โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพจิตร ปริวัฒนากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิต ศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายยุทธ วงษ์ปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายเรืองยศ วิชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางยี่สุ่น แสนโสภาวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนภสร สิทธิจันทร์
ครู ชำนาญการ
นางบังอร สิทธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัลยา นูวบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวราพร คันธภูมิ
ครู ชำนาญการ
นายพิชัย พลเหลา
ครู ชำนาญการ
นายเสรี ดรศรีโยเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประกาศิต นนทโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปทุมวัน รัตนคุณสาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวรรณ อะโน
ครู ชำนาญการ
นายสุทธิพงษ์ บริบาลบรรพตเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมนึก ศิริเคน
ครู ชำนาญการ
นางอนุรักษ์ ปกิรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา รองชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปนัดดา สิทธิขวา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายโสภณ มัดจุปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางละมุล ศิรินาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวรเทพ บุณยวิวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นายสุรสิทธิ์ วิชัยชาญสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวันเพ็ญ สิทธิหาโคตร
ครู ชำนาญการ
นางวิมลพร วิชัย
ครู ชำนาญการ
นางสุเรขา มูลสาร
ครู ชำนาญการ
นางนิภาพรรณ ศรีทรัพย์
ครู ชำนาญการ
นางชลิดา พลบัวไข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเรียบ ศรีจันตะ
ครู ชำนาญการ
นางธัญวรินท์ วิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมนตรี ศีลคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอำนวย มาบุญธรรม
ครู ชำนาญการ
นางละมุล เลิศวิชากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางลัดดาวรรณ ธีรัชปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุชาติ แสงตันชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนพดล พิสุทธิพงศ์
ครู ชำนาญการ
นายสุวิทย์ ลาโยธี
ครู ชำนาญการ
นายสุเทพ กาบคำบา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธารา วรรณเสริฐ
ครู ชำนาญการ
นายชัชชัย ศิรินาค
ครู ชำนาญการ
นายประพันธ์ พานเมือง
ครู ชำนาญการ
นายก้องสุริยา สารพิมพ์
ครู
นางนวลมณี มัดจุปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายยุทธนา จินดามัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนิมิตร โยวะผุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอุดม พั้วพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอนุรักษ์ อุประโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจพร วิชัยชาญสกุล
ครู ชำนาญการ
นายดุสิต ดรหลักคำ
ครู ชำนาญการ
นายอภิชิต แนบชิตร์
ครู ชำนาญการ
นางศศิมนต์ วงค์คำจันทร์
ครู ชำนาญการ
นายชัชวาลย์ อมรพันธ์
ครู ชำนาญการ
นายประวัติ เกตษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายทรงศักดิ์ รัตนคุณศาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวภรณ์ ศรีมะฮุง
ครู ชำนาญการ
นางเนตรนภิส แนบชิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมณีวรรณ แก้วก่ำ
ครู ชำนาญการ
นางชลธิชา พานเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอมร โยวะผุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพูลศิลป์ บุญยัสสะ
ครู ชำนาญการ
นางทองทิพย์ ดรหลักคำ
ครู ชำนาญการ
นางนวพร แกล้วกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประยุทธ ศรีษะโคตร
ครู ชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ จันทเดช
ครู ชำนาญการ
นายสัญญา บุญวิทย์
ครู ชำนาญการ
นายทองสืบ เลิศล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอักษร ภวภูตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนฤมล จัตุชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิสมัย รังเพลีย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ครู ชำนาญการ
นายสุชาติ ศรีบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา ศรีศาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภานุวัฒน์ ใหม่คามิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวาราลักษณ์ บัวทัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี วิเศษยิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปิยวัฒน์ จันสุก
ครู ชำนาญการ
นายณรงค์ สรรพอาษา
ครู ชำนาญการ
นางศิรินทิพย์ สรรพอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปราณี พันธุ์ยางน้อย
ครู ชำนาญการ
นายสุวิทย์ การะน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวาสนา สำราญรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายรัตน์ สำราญรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์ มณีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาวดี ศรีทำบุญ
ครู ชำนาญการ
นางนุชนาฎ นาไชยดูล
ครู ชำนาญการ
นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอำนาจ นานอก
ครู ชำนาญการ
นายอธิการ สุขศรี
ครู
นายพิบูลย์ นูวบุตร
ครู ชำนาญการ
นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคา
ครู ชำนาญการ
นายวีระพงษ์ ไชยทะเศรษฐ์
ครู ชำนาญการ
นางศินันท์ธีรา บัวริวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมินตรา กาหลง
ครู ชำนาญการ
นางอรุณี รัตนวิจิตร
ครู ชำนาญการ
นางเทียมวิธู ปัดสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
นางกนกวรรณ พงสุพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวาสนา เหล่าดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเทพา เยาวพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี
ครู
นายไชยยันต์ ดรสุวรรณดี
ครู ชำนาญการ
นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
ครู ชำนาญการ
นายสุขสวัส จันโสดา
ครู ชำนาญการ
นายสมาน กาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนพดล ภวภูตานนท์
ครู ชำนาญการ
นางสิวินีย์ เททะสังข์
ครู
นายนิสัย โสดาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมควร สิทธิจันทร์เสน
ครู ชำนาญการ
นางสุพรรณี สุขทองสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์
ครู
นางภัทรวรรณ ไวสาหลง
ครู
นางพรทิพย์ พันธ์ยางน้อย
ครู
นางนภัสนันท์ จ่าเหลา
ครู ชำนาญการ
นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี
ครู
นางมณีลักษณ์ ราชดา
ครู ชำนาญการ
นางสิรยา งามสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงตา จันทร์สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางมัลลิกา รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางไตรรัตน์ นานอก
ครู
นางนงเยาว์ สีใส
ครู ชำนาญการ
นางคำผัส สารมาคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวัลภา ดวงชาทม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายไพจิตร ปริวัฒนากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นายบัณฑิต ศรีจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นายยุทธ วงษ์ปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นายเรืองยศ วิชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์

นางทองทิพย์ ดรหลักคำ
นายนิมิตร โยวะผุย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4376-1654 อีเมล์: kosumwitthayasan@obec.g
เว็บมาสเตอร์:: สุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ โทรศัพท์: 0897154843 อีเมล์: asuphawadia@HOTMAIL.COM
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ