โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4376-1654
นางวาทินี ทองอาสน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4376-1654
นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4376-1654
นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4376-1654
นางยี่สุ่น แสนโสภาวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นางบังอร สิทธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางกัลยา นูวบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นายสุทธิพงษ์ บริบาลบรรพตเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นางสุนันทา รองชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นางปนัดดา สิทธิขวา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นายวรเทพ บุณยวิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นายสุรสิทธิ์ วิชัยชาญสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นางวิมลพร วิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นางนิภาพรรณ ศรีทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นายมนตรี ศีลคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นายอำนวย มาบุญธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นางละมุล เลิศวิชากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นางลัดดาวรรณ ธีรัชปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นายสุชาติ แสงตันชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นายสุเทพ กาบคำบา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4376-1654
นายธารา วรรณเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4376-1654
นายประพันธ์ พานเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4376-1654
นายยุทธนา จินดามัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นายนิมิตร โยวะผุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นายอภิชิต แนบชิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นายชัชวาลย์ อมรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นายประวัติ เกตษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นายทรงศักดิ์ รัตนคุณศาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางเนตรนภิส แนบชิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางมณีวรรณ แก้วก่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางชลธิชา พานเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางอมร โยวะผุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางพูลศิลป์ บุญยัสสะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางทองทิพย์ ดรหลักคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นางนวพร แกล้วกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นายสัญญา บุญวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นายอักษร ภวภูตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางสาวพิสมัย รังเพลีย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4376-1654
นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4376-1654
นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4376-1654
นายสุชาติ ศรีบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4376-1654
นายปิยวัฒน์ จันสุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นายณรงค์ สรรพอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางศิรินทิพย์ สรรพอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางปราณี พันธุ์ยางน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4376-1654
นายสุวิทย์ การะน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นางวาสนา สำราญรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นายรัตน์ สำราญรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นางพรทิพย์ มณีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นางสุภาวดี ศรีทำบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นางนุชนาฎ นาชัยดูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นายอำนาจ นานอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4376-1654
นายพิบูลย์ นูวบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นายวีระพงษ์ ไชยทะเศรษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นางศินันท์ธีรา บัวริวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางมินตรา กาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางกนกวรรณ พงสุพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางวาสนา เหล่าดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นายเทพา เยาวพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นายสุขสวัส จันโสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นายพัทธรพี โสดาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางสมควร สิทธิจันทร์เสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางสุพรรณี สุขทองสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวพรทิพย์ พันธ์ยางน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวนภัสนันท์ จ่าเหลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นางมณีลักษณ์ ราชดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางดวงตา ดวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นางสาวปานรดา รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางไตรรัตน์ นานอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางนงเยาว์ สีใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นางคำผัส สารมาคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นางสาววัลภา ดวงชาทม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางปุณฑริกา น้อยนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นางไพรวัลย์ สิงหาปัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นายทวี พลสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4376-1654
นางนภสร เสนาพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นายโชติ วิชัยชาญสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางวราพร คันธภูมิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นายก้องสุริยา สารพิมพ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4376-1654
นางสิวินีย์ เททะสังข์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4376-1654
นางสาววราภรณ์ ปักการะโต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวณัฏฐา ราชมูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวภัทรวรรณ ไวสาหลง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวศิลนภา ปัญญาเพิ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางสาวชลธิชา สาชิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวหนึ่งฤทัย ผาอินดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวสุรียาวรรณ จันสด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวรุจิราภรณ์ บัวคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวสุมาภรณ์ ยศสุนทร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวเพ็ญจันทร์ วิทเวช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวเดือนเพ็ญ หนูห่วง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4376-1654
นายวิทยา โมฬา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวพรพรร จันทร์เขียว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4376-1654
นางสาวพัชรียา ฮาตระวัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1654
นางสาวจันทร์กมล สาลาสุตา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654
นางกัญญภัทร บิลโพชน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1654
นางสาวรัตติมา กตารัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1654

นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นางวาทินี ทองอาสน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์

นางกิ่งดาว วิกยานนท์
นางสาวพรทิพย์ พันธ์ยางน้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,144
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4376-1654 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พัฒนพงษ์ บุตรภักดี โทรศัพท์: 0854964534 อีเมล์: pattanaonl@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]