โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจีระศักดิ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
094-3103578
353366, 353583
นายนาวา กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
089-2747673
353366, 353583
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายเด่นชัย แก้วเสน่หา
ครู ชำนาญการ
087-2344244/0986472714
353366, 353583
นางอรนุช บุญประคม
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางสุภัทนาพร การโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางพิณทิพย์ สุขบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางปกิตตา มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางพัชนี พรมอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางพัชรินทร์ ประเสริฐศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางวิไลลักษณ์ กึกสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางสาระภี นามบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางฉวีวรรณ เพียสังกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางปิยพร ผ่องแผ้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-5764609
353366, 353583
นางจารุณี เป็นสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายจำเริญ จำเริญพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายสุวิชา บุญนอก
ครู ชำนาญการ

353366, 353583
นางอนงค์ งามสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางเพลินพิศ สกุลคู
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางเบญจลักษณ์ นุดสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางเครือวัลย์ กุตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายมังกร บุญประคม
ครู

353366, 353583
นางสาวเจนจิรา ลาดบัวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางนฤมล ศรีโมสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางสุมาลี สุมาลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางพัทยา ชัยพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางสาวภัทราภรณ์ สามหาดไทย
ครู

353366, 353583
นางเพาไพรำ หาญเชิงชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางอนงค์ สุ่มมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายกรวิทย์ ปาระแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางณัฐติยา เพ็ชรฟู
ครู ชำนาญการ

353366, 353583
นางหยาดรุ้ง เลขาโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางวิชชุฎา เลิศฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางลำพูน นิตยารส
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางรัตนาภรณ์ สุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นางขวัญเมือง ตะไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

353366, 353583
นายปิติพงษ์ คำสมหมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
091-0520908 / 081-0508960
353366, 353583
นางอมร ศรีเมืองคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5259811
353366, 353583
นางบัวลอง ปัตนาถา
ครู
0903396382
353366, 353583
นางแน่งน้อย ขาวอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9648568
353366, 353583
นางสาวตรีชฎา วิชา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
090-9011808
353366, 353583
นายทิวัตถ์ ฤาชา
ครู (พนักงานงานราชการ)
081-1843613
353366, 353583
นางสาวกรองทิพย์ ภูลม
ครู (พนักงานงานราชการ)
094-2706361
353366, 353583
นางสาวพรทิวา เสนาดี
ครูธุรการ
0832820191
353366, 353583
นายสัพพัญญู ศิริภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
082-1089359
353366, 353583
นายทินกร เทียมทัน
ครู (พนักงานงานราชการ)
081-9641081
353366, 353583
นางสาวเอื้อมพร สิงคง
ครู (พนักงานงานราชการ)
086-0768946
353366, 353583
นางสาวจูมทอง คำปิ่น
ครู (อัตราจ้าง)
086-2322835
353366, 353583
นางสาวศศิธร สิงหาปัด
ครู (พนักงานงานราชการ)
084-7856228
353366, 353583

นายนาวา กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา
นายจีระศักดิ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา
นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา

นางแน่งน้อย ขาวอ่อน
นายสุวิชา บุญนอก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

88
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 353366, 353583 อีเมล์: http://school.bec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กรองทิพย์ ภูลม โทรศัพท์: 094-2706361 อีเมล์: poom_puy_23@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ