โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกมล เสนานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042841409
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042841409
นางสาวพิมพ์ลภัส ปานแปง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042841409
นางกชพร มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042841409
นางสาวเอมจิตร สมสืบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042841409
นางพัชราพรรณ สมุทรโคตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางจิตราวรรณ สีหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางสาวสมพร สิมมาสุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางสาวอารยา สิมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางสุดาวัลย์ ปันทะมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางบุษบา วรรณปะเก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางสาวปิยะทิพย์ บุญหนัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางรสิตา นามวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นางมะลินา โคตรวงษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นายชำนาญ อิ่มใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นายสามารถ มูลกองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางกนกพร อยู่ครบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางพัชรี ภูวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นายชัย กองสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางสาววิไลลักษณ์ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นายปราโมทย์ สกุลใจตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางชุติกาญจน์ ศักดิ์สิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางลภัสนันท์ เจ้าทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042841409
นายกุน พลซา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042841409
นางวารุณี มูลกองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางสาววิบูลย์ศรี สมแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางพรพรหม ว่่องวิเชียรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042841409
นางสาววรพักตร วรชัยพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นายชาตรี เชื้อบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางเตือนใจ เคนโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042841409
นางสาวสุมณา เกตุศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042841409
นายนวมินทร์ เดชบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางระเบียบ โสดาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นายสุรชัย ศรีวังคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นายปวิชชา ดาวเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางอำไพ เพชรฤาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นางโชติมา ชิตวรโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางธัญวลัย ราชมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นายเรืองศักดิ์ ไตรฟื้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางรัชนีกร แก้วเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นายสัจจะ วรีฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นางกิตติยา สุขปื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นางเยาวนิช ทับทิมธงไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นางวรากร ศรีดัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางสาวนิออน พันยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นางสุนันทา แก้วพันธ์ช่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นายอนุชา ภูวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042841409
นางประทุมวัน มาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042841409
นางสาวศิริพร วุทธนู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นางจันทนา ไตรฟื้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางสาวทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางดวงวิภา ประโสทะนัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นางสาวพนมไพร สารวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางยุวเรศ พิลาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นายภาคภูมิ พิลาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042841409
นางพรศิลป์ กองสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางปาลิดา สุวรรณผู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางมัลลิกา แก้วกุลบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางยุพา ลิภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางสุภัค ศรีหริ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางศิรยา ศรีแดน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นางดวงเดือน อินเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางรับขวัญ ดอกไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042841409
นางจิตนิภา ภูคำตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นายชาญศักดิ์ ร่วมสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางณัฏฐ์เณรี สุรดีวิราพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางกัญญา คำไล้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางสาวธิวาภรณ์ เชื้อกษัตริย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางวรรณิศา อารยภัทรวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางวราภรณ์ พลซา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นายอุทัย กล้ารอด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นางจรีพร อนุศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042841409
นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042841409
นางสาววชิรา บัวมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นายไพโรจน์ ลิภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางสาวสิรภัทร พาเสนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางวาสนา ทองพูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นางสาวณัฐมน คำขัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นางจินตนา แสนสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นายสุรชัย สุชาดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นายนิกร บุญตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042841409
นางปพร จันทร์ภูมิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042841409
นางสายชล ศรีนาค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042841409
นายวิชาญ ศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นายวิระพงศ์ คุณประทุม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นายมนต์ชัย เกษทองมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นายกิตติพงศ์ ประทุมทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นางนภาวรรณ พลเวียงธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นายชุติพนธ์ พลทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042841409
นายชัยศิริ วงษ์คำจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042841409
นางสาวเพ็ญพักตร์ แก่นจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางสาวขวัญเรือน ประจวบมอญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นายอรุณ พลเสนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางสาววิรากร เจริญเชื้อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางสาวนันธิญา ขันทสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นายวิทศรุทธิ์ ดาเหล็ก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นายชัชชนะชัย ภูมิพิชิตชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042841409
นางพรทิพย์ ใจวงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042841409
นางสาวผักแว่น พรมพุทธา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นายนพรินทร์ สุบินรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นางสาวเณริศา ประจันตเสน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นางนิศาชล อุทัยนิตย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นายสุทธิศักดิ์ พลซา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042841409
นางสาวธัญญพัฒน์ คำสีหา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042841409
นายณรงศักดิ์ สอนสุภาพ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางสาวเจนจิรา โคกพุ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางสาวสุดารันต์ แฝงสีดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นายชลพรรธน์ จีระพรพันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นางสาวนุชนาถ จันทร์ศรีอ่อน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางสาววิราย แซ่หว้า
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นางสาวทวีพร พูนจิตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางสาวชลธิชา จันสีดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นายภาณุวัฒน์ ยศปัญญา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042841409
นางสาวนิศาชล แพงตาแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นายวีระยุทธ อ่อนจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางสูติกาล สิทธิรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นายปราโมทย์ กออัศวโกวิท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042841409
นางสาวดวงสุดา ภูเมฆ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางสาวปิยะรัตน์ สิงหาพรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางสาวรุ่งตะวัน เสน่ห์ราชกิจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นายทวีวัฒน์ ริดชัยนาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042841409
นางพัชรี ฤทธิ์โพธิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นายบุญโชค กลางประพันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042841409
นางสาวสุวิมล ลำมะยศ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นายนนชัย จันทร์กลม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นายองค์ บุตรวิลัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นางสุธาสินี ดาวเรือง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042841409
นายวีรเทพ กองมณี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042841409
นางวิไลลักษณ์ เมฆทวี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042841409
นางวาสนา กำกูด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นายพงษ์ศักดิ์ หาจักร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042841409
นายอโนชา ไคุบตร
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042841409

นายกมล เสนานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางสาวพิมพ์ลภัส ปานแปง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางกชพร มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางสาวเอมจิตร สมสืบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา

นางสาวปิยะทิพย์ บุญหนัก
นางปาลิดา สุวรรณผู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,520
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติพงศ์ ประทุมทอง โทรศัพท์: 0804405047 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]