โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-000234
นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-000234
นายถวิล บัวพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-000234
นางวิไลวรรณ กัปโก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042-000234
นายวิวัฒน์ ปัญจศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-000234
นางอำพร ไอ๊ซิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-000234
นางมณฑิรา สรรพวุธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-000234
นางบุศริณทร์ เรืองฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-000234
นางอรดี ชาวดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-000234
นายพรมดี สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-000234
นางสุนันทา คตธมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-000234
นางมลิวรรณ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-000234
นางดวงเดือน สุขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-000234
นายอารุญ คุณมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-000234
นางศศิธร แสงพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-000234
นางคณิตา สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-000234
นางประนอม เมตตาวาสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-000234
นางสมลักษณ์ ประชามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-000234
นางสาวพนิดา พันชะโก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-000234
นายกิตติศักดิ์ จันทะสิม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-000234
นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-000234
นายมงคล ด่านพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-000234
นางประกายแก้ว ทองจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-000234
นางเสาวลักษณ์ ราช้อน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-000234
นางรุจิลาภา ประทุมชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-000234
นางสาวนิตยา มาลาวาด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-000234
นายประชาเวช ศรีนามเอ็ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-000234
นางสาวศิรินาถ รัตพลที
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-000234
นางสาววิไลวรรณ อ่อนละมุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042-000234
นางพิมลจิรา ศรีนามเอ็ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-000234
นางสาวสายสุณี มีปัดมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-000234
นางสุชญา แสงจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-000234
นางนงลักษณ์ มาตชัยเคน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-000234
นางสาวเพ็ญนภา ทับซ้ายขวา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-000234
นางสาวศิริษา ศรีจันทร์โท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-000234
นายศรีจันทร์ จันทะวัน
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-000234
นางลำปาง แสนทวีสุข
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-000234
นายอาทิตย์ วงชาดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-000234
นางสาวจิราพร พนิกรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-000234
นางสาวมนัสนันท์ มิ่งสกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-000234
นายอุทัย ชุ่มจิต
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-000234
นายฤทธิ์ชัย นามมาตร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-000234
นางสาวนิรมล กรมทำมา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-000234

นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามพิทยาคม
นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามพิทยาคม

นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา
นางประกายแก้ว ทองจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,571
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042-000234 อีเมล์: khampit@khampit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ ราช้อน โทรศัพท์: 0812607527 อีเมล์: jsaowaluk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]