โรงเรียนท่าลี่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนท่าลี่วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอุเทณร์ ขันติยู
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042889214
นางทวีพร ไชยอุตม์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042889214
นางนัทธมน คีรีมังคละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042889214
นายสนาม อินหันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042889214
นายพลชัย แก้วยาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042889214
นางประกายศรี จันทะภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042889214
นางนพวรรณ สมบัติวัฒนกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042889214
นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042889214
นางประไพศิริน พระศรีเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042889214
นางชนจันทร์ รายวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042889214
นายสุรศักดิ์ กาษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042889214
นางสาวนงค์ใย จันทาชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042889214
นางภัททิรา บุญงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042889214
นางสาวนันทิยา จันทิรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042889214
นางวนิดา รักนิ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042889214
นางสาวสุภดา ตาปราบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042889214
นายนิรุตติ์ ใจเที่ยง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042889214
นางเพียงกาญจน์ พรามนิล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042889214
นายมรกต สาหล้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042889214
นางรมิตา อินหันต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042889214
นางพรนภา อดุลย์ดิศร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042889214
นางสาวสุเมษา จำรูญศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042889214
นายถาวร พลยุทธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042889214
นายถนัด นนทะปะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042889214
นางหทัยชนก แยบดีกีรติวรา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042889214
นายสุริยา ชาวน้ำปาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042889214
นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042889214
นางสาวสุภาพร สิงห์วงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042889214
นายกงจักษ์ มีมูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042889214
นางสาวสลิตา ไพศาลธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042889214
นางสาวสุพินยา ปะระกา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042889214
นางสาวชลธิชา ผาสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042889214
นางสาวปราญชรี นนตรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042889214
นายพฒนพล คงเนียม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042889214
นายจักรกฤษณ์ ครอบบัวบาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042889214
นางสาวธารดา ปริสัตตะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042889214
นายวัชรินทร์ วังคีรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042889214
นางสาวนุสรา ช่วยสนิท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042889214
นางสาวอุทิศาวดี คำจุมพล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042889214
นางสาวเจนเนียรี่ ดาโคนีส
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042889214
นายจรัล ฟองเจริญ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042889214
นายมนตรี ภิญโญยาง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042889214
นางอมร อินปลัด
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
042889214
นางสาววีรดา ไวโสภา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042889214
นางวรินธร แจ้งสวัสดิ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042889214

นายอุเทณร์ ขันติยู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าลี่วิทยา

นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์
นางเพียงกาญจน์ พรามนิล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,944
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042889214 อีเมล์: thaliwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถนัด นนทะปะ โทรศัพท์: 0844594407 อีเมล์: thanat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]