โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพล บรรณกาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายดำรง ไชยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายพิทักษ์ เนื่องมัจฉา
ครู
นางดลกาญจน์ พรหมพลจร
ครู ชำนาญการ
นางอาภาภรณ์ สงศรี
ครู ชำนาญการ
นางจันทร์ประภา สำราญพรม
ครู
นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุจิมพร ธนะสูตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเงินตรา กิจนุกร
ครู
นางเจียมจิต โคตรชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมเจตน์ เสาโร
ครู
นางอนงค์ลักษณ์ วรรณลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิพวรรณ รสชา
ครู
นายชัยวัฒน์ สุรภีร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมปอง เขมะสัจจกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรัสศรี เริ่มรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมงคล ดอนพลก้อม
ครู ชำนาญการ
นายยุทธศิลป์ พงศ์จินดารัศมี
ครู ชำนาญการ
นางประเพ็ญพร ปราบศัตรู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดารารัตน์ สมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงใจ จุติมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรี เปรมปรีดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวาสนา บุญชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัยพร พัฒนจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายถนัด ผลให้
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรสิน พรมสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นายภิรมย์ แสงมณี
ครู ชำนาญการ
นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์
ครู ชำนาญการ
นายอรุณ จันทะแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ ทีปสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา ทองทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิมลรัตน์ ราชโยธี
ครู
นางเยาวภรณ์ สุทธิประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรวรรณ จันทะแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวรวุฒิ สุทธิประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัมพันธ์ แพทย์ช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเสถียร จุติมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจินดารัตน์ ศรีจันทร์เวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสาคร จันทะเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุภาพ ศรีเพ็งมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสำรวย บรรเลงรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณิชาภัทร บุตรไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชัย คันธี
ครู
นายสงวนชัย ทีปสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมยุรี แข็งขัน
ครู ชำนาญการ
นางรวีวรรณ มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมัย มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ
ครู ชำนาญการ
นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุพรต ศิริธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประจักษ์ ราชโยธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชวนนท์ พวงทวี
ครู ชำนาญการ
นางศิรินธร ศิริจันทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณิชารีย์ เดชะศิริพงษ์
ครู ชำนาญการ
นายถนอม ทีคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนธรณ์ ปราบพาล
ครู ชำนาญการ
นางรุจิรา อิ่นอ้อย
ครู ชำนาญการ
นายผจญไพร อิ่นอ้อย
ครู ชำนาญการ
นางปานทอง ศิริอารยะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ คำมูลศรี
ครู
นางสิริลักษณ์ ทองสะอาด
ครู
นางสุภาพร พันธ์ชัย
ครู
นางสุกัญญา ศิลารินทร์
ครู ชำนาญการ
นายสุเทพ ชัยภูมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณาฎินี ศิริบรรพต
ครู ชำนาญการ
นางสุพิณยา วงษ์อุบล
ครู
นายขุนทอง มูลสาร
ครู ชำนาญการ
นางมานิตา ดอนพลก้อม
ครู
นายขุนทอง มูลสาร
ครู ชำนาญการ
นางมานิตา ดอนพลก้อม
ครู
นางเกศินี คูคำ
ครู
นางวีณา โยธาคำมี
ครูผู้ช่วย
นางสุภาพร บุญตาระวะ
ครูผู้ช่วย
นางนิตยา ศรีรักษา
ครูผู้ช่วย
นายนิรัตน์ เพ็งพารา
ครูผู้ช่วย
นางมะลิวัลย์ ตู้เชียงเพ็ง
ครูผู้ช่วย
นายอนุชม นามโส
ครูผู้ช่วย

นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผือพิทยาสรรค์
นายณัฐพล บรรณกาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผือพิทยาสรรค์
นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผือพิทยาสรรค์
นายดำรง ไชยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผือพิทยาสรรค์
นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผือพิทยาสรรค์

นางประเพ็ญพร ปราบศัตรู
นายสาคร จันทะเลิศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042281279 อีเมล์: info@banphue.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายดุสิต บุตรศรี โทรศัพท์: 0856462439 อีเมล์: academic_bpp@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ