โรงเรียนขามแก่นนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวีระเดช ซาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08-18729954
นายสัญญา พันธไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08-19751785
นายนิรันดร์ กระพี้แดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08-91878249
นายสมพร นิยมศาสตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08-49956805
นายทินกร ทองดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08-94200808
นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนิกร สีกวนชา
ครู
0871701076
นายองอาจ ประจันตเสน
ครู ชำนาญการ
08-57519129
นายอำนาจ พันธุ์ดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-243224
นายนำพล พงศ์พัสนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวนัฎฐ์ธัญญา สุนทโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-04006366
นางเยาวภา ไชยเชษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา ปัญญามี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิภาดา จอมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอารยา นารคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-50129907
นายอนุสรณ์ ปินใจยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมาลัย กองธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-79850655
นายสมจิตร เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857582379
นางสาววิลาวัณย์ คำมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-47914055
นางนงเยาว์ พรหมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตติกาล ขวาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-19643034
นางชมชื่น ผาสุขธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-15453298
นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-44280274
นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี
ครู ชำนาญการ
08-18733670
นางลักษเดือน สนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทองเติม ศิริสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-33327529
นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-35998551
นายสิทธา กล้าหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-18720402
นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-66530113
นางไอลดา ประจันตเสน
ครู ชำนาญการ
08-13807961
นางสมหวัง เสือโคร่ง
ครู
08-17924397
นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-96225451
นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-97123129
นางสาวสาวบุษบา ผาพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-15449637
นางนภาพร เพ็ชรศรีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-13914285
นายวีระพล จันทร์ศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุบลวัณณา รอนยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-19651497
นางสุภา มนูญศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-80633975
นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรีรัตน์ เดือนฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-62262670
นางวิคุณ ตันติสุโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-47432908
นางพูนศรี นิยมศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-62213771
นางสาวสุนันทา ปิยะศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-78533886
นางพูลสุข พรหมโว
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-95778128
นางรัชนี กลิ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-245712
นายวิเชียร กระพี้แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรพล ล้อเทียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมะลิวรรณ วิเชฎฐะพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-97110338
นายวิระวงศ์ หงษ์คำเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมนธิรา สุดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-04192699
นางนฤมล ว่องไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนภาพร พิมพ์วรเมธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-18711754
นางอัมพร ศรีอิสาณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-99374455
นางอรพิน สุขเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-16704874
นายสมบูรณ์ ระวิวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-34055592
นางสาวกฤติยา อึ้งปัญสัตวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-238973
นางเทพบังอร บึงมุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี สุคนธ์คันธชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางราตรี หาญสุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-47929242
นางญานิศา เครือวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-62243041
นางธัญวรัตน์ วงศ์เทวราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-32893651
นางพาสุข เลิศพรประสพโชค
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัธยา เอมแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-66429212
นางพรรณี ชัยทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-95753561
นางเครือวัลย์ คงรักช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-10576055
นายสุภชัย ศรีมันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08--51581136
นางทิพย์วรรณ แก้วดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-03553439
นายณรงค์ ชูสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรพิน สรรเสริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-31421124
นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-68571446
นางสาวสาวสมปรารถ มะลิใหม่
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-00050580
นางณัฐชฎา ชัชวาลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-50075597
นายนฤพงษ์ วุฒิพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-19543440
นายธงไทย พลีพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพเยาว์ รัตนขจรจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-94212909
นางสมพิศ ทวีสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-97112059
นางบัวกัลป์ ศรียันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวประทุมพร หลาบหนองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงจันทร์ มาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-98616707
นางนงพร โสใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-94201043
นางสุภาพ ด้วงอิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-86708448
นายบัณฑิตย์ รัตนขจรจิตต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-59252093
นายปราโมทย์ พูนปริญญา
ครู ชำนาญการ
นางกัลยา เรืองจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-17685602
นางสาววิไลรัตน์ ธัญญวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอารมย์ มินา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ บุญระมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวชิราภรณ์ เยี่ยมแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-16018525
นางประภัสสร โพธิจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-13200436
นางไพรัตน์ ชื่นปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-19643080
นายปริวรรต ประจันตะเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนภธร อัครธรสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-16018252
นางสุภาพร พิศฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญปลูก แสนหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-378153
นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-42655571
นายประดิษฐ์ กดนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-68532344
นางสุภาณี คงกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประยงค์ สิงหาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-68520445
นางฐานิตา ไชยกาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-80689739
นายผดุง วิชาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอริสรา สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-77756357
นางมณีรัตน์ ขยันกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-62530536
นายนิพนธ์ สิงห์สมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-12843229
นางสิริญดา เลิศบุญสถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบุญเกิด ศิริวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-42047776
นางสาววิไล ทองแท่งไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-98436292
นางสาววยุรี วงศ์สมศรี
ครู
08-78523584
นางชนิดา ดวงบรรเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทวินันท์ พวงชน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรุงศรี เหมพลชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-00674182
นางเนตรคนึง รัตนชวานนท์
ครู เชี่ยวชาญ
08-98415241
นางปริยากร ศรีวงษา
ครู ชำนาญการ
นายไกรเพชร เจริญศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-91594478
นางสาวสุทธิรัตน์ แขรัมย์
ครู ชำนาญการ
08-18727720
นางอมรพรรณ รักษาเคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-72204645
นางปราณี ถิ่นเมืองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-50141534
นางรพิธร เสนาไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณวณัช กำหนดศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-80641473
นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ
ครู
08-10489853
นางสาวอรรถวรรณ สำเภาทอง
ครู
08-66537335
นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
ครู
08-13208905
นายกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิ
ครู ชำนาญการ
นายอดิเรก สารีพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-11839540
นายเสกสรรค์ สีหาโมก
ครู ชำนาญการ
นายอดิเทพ พลบำรุง
ครู ชำนาญการ
08-52955234
นางสาวสุวพี พรหมมีเนตร
ครู เชี่ยวชาญ
นางมยุรา ศรีทานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัญญาพร จันทรโสภณ
ครู ชำนาญการ
นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา
ครู ชำนาญการ
นางสาวภาวดี แสงศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางต้องตา ไชยเสือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสินธุวา โสภะสุนทร
ครู
08-78618055
นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์
ครูผู้ช่วย
08-78614695
นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล
ครู ชำนาญการ
043-243224
นางสาวชโลทร โชติกีรติเวช
ครูผู้ช่วย
นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์
ครูผู้ช่วย
นางสุทิศา อารามพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุธาสินี วรรณภาส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงค์รัก ีไทธานี
ครู ชำนาญการ
นางเพลินพิศ นามวาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-57484763
นางสาวมานิดา อินทรแพทย์
ครู
นางสาวพรรณมล ปิ่นทอง
ครู
08-98430662
นางมยุรา แพงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-47880435
นางสาวประทุมทิพย์ การสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-92790855
นายมนตรี ศรีแก้วทุม
ครู
08-83387440

นายวีระเดช ซาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นายสัญญา พันธไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นายนิรันดร์ กระพี้แดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นายสมพร นิยมศาสตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร
นายทินกร ทองดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามแก่นนคร

นางอรพิน สุขเกษม
นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนขามแก่นนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043238942 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำนาจ พันธุ์ดิษฐ์ โทรศัพท์: 08-6856-7991 อีเมล์: sara_kkn@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ