โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปรีชา คะมานิคม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0898401155 , O896238922
289369
นางวรรณวิลัย คามดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0867162309
289369
นางปารมี พิมพ์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856430785
289369
นางประดับ โคตรทองหลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831491677
289369
นางทัศนีย์ โกจารย์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868623645
289369
นายกฤษตฤณ จันทร์หล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0953043043
289369
นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0846007793
289369
นางนวลอนงค์ รู้สงกาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810587555
289369
นางประภาพิศ ป้องคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856082203
289369
นายสิทธิพงษ์ ไชยมิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896217157
289369
นางรัตนาภรณ์ จรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872567198
289369
นายนันทพงษ์ สงจันทร์
ครู
089-5728763
289369
นายสมพร สุ่มศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0846049979
289369
นางสาวพัชรีญา สีหาบุญนาค
ครู (พนักงานงานราชการ)
085-4599236
289369
นางสาวนงลักษณ์ ศรีละพันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0899379786
289369
นายบรรยาย สมณะ
นักการภารโรง
0872284426
289369
นางสาวสุวิมล ประจันตะเสน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0804208622
289369

นายปรีชา คะมานิคม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วงหลุบคา

นางประภาพิศ ป้องคำ
นางทัศนีย์ โกจารย์ศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 289369 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมพร สุ่มศรีสุวรรณ โทรศัพท์: 0846049979 อีเมล์: mew_du36@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ