โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนาวา กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายจีระศักดิ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางอรนุช บุญประคม
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางสุภัทนาพร การโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางพิณทิพย์ สุขบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางปกิตตา มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางพัชนี พรมอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางพัชรินทร์ ประเสริฐศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางวิไลลักษณ์ กึกสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางสาระภี นามบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางฉวีวรรณ เพียสังกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางปิยพร ผ่องแผ้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางจารุณี เป็นสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายจำเริญ จำเริญพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายสุวิชา บุญนอก
ครู ชำนาญการ

353366, 353583
นางอนงค์ งามสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางเพลินพิศ สกุลคู
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางเบญจลักษณ์ นุดสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางเครือวัลย์ กุตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายมังกร บุญประคม
ครู

353366, 353583
นางสาวเจนจิรา ลาดบัวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางนฤมล ศรีโมสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางสุมาลี สุมาลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางพัทยา ชัยพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางสาวภัทราภรณ์ สามหาดไทย
ครู

353366, 353583
นางเพาไพรำ หาญเชิงชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางอนงค์ สุ่มมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายกรวิทย์ ปาระแก้ว
ครู ชำนาญการ

353366, 353583
นางณัฐติยา เพ็ชรฟู
ครู ชำนาญการ

353366, 353583
นางหยาดรุ้ง เลขาโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางวิชชุฎา เลิศฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางลำพูน นิตยารส
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางรัตนาภรณ์ สุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางขวัญเมือง ตะไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583

นายนาวา กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา
นายจีระศักดิ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา

นางเบญจลักษณ์ นุดสมบัติ
นางวิชชุฎา เลิศฤทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 353366, 353583 อีเมล์: http://school.bec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กรองทิพย์ ภูลม โทรศัพท์: 087-8522122 อีเมล์: poom_puy_23@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ