โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิสิฐ เทพไกรวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางพนิตตา วรนารถ
ครู
043448378
นางสุมาลา งานไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นายวรวิทย์ ภิญโญวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางบวร วงศ์ขุมเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางอรอนงค์ พัสดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางสิริกันยา สุริยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางอนงค์ ใจสนธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นายวิเชียร จันสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043448378
นางสาวจุฑารัตน์ โยธากา
ครู ชำนาญการ
043448378
นายวรวุฒิ วรนารถ
ครู ชำนาญการ
043448378
นายสุรไกร หานะกุล
ครูผู้ช่วย
043448378
นางชินวรรณ อาษาวัง
ครู
043448378
นางสาวสมจิตร สมวงษา
ครู ชำนาญการ
043448378
นายชวลิต ศรีแก้ว
นักการภารโรง
043448378
นางสาวกัลยาณี ขันตี
ครูพี่เลี้ยง
043448378
นายวรพล ไชยโชติ
ครู (อัตราจ้าง)
043448378

นายพิสิฐ เทพไกรวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

นางพนิตตา วรนารถ
นางชินวรรณ อาษาวัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

598
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043448378 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางบวร วงศ์ขุมเงิน โทรศัพท์: 085-9257552 อีเมล์: borworn-@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]