ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวาปีปทุม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิศิษฐ์ วรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0-4379-9372
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางนิตยา จันทะปัสสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางอฤชร ปทุมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางพิศมัย ขายม
ครู
0-4379-9372
นางจารุภา มะธุเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางประภาพรรณ เทเวลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายโกมล คุณพระเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายกัญจนพัฒน์ ดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางศิริพร อุดมเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางมาลัย ปะติเพนัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายเทิ่ม สนทมิโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจันดี ใบอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายวรศิลป์ อักกะมานัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวสมจิตร สุทธินันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสุประวัติ พูลพิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางพรพิศ คุตไชยกุล
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายไมตรี ศิริคะเณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางประภาศรี ทิพย์พิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายบัวภา มะกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางพุทธชาติ ปะกิคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสุกัลยา จุฬุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางลักษมี ม่วงคลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวกรรณิกา ทองสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายพินิจ ทบด้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางรัชนี ภูมิภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายธนัช ภูมิชูชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสุริยะ ยืนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสุฉันท์ เทพนนท์กลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายเลียง ขาวธรรมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางกรทิพย์ ปัญโญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสหเทพ ดวงดี
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางกาญจนา สวนประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจตุรพร ทอนมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางนิดา กิจจินดาโอภาส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางยุวดี กันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสุมาลา สุวรรณพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางลำดวน ดงอุทิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจิราพร ทบด้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสุภาภรณ์ ช่างถม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวสุมิตรา ทองพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายชัยยศ ทองสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจรีพร ทองภูวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายนิคม เพชรโรจน์
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางจุฬาภรณ์ สิทธิเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางวรรณจรีย์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจินตนา ทะนันชัย
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางพรทิพย์ ปักคำวงษ์สังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสุนทร แต้มจันทร์
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางสุมามาลย์ โสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายหงษ์ทอง ประนัดศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางภคมน ภูมิชูชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางนงค์รัก พันทะปะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางประไพพรรณ ปราณีนิจ
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายไพโรจน์ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายดำรงค์ จอมศรีกระยอม
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางรจนา พรมโกน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางไอลัดดา ปามุทา
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางอรุณี ปะนัดถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางวัฒนา ปะกิระตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางจำปา สืบสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายคมสัน สัตตรัตนำพร
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางขนิษฐา เตชะนอก
ครู
0-4379-9372
นางสุคนธา โคตรโสภา
ครู
0-4379-9372
นายบุญสาย มั่งมี
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายสมศักดิ์ โกการัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางเมตตา ติดวงษา
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางวรรณเพ็ญ ปาสานะโก
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางนันทพร ภาวะลี
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางฉวีวรรณ แสนรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิจักร
ครู
0-4379-9372
นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0-4379-9372
นายศรวุธ บูรพันธ์
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางกุสุมา โรจนกร
ครู
0-4379-9372
นางปัทมา ปินะทาใน
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางสาวทัศนีย์ นนตะสี
ครู
0-4379-9372
นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม
ครู
0-4379-9372
นางภัทรภร วัฒนราช
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางบุปผา ทิ้งแสน
ครู
0-4379-9372
นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายอนันต์ ปัดคำ
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางสาวปรียานุช จำละคร
ครู
0-4379-9372
นางนิภาพร อาจอารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางละอองดาว แพงคำแสน
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางวิไลวรรณ์ ลุนละวงศ์
ครู
0-4379-9372
นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์
ครู
0-4379-9372
นายสราวุธ สระมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ
ครู
0-4379-9372
นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสันติ อุดคำ
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นายณัฐพัชร์ ปทุมพร
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์
ครู
0-4379-9372
นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นายสนิท พรรณศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจิตราภรณ์ จำนงพิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายวสันต์ อันทะไชย
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายนารถ พรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสมคิด โพคันโย
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายอำนวย วรไวย์
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางประภาพร แก้วจันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางอรุณรัศมี จันทพรม
ครู
0-4379-9372
นางวันทนีย์ ประจะนัง
ครู
0-4379-9372
นางประภาพร แก้วจันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายธนัฐ จันทเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครู
0-4379-9372
นางสมสมัย เกตุพิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายชนะชัย พรดอนก่อ
ครู
0-4379-9372
นายเลิศพิภพ แสนวัง
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นายประเพียร ลดาวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางเกษร เทวาพิทักษกุล
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางสาวโอบบุญ โสรัฐ
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางสาวพลับพลึง ยอดมีศรี
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นายชูเกียรติ คุ้มเนตร
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372

นายพิศิษฐ์ วรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นางนิตยา จันทะปัสสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม

นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
นางไอลัดดา ปามุทา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

47
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: wapi52@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัวภา มะกา โทรศัพท์: - อีเมล์: krubua53@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ