ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวาปีปทุม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-4379-9372
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4379-9372
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4379-9372
นางอฤชร ปทุมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายศุภษร บุดดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นายพิชัย สำราญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางพิศมัย ขายม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางจารุภา มะธุเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นายโกมล คุณพระเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางศิริพร อุดมเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางมาลัย ปะติเพนัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นายวรศิลป์ อักกะมานัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวสมจิตร สุทธินันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นายสุประวัติ พูลพิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางพรพิศ คุตไชยกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางประภาศรี ทิพย์พิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายบัวภา มะกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางพุทธชาติ ปะกิคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสุกัลยา จุฬุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4379-9372
นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางลักษมี ม่วงคลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายธนัช ภูมิชูชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4379-9372
นางกรทิพย์ ปัญโญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายสหเทพ ดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางกาญจนา สวนประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางจตุรพร ทอนมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางนิดา กิจจินดาโอภาส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-4379-9372
นางยุวดี กันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสุมาลา สุวรรณพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางลำดวน ดงอุทิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางจิราพร ทบด้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางสุภาภรณ์ ช่างถม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสาวสุมิตรา ทองพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นายชัยยศ ทองสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางจรีพร ทองภูวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นายนิคม เพชรโรจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4379-9372
นางจุฬาภรณ์ สิทธิเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางวรรณจรีย์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางจินตนา ทะนันชัย โซเลี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายสุนทร แต้มจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสุมามาลย์ โสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นายหงษ์ทอง ประนัดศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางภคมน ภูมิชูชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางนงค์รัก พันทะปะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นายไพโรจน์ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นายดำรงค์ จอมศรีกระยอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นางรจนา พรมโกน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางไอลัดดา ปามุทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางอรุณี ปะนัดถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางวัฒนา ปะกิระตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางจำปา สืบสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายคมสัน สัตตรัตนำพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางขนิษฐา เตชะนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางสุคนธา โคตรโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นายสมศักดิ์ โกการัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางเมตตา ติดวงษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางวรรณเพ็ญ ปาสานะโก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางนันทพร ภาวะลี
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิจักร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางนภัทร แช่มไล่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางพรทิพย์ ศรีโยไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางมนัสวี โนนหนองคู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวสุวรรณี ผาผง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางกุสุมา โรจนกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางปัทมา ปินะทาใน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางสาวทัศนีย์ นนตะสี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางสาวชนกนาถ ภูมั่ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางภัทรภร วัฒนราช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางสาวเสมอแข จันทะไชย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นางบุปผา ทิ้งแสน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายอนันต์ ปัดคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสาวปรียานุช จำละคร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางนิภาพร อาจอารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางละอองดาว แพงคำแสน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางวิไลวรรณ์ ลุนละวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายสราวุธ สระมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4379-9372
นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายสันติ อุดคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นายณัฐพัชร์ ปทุมพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4379-9372
นางอรุณี ใหม่คามิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายชูเกียรติ คุ้มเนตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายสง่า ศรีโยวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4379-9372
นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายสนิท พรรณศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางจิตราภรณ์ จำนงพิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4379-9372
นายวสันต์ อันทะไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นายนารถ พรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นายสมคิด โพคันโย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นายอำนวย วรไวย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางประภาพร แก้วจันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางวันทนีย์ ประจะนัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นายธนัฐ จันทเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสมสมัย เกตุพิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นายชนะชัย พรดอนก่อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นายเลิศพิภพ แสนวัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางลัดดา แสงโทโพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นายประเพียร ลดาวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวนิโลบล พูนสิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4379-9372
นางสาวจิตติพร จันมาศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4379-9372
นางเกษร เทวาพิทักษกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4379-9372
นายนพพล โสโท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4379-9372
นางสาวเอมมิกา วัดพล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4379-9372
นางสาวโอบบุญ โสรัฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372
นางสาวพลับพลึง ยอดมีศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4379-9372
นายชัยยศ จระเทศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4379-9372

ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม

นางภัทรภร วัฒนราช
นางลัดดา แสงโทโพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,699
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: wapi52@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัวภา มะกา โทรศัพท์: 0610500272 อีเมล์: krubua53@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]