ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-4221-8180
นายสุเทพ ผลสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางนภาพร ก้อนกลมเปรี้ยว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางมณีรัตน์ ทนงอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางทิพวรรณ ยอดพันคำ
ครู ชำนาญการ
0-4221-8180
นายวิชัย ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นายชาญชัย ศรีไชยมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางวิไลวรรณ กอนเชื้อรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางบัวไล แหวนนิล
ครู ชำนาญการ
0-4221-8180
นายสันต์ ละดาดาษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นายประจักษ์ น้อยอุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางจิระภา แก้วมหาดไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางลดาวัลย์ ธนาวภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางสุพัตรา ภาคกุหลาบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางสายพิณ อินทนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางกาญจนา ห้าวหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางกุสุมา เดชประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางสุกัญญา นาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางสุมาลี พลหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางฉวีญา บุตรโพธิ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางสุกัญญา ศรีคุณลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4221-8180
นางสุนันทา โสสีทา
ครู ชำนาญการ
0-4221-8180
นายภัทรวีร์ แก้วแสงใส
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4221-8180
นางสาวสุภาพร ขันดา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0-4221-8180
นางสาวกัลทิกา สมใจ
เจ้าพนักงานธุรการ
0-4221-8180

นายสุเทพ ผลสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)

นางวิไลวรรณ กอนเชื้อรัตน์
นายวิชัย ศรีสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4221-8180 อีเมล์: thairath92@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัวไล แหวนนิล โทรศัพท์: 0862396962 อีเมล์: bua_2505@hotmail,com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ