โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจีระศักดิ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นายนาวา กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นายไสยันต์ บุญน้อม
ครู
353366, 353583
นางมาลัย สร้างแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นายเด่นชัย แก้วเสน่หา
ครู ชำนาญการ
353366, 353583
นางอรนุช บุญประคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางสุภัทนาพร การโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางพิณทิพย์ สุขบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางปกิตตา มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางพัชรินทร์ ประเสริฐศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางวิไลลักษณ์ กึกสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางฉวีวรรณ เพียสังกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางปิยพร ผ่องแผ้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางจารุณี เป็นสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นายจำเริญ จำเริญพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางอนงค์ งามสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางเพลินพิศ สกุลคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางเบญจลักษณ์ นุดสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางเครือวัลย์ กุตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นายมังกร บุญประคม
ครู
353366, 353583
นางสาวเจนจิรา ลาดบัวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางนฤมล ศรีโมสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางสุมาลี สุมาลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางพัทยา ชัยพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางสาวภัทราภรณ์ สามหาดไทย
ครู
353366, 353583
นางเพาไพรำ หาญเชิงชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางอนงค์ สุ่มมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นายกรวิทย์ ปาระแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางณัฐติยา เพ็ชรฟู
ครู ชำนาญการ
353366, 353583
นางวรรณี ไชยชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางหยาดรุ้ง เลขาโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางวิชชุฎา เลิศฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางลำพูน นิตยารส
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางรัตนาภรณ์ สุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางขวัญเมือง ตะไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นายอนุพงษ์ ช่วยค้ำชู
ครู ชำนาญการ
353366, 353583
นายปิติพงษ์ คำสมหมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางบัวลอง ปัตนาถา
ครู
353366, 353583
นางแน่งน้อย ขาวอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นางอมร ศรีเมืองคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
353366, 353583
นายวิทยากร สาโสม
ครู
353366, 353583
นางสาวพรนภัส หาญเชิงชัย
ครู ชำนาญการ
353366, 353583
นางบัณฑิต ภูมิ่งศรี
ครู
353366, 353583
นายบรรจง บุญมี
ช่างไฟฟ้า
353366, 353583
นางสาวตรีชฎา วิชา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
353366, 353583
นางสาวฐนิชา เขตสมุทร์
ครูธุรการ
353366, 353583
นายทิวัตถ์ ฤาชา
ครู (พนักงานงานราชการ)
353366, 353583
นางสาวกรองทิพย์ ภูลม
ครู (พนักงานงานราชการ)
353366, 353583
นายสัพพัญญู ศิริภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
353366, 353583
นายทินกร เทียมทัน
ครู (พนักงานงานราชการ)
353366, 353583
นางสาวเอื้อมพร สิงคง
ครู (พนักงานงานราชการ)
353366, 353583
นางสาวจูมทอง คำปิ่น
ครู (อัตราจ้าง)
353366, 353583
นางสาวขณิฐตา สิงหาปัด
ครู (พนักงานงานราชการ)
353366, 353583
นายสมโพธิ นามบัณฑิต
ครู (พนักงานงานราชการ)
353366, 353583

นายนาวา กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา
นายจีระศักดิ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา

นางสุภัทนาพร การโสภา
นางฉวีวรรณ เพียสังกะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

318
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 353366, 353583 อีเมล์: http://school.bec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กรองทิพย์ ภูลม โทรศัพท์: 094-2706361 อีเมล์: poom_puy_23@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]