โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมเกียรติ รัตนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายสกลรัตน์ ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายธนพล น้อมระวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายบุญญวัฒน์ เศษคึมบง
ครู ชำนาญการ
042-398388
นางบุษกร คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายครรชิต ยางกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางพรรณา นาสมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางเพียงพิศ ไชยวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายประเสริฐ สีดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายธวัชชัย คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายเกียรติชัย สินธววิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางสาวยุวดี ฐิติชัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายเกียรติศักดิ์ โคตรชุม
ครู ชำนาญการ
042-398388
นางเพลินพิศ วิเศษศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางมยุรา ตะไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางอุไร พนมเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางสุวรรณี แอบอิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางสมปอง ศิริเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายอดิศักดิ์ กรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางสุดใจ แก้วเกิดมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายชูศักดิ์ วิเศษศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายสุรพล ผางสำเนียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายวีรวัฒน์ ชารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายไพบูลย์ พนมเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางวัลลภา เมืองโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางเพ็ญประภา พึ่งตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางสานิต กรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางลดาวัลย์ แก้วก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายวิทยา นาสมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางสาวอัญชลิกา ผิวเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายพงษ์ทัศน์ นวลศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางนิภาพร หลักคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายจีรวัฒน์ พลอุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางพิทยารัตน์ ยุทธศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางศรีสุดา สิทธิคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายสุภาพ สุริอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางสายชล ดวงบุปผา
ครู ชำนาญการ
042-398388
นางสุดาทิพย์ นนตระอุดร
ครู ชำนาญการ
042-398388
นายประกาศิต พฤกษาสิทธิ์
ครู
042-398388
นางมุกดา แปะทา
ครู ชำนาญการ
042-398388
นางฉันทนา ธรรมศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายสามารถ สายืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางกานดา แสนคำ
ครู ชำนาญการ
042-398388
นายโสภณ แก้ววิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นายชัยยง แก้วเกิดมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398388
นางสาวสุทิศา ศรีมาตย์
ครูผู้ช่วย
042-398388
นางสาวสายฝน สุวรรณศรี
ครู
042-398388
นายสุภักดิ์ ภักดีสมัย
ครู
042-398388
นางมะลิวัลย์ โสภาเลิศ
ครู
042-398388
นายชลิต จันทะศรี
ครูผู้ช่วย
042-398388

นายสมเกียรติ รัตนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
นายสกลรัตน์ ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
นายธนพล น้อมระวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร

นายวิทยา นาสมใจ
นายสุภักดิ์ ภักดีสมัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

133
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร โทรศัพท์: 042-398388 อีเมล์: kooyim@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: Sophon Kaewwiset โทรศัพท์: 0817688018 อีเมล์: kooyim@yahoo.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ