โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิชิต บุญสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-398578
นายสกลรัตน์ ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-398578
นายบุญญวัฒน์ เศษคึมบง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-398578
นางบุษกร คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-398578
นายครรชิต ยางกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-398578
นางเพียงพิศ ไชยวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-398578
นายประเสริฐ สีดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-398578
นายธวัชชัย คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-398578
นายเกียรติชัย สินธววิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-398578
นายเกียรติศักดิ์ โคตรชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-398578
นางเพลินพิศ วิเศษศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-398578
นางมยุรา ตะไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-398578
นางอุไร พนมเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-398578
นางสุวรรณี แอบอิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นายอดิศักดิ์ กรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นายวีรวัฒน์ ชารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-398578
นายไพบูลย์ พนมเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางเพ็ญประภา พึ่งตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางสานิต กรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางลดาวัลย์ แก้วก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางสาวบุษบาจารีย์ ผิวเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-398578
นายพงษ์ทัศน์ นวลศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางนิภาพร หลักคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นายจีรวัฒน์ พลอุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางพิทยารัตน์ ยุทธศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางศรีสุดา สิทธิคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางสายชล ดวงบุปผา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-398578
นางสุดาทิพย์ นนตระอุดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-398578
นางฉันทนา ธรรมศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นายสามารถ สายืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางกานดา แสนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-398578
นายโสภณ แก้ววิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นายชัยยง แก้วเกิดมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางมุกดา แปะทา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นายสุภักดิ์ ภักดีสมัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นางสาวสุทิศา ศรีมาตย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-398578
นางสาวสายฝน สุวรรณศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-398578
นางมะลิวัลย์ โสภาเลิศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
042-398578
นายศรัณยพงษ์ จันทะศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-398578

นายพิชิต บุญสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
นายสกลรัตน์ ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร

นายไพบูลย์ พนมเขต
นายธวัชชัย คำแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,157
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042-398578 อีเมล์: kooyims@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Sophon Kaewwiset โทรศัพท์: 0817688018 อีเมล์: krooyims@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]