ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองตุ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมาน โคตรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0898613322
นางนิภาพรรณ ชมภูนิมิตร
ครูธุรการ
0819754082
นายชูชาติ มันทะรา
นักการภารโรง
0850010596
นายสมใจ พิมพาที
นักการภารโรง
0850010596
นายวิรัตน์ พงษ์สุพรรณศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0844286244
นายพิบูลย์ กุลดำแดง
ครู ชำนาญการ
042242807
นางอิศราวรรณ ปราบพาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819754082
นางสิริลักษณ์ ทุมมุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางสุกันยา ศรีบุตรวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางอุไร พลนามอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางศรีสุคนธ์ กฤษณะกะลัศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางศิวาพร ศรีเพ็ญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางสาวประไพพรรณ จอมธนวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางสุนันทา กอรักเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางจุฑาทิพย์ ศรีธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางละเอียด รางศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางสาวประนิษฐา วรพุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางอำพร พรหมดีสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางจุฬาลักษณ์ ศรีเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042242807
นางสินินาฎ ดวงดี
ครู ชำนาญการ
042242807
นางสุภา เบ้าวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิไล ธรรมโกลัง
นักการภารโรง
0850010596

นายสมาน โคตรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตุ
นายวิรัตน์ พงษ์สุพรรณศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตุ

นางสุภา เบ้าวรรณ
นางอำพร พรหมดีสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0009
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-2807 อีเมล์: nongtu.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชูชาติ มันทะรา โทรศัพท์: 042242807 อีเมล์: joynipapan@gmail.com@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ