โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางสาวเพ็ญนภา ทับซ้ายขวา
ครูผู้ช่วย
042-000234
นายประชาเวช ศรีนามเอ็ม
ครู
042-000234
นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางนงลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูผู้ช่วย
042-000234
นางสาวนิตยา มาลาวาด
ครูผู้ช่วย
042-000234
นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา
ครู ชำนาญการ
042-000234
นายถวิล บัวพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางสาววิจิตรา จันทะสิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางวิไลวรรณ กัปโก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นายวิวัฒน์ ปัญจศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางอำพร ไอ๊ซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นายเสถียร สรรพวุธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางมณฑิรา สรรพวุธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางบุศริณทร์ เรืองฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางอรดี ชาวดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นายขยัน คตธมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นายพรมดี สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางสุนันทา คตธมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางมลิวรรณ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางดวงเดือน สุขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นายอารุญ คุณมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางศศิธร แสงพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางคณิตา สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางประนอม เมตตาวาสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นายมงคล ด่านพงษ์
ครู ชำนาญการ
042-000234
นางประกายแก้ว ทองจันทร์
ครู ชำนาญการ
042-000234
นางสมลักษณ์ ประชามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000234
นางสาวพนิดา พันชะโก
ครู ชำนาญการ
042-000234
นางเสาวลักษณ์ ราช้อน
ครู ชำนาญการ
042-000234
นางรุจิลาภา ประทุมชาติ
ครู ชำนาญการ
042-000234
นายกิตติศักดิ์ จันทะสิม
ครู ชำนาญการ
042-000234
นางสาวศิรินาถ รัตพลที
ครู
042-000234
นางสาวอัษฎางค์ ศิริบุตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
042-000234
นายศรีจันทร์ จันทะวัน
อื่นๆ
042-000234
นางลำปาง แสนทวีสุข
อื่นๆ
042-000234
นายบุญธรรม กัลระโห
อื่นๆ
042-000234
นางสาวมนัสนันท์ มิ่งสกุล
ครู (อัตราจ้าง)
042-000234
นางพิมลจิรา ศรีนามเอ็ม
ครู
042-000234
นายจักรกฤช ทาแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
042-000234
นางสาวสายสุณี มีปัดมา
ครู
042-000234
นางสุชญา แสงจันทร์
ครู
042-000234
นางสาวนิรมล กรมทำมา
ครูธุรการ
042-000234

นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามพิทยาคม
นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามพิทยาคม

นายกิตติศักดิ์ จันทะสิม
นางประนอม เมตตาวาสี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม โทรศัพท์: 042-000234 อีเมล์: khampit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Saowaluk Rachon โทรศัพท์: 0812607527 อีเมล์: jsaowaluk@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ