โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประยูร ระดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
286241
นางบุบผา ปานบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางสุขใจ เขตคาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นายสุชาติ อุปศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางสุกัญญา จันทวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางวรรณภา แก้วชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางนฤมล บุณยรัตพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นายสาธิต ปานบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นายถวิล หอมตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางพรรณนิภา จันทร์ภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางพุทธพร นันทะแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางชุรีพร ปวระนา
ครู ชำนาญการ
286241
นายอภิวัฒน์ ปัจจุฐาเน
ครู
286241
นางสาวอมรรัตน์ ดอนเส
ครู ชำนาญการ
286241
นางสาวนฤมล เวียงวงษ์
ครู ชำนาญการ
286241
นางสาวอมรรัตน์ แสงจันทร์
ครูธุรการ
286241

นายประยูร ระดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนโนนแสนสุข

นางบุบผา ปานบุญ
นายสุชาติ อุปศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข โทรศัพท์: 286241 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา จันทวงษ์ โทรศัพท์: 0817684134 อีเมล์: ad0699@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ