โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0801788429
260443
นายเสถียร สีสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854646332
260443
นายสุนทร เค้าโคตร
ครู
0918675375
260443
นางเวียงทอง นุ่นภักดี
ครู ชำนาญการ
0887281358
260443
นางอรุณ เชื้อสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817390921
260443
นายวิษณุกร เชื้อสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0834151013
260443
นางศิริพร ป่าโพธิ์ชัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892842088
260443
นางเพ็ญศรี ประธรรมโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814137657
260443
นายสุรชัย คำมณีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897109554
260443
นางสาวกาฬสิน สอนวงษ์
ครู ชำนาญการ
0862292490
260443
นางอัญธิฌาธรณ์ สร้อยพาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0800074861
260443
นางเสาวภา สีสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801904646
260443
นายกฤษฎิ์ กุนันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0883492979
260443
นายวิทยา อ่อนมี
นักการภารโรง
0821134603
260443
นางสาววราพร สีถาพล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0892760549
260443
นายเสถียร นายาว
0908450705
260443
นายพัฒนพล สิมพันธุ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0896194156
260443
นายไพศาล มูลมณี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0876393659
260443

นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด

นางอัญธิฌาธรณ์ สร้อยพาน
นางเพ็ญศรี ประธรรมโย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 260443 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสถียร สีสด โทรศัพท์: 0854646332 อีเมล์: tienfu2510@hotmail.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ