โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนิตยา จันทะปัสสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางยี่สุ่น แสนโสภาวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางบังอร สิทธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายเรืองยศ วิชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางยุษวดี รัชพันธ์
ครู

0-4376-1654
นางวราภรณ์ จำปา
ครู ชำนาญการ
0844361717
0-4376-1654
นางนภสร เสนาพร
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางกัลยา นูวบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางวราพร คันธภูมิ
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายพิชัย พลเหลา
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายเสรี ดรศรีโยเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางสาวปทุมวัน รัตนคุณศาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางสุวรรณ อะโน
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายสุทธิพงษ์ บริบาลบรรพตเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางสมนึก ศิริเคน
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางสุนันทา รองชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางปนัดดา สิทธิขวา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายโสภณ มัดจุปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายวรเทพ บุณยวิวัฒน์
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายสุรสิทธิ์ วิชัยชาญสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางวันเพ็ญ สิทธิหาโคตร
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางวิมลพร วิชัย
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางสุเรขา มูลสาร
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางนิภาพรรณ ศรีทรัพย์
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางชลิดา พลบัวไข
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายเรียบ ศรีจันตะ
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายมนตรี ศีลคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายอำนวย มาบุญธรรม
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางละมุล เลิศวิชากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางลัดดาวรรณ ธีรัชปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายสุชาติ แสงตันชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายนพดล พิสุทธิพงศ์
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายสุวิทย์ ลาโยธี
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายสุเทพ กาบคำบา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายธารา วรรณเสริฐ
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายชัชชัย ศิรินาค
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายประพันธ์ พานเมือง
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายก้องสุริยา สารพิมพ์
ครู

0-4376-1654
นางนวลมณี มัดจุปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายยุทธนา จินดามัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายนิมิตร โยวะผุย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายอุดม พั้วพันธ์
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายอนุรักษ์ อุประโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางเบญจพร วิชัยชาญสกุล
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายดุสิต ดรหลักคำ
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายอภิชิต แนบชิตร์
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางศศิมนต์ วงค์คำจันทร์
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายชัชวาลย์ อมรพันธ์
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายประวัติ เกตษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายทรงศักดิ์ รัตนคุณศาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางสุวภรณ์ ศรีมะฮุง
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางเนตรนภิส แนบชิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางมณีวรรณ แก้วก่ำ
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางชลธิชา พานเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางอมร โยวะผุย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางพูลศิลป์ บุญยัสสะ
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางทองทิพย์ ดรหลักคำ
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางนวพร แกล้วกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายประยุทธ ศรีษะโคตร
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายอดิศักดิ์ จันทเดช
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายสัญญา บุญวิทย์
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายทองสืบ เลิศล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายอักษร ภวภูตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางนฤมล จัตุชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางพิสมัย รังเพลีย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายสุชาติ ศรีบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายภานุวัฒน์ ใหม่คามิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางวาราลักษณ์ บัวทัน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางเพ็ญศรี วิเศษยิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายปิยวัฒน์ จันสุก
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายณรงค์ สรรพอาษา
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางศิรินทิพย์ สรรพอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางปราณี พันธุ์ยางน้อย
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายสุวิทย์ การะน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางวาสนา สำราญรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายรัตน์ สำราญรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางพรทิพย์ มณีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางสุภาวดี ศรีทำบุญ
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางนุชนาฎ นาไชยดูล
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายอำนาจ นานอก
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายพิบูลย์ นูวบุตร
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคา
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายวีระพงษ์ ไชยทะเศรษฐ์
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางศินันท์ธีรา บัวริวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางมินตรา กาหลง
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางอรุณี รัตนวิจิตร
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางเทียมวิธู ปัดสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางกนกวรรณ พงสุพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางวาสนา เหล่าดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายเทพา เยาวพร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี
ครู

0-4376-1654
นายไชยยันต์ ดรสุวรรณดี
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายสุขสวัส จันโสดา
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายสมาน กาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นายนพดล ภวภูตานนท์
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางสิวินีย์ เททะสังข์
ครู

0-4376-1654
นายนิสัย โสดาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางสมควร สิทธิจันทร์เสน
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางสุพรรณี สุขทองสา
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์
ครู

0-4376-1654
นางภัทรวรรณ ไวสาหลง
ครู

0-4376-1654
นางพรทิพย์ พันธ์ยางน้อย
ครู

0-4376-1654
นางนภัสนันท์ จ่าเหลา
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี
ครู

0-4376-1654
นางมณีลักษณ์ ราชดา
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางดวงตา จันทร์สุวรรณ
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางมัลลิกา รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางไตรรัตน์ นานอก
ครู

0-4376-1654
นางนงเยาว์ สีใส
ครู ชำนาญการ

0-4376-1654
นางคำผัส สารมาคม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางวัลภา ดวงชาทม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4376-1654
นางสาวเขมนันท์ คำอาจ
ครู (อัตราจ้าง)

0-4376-1654
นายถิรชาติ ศิริแก้วเลิศ

0-4376-1654
นางสาวศิลนภา ปัญญาเพิ่ม

0-4376-1654
นางสาวกนกวรรณ สาเพชร

0-4376-1654
นายปิยะพงษ์ วงศ์ขุมเงิน

0-4376-1654
นายชีวา อารดร

0-4376-1654
นายบัณฑิต จำเริญทรัพย์

0-4376-1654
นางประนอม สุดชาขำ

0-4376-1654
นายประสาท ศิริวิชัย

0-4376-1654

นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นางนิตยา จันทะปัสสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นายเรืองยศ วิชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์

นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี
นางสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4376-1654 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ โทรศัพท์: 0897154843 อีเมล์: asuphawadia@HOTMAIL.COM
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ