โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
042841409
นายอัศนีย์ ช้างอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางกชพร มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายชัยศิริ วงษ์คำจันทร์
ครูผู้ช่วย
042841409
นางมยุรีย์พร ขันติยู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวอารยา สิมมา
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายวินัย ศรีวังคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางมนต์นภา เคนหาญ
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสุดาวัลย์ ปันทะมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางบุษบา วรรณปะเก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวปิยะทิพย์ บุญหนัก
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษ
ครู ชำนาญการ
042841409
นางรสิตา นามวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายประยงค์ศักดิ์ เชื้อบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางมะลินา โคตรวงษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายชำนาญ อิ่มใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายสามารถ มูลกองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางกนกพร อยู่ครบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางพัชรี ภูวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายชัย กองสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางเยาวลักษณ์ ผาจิระวัฒนชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางวราภรณ์ พลซา
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสาววิไลลักษณ์ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายปราโมทย์ สกุลใจตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางชุติกาญจน์ ศักดิ์สิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางลภัสนันท์ เจ้าทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายกุน พลซา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายอุทัย กล้ารอด
ครู ชำนาญการ
042841409
นางวารุณี มูลกองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางวิยดา มูลสารสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาววารุณี พรหมมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวบรรจง ประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาววิบูลย์ศรี สมแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายธำรงเกียรติ ธีระเดชากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางพรพรหม ว่่องวิเชียรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาววรพักตร วรชัยพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางจรีพร อนุศรี
ครู ชำนาญการ
042841409
นางณัฐอร สุวรรณสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายชาตรี เชื้อบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางเตือนใจ เคนโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางงามตา เขียวทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวสุมณา เกตุศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วอุดร
ครู ชำนาญการ
042841409
นางจรรยา นาวาเรือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางวิไลวรรณ จันทาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางณีรนุช ราชพรหมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายนวมินทร์ เดชบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพต
ครู ชำนาญการ
042841409
นางระเบียบ โสดาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายสุรชัย ศรีวังคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายปวิชชา ดาวเรือง
ครู ชำนาญการ
042841409
นางดวงเดือน บุตรดีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสลักจิต ผลเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวสุพัตรา ศรีพันธบุตร
ครู ชำนาญการ
042841409
นางโชติมา ชิตวรโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางธัญวลัย ราชมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายเรืองศักดิ์ ไตรฟื้น
ครู ชำนาญการ
042841409
นางรัชนีกร แก้วเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาววชิรา บัวมี
ครู ชำนาญการ
042841409
นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดา
ครู ชำนาญการ
042841409
นายไพโรจน์ ลิภา
ครู ชำนาญการ
042841409
นายสัจจะ วรีฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางวรากร ศรีดัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวสิรภัทร พาเสนา
ครู
042841409
นางสาวณัฐมน คำขัน
ครู
042841409
นางหรรษมน มีมะจำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสุนันทา แก้วพันธ์ช่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายอนุชา ภูวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางประทุมวัน มาศรี
ครู ชำนาญการ
042841409
นางจินตนา แสนสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
042841409
นางจิตรลดา ดู่ป้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางจันทนา ไตรฟื้น
ครู ชำนาญการ
042841409
นายสุรชัย สุชาดา
ครู ชำนาญการ
042841409
นางดวงวิภา ประโสทะนัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวพนมไพร สารวงษ์
ครู ชำนาญการ
042841409
นางยุวเรศ พิลาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายภาคภูมิ พิลาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางพรศิลป์ กองสิงห์
ครู ชำนาญการ
042841409
นางศศิธร เดชไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางปาลิดา สุวรรณผู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางมัลลิกา แก้วกุลบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางปพร จันทร์ภูมิ
ครู ชำนาญการ
042841409
นางระมัด ไขหินตั้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางศิรยา ศรีแดน
ครู ชำนาญการ
042841409
นางรับขวัญ ดอกไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสุรางคนา กสิกรรมไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสายชล ศรีนาค
ครู
042841409
นางจิตนิภา ภูคำตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายวิชาญ ศรีจันทร์
ครู
042841409
นายชาญศักดิ์ ร่วมสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายวิระพงศ์ คุณประทุม
ครู
042841409
นางณัฏฐ์เณรี สุรดีวิราพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายวิทศรุทธิ์ ดาเหล็ก
ครู
042841409
นางสาวรุจิราพร ยวนหมื่น
ครู
042841409
นายมนต์ชัย เกษทองมา
ครู ชำนาญการ
042841409
นางกัญญา คำไล้
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ
ครู
042841409
นางพรทิพย์ ใจวงค์
ครู
042841409
นางวาสนา กำกูด
ครูผู้ช่วย
042841409
นางสาวเณริศา ประจันตเสน
ครู
042841409
นายสหรัฐ เต็มวงษ์
ครู ชำนาญการ
042841409
นายกิตติพงศ์ ประทุมทอง
ครู
042841409
นางสาวธิวาภรณ์ เชื้อกษัตริย์
ครู ชำนาญการ
042841409
นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
042841409
นางนภาวรรณ พลเวียงธรรม
ครู
042841409
นางสาวนิศาชล โกงจีน
ครูผู้ช่วย
042841409
นายสุทธิศักดิ์ พลซา
ครูผู้ช่วย
042841409
นางสาวธัญญพัฒน์ คำสีหา
ครูผู้ช่วย
042841409
นางอำไพ เพชรฤาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางกิตติยา สุขปื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางเยาวนิช ทับทิมธงไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางวาสนา ทองพูล
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสาวศิริพร วุทธนู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายอรุณ พลเสนา
ครูผู้ช่วย
042841409
นางสาวมยุรี ยลสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางยุพา ลิภา
ครู ชำนาญการ
042841409
นางพัชรี ฤทธิ์โพธิ์
ครู
042841409
นายบุญโชค กลางประพันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นางสาวสุวิมล ลำมะยศ
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นางสูติกาล สิทธิรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นายอโนชา ไคุบตร
เจ้าพนักงานธุรการ
042841409
นายนนชัย จันทร์กลม
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นายองค์ บุตรวิลัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นางสุธาสินี ดาวเรือง
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นายวีรเทพ กองมณี
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นางวิไลลักษณ์ เมฆทวี
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นายพงษ์ศักดิ์ หาจักร
ครู (อัตราจ้าง)
042841409
นางวรรณิศา อารยภัทรวงศ์
ครู
042841409
นายนพรินทร์ สุบินรัตน์
ครู
042841409
นายชัชชนะชัย ภูมิพิชิตชัย
ครูผู้ช่วย
042841409

นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นายอัศนีย์ ช้างอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางกชพร มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา

นางศิรยา ศรีแดน
นางดวงวิภา ประโสทะนัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,856
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: องค์ บุตรวิลัย โทรศัพท์: 0878624127 อีเมล์: ongbutvirai9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]