โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
260443
นายเสถียร สีสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นายสุนทร เค้าโคตร
ครู
260443
นางเวียงทอง นุ่นภักดี
ครู ชำนาญการ
260443
นางอรุณ เชื้อสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นายวิษณุกร เชื้อสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นางศิริพร ป่าโพธิ์ชัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นางเพ็ญศรี ประธรรมโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นายสุรชัย คำมณีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นางสาวกาฬสิน สอนวงษ์
ครู ชำนาญการ
260443
นางอัญธิฌาธรณ์ สร้อยพาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นางเสาวภา สีสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นายกฤษฎิ์ กุนันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นายวิทยา อ่อนมี
นักการภารโรง
260443
นางสาววราพร สีถาพล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
260443
นายเสถียร นายาว
260443
นายพัฒนพล สิมพันธุ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
260443
นายไพศาล มูลมณี
ครู (พนักงานงานราชการ)
260443

นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด

นางอรุณ เชื้อสีดา
นายสุรชัย คำมณีจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

32
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด โทรศัพท์: 260443 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสถียร สีสด โทรศัพท์: 0854646332 อีเมล์: tienfu2510@hotmail.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ