โรงเรียนบ้านโนนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนทอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุดิง สาหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043425172
นายเจียมรัตน์ กองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
043425172
นายแสวง ศรีแก้วทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นางสุนิตรัตน์ ดีโนนโพธิ์
ครู ชำนาญการ
043425172
นางกานดา ภาคสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นางไฉยา แสนยศบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นางนฤมล สาหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นางบัวลำ เวียงยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นางลักษมี ดวงธานิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นางวรรณวนัช คุณธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นางสุรัตนาภรณ์ ศาสตร์นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นายนิราช ดีโนนโพธิ์
ครู ชำนาญการ
043425172
นายบุญร่วม โชติศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นายพงษศิลป์ ภาคสูงเนิน
ครู ชำนาญการ
043425172
นายเฉลิมชัย หงษ์อาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นางทองสุข ขวัญพรม
ครู ชำนาญการ
043425172
นางนุชจนาถ สมร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นางอนันตพร สาวิยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043425172
นายประนอม พรมเมตตา
ครู
043425172
นางสวาส สาหล้า
ครู (อัตราจ้าง)
043425172
นางสาวสุปาณี วังกานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
043425172
นางสาวจริยา รัตนนท์
ครูผู้ช่วย
043425172
นางสาวพัชราภรณ์ เจริญผล
ครูธุรการ
043425172

นายสุดิง สาหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทอง
นายเจียมรัตน์ กองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทอง

นายแสวง ศรีแก้วทุม
นางนุชจนาถ สมร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043425172 อีเมล์: suding@nontong.org
เว็บมาสเตอร์:: นางนุชจนาถ สมร โทรศัพท์: 0831420030 อีเมล์: Kroonuch12@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ