โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-4329-1890
นายธงชัย สุขสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางสาวนวรัตน์ พลสาร
ครู
0-4329-1890
นางอรทัย นาคเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางศิริวิลาลักษ์ ยานกาย
ครู ชำนาญการ
0-4329-1890
นายจตุชัย ภูดวงจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางสุดาทิพย์ สารเหล่าโพธิ์
ครู ชำนาญการ
0-4329-1890
นายเดชา สุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นายจำรอง รัตพลที
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางสมภาร น้อยก่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางชุติมาพร บุตรเวียงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางสุวิภา บาลธนะจักร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางสกุลรัตน์ นามน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นายสมชาติ อภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางพรทิพย์ แก้วอุดทัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางจินตนา ทองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางนันทกา แสนคำภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางเสงี่ยม หมั่นมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางประกอบ อักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางอรญา โสภัณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางหทัยรัตน์ ศศิวรกานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางนันทกา ชาโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางสำเภา ภูดวงจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางสาวพรทิพย์ สมเฉียงใต้
ครู ชำนาญการ
0-4329-1890
นายสุรพล คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางสุนีย์ โทวิชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางสมพร แก้วพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นายชุมพร จันทะนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นายไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางกรรฑิมา แข้นา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางจุไรรัตน์ ทาระสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางระอองดาว คงภูเขียว
ครู
0-4329-1890
นางธีรภัทร์ ประวันจะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางนริชยา ศึกษา
ครู ชำนาญการ
0-4329-1890
นายสมชาย นาคเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางศรีนวล เครือจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางสาวเชาวรัตน์ มหาเสนา
ครู
0-4329-1890
นางวันวิสาข์ ศรีวิไล
ครู
0-4329-1890
นางอัญชลี ศรีรักษา
ครู
0-4329-1890
นายพิชิต โสภาวรรณ์
ครู
0-4329-1890
นางสาวไอรินทร์ เกษมาลา
ครู
0-4329-1890
นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย
ครู
0-4329-1890
นางสาวกรรณิการ์ สิทธิไกรพงษ์
ครู
0-4329-1890
นายณัฏณรงค์ พิริยการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4329-1890
นายประสบสุข รำเพยพล
ครู ชำนาญการ
0-4329-1890
นายภูมิรัตน์ แก้วอุดทัง
ครูพี่เลี้ยง
0-4329-1890
นางสุจิตรา บุษบา
ครูพี่เลี้ยง
0-4329-1890
นางเยาวภา เอติรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4329-1890
นางวนิดา ช่องเชิญ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4329-1890
นางวิลาวัลย์ รักษ์มี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4329-1890
นางระพีพรรณ บุ้งทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0-4329-1890
นายดลดนัย ศิริโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
0-4329-1890
นางสาวจันทร์จิรา ไกรวิบูลย์
ครูพี่เลี้ยง
0-4329-1890
นายนิธิพงษ์ โคตรเมืองกลาง
ครูพี่เลี้ยง
0-4329-1890
นายไพโรจน์ หารจิตร
ครูพี่เลี้ยง
0-4329-1890
นางสาวธัญลักษณ์ ดวงเตชะ
ครูพี่เลี้ยง
0-4329-1890

นายธงชัย สุขสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาก้านเหลือง
นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาก้านเหลือง

นายสุรพล คล่องแคล่ว
นางหทัยรัตน์ ศศิวรกานต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

25
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง โทรศัพท์: 0-4329-1890 อีเมล์: nkl57@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไชยงค์ บุตรเวียงพันธ์ โทรศัพท์: 0868620332 อีเมล์: chai_123451@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ