ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองตุ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมาน โคตรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นายวิรัตน์ พงษ์สุพรรณศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นางอิศราวรรณ ปราบพาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นางสิริลักษณ์ ทุมมุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นางอุไร พลนามอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นางศรีสุคนธ์ กฤษณะกะลัศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นางศิวาพร ศรีเพ็ญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นางสุนันทา กอรักเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นางจุฑาทิพย์ ศรีธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นางสาวประนิษฐา วรพุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นางอำพร พรหมดีสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นางจุฬาลักษณ์ ศรีเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นางสินินาฎ ดวงดี
ครู ชำนาญการ
0-4224-2807
นางสุภา เบ้าวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4224-2807
นายชูชาติ มันทะรา
อื่นๆ
0-4224-2807
นายสมใจ พิมพาที
อื่นๆ
0-4224-2807
นางนิภาพรรณ ชมภูนิมิตร
ครูธุรการ
0-4224-2807

นายสมาน โคตรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตุ
นายวิรัตน์ พงษ์สุพรรณศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตุ

นางสุนันทา กอรักเรือง
นางสุภา เบ้าวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตุ โทรศัพท์: 0-4224-2807 อีเมล์: nongtu.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชูชาติ มันทะรา โทรศัพท์: 042242807 อีเมล์: joynipapan@gmail.com@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ