โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมเกียรติ รัตนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายสกลรัตน์ ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายธนพล น้อมระวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายบุญญวัฒน์ เศษคึมบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางบุษกร คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายครรชิต ยางกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางพรรณา นาสมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางเพียงพิศ ไชยวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายประเสริฐ สีดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายธวัชชัย คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายเกียรติชัย สินธววิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายเกียรติศักดิ์ โคตรชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางมยุรา ตะไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางอุไร พนมเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางสายชล ดวงบุปผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางสุดาทิพย์ นนตระอุดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายประกาศิต พฤกษาสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
042-398578
นางสาวสุทิศา ศรีมาตย์
ครู
042-398578
นางสาวสายฝน สุวรรณศรี
ครู
042-398578
นางกานดา แสนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายชลิต จันทะศรี
ครู
042-398578
นางเพลินพิศ วิเศษศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางสุวรรณี แอบอิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายอดิศักดิ์ กรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางสุดใจ แก้วเกิดมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายสุรพล ผางสำเนียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายวีรวัฒน์ ชารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายไพบูลย์ พนมเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางเพ็ญประภา พึ่งตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางสานิต กรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางลดาวัลย์ แก้วก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายวิทยา นาสมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางสาวอัญชลิกา ผิวเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายพงษ์ทัศน์ นวลศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางนิภาพร หลักคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายจีรวัฒน์ พลอุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางพิทยารัตน์ ยุทธศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางศรีสุดา สิทธิคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายสุภาพ สุริอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางมุกดา แปะทา
ครู ชำนาญการ
042-398578
นางฉันทนา ธรรมศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายสามารถ สายืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายโสภณ แก้ววิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายชัยยง แก้วเกิดมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางสาวยุวดี ฐิติชัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นางสมปอง ศิริเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายชูศักดิ์ วิเศษศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398578
นายสุภักดิ์ ภักดีสมัย
ครู
042-398578
นางมะลิวัลย์ โสภาเลิศ
ครู
042-398578

นายสมเกียรติ รัตนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
นายสกลรัตน์ ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
นายธนพล น้อมระวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร

นายประกาศิต พฤกษาสิทธิ์
นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร โทรศัพท์: 042-398578 อีเมล์: kooyim@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: Sophon Kaewwiset โทรศัพท์: 0817688018 อีเมล์: kooyim@yahoo.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ