โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนิตยา จันทะปัสสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางยี่สุ่น แสนโสภาวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางบังอร สิทธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายเรืองยศ วิชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางยุษวดี รัชพันธ์
ครู
0-4376-1654
นางวราภรณ์ จำปา
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางนภสร เสนาพร
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางกัลยา นูวบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวราพร คันธภูมิ
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายพิชัย พลเหลา
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายเสรี ดรศรีโยเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสาวปทุมวัน รัตนคุณศาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสุวรรณ อะโน
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายสุทธิพงษ์ บริบาลบรรพตเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสมนึก ศิริเคน
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางสุนันทา รองชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางปนัดดา สิทธิขวา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายโสภณ มัดจุปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายวรเทพ บุณยวิวัฒน์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายสุรสิทธิ์ วิชัยชาญสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวันเพ็ญ สิทธิหาโคตร
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางวิมลพร วิชัย
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางสุเรขา มูลสาร
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางนิภาพรรณ ศรีทรัพย์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางชลิดา พลบัวไข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายเรียบ ศรีจันตะ
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายมนตรี ศีลคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายอำนวย มาบุญธรรม
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางละมุล เลิศวิชากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางลัดดาวรรณ ธีรัชปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายสุชาติ แสงตันชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายนพดล พิสุทธิพงศ์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายสุวิทย์ ลาโยธี
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายสุเทพ กาบคำบา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายธารา วรรณเสริฐ
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายชัชชัย ศิรินาค
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายประพันธ์ พานเมือง
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายก้องสุริยา สารพิมพ์
ครู
0-4376-1654
นางนวลมณี มัดจุปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายยุทธนา จินดามัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายนิมิตร โยวะผุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายอุดม พั้วพันธ์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายอนุรักษ์ อุประโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางเบญจพร วิชัยชาญสกุล
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายดุสิต ดรหลักคำ
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายอภิชิต แนบชิตร์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางศศิมนต์ วงค์คำจันทร์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายชัชวาลย์ อมรพันธ์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายประวัติ เกตษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายทรงศักดิ์ รัตนคุณศาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสุวภรณ์ ศรีมะฮุง
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางเนตรนภิส แนบชิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางมณีวรรณ แก้วก่ำ
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางชลธิชา พานเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางอมร โยวะผุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางพูลศิลป์ บุญยัสสะ
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางทองทิพย์ ดรหลักคำ
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางนวพร แกล้วกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายประยุทธ ศรีษะโคตร
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายอดิศักดิ์ จันทเดช
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายสัญญา บุญวิทย์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายทองสืบ เลิศล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายอักษร ภวภูตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางนฤมล จัตุชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางพิสมัย รังเพลีย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายสุชาติ ศรีบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายภานุวัฒน์ ใหม่คามิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวาราลักษณ์ บัวทัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางเพ็ญศรี วิเศษยิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายปิยวัฒน์ จันสุก
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายณรงค์ สรรพอาษา
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางศิรินทิพย์ สรรพอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางปราณี พันธุ์ยางน้อย
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายสุวิทย์ การะน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวาสนา สำราญรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายรัตน์ สำราญรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางพรทิพย์ มณีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสุภาวดี ศรีทำบุญ
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางนุชนาฎ นาไชยดูล
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายอำนาจ นานอก
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายพิบูลย์ นูวบุตร
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคา
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายวีระพงษ์ ไชยทะเศรษฐ์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางศินันท์ธีรา บัวริวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางมินตรา กาหลง
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางอรุณี รัตนวิจิตร
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางเทียมวิธู ปัดสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางกนกวรรณ พงสุพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวาสนา เหล่าดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายเทพา เยาวพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี
ครู
0-4376-1654
นายไชยยันต์ ดรสุวรรณดี
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายสุขสวัส จันโสดา
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายสมาน กาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายนพดล ภวภูตานนท์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางสิวินีย์ เททะสังข์
ครู
0-4376-1654
นายนิสัย โสดาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสมควร สิทธิจันทร์เสน
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางสุพรรณี สุขทองสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์
ครู
0-4376-1654
นางภัทรวรรณ ไวสาหลง
ครู
0-4376-1654
นางพรทิพย์ พันธ์ยางน้อย
ครู
0-4376-1654
นางนภัสนันท์ จ่าเหลา
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี
ครู
0-4376-1654
นางมณีลักษณ์ ราชดา
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางดวงตา จันทร์สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางมัลลิกา รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางไตรรัตน์ นานอก
ครู
0-4376-1654
นางนงเยาว์ สีใส
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางคำผัส สารมาคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวัลภา ดวงชาทม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสาวเขมนันท์ คำอาจ
ครู (อัตราจ้าง)
0-4376-1654
นายถิรชาติ ศิริแก้วเลิศ
0-4376-1654
นางสาวศิลนภา ปัญญาเพิ่ม
0-4376-1654
นางสาวกนกวรรณ สาเพชร
0-4376-1654
นายปิยะพงษ์ วงศ์ขุมเงิน
0-4376-1654
นายชีวา อารดร
0-4376-1654
นายบัณฑิต จำเริญทรัพย์
0-4376-1654
นางประนอม สุดชาขำ
0-4376-1654
นายประสาท ศิริวิชัย
0-4376-1654

นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นางนิตยา จันทะปัสสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นายเรืองยศ วิชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์

นางวาราลักษณ์ บัวทัน
นายปิยวัฒน์ จันสุก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โทรศัพท์: 0-4376-1654 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ โทรศัพท์: 0897154843 อีเมล์: asuphawadia@HOTMAIL.COM
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ