โรงเรียนสารคามพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสารคามพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกษม ไชยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางประกอบ วัชรไกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางอภิณห์รวีร์กร แหมไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายสุนทร ไชยวงษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางฉัตรฉวี พัสดุรีนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางศิรินทร์พร ชลารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายสุธรรม ปักเคธาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายวุฒิชาญ ปานเพชร
ครู ชำนาญการ
043711585
นายสุพจน์ พลหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายทองคำ ชาญศึก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายอนิรุทธ์ สุนทร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสาวขวัญชนก ภูทองขาว
ครู ชำนาญการ
043711585
นางเบญจพร พลเสนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางลาวัลย์ แนบกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายยุทธนา นรสาร
ครู ชำนาญการ
043711585
นางสาวรัตนาภรณ์ พรสีมา
ครู
043711585
นางพัชราภรณ์ คำเกตุ
ครู ชำนาญการ
043711585
นายจิรภัทร ประบุญเรือง
ครู
043711585
นายณัติกรณ์ แสงกะลา
ครูผู้ช่วย
043711585
นางสาวสุชัญญ์ญา จันทร์นามเขตต์
ครู
043711585
นางสาวภาริณี สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการ
043711585
นางสาวปาณิสรา พิศพาร
ครู
043711585
นางฐิตานันท์ สุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสาวพรทิพย์ ปัดตาเคนัง
ครู
043711585
นายศิรธันย์ บุญพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายวชิระ สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสมพร พลขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางชญาน์รัศมิ์ นิจรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายพิทักษ์ อักษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสาวศุภวรรณ โคตรท่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางพูนศรี จันทรเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสาวจำรัส ต่างสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางบรรจง นรสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางทองย่อน วรรณวาส
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางทองใบ บุตรเจริญตระกูล
ครู
043711585
นางนิตยา วิทักษบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางพิกุล พรมสาเพชร
ครู ชำนาญการ
043711585
นายวีระยศ เพชรภักดี
ครูผู้ช่วย
043711585
นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสุชามาศ อรัญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางปัญจรัศม์ แซ่ตัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายวิรัตน์ พลศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางศิรินทิพย์ บุตรดีขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายมณเฑียร ถิตย์รัศมี
ครู ชำนาญการ
043711585
นางกาญจนา บุตรโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายทวีป บุตรโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายรุ่งระวี ศิริบุญนาม
ครู ชำนาญการ
043711585
นายสวัสดิ์ ช่างหล่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางกาญจนา ปานเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายประยุทธ เทเวลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสายพิณ เยื้อนจันทึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางจงใจ สัตยธีรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายเสริมพงษ์ กลิ้งสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางขจรศรี กันทรมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางเนาวรัตน์ ปะกินำหัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางประนอม ศรีสารคาม
ครู ชำนาญการ
043711585
นางสุวภักดิ์ ธนะสีลังกูร
ครู ชำนาญการ
043711585
นายวัชรชัย แสงฉายา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางวนิดา คำผุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางวรรณวิภา วิมลชัยฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายประจักษ์ ศิริมุกดากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายดิเรก จันทรเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายพรชัย ปานอุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายสมชัย คงถวิลวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางวัชราภรณ์ เข็มพิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางอุทัยวรรณ โลหะบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางนงลักษณ์ วรรณปะกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางนิศารัตน์ มูลโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางนภา ไตรยะวิภาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสุรภา วิสุทธิโชติกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางรัชนี กุลประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางวไลพร พิลาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางจิรพรรณ สนทนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางอวยพร วงษ์โต
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายวัชระวงศ์ ชูวงศ์เลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายปรีดา เดชศิริ
ครู ชำนาญการ
043711585
นายยุทธพงษ์ ปะกินำหัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสุทราพันธ์ อรรคฮาตสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางเทวีรัศมิ์ สองหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายอภิมุข พิลาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายมนูญ เรืองวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายสวัสดิ์ จันทรมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายสุรเดช แก้วแสนเมือง
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
043711585
นางสังวาลย์ ชาญศึก
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
043711585
นางศุภนุช คงถวิลวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางศิริลักษณ์ เหมบุรุษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางจารุวรรณ โสรัจจ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายสุพัฒน์ แสนศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางนิชนันท์ สุนทรโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางอนุช พลลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางวรัชยา นิติกานต์การุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสุคนธา จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางผกาพันธ์ ต้นใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายวิกรณ์ มากดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายวิสิษฐ์ สุขวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายอรรณพ แผ่ตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายผดุง พลเหลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายถาวร แสนสุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายบัญญัติ คำประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายโกเมนทร์ พิลาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายศุภสัณห์ บุตรเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางมยุรา ผลค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางธนรัตน์ แฝงสาเคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางอรุณี แสงนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางปราณี สูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายขวัญชัย ขันสาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายบุญมี ผิวเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายอำนาจ ปักกาเต
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายธนะศักดิ์ ตรีสุทธิวงษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางพงษ์ลดา กาญจนปภากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสุดารักษ์ นรินทร์รัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางปราณี ศรีธัญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางอาภาพร ปัญญาฟู
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางจุฑารัตน์ ใจมัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางอัมพวรรณ์ กาญจนัษฐายี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางกนิษฐา ละมุลตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางรภัสสา คำเสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางวรางคณา อุ่นอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางจิรัชยา ปวงประชัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสายพิณ สิทธิพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางรัชณี บุญตรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางชณิวรรณ กุลวัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางนงนุช ปัญญาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสุชาวดี พรหมทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางเกศิณี กิจสาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางปราณี เทียงทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายยุทธพนธ์ พูลพุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางอนงค์ สิทธิวายุพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายพัฒนพงษ์ จันทร์สว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางศิริวรรณ รัตนพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางเกษณี ปักกาเต
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางทัศนีย์ ประสงค์สุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางพิกุล เอกทัศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางปัทมา แสนบุดดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางรัศมี ทองเจริญ
ครู ชำนาญการ
043711585
นางวารุณี วุฒิพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางอุษณีย์ อุสาคู
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
043711585
นายทวี พิมพ์สิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายสุนทร พลเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางปิยดา สวรรยาพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายชาญยุทธ สีเฉลียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายชัชวาล ศรีโพธิ์ผา
ครู ชำนาญการ
043711585
นางประภาพร ประสงค์ศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางอารีวรรณ ธาตุดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางมยุรา พรมอ้วน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางกฤษณา ขันสาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางยุพิน พลเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางอรอุมา ศรีสารคาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางลัดดา ตันสังวรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสมพร ช่างสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางชุลีพร พินิจพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางภัทวรรณ วิทาโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายวัฒนสาร ปานเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสายพิน เหลืองวีริยะสิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นายวีรศักดิ์ รักสุทธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางวิมาน ศรีผิวจันทร์
ครู ชำนาญการ
043711585
นางสิริพร ภูหัวดอน
ครู
043711585
นางชฎาพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางนวลละดา นนสีลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสุจิตรา ภูคำวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043711585
นางสาวเกศรานี นามลา
ครู (พนักงานงานราชการ)
043711585
นางวราภรณ์ ถาบุตร
ครู ชำนาญการ
043711585

นายเกษม ไชยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารคามพิทยาคม
นายสุพจน์ พลหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารคามพิทยาคม
นายทองคำ ชาญศึก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารคามพิทยาคม
นายอนิรุทธ์ สุนทร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารคามพิทยาคม
นางเบญจพร พลเสนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารคามพิทยาคม

นางอุษณีย์ อุสาคู
นางศิริลักษณ์ เหมบุรุษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,217
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 043711585 อีเมล์: spk@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญชนก ภูทองขาว โทรศัพท์: 0885518577 อีเมล์: redsdavil@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]