โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนาวา กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
353366, 353583
นายทิวัตถ์ ฤาชา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
353366, 353583
นางกรองทิพย์ คำเครื่อง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
353366, 353583
นายสัพพัญญู ศิริภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
353366, 353583
นายทินกร เทียมทัน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
353366, 353583
นางสาวเอื้อมพร สายแวว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
353366, 353583
นางสาวขณิฐตา สิงหาปัด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
353366, 353583
นางสาวจูมทอง คำปิ่น
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นายบรรจง บุญมี
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
353366, 353583
นางสาวพรบุญญา อัญชุลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
353366, 353583
นางอรนุช บุญประคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
353366, 353583
นางสุภัทนาพร การโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
353366, 353583
นางพิณทิพย์ สุขบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
353366, 353583
นางปกิตตา มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นางพัชรินทร์ ประเสริฐศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
353366, 353583
นางฉวีวรรณ เพียสังกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นางปิยพร ผ่องแผ้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
353366, 353583
นางจารุณี เป็นสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นายจำเริญ จำเริญพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
353366, 353583
นางอนงค์ งามสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
353366, 353583
นางเพลินพิศ สกุลคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นางเบญจลักษณ์ นุดสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นางเครือวัลย์ กุตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นางสาวเจนจิรา ลาดบัวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
353366, 353583
นางนฤมล ศรีโมสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
353366, 353583
นางสุมาลี สุมาลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นางพัทยา ชัยพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
353366, 353583
นางเพาไพรำ หาญเชิงชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
353366, 353583
นางอนงค์ สุ่มมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นายกรวิทย์ ปาระแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
353366, 353583
นางวรรณี ไชยชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นางหยาดรุ้ง เลขาโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
353366, 353583
นางวิชชุฎา เลิศฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
353366, 353583
นางลำพูน นิตยารส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
353366, 353583
นางรัตนาภรณ์ สุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
353366, 353583
นางขวัญเมือง ตะไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
353366, 353583
นายปิติพงษ์ คำสมหมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
353366, 353583
นางแน่งน้อย ขาวอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
353366, 353583
นางอมร ศรีเมืองคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นายเด่นชัย แก้วเสน่หา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
353366, 353583
นางณัฐติยา เพ็ชรฟู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
353366, 353583
นายอนุพงษ์ ช่วยค้ำชู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
353366, 353583
นางสาวพรนภัส หาญเชิงชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
353366, 353583
นายไสยันต์ บุญน้อม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
353366, 353583
นายมังกร บุญประคม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
353366, 353583
นางสาวภัทราภรณ์ สามหาดไทย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
353366, 353583
นางบัวลอง ปัตนาถา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
353366, 353583
นายวิทยากร สาโสม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
353366, 353583
นางบัณฑิตา ดอกเข็ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
353366, 353583

นายนาวา กุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่วิทยา

นางเพลินพิศ สกุลคู
นายจำเริญ จำเริญพานิช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,019
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 353366, 353583 อีเมล์: http://school.bec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กรองทิพย์ คำเครื่อง โทรศัพท์: 094-2706361 อีเมล์: poom_puy_23@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]