โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธงชัย สุขสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
081-7177659
นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868620332
นายสมชาย นาคเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847907384
นายชุมพร จันทะนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878526024
นางสุวิภา บาลธนะจักร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0850112789
นางสำเภา ภูดวงจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879479544
นางชุติมาพร บุตรเวียงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0832841583
นางเสงี่ยม หมั่นมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862211200
นางสุนีย์ โทวิชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872374405
นางสมภาร น้อยก่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0836631869
นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0845120229
นางสมพร แก้วพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898425199
นางสุมาลี ผานิชกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817173263
นางสกุลรัตน์ นามน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811179262
นางจินตนา ทองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857449335
นางนันทกา แสนคำภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879508968
นางนันทกา ชาโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897127344
นางประกอบ อักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899419767
นางอรญา โสภัณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878535428
นางหทัยรัตน์ ศศิวรกานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817294807
นางพรทิพย์ แก้วอุดทัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854632147
นายนิรุจน์ นครศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0887451995
นางอรทัย นาคเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862345491
นางธีรภัทร์ ประวันจะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858515309
นางสาวพรทิพย์ สมเฉียงใต้
ครู ชำนาญการ
0818726145
นางศิริวิลาลักษ์ ยานกาย
ครู ชำนาญการ
0854658205
นางสุดาทิพย์ สารเหล่าโพธิ์
ครู ชำนาญการ
0819647946
นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862252532
นางนริชยา ศึกษา
ครู ชำนาญการ
0857417667
นางศรีนวล เครือจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847890680
นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา
ครู
0851127049
นายจำรอง รัตพลที
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818718868
นางระอองดาว คงภูเขียว
ครู
0800289286
นางสาวนวรัตน์ พลสาร
ครู
0894202514
นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย
ครู
0872384583
นางอัญชลี ศรีรักษา
ครู
0884218791
นางวันวิสาข์ ศรีวิไล
ครู
0887563404
นางเยาวภา เอติรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0883163407
นางวนิดา ช่องเชิญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0880553829
นางวิลาวัลย์ รักษ์มี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0852319757
นางระพีพรรณ บุ้งทอง
ครู (อัตราจ้าง)
0833462719
นางธิดารัตน์ สอนนาม
ครู (อัตราจ้าง)
0862354516
นายประสบสุข รำเพยพล
ครู ชำนาญการ
0857528587
นางจุไรรัตน์ ทาระสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810549957
นางสุจิตรา บุษบา
ครู (อัตราจ้าง)
0800061101
นายดลดนัย ศิริโคตร
ครูธุรการ
0891710846
นางสาวจันทร์จิรา ไกรวิบูลย์
ครู (อัตราจ้าง)
0872241499
นายนิธิพงษ์ โคตรเมืองกลาง
ครู (อัตราจ้าง)
0804060864
นางสาวเชาวรัตน์ มหาเสนา
ครู
0874266435
นายเดชา สุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0840313309
นายสมชาติ อภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0820476807
นางศศิกมล คนใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรพล คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895819914
นายจตุชัย ภูดวงจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817391901

นายธงชัย สุขสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาก้านเหลือง
นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาก้านเหลือง
นายนิรุจน์ นครศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาก้านเหลือง

นางสุดาทิพย์ สารเหล่าโพธิ์
นายประสบสุข รำเพยพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4329-1890 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์ โทรศัพท์: 0868620332 อีเมล์: chai_123451@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ