โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธงชัย สุขสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางนฤมล เวียงยศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางสาวนวรัตน์ พลสาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4329-1890
นางอรทัย นาคเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นางศิริวิลาลักษ์ ยานกาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางสุดาทิพย์ สารเหล่าโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นายเดชา สุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4329-1890
นางสมภาร น้อยก่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นางชุติมาพร บุตรเวียงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางสกุลรัตน์ นามน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4329-1890
นายสมชาติ อภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นางพรทิพย์ แก้วอุดทัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นางนันทกา แสนคำภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4329-1890
นางเสงี่ยม หมั่นมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4329-1890
นางประกอบ อักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4329-1890
นางอรญา โสภัณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นางหทัยรัตน์ ศศิวรกานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางนันทกา ชาโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4329-1890
นางสาวพรทิพย์ สมเฉียงใต้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นายสุรพล คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นางสมพร แก้วพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4329-1890
นายชุมพร จันทะนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4329-1890
นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4329-1890
นางกรรฑิมา แข้นา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4329-1890
นางระอองดาว คงภูเขียว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางธีรภัทร์ ประวันจะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นางนริชยา ศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นายสมชาย นาคเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4329-1890
นางศรีนวล เครือจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4329-1890
นางสาวเชาวรัตน์ มหาเสนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางวันวิสาข์ ศรีวิไล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4329-1890
นางสาวขนิษฐา คงพิรุณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางอัญชลี ศรีรักษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นายพิชิต โสภาวรรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4329-1890
นางสาวจุฬาลักษณ์ โกจารย์ศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นายชาญชัย บัวผาย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4329-1890
นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4329-1890
นางวงเดือน ภาสะเตมีย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4329-1890
นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นายประสบสุข รำเพยพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4329-1890
นางสาววิภาพรรณ แสนคำภา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นายภูมิรัตน์ แก้วอุดทัง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางเยาวภา เอติรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นางวนิดา ช่องเชิญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4329-1890
นางวิลาวัลย์ รักษ์มี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางระพีพรรณ บุ้งทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นายดลดนัย ศิริโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางสาวสุรภา แก้วอ่อนดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางสาวพัชยาภรณ์ พึ่งสว่าง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางสาวศศิธร เมฆสงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางสาวนอร่า ชาเมน คาร์โทริช
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางสาวลูซี่ ดาวิล่า
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางสาวแบรนดี้ แอน ฮอกเซท
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางสาวซ่าร่า เฮนเซ่น
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890

นายธงชัย สุขสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาก้านเหลือง
นางนฤมล เวียงยศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาก้านเหลือง
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาก้านเหลือง

นางสาวนวรัตน์ พลสาร
นางสกุลรัตน์ นามน้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

188
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4329-1890 อีเมล์: nkl57@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์ โทรศัพท์: 0868620332 อีเมล์: chai_123451@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]