โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางยี่สุ่น แสนโสภาวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางนภสร เสนาพร
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางวาทินี ทองอาสน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายโชติ วิชัยชาญสกุล
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางบังอร สิทธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางกัลยา นูวบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวราพร คันธภูมิ
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายเรืองยศ วิชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายเสรี ดรศรีโยเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสุวรรณ อะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายสุทธิพงษ์ บริบาลบรรพตเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสมนึก ศิริเคน
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางสุนันทา รองชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางปนัดดา สิทธิขวา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายวรเทพ บุณยวิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายสุรสิทธิ์ วิชัยชาญสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวันเพ็ญ สิทธิหาโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวิมลพร วิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางนิภาพรรณ ศรีทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายเรียบ ศรีจันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายมนตรี ศีลคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายอำนวย มาบุญธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางละมุล เลิศวิชากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางลัดดาวรรณ ธีรัชปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายสุชาติ แสงตันชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายสุเทพ กาบคำบา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายธารา วรรณเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายประพันธ์ พานเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายก้องสุริยา สารพิมพ์
ครู
0-4376-1654
นางนวลมณี มัดจุปะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายยุทธนา จินดามัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายนิมิตร โยวะผุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายอุดม พั้วพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางเบญจพร วิชัยชาญสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายดุสิต ดรหลักคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายอภิชิต แนบชิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางศศิมนต์ วงค์คำจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายชัชวาลย์ อมรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายประวัติ เกตษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายทรงศักดิ์ รัตนคุณศาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางเนตรนภิส แนบชิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางมณีวรรณ แก้วก่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางชลธิชา พานเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางอมร โยวะผุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางพูลศิลป์ บุญยัสสะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางทองทิพย์ ดรหลักคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางนวพร แกล้วกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายประยุทธ ศรีษะโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายอดิศักดิ์ จันทเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายสัญญา บุญวิทย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายอักษร ภวภูตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางนฤมล จัตุชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสาวพิสมัย รังเพลีย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางกิ่งดาว วิกยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางจิราภรณ์ ศรีบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายสุชาติ ศรีบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายปิยวัฒน์ จันสุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายณรงค์ สรรพอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางศิรินทิพย์ สรรพอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางปราณี พันธุ์ยางน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายสุวิทย์ การะน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวาสนา สำราญรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายรัตน์ สำราญรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางพรทิพย์ มณีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสุภาวดี ศรีทำบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางนุชนาฎ นาชัยดูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายอำนาจ นานอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายพิบูลย์ นูวบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายวีระพงษ์ ไชยทะเศรษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางศินันท์ธีรา บัวริวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางมินตรา กาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางกนกวรรณ พงสุพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวาสนา เหล่าดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายเทพา เยาวพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายไชยยันต์ ดรสุวรรณดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายสุขสวัส จันโสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายสมาน กาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสิวินีย์ เททะสังข์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นายพัทธรพี โสดาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสมควร สิทธิจันทร์เสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสุพรรณี สุขทองสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางสาวภัทรวรรณ ไวสาหลง
ครู
0-4376-1654
นางสาวพรทิพย์ พันธ์ยางน้อย
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางสาวนภัสนันท์ จ่าเหลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางมณีลักษณ์ ราชดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางดวงตา ดวงศรี
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางสาวมัลลิกา รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางไตรรัตน์ นานอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางนงเยาว์ สีใส
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางคำผัส สารมาคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสาววัลภา ดวงชาทม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางปุณฑริกา น้อยนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางวราภรณ์ จำปา
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654
นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสาวศิลนภา ปัญญาเพิ่ม
ครูผู้ช่วย
0-4376-1654
นางสาวชลธิชา สาชิน
ครู
0-4376-1654
นางสาวหนึ่งฤทัย ผาอินดี
ครู
0-4376-1654
นายชวฤทธิ์ ชินเสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางไพรวัลย์ สิงหาปัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นายทวี พลสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4376-1654
นางสาวสุรียาวรรณ จันสด
ครู
0-4376-1654
นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี
ครู ชำนาญการ
0-4376-1654

นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นางวาทินี ทองอาสน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นางเยาวภา ดำเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นายเรืองยศ วิชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์
นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์

นายสมาน กาหลง
นางสุพรรณี สุขทองสา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โทรศัพท์: 0-4376-1654 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พัฒนพงษ์ บุตรภักดี โทรศัพท์: 0854964534 อีเมล์: pattanaonl@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ