โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธงชัย สุขสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4329-1890
นางนฤมล เวียงยศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4329-1890
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4329-1890
นางสาวนวรัตน์ พลสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4329-1890
นางอรทัย นาคเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นางศิริวิลาลักษ์ ยานกาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางสุดาทิพย์ สารเหล่าโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นายเดชา สุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4329-1890
นางสมภาร น้อยก่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นางชุติมาพร บุตรเวียงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางสกุลรัตน์ นามน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4329-1890
นายสมชาติ อภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นางพรทิพย์ แก้วอุดทัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นางนันทกา แสนคำภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4329-1890
นางเสงี่ยม หมั่นมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4329-1890
นางประกอบ อักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4329-1890
นางอรญา โสภัณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นางหทัยรัตน์ ศศิวรกานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางนันทกา ชาโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4329-1890
นายสุรพล คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4329-1890
นางกรรฑิมา แข้นา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4329-1890
นางระอองดาว คงภูเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางธีรภัทร์ ประวันจะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นางนริชยา ศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นายสมชาย นาคเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4329-1890
นางศรีนวล เครือจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4329-1890
นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4329-1890
นายชาติชาย รักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4329-1890
นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4329-1890
นายประสบสุข รำเพยพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4329-1890
นางสาวเชาวรัตน์ มหาเสนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางวันวิสาข์ ศรีวิไล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4329-1890
นางอัญชลี ศรีรักษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางสาวอรอุมา ทองพุฒ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางสาวกนกพิชญ์ พลมุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นายพิชิต โสภาวรรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นางสาวจุฬาลักษณ์ โกจารย์ศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางสาวขนิษฐา คงพิรุณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางสาวจิราพร โพธิญาณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นายชาญชัย บัวผาย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4329-1890
นางเปรมกมล สิงห์คูณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4329-1890
นางสาวจิตต์ประภา ภูมิคอนสาร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4329-1890
นางสาวกัลยา ขันละคร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นายธงศักดิ์ ศรีสงคราม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นายสุรินทร์ ระมัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4329-1890
นางวิลาวัลย์ รักษ์มี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางสาวเดลโลเลค เลียลิ จิราด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4329-1890
นางสาววิภาพรรณ แสนคำภา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นายภูมิรัตน์ แก้วอุดทัง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางสาวคริสต้า ค้อด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางสาวสุรภา แก้วอ่อนดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นางสาวศศิธร เมฆสงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4329-1890
นายเอลเฟลโด จีพิลา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4329-1890
นางสาวรัชนี นีระเสน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางสาวเอลลิสา แทคทุค
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นายนครินทร์ พระแท่น
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นายมาร์ แอนโทนี มานาโอส
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางสาวเจนนิเฟอร์ ปีเตอร์ซัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4329-1890
นางระพีพรรณ บุ้งทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4329-1890
นายดลดนัย ศิริโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4329-1890

นายธงชัย สุขสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาก้านเหลือง
นางนฤมล เวียงยศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาก้านเหลือง
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาก้านเหลือง

นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี
นายพิชิต โสภาวรรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4329-1890 อีเมล์: nkl57@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์ โทรศัพท์: 0868620332 อีเมล์: chai_123451@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]