โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจิรวัฒน์ จิระวัฒนพิสิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
นายเลียง โทคำเวช
ครู
นายถวิล บัวพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิจิตรา จันทะสิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ กัปโก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิวัฒน์ ปัญจศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอำพร ไอ๊ซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเสถียร สรรพวุธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมณฑิรา สรรพวุธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุศริณทร์ เรืองฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรดี ชาวดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายขยัน คตธมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพรมดี สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา คตธมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมลิวรรณ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงเดือน สุขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอารุญ คุณมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศศิธร แสงพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางคณิตา สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชีวธันย์ ทิตะระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประนอม เมตตาวาสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมงคล ด่านพงษ์
ครู ชำนาญการ
นางประกายแก้ว ทองจันทร์
ครู ชำนาญการ
นางสมลักษณ์ ประชามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพนิดา พันชะโก
ครู ชำนาญการ
นางเสาวลักษณ์ ราช้อน
ครู ชำนาญการ
นางชินาภา โพธิ์ศรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุจิลาภา ประทุมชาติ
ครู
นายกิตติศักดิ์ จันทะสิม
ครู
นางสาวพิมลจิรา ไชยศรี
ครูผู้ช่วย
นายจักรกฤช ทาแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
0856452395
นางสาวสายสุณี มีปัดมา
ครูผู้ช่วย
0847426049
นางสุชญา แสงจันทร์
ครู
0887437281
นางสาวนิรมล กรมทำมา
ครูธุรการ
0807506218

นายจิรวัฒน์ จิระวัฒนพิสิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามพิทยาคม

นางบุศริณทร์ เรืองฤทธิ์
นายมงคล ด่านพงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 314773 อีเมล์: khampit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: saowaluk rachon โทรศัพท์: 0812607527 อีเมล์: jsaowaluk@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ