โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนาวา กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายจีระศักดิ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางอรนุช บุญประคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภัทนาพร การโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิณทิพย์ สุขบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปกิตตา มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชนี พรมอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์ ประเสริฐศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิไลลักษณ์ กึกสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาระภี นามบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ เพียสังกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิยพร ผ่องแผ้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจารุณี เป็นสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจำเริญ จำเริญพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุวิชา บุญนอก
ครู ชำนาญการ
นางอนงค์ งามสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพลินพิศ สกุลคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจลักษณ์ นุดสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ กุตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมังกร บุญประคม
ครู
นางสาวเจนจิรา ลาดบัวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนฤมล ศรีโมสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี สุมาลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัทยา ชัยพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทราภรณ์ สามหาดไทย
ครู
นางเพาไพรำ หาญเชิงชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอนงค์ สุ่มมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกรวิทย์ ปาระแก้ว
ครู ชำนาญการ
นางณัฐติยา เพ็ชรฟู
ครู ชำนาญการ
นางหยาดรุ้ง เลขาโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิชชุฎา เลิศฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางลำพูน นิตยารส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนาภรณ์ สุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางขวัญเมือง ตะไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายนาวา กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา
นายจีระศักดิ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา

นางสุมาลี สุมาลัย
นางฉวีวรรณ เพียสังกะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 353366, 353583 อีเมล์: http://school.bec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กรองทิพย์ ภูลม โทรศัพท์: 087-8522122 อีเมล์: poom_puy_23@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ