โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางสาวเพ็ญนภา ทับซ้ายขวา
ครูผู้ช่วย
042-000218
นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางนงลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูผู้ช่วย
042-000218
นางสาวนิตยา มาลาวาด
ครูผู้ช่วย
042-000218
นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา
ครู ชำนาญการ
042-000218
นายถวิล บัวพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางสาววิจิตรา จันทะสิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางวิไลวรรณ กัปโก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นายวิวัฒน์ ปัญจศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางอำพร ไอ๊ซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นายเสถียร สรรพวุธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางมณฑิรา สรรพวุธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางบุศริณทร์ เรืองฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางอรดี ชาวดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นายขยัน คตธมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นายพรมดี สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางสุนันทา คตธมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางมลิวรรณ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางดวงเดือน สุขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นายอารุญ คุณมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางศศิธร แสงพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางคณิตา สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นายชีวธันย์ ทิตะระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางประนอม เมตตาวาสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นายมงคล ด่านพงษ์
ครู ชำนาญการ
042-000218
นางประกายแก้ว ทองจันทร์
ครู ชำนาญการ
042-000218
นางสมลักษณ์ ประชามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-000218
นางสาวพนิดา พันชะโก
ครู ชำนาญการ
042-000218
นางเสาวลักษณ์ ราช้อน
ครู ชำนาญการ
042-000218
นางรุจิลาภา ประทุมชาติ
ครู ชำนาญการ
042-000218
นายกิตติภัฏ ป้อมสุวรรณ
ครู (อัตราจ้าง)
042-000218
นายกิตติศักดิ์ จันทะสิม
ครู ชำนาญการ
042-000218
นางสาวศิรินาถ รัตพลที
ครู
042-000218
นายศรีจันทร์ จันทะวัน
อื่นๆ
042-000218
นางลำปาง แสนทวีสุข
อื่นๆ
042-000218
นายบุญธรรม กัลระโห
อื่นๆ
042-000218
นายพิมลจิรา ศรีนามเอ็ม
ครู
042-000218
นายจักรกฤช ทาแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
042-000218
นางสาวสายสุณี มีปัดมา
ครู
042-000218
นางสุชญา แสงจันทร์
ครู
042-000218
นางสาวนิรมล กรมทำมา
ครูธุรการ
042-000218

นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามพิทยาคม
นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามพิทยาคม

นางอรดี ชาวดร
นางประนอม เมตตาวาสี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม โทรศัพท์: 042-000218 อีเมล์: khampit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Saowaluk Rachon โทรศัพท์: 0812607527 อีเมล์: jsaowaluk@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ