โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิสิฐ เทพไกรวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางสุมาลา งานไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นายวรวิทย์ ภิญโญวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางจามรี สุวรรณราช
ครู ชำนาญการ
043448378
นายเนาวรัตน์ อิศรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางบวร วงศ์ขุมเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางสาคร บุตรคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางอรอนงค์ พัสดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางสิริกันยา สุริยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางอนงค์ ใจสนธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นายวิเชียร จันสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางจุฑารัตน์ ชุ่มประดิษฐ์
ครู
043448378
นายวรวุฒิ วรนารถ
ครู ชำนาญการ
043448378
นางชินวรรณ อาษาวัง
ครู
043448378

นายพิสิฐ เทพไกรวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

นายวรวิทย์ ภิญโญวรกุล
นางบวร วงศ์ขุมเงิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

32
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก โทรศัพท์: 043448378 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางบวร วงศ์ขุมเงิน โทรศัพท์: 085-9257552 อีเมล์: borworn-@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ