โรงเรียนขามแก่นนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศุภกิจ สานุสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ รมณ์ชิต
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043238942
นายวัชระ แก้วมีศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นางสาวรัตน์ชนก ทุยบึงฉิม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043238942
นางสาวสิราพร แก้วมีศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043238942
นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043238942
นางลานี คาบังบัง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043238942
นายไมเคิล คาบังบัง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายมิลิกิ ซีมอน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043238942
นายสายัณห์ แก้วมีศรี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นางทองล้วน ทัพซ้าย
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นางจุรีภร ชินฝั่น
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นางรำไพ สีไตรพัด
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นางเพียรใจ แก้วจุมพล
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายสุริสิทธ์ จุลโนนยาง
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายชำนาญ ทัพซ้าย
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายสมจิตร เมืองซอง
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายสุวิทย์ จันทาสี
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายสมนึก ไสยะลาม
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นางสมจิตร ชัยลา
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043238942
นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043238942
นางชูศักดิ์ ไสยลักขณา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายลำดวน มาลาศรี
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายตรี ธัญญา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายประจบ เมืองสนธิ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายอภิสิทธิ์ ละครขวา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายคำปิ่น ศิริบาล
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายมานัส ชากำนัน
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายดวงพิจิต กัสนุกา
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายชัยชนะ พระลับรักษา
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นายนพดล สิงหศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942
นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางสาวสุวพี พรหมมีเนตร
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางเพลินพิศ นามวาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นายนำพล พงศ์พัสนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางสาวนัฎฐ์ธัญญา สุนทโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นางเยาวภา ไชยเชษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางวนิดา ปัญญามี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043238942
นางอารยา นารคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043238942
นายอนุสรณ์ ปินใจยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นายสมจิตร เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043238942
นางสาววิลาวัณย์ คำมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043238942
นางนงเยาว์ พรหมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043238942
นางรัตติกาล ขวาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นางลักษเดือน สนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นางมยุรา แพงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางนภาพร เพ็ชรศรีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043238942
นายวีระพล จันทร์ศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043238942
นางสาวสุรีรัตน์ เดือนฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางพูนศรี นิยมศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางสาวสุนันทา ปิยะศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นางพูลสุข พรหมโว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นายวิเชียร กระพี้แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นายสุรพล ล้อเทียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043238942
นางมะลิวรรณ วิเชฎฐะพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นายวิระวงศ์ หงษ์คำเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นางมนธิรา สุดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043238942
นางเทพบังอร บึงมุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นางราตรี หาญสุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางญานิศา เครือวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นางธนกร วงศ์เทวราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางพรรณี ชัยทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นางเครือวัลย์ คงรักช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางทิพย์วรรณ แก้วดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043238942
นางอรพิน สรรเสริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043238942
นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043238942
นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043238942
นางณัฐชฎา ชัชวาลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางดวงจันทร์ มาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043238942
นางสาววิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นางอารมย์ มินา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043238942
นางฉวีวรรณ บุญระมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นางนภธร อัครธรสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043238942
นางสุภาณี คงกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นายประยงค์ สิงหาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางอริสรา สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางมณีรัตน์ ขยันกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043238942
นายนิพนธ์ สิงห์สมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางสาววิไล ทองแท่งไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นางชนิดา ดวงบรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043238942
นางกรุงศรี เหมพลชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นายไกรเพชร เจริญศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางอมรพรรณ รักษาเคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043238942
นางปราณี ถิ่นเมืองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043238942
นางวรรณวณัช กำหนดศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นายอดิเรก สารีพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นางมยุรา ศรีทานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043238942
นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางกัญญาพร จันทรโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นางสุทิศา อารามพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นายนิกร สีกวนชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางนงค์รัก ีไทธานี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043238942
นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043238942
นายปราโมทย์ พูนปริญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นางปริยากร ศรีวงษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043238942
นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043238942
นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นายเสกสรรค์ สีหาโมก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043238942
นายอดิเทพ พลบำรุง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043238942
นายมนตรี ศรีแก้วทุม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043238942
นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางสมหวัง เสือโคร่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043238942
นางสาววยุรี วงศ์สมศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043238942
นางสาวมานิดา อินทรแพทย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043238942
นายสินธุวา โสภะสุนทร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043238942
นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043238942
นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043238942
นางสาวรัฐวรรณ ดวงจันทร์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043238942

นายศุภกิจ สานุสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นายนพดล สิงหศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร

นางราตรี หาญสุโพธิ์
นายไกรเพชร เจริญศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,332
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขามแก่นนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043238942 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำนาจ พันธุ์ดิษฐ์ โทรศัพท์: 08-6856-7991 อีเมล์: pundit_kk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]