางสาวมณีรัตน์ หาญณรงค์
ครูผู้ช่วย
044811849

นายสุรวิทย์ พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นางมารศรี วิระรังษิยากรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นายอนัญชัย จำนงนรินทรรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นายประยูร มังกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
นายพฤกษทล ชำนาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล

นางอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก
นางกิตติรัตน์ มงคลปทุมวดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

24
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044811849 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจตุพล แสนสุข โทรศัพท์: 0850126683 อีเมล์: chokhlo@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ