โรงเรียนขามแก่นนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวีระเดช ซาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08-18729954
043238942
นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043496055
043238942
นายนิรันดร์ กระพี้แดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08-91878249
043238942
นายทินกร ทองดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08-94200808
043238942
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

043238942
นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นายนิกร สีกวนชา
ครู
0871701076
043238942
นายองอาจ ประจันตเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-57519129
043238942
นายอำนาจ พันธุ์ดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-243224
043238942
นายนำพล พงศ์พัสนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์
ครู ชำนาญการ

043238942
นางสาวนัฎฐ์ธัญญา สุนทโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-04006366
043238942
นางเยาวภา ไชยเชษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางวนิดา ปัญญามี
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862267280
043238942
นางวิภาดา จอมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางอารยา นารคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-50129907
043238942
นายอนุสรณ์ ปินใจยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นายมาลัย กองธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-79850655
043238942
นายสมจิตร เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857582379
043238942
นางสาววิลาวัณย์ คำมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-47914055
043238942
นางนงเยาว์ พรหมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางรัตติกาล ขวาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-19643034
043238942
นางชมชื่น ผาสุขธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-15453298
043238942
นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-44280274
043238942
นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี
ครู ชำนาญการ
08-18733670
043238942
นางลักษเดือน สนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางทองเติม ศิริสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-33327529
043238942
นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-35998551
043238942
นายสิทธา กล้าหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-18720402
043238942
นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-66530113
043238942
นางไอลดา ประจันตเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-13807961
043238942
นางสมหวัง เสือโคร่ง
ครู
08-17924397
043238942
นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-96225451
043238942
นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-97123129
043238942
นางสาวสาวบุษบา ผาพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-15449637
043238942
นางนภาพร เพ็ชรศรีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-13914285
043238942
นายวีระพล จันทร์ศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางอุบลวัณณา รอนยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-19651497
043238942
นางสุภา มนูญศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-80633975
043238942
นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางสาวสุรีรัตน์ เดือนฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-62262670
043238942
นางวิคุณ ตันติสุโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-47432908
043238942
นางพูนศรี นิยมศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-62213771
043238942
นางสาวสุนันทา ปิยะศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-78533886
043238942
นางพูลสุข พรหมโว
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-95778128
043238942
นางรัชนี กลิ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-245712
043238942
นายวิเชียร กระพี้แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นายสุรพล ล้อเทียน
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางมะลิวรรณ วิเชฎฐะพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-97110338
043238942
นายวิระวงศ์ หงษ์คำเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางมนธิรา สุดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-04192699
043238942
นางนภาพร พิมพ์วรเมธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-18711754
043238942
นางอัมพร ศรีอิสาณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-99374455
043238942
นางอรพิน สุขเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-16704874
043238942
นายสมบูรณ์ ระวิวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-34055592
043238942
นางสาวกฤติยา อึ้งปัญสัตวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-238973
043238942
นางเทพบังอร บึงมุม
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางสุมาลี สุคนธ์คันธชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางราตรี หาญสุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-47929242
043238942
นางญานิศา เครือวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-62243041
043238942
นางธนกร วงศ์เทวราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-32893651
043238942
นางอัธยา เอมแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-66429212
043238942
นางพรรณี ชัยทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-95753561
043238942
นางเครือวัลย์ คงรักช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-10576055
043238942
นายสุภชัย ศรีมันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08--51581136
043238942
นางทิพย์วรรณ แก้วดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-03553439
043238942
นางอรพิน สรรเสริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-31421124
043238942
นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-68571446
043238942
นางสาวสาวสมปรารถ มะลิใหม่
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-00050580
043238942
นางณัฐชฎา ชัชวาลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-50075597
043238942
นายนฤพงษ์ วุฒิพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-19543440
043238942
นายธงไทย พลีพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางพเยาว์ รัตนขจรจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-94212909
043238942
นางสมพิศ ทวีสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-97112059
043238942
นางบัวกัลป์ ศรียันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางสาวประทุมพร หลาบหนองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางดวงจันทร์ มาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-98616707
043238942
นางนงพร โสใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-94201043
043238942
นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-59252093
043238942
นายปราโมทย์ พูนปริญญา
ครู ชำนาญการ

043238942
นางกัลยา เรืองจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-17685602
043238942
นางสาววิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางอารมย์ มินา
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางฉวีวรรณ บุญระมี
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางวชิราภรณ์ ทิพรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-16018525
043238942
นางไพรัตน์ ชื่นปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-19643080
043238942
นายปริวรรต ประจันตะเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางนภธร อัครธรสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-16018252
043238942
นางสุภาพร พิศฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางบุญปลูก แสนหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-378153
043238942
นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-42655571
043238942
นายประดิษฐ์ กดนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-68532344
043238942
นางสุภาณี คงกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นายประยงค์ สิงหาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-68520445
043238942
นางฐานิตา ไชยกาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-80689739
043238942
นายผดุง วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางอริสรา สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-77756357
043238942
นางมณีรัตน์ ขยันกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-62530536
043238942
นายนิพนธ์ สิงห์สมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-12843229
043238942
นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นายบุญเกิด ศิริวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-42047776
043238942
นางสาววิไล ทองแท่งไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-98436292
043238942
นางสาววยุรี วงศ์สมศรี
ครู
08-78523584
043238942
นางชนิดา ดวงบรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางสุวคนธ์ พวงชน
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางกรุงศรี เหมพลชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-00674182
043238942
นางเนตรคนึง รัตนชวานนท์
ครู เชี่ยวชาญ
08-98415241
043238942
นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-860-1090
043238942
นางปริยากร ศรีวงษา
ครู ชำนาญการ

043238942
นายไกรเพชร เจริญศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-91594478
043238942
นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์
ครู ชำนาญการ
08-18727720
043238942
นางอมรพรรณ รักษาเคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-72204645
043238942
นางปราณี ถิ่นเมืองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-50141534
043238942
นางรพิธร เสนาไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางวรรณวณัช กำหนดศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-80641473
043238942
นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ
ครู
08-10489853
043238942
นางสาวอรรถวรรณ สำเภาทอง
ครู
08-66537335
043238942
นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
ครู
08-13208905
043238942
นายกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นายอดิเรก สารีพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-11839540
043238942
นายเสกสรรค์ สีหาโมก
ครู ชำนาญการ

043238942
นายอดิเทพ พลบำรุง
ครู ชำนาญการ
08-52955234
043238942
นางสาวสุวพี พรหมมีเนตร
ครู เชี่ยวชาญ

043238942
นางมยุรา ศรีทานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางกัญญาพร จันทรโสภณ
ครู ชำนาญการ

043238942
นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการ

043238942
นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา
ครู ชำนาญการ

043238942
นางสาวภาวดี แสงศร
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางต้องตา ไชยเสือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นายสินธุวา โสภะสุนทร
ครู
08-78618055
043238942
นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์
ครูผู้ช่วย
08-78614695
043238942
นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
ครู ชำนาญการ
043-243224
043238942
นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
ครูผู้ช่วย

043238942
นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์
ครูผู้ช่วย

043238942
นางสุทิศา อารามพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางสุธาสินี วรรณภาส
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043238942
นางนงค์รัก ีไทธานี
ครู ชำนาญการ

043238942
นางเพลินพิศ นามวาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-57484763
043238942
นางสาวมานิดา อินทรแพทย์
ครู

043238942
นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง
ครู
08-98430662
043238942
นางมยุรา แพงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-47880435
043238942
นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-92790855
043238942
นายมนตรี ศรีแก้วทุม
ครู
08-83387440
043238942

นายวีระเดช ซาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นายนิรันดร์ กระพี้แดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นายทินกร ทองดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร

นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี
นายมาลัย กองธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขามแก่นนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043238942 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำนาจ พันธุ์ดิษฐ์ โทรศัพท์: 08-6856-7991 อีเมล์: sara_kkn@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ