โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมเกียรติ รัตนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

042-398388
นายสกลรัตน์ ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0895719589
042-398388
นายธนพล น้อมระวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817084449
042-398388
นายบุญญวัฒน์ เศษคึมบง
ครู ชำนาญการ
0817298300
042-398388
นางบุษกร คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811437369
042-398388
นายครรชิต ยางกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817995019
042-398388
นางพรรณา นาสมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810504673
042-398388
นางเพียงพิศ ไชยวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898426128
042-398388
นายประเสริฐ สีดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898629136
042-398388
นายธวัชชัย คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

042-398388
นายเกียรติชัย สินธววิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817290944
042-398388
นางสาวยุวดี ฐิติชัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831513157
042-398388
นายเกียรติศักดิ์ โคตรชุม
ครู ชำนาญการ
0862354905
042-398388
นางเพลินพิศ วิเศษศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0834089788
042-398388
นางมยุรา ตะไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

042-398388
นางอุไร พนมเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862199452
042-398388
นางสุวรรณี แอบอิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862326821
042-398388
นางสมปอง ศิริเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897132741
042-398388
นายอดิศักดิ์ กรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819650601
042-398388
นางสุดใจ แก้วเกิดมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0842626229
042-398388
นายชูศักดิ์ วิเศษศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807590612
042-398388
นายสุรพล ผางสำเนียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817991141
042-398388
นายวีรวัฒน์ ชารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
8098620719
042-398388
นายไพบูลย์ พนมเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817688160
042-398388
นางวัลลภา เมืองโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897116652
042-398388
นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817692879
042-398388
นางเพ็ญประภา พึ่งตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847977418
042-398388
นางสานิต กรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895750638
042-398388
นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862369387
042-398388
นางลดาวัลย์ แก้วก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868555698
042-398388
นายวิทยา นาสมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810502254
042-398388
นางสาวอัญชลิกา ผิวเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821014983
042-398388
นายพงษ์ทัศน์ นวลศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818965702
042-398388
นางนิภาพร หลักคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0832886646
042-398388
นายจีรวัฒน์ พลอุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817299223
042-398388
นางพิทยารัตน์ ยุทธศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0852592069
042-398388
นางศรีสุดา สิทธิคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895734042
042-398388
นายสุภาพ สุริอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833509662
042-398388
นางสายชล ดวงบุปผา
ครู ชำนาญการ
0801998369
042-398388
นางสุดาทิพย์ นนตระอุดร
ครู ชำนาญการ
0879520359
042-398388
นายประกาศิต พฤกษาสิทธิ์
ครู
0819654699
042-398388
นางมุกดา แปะทา
ครู ชำนาญการ
0810495059
042-398388
นางฉันทนา ธรรมศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818798725
042-398388
นายสามารถ สายืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895774241
042-398388
นางกานดา แสนคำ
ครู ชำนาญการ
0857456312
042-398388
นายโสภณ แก้ววิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817688018
042-398388
นายชัยยง แก้วเกิดมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896217999
042-398388
นางสาวสุทิศา ศรีมาตย์
ครูผู้ช่วย
0857492474
042-398388
นางสาวสายฝน สุวรรณศรี
ครู
0800010134
042-398388
นายสุภักดิ์ ภักดีสมัย
ครู
0847999296
042-398388
นางมะลิวัลย์ โสภาเลิศ
ครู
0857474263
042-398388
นายชลิต จันทะศรี
ครูผู้ช่วย
0846048525
042-398388

นายสมเกียรติ รัตนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
นายสกลรัตน์ ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
นายธนพล น้อมระวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร

นางอุไร พนมเขต
นายธวัชชัย คำแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042-398388 อีเมล์: kooyim@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: Sophon Kaewwiset โทรศัพท์: 0817688018 อีเมล์: kooyim@yahoo.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ