โรงเรียนศรีสงครามวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
042841409
นายอัศนีย์ ช้างอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายสุรพล ศรีดัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสุรางคนา กสิกรรมไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
042841409
นางอุทัยเรือง อธิสุมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางมยุรีย์พร ขันติยู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวอารยา สิมมา
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสาวจีรพรรณ จันทรังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายวินัย ศรีวังคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางมนต์นภา เคนหาญ
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสุดาวัลย์ ปันทะมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางบุษบา วรรณปะเก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายอนันต์ ปั้นเหน่งเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวปิยะทิพย์ บุญหนัก
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษ
ครู ชำนาญการ
042841409
นางรสิตา นามวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายประยงค์ศักดิ์ เชื้อบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางมะลินา โคตรวงษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายชำนาญ อิ่มใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายสามารถ มูลกองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางลดาวัลย์ โสกัณฑัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางกนกพร อยู่ครบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางพัชรี ภูวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายชัย กองสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางเยาวลักษณ์ ผาจิรวัฒนชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางวราภรณ์ พลซา
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสาววิไลลักษณ์ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายปราโมทย์ สกุลใจตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางบุญแนม ศักดิ์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางชุติกาญจน์ ศักดิ์สิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางลภัสนันท์ เจ้าทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายกุน พลซา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายอุทัย กล้ารอด
ครู ชำนาญการ
042841409
นายสมศักดิ์ เณระโต
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสุชาดา สืบสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางวารุณี มูลกองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางวิยดา มูลสารสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายเสถียร ผาจิรวัฒนชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางขนิษฐา สิงห์ทองลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายรัตนศักดิ์ บทมาตร
ครู ชำนาญการ
042841409
นางสุภาณี ทองอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาววารุณี พรหมมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวบรรจง ประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาววิบูลย์ศรี สมแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายวิจิตร เจียระพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายนิพันธ์ สีมาขจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวรัตน์ดา แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายธำรงเกียรติ ธีระเดชากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวพรพรหม ตะพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาววรพักตร วรชัยพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางจรีพร อนุศรี
ครู ชำนาญการ
042841409
นางณัฐอร สุวรรณสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายชาตรี เชื้อบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางเตือนใจ เคนโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางงามตา เขียวทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวสุมณา เกตุศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วอุดร
ครู ชำนาญการ
042841409
นางจรรยา นาวาเรือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางวิไลวรรณ จันทาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางณีรนุช ราชพรหมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายนวมินทร์ เดชบำรุง
ครู ชำนาญการ
042841409
นางบุญญาภรณ์ วงศ์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพต
ครู ชำนาญการ
042841409
นางระเบียบ โสดาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายสุรชัย ศรีวังคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายปวิชชา ดาวเรือง
ครู ชำนาญการ
042841409
นางดวงเดือน บุตรดีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสลักจิต ผลเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวสุเลขา ควรดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางอำไพ เพชรฤาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายชินพร สุนทรศารทูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวสุพัตรา ศรีพันธบุตร
ครู ชำนาญการ
042841409
นางโชติมา นุชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางธัญวลัย ราชมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายเรืองศักดิ์ ไตรฟื้น
ครู ชำนาญการ
042841409
นางรัชนีกร แก้วเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาววชิรา บัวมี
ครู ชำนาญการ
042841409
นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดา
ครู ชำนาญการ
042841409
นายไพโรจน์ ลิภา
ครู ชำนาญการ
042841409
นายสัจจะ วรีฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางกิตติยา สุขปื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางเยาวนิช ทับทิมธงไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางวรากร ศรีดัน
ครู ชำนาญการ
042841409
นายสมใจ โพธิ์ศรี
ครู ชำนาญการ
042841409
นางวาสนา ทองพูล
ครู ชำนาญการ
042841409
นางหรรษมน มีมะจำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสุนันทา แก้วพันธ์ช่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายอนุชา ภูวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางประทุมวัน มาศรี
ครู ชำนาญการ
042841409
นางจินตนา แสนสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
042841409
นางจิตรลดา ดู่ป้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวศิริพร วุทธนู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายเอกพล มาลาศรี
ครู ชำนาญการ
042841409
นางยุวเรศ พิลาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายภาคภูมิ พิลาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางพรศิลป์ กองสิงห์
ครู ชำนาญการ
042841409
นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางปาลิดา สุวรรณผู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางมัลลิกา แก้วกุลบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสายชล ศรีนาค
ครู
042841409
นางจิตนิภา ภูคำตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายชาญศักดิ์ ร่วมสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางณัฏฐ์เณรี สุรดีวิราพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายวิทศรุทธิ์ ดาเหล็ก
ครู
042841409
นางสาวรุจิราพร ยวนหมื่น
ครูผู้ช่วย
042841409
นายมนต์ชัย เกษทองมา
ครู ชำนาญการ
042841409
นางกัญญา คำไล้
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางสาวสิรภัทร บุษบา
ครู
042841409
นางณัฐมน คำขัน
ครู
042841409
นายบุญโชค กลางประพันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นายวิระพงศ์ คุณประทุม
ครู
042841409
นายอภิชาติ ป้องสีดา
ครู
042841409
นางสูติกาล สิทธิรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นางสาวสาริณี วงค์สีดา
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นายนนชัย จันทร์กลม
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นายองค์ บุตรวิลัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นางสุธาสินี ดาวเรือง
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นายวีรเทพ กองมณี
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นางดวงวิภา ประโสทะนัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นางศศิธร เดชไทย
ครู ชำนาญการ
042841409
นางรับขวัญ ดอกไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409
นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ
ครู
042841409
นายสหรัฐ เต็มวงษ์
ครู ชำนาญการ
042841409
นายกิตติพงศ์ ประทุมทอง
ครู
042841409
นางวิไลลักษณ์ เมฆทวี
ครู (พนักงานงานราชการ)
042841409
นายวิมล จันทิหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
042841409

นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นายอัศนีย์ ช้างอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นายสุรพล ศรีดัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา

นางดวงวิภา ประโสทะนัง
นางมะลินา โคตรวงษา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

88
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิชาติ ป้องสีดา โทรศัพท์: 0828408489 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ