โรงเรียนขามแก่นนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายอำนาจ พันธุ์ดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายนพดล สิงหศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายสิทธา กล้าหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล
ครู เชี่ยวชาญ
043238942
นายนิกร สีกวนชา
ครู
043238942
นางนงค์รัก ีไทธานี
ครู ชำนาญการ
043238942
นางเพลินพิศ นามวาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายมนตรี ศรีแก้วทุม
ครู
043238942
นายนำพล พงศ์พัสนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์
ครู ชำนาญการ
043238942
นางสาวนัฎฐ์ธัญญา สุนทโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางเยาวภา ไชยเชษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางวนิดา ปัญญามี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางวิภาดา จอมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางอารยา นารคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายอนุสรณ์ ปินใจยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายสมจิตร เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาววิลาวัณย์ คำมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางนงเยาว์ พรหมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางรัตติกาล ขวาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์
ครู เชี่ยวชาญ
043238942
นางลักษเดือน สนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางทองเติม ศิริสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางมยุรา แพงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง
ครู
043238942
นางสมหวัง เสือโคร่ง
ครู
043238942
นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาวสาวบุษบา ผาพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางนภาพร เพ็ชรศรีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายวีระพล จันทร์ศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางอุบลวัณณา รอนยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสุภา มนูญศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาวสุรีรัตน์ เดือนฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางวิคุณ ตันติสุโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางพูนศรี นิยมศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาวสุนันทา ปิยะศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางพูลสุข พรหมโว
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายวิเชียร กระพี้แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายสุรพล ล้อเทียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางมะลิวรรณ วิเชฎฐะพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายวิระวงศ์ หงษ์คำเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางมนธิรา สุดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางอรพิน สุขเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายสมบูรณ์ ระวิวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาวกฤติยา อึ้งปัญสัตวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางเทพบังอร บึงมุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสุมาลี สุคนธ์คันธชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางราตรี หาญสุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางญานิศา เครือวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางธนกร วงศ์เทวราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางอัธยา เอมแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางพรรณี ชัยทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางเครือวัลย์ คงรักช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายสุภชัย ศรีมันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางทิพย์วรรณ แก้วดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางอรพิน สรรเสริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางณัฐชฎา ชัชวาลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางพเยาว์ รัตนขจรจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางดวงจันทร์ มาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางนงพร โสใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายปราโมทย์ พูนปริญญา
ครู ชำนาญการ
043238942
นางกัลยา เรืองจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาววิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางอารมย์ มินา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางฉวีวรรณ บุญระมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางวชิราภรณ์ ทิพรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายปริวรรต ประจันตะเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางนภธร อัครธรสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสุภาพร พิศฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางบุญปลูก แสนหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสุภาณี คงกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายประยงค์ สิงหาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางอริสรา สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางมณีรัตน์ ขยันกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายนิพนธ์ สิงห์สมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายบุญเกิด ศิริวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาววิไล ทองแท่งไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาววยุรี วงศ์สมศรี
ครู
043238942
นางชนิดา ดวงบรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสุวคนธ์ พวงชน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางกรุงศรี เหมพลชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางเนตรคนึง รัตนชวานนท์
ครู เชี่ยวชาญ
043238942
นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางปริยากร ศรีวงษา
ครู ชำนาญการ
043238942
นายไกรเพชร เจริญศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์
ครู ชำนาญการ
043238942
นางอมรพรรณ รักษาเคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางปราณี ถิ่นเมืองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางรพิธร เสนาไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางวรรณวณัช กำหนดศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ
ครู
043238942
นางสาวอรรถวรรณ สำเภาทอง
ครู
043238942
นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
ครู
043238942
นายอดิเรก สารีพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายเสกสรรค์ สีหาโมก
ครู ชำนาญการ
043238942
นายอดิเทพ พลบำรุง
ครู ชำนาญการ
043238942
นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์
ครู
043238942
นางสาวมานิดา อินทรแพทย์
ครู
043238942
นางสาวสุวพี พรหมมีเนตร
ครู เชี่ยวชาญ
043238942
นางมยุรา ศรีทานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางกัญญาพร จันทรโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
ครู ชำนาญการ
043238942
นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการ
043238942
นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา
ครู ชำนาญการ
043238942
นายสินธุวา โสภะสุนทร
ครู
043238942
นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
ครูผู้ช่วย
043238942
นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์
ครูผู้ช่วย
043238942
นางสุทิศา อารามพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางสุธาสินี วรรณภาส
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942
นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043238942


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นายนพดล สิงหศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร

นางกรุงศรี เหมพลชม
นางสุภาพร พิศฐาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขามแก่นนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043238942 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำนาจ พันธุ์ดิษฐ์ โทรศัพท์: 08-6856-7991 อีเมล์: sara_kkn@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ