โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ อุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ อุดรธานี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางสาวประภัสสร โพธิเกตุ
ครู
042281279
นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายเฉลียว สุวรรณแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายนิสา ศูนย์ประทุม
ครู
042281279
นางสาวนิศาชล พรมพัฒน์
ครู
042281279
นางดลกาญจน์ พรหมพลจร
ครู ชำนาญการ
042281279
นางอาภาภรณ์ สงศรี
ครู ชำนาญการ
042281279
นางจันทร์ประภา สำราญพรม
ครู
042281279
นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางสุจิมพร ธนะสูตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางเงินตรา กิจนุกร
ครู
042281279
นางเจียมจิต โคตรชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายสมเจตน์ เสาโร
ครู
042281279
นางอนงค์ลักษณ์ วรรณลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางทิพวรรณ รสชา
ครู
042281279
นายชัยวัฒน์ สุรภีร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางสมปอง เขมะสัจจกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางจรัสศรี เริ่มรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายมงคล ดอนพลก้อม
ครู ชำนาญการ
042281279
นายยุทธศิลป์ พงศ์จินดารัศมี
ครู ชำนาญการ
042281279
นางประเพ็ญพร ปราบศัตรู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางดารารัตน์ สมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางดวงใจ จุติมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางพัชรี เปรมปรีดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางวาสนา บุญชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายชัยพร พัฒนจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายถนัด ผลให้
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางอรสิน พรมสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
042281279
นายภิรมย์ แสงมณี
ครู ชำนาญการ
042281279
นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์
ครู ชำนาญการ
042281279
นายอรุณ จันทะแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางฉวีวรรณ ทีปสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางรุ่งนภา ทองทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางพิมลรัตน์ ราชโยธี
ครู
042281279
นางเยาวภรณ์ สุทธิประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางอรวรรณ จันทะแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายวรวุฒิ สุทธิประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางอัมพันธ์ แพทย์ช้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายเสถียร จุติมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางจินดารัตน์ ศรีจันทร์เวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายสาคร จันทะเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายสุภาพ ศรีเพ็งมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายสำรวย บรรเลงรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางณิชาภัทร บุตรไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายศักดิ์ชัย คันธี
ครู
042281279
นายสงวนชัย ทีปสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางมยุรี แข็งขัน
ครู ชำนาญการ
042281279
นางรวีวรรณ มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายสมัย มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ
ครู ชำนาญการ
042281279
นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายประจักษ์ ราชโยธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายชวนนท์ พวงทวี
ครู ชำนาญการ
042281279
นางศิรินธร ศิริจันทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางณิชารีย์ เดชะศิริพงษ์
ครู ชำนาญการ
042281279
นายถนอม ทีคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางธนธรณ์ ปราบพาล
ครู ชำนาญการ
042281279
นางรุจิรา อิ่นอ้อย
ครู ชำนาญการ
042281279
นายผจญไพร อิ่นอ้อย
ครู ชำนาญการ
042281279
นางปานทอง ศิริอารยะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางอุไรวรรณ คำมูลศรี
ครู
042281279
นางสิริลักษณ์ ทองสะอาด
ครู
042281279
นางสุภาพร พันธ์ชัย
ครู
042281279
นางสุกัญญา ศิลารินทร์
ครู ชำนาญการ
042281279
นายสุเทพ ชัยภูมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางณาฎินี ศิริบรรพต
ครู ชำนาญการ
042281279
นายปัญญา พิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042281279
นางสุพิณยา วงษ์อุบล
ครู
042281279
นายขุนทอง มูลสาร
ครู ชำนาญการ
042281279
นางมานิตา ดอนพลก้อม
ครู
042281279
นายขุนทอง มูลสาร
ครู ชำนาญการ
042281279
นางมานิตา ดอนพลก้อม
ครู
042281279
นางเกศินี คูคำ
ครู
042281279
นางทิพย์อุษา ธรรมขันธ์
ครูผู้ช่วย
042281279
นางสุภาพร บุญตาระวะ
ครูผู้ช่วย
042281279
นางนิตยา ศรีรักษา
ครูผู้ช่วย
042281279
นายนิรัตน์ เพ็งพารา
ครูผู้ช่วย
042281279
นางมะลิวัลย์ ตู้เชียงเพ็ง
ครูผู้ช่วย
042281279
นายอนุชม นามโส
ครูผู้ช่วย
042281279
นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042281279

นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ อุดรธานี
นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ อุดรธานี
นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ อุดรธานี
นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ อุดรธานี

นายยุทธศิลป์ พงศ์จินดารัศมี
นางจันทร์ประภา สำราญพรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,016
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ อุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042281279 อีเมล์: info@banphue.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายดุสิต บุตรศรี โทรศัพท์: 0856462439 อีเมล์: academic_bpp@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]