โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปรีชา คะมานิคม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
289369
นางวรรณวิลัย คามดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางปารมี พิมพ์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางประดับ โคตรทองหลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางทัศนีย์ โกจารย์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นายสมพร สุ่มศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นายสิทธิพงษ์ ไชยมิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางรัตนาภรณ์ จรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางสาวจันทร์เพ็ง คำป้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นายนันทพงษ์ สงจันทร์
ครู
289369
นางสาวพรนภา ราชรองเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางสาวนงลักษณ์ ศรีละพันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
289369
นางสาวพัชรีญา สีหาบุญนาค
ครู (พนักงานงานราชการ)
289369
นางสาวสุวิมล ประจันตะเสน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
289369
นายบรรยาย สมณะ
นักการภารโรง
289369

นายปรีชา คะมานิคม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วงหลุบคา

นางวรรณวิลัย คามดิษฐ์
นางทัศนีย์ โกจารย์ศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา โทรศัพท์: 289369 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมพร สุ่มศรีสุวรรณ โทรศัพท์: 0846049979 อีเมล์: mew_du36@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ