โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042281279
นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042281279
นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042281279
นายมณเทียร เกษโสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042281279
นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042281279
นางดลกาญจน์ พรหมพลจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นางอาภาภรณ์ สงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นางเงินตรา กิจนุกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นางเจียมจิต โคตรชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นายสมเจตน์ เสาโร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042281279
นางอนงค์ลักษณ์ วรรณลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042281279
นายชัยวัฒน์ สุรภีร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นางสมปอง เขมะสัจจกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นางจรัสศรี เริ่มรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042281279
นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นางดวงใจ จุติมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042281279
นางสาวพัชรี เปรมปรีดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นางวาสนา บุญชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นายชัยพร พัฒนจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นางอรสิน พรมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042281279
นางฉวีวรรณ ทีปสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นางรุ่งนภา ทองทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นางพิมลรัตน์ ราชโยธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042281279
นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042281279
นายวรวุฒิ สุทธิประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นางสาวอัมพันธ์ แพทย์ช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
ว่าที่ ร.ต.เสถียร จุติมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042281279
นายสุภาพ ศรีเพ็งมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042281279
นายสำรวย บรรเลงรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นางณิชาภัทร บุตรไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042281279
นายสงวนชัย ทีปสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042281279
นางรวีวรรณ มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042281279
นายสมัย มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042281279
นายประจักษ์ ราชโยธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นางศิรินธร ศิริจันทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นายถนอม ทีคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นางสาวธนธรณ์ ปราบพาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นางรุจิรา อิ่นอ้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042281279
นางปานทอง ศิริอารยะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นางธันชนก แหล่สท้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042281279
นายสุเทพ ชัยภูมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นางณาฎินี ศิริบรรพต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นายปัญญา พิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นายเฉลียว สุวรรณแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042281279
นางสุพิณยา วงษ์อุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นายวุฒิกร แก้วอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นางสาวประภัสสร โพธิเกตุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นางจันทร์ประภา ภูละมุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นางสาวทิพวรรณ รสชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042281279
นายมงคล ดอนพลก้อม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042281279
นายยุทธศิลป์ พงศ์จินดารัศมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นายศักดิ์ชัย คันธี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นายชวนนท์ พวงทวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042281279
นางณิชารีย์ ทองเภ้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นายผจญไพร อิ่นอ้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042281279
นางสุภาพร บุญตาระวะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042281279
นางสาวนิตยา ศรีรักษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นายนิรัตน์ เพ็งพารา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นางสาวสิริลักษณ์ ทองสะอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นางมะลิวัลย์ ตู้เชียงเพ็ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นางสุภาพร พันธ์ชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042281279
นายขุนทอง มูลสาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นางมานิตา ดอนพลก้อม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042281279
นางเกศินี จันทรประทักมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นางพิศมัย บรรเลงรมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042281279
นางสาวสุภารัตน์ วีรวัฒนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นายอนุชม นามโส
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042281279
นางสาวนิสา ศูนย์ประทุม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นางสาวนิศาชล พรมพัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นางสาววรรณภา วิบุญกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นางสาวศุภลักษณ์ ผดุงเวียง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นายกฤชณัท วงษ์คำพระ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นางสาวศิริพรรณ คริสเตียนเซ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นางสาวพรหมภัสสร พสุชาธัญภัทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042281279
นางสาวกัญญา ฝ่ายชาวนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นายวันเฉลิม บุญเกษม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นางชมภู เทาดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นางรสริน เจริญเขต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นางสาวจตุรพร ศุกรนันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042281279
นางสาวกนกวรรณ ใจไหว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042281279
นางสาวสิริภรณ์ อรัญวารี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042281279
นางสาวชฎาภรณ์ คุณป่าข่า
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นายวีระ ธรรมกาโร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นางสาวจุฑารัตน์ ลาดำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042281279
นางสาวเกษมณี คำฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นายศุภเสกข์ ท้าวซาว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042281279
นายสุรพัฒน์ อินทร์เลี้ยง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042281279
นายธานี ใจญาณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นายทศพร ลิ้มไพโรจน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042281279
นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นายวริทธิ์ธร นาที
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279
นายธนะเศรษฐ์ เกษกุ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042281279

นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
นายมณเทียร เกษโสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

นางสุพิณยา วงษ์อุบล
นายชัยวัฒน์ สุรภีร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,494
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042281279 อีเมล์: info@tupud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายเสถียร สุกรึฑา โทรศัพท์: 0883393346 อีเมล์: sathean_suk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]