โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมเกียรติ รัตนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสกลรัตน์ ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0895719589
นายธนพล น้อมระวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817084449
นายบุญญวัฒน์ เศษคึมบง
ครู ชำนาญการ
0817298300
นางบุษกร คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811437369
นายครรชิต ยางกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817995019
นางพรรณา นาสมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810504673
นางเพียงพิศ ไชยวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898426128
นายประเสริฐ สีดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898629136
นายธวัชชัย คำแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเกียรติชัย สินธววิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817290944
นางสาวยุวดี ฐิติชัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831513157
นายเกียรติศักดิ์ โคตรชุม
ครู ชำนาญการ
0862354905
นางเพลินพิศ วิเศษศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0834089788
นางมยุรา ตะไก่แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุไร พนมเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862199452
นางสุวรรณี แอบอิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862326821
นางสมปอง ศิริเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897132741
นายอดิศักดิ์ กรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819650601
นางสุดใจ แก้วเกิดมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0842626229
นายชูศักดิ์ วิเศษศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807590612
นายสุรพล ผางสำเนียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817991141
นายวีรวัฒน์ ชารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
8098620719
นายไพบูลย์ พนมเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817688160
นางวัลลภา เมืองโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897116652
นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817692879
นางเพ็ญประภา พึ่งตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847977418
นางสานิต กรีเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895750638
นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862369387
นางลดาวัลย์ แก้วก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868555698
นายวิทยา นาสมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810502254
นางสาวอัญชลิกา ผิวเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821014983
นายพงษ์ทัศน์ นวลศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818965702
นางนิภาพร หลักคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0832886646
นายจีรวัฒน์ พลอุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817299223
นางพิทยารัตน์ ยุทธศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0852592069
นางศรีสุดา สิทธิคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895734042
นายสุภาพ สุริอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833509662
นางสายชล ดวงบุปผา
ครู ชำนาญการ
0801998369
นางสุดาทิพย์ นนตระอุดร
ครู ชำนาญการ
0879520359
นายประกาศิต พฤกษาสิทธิ์
ครู
0819654699
นางมุกดา แปะทา
ครู ชำนาญการ
0810495059
นางฉันทนา ธรรมศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818798725
นายสามารถ สายืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895774241
นางกานดา แสนคำ
ครู ชำนาญการ
0857456312
นายโสภณ แก้ววิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817688018
นายชัยยง แก้วเกิดมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896217999
นางสาวสุทิศา ศรีมาตย์
ครูผู้ช่วย
0857492474
นางสาวสายฝน สุวรรณศรี
ครู
0800010134
นายสุภักดิ์ ภักดีสมัย
ครู
0847999296
นางสาวนิรัติศัย เกิดศิลป์
ครู
0897159031
นางมะลิวัลย์ โสภาเลิศ
ครู
0857474263
นายชลิต จันทะศรี
ครูผู้ช่วย
0846048525

นายสมเกียรติ รัตนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
นายสกลรัตน์ ศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
นายธนพล น้อมระวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร

นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพา
นายไพบูลย์ พนมเขต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042-398388 อีเมล์: kooyim@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: Sophon Kaewwiset โทรศัพท์: 0817688018 อีเมล์: kooyim@yahoo.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ