ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวาปีปทุม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางนิตยา จันทะปัสสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายพิศิษฐ์ วรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
0-4379-9372
นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางอฤชร ปทุมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางจารุภา มะธุเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางประภาพรรณ เทเวลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายโกมล คุณพระเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายกัญจนพัฒน์ ดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางนงลักษณ์ พรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางศิริพร อุดมเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางมาลัย ปะติเพนัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายเทิ่ม สนทมิโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจันดี ใบอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายวรศิลป์ อักกะมานัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวสมจิตร สุทธินันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสุประวัติ พูลพิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายไมตรี ศิริคะเณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางประภาศรี ทิพย์พิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายบัวภา มะกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางพุทธชาติ ปะกิคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสุกัลยา จุฬุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางเกศินี วรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางลักษมี ม่วงคลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวกรรณิกา ทองสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายพินิจ ทบด้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางรัชนี ภูมิภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายธนัช ภูมิชูชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสหเทพ ดวงดี
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางยุวดี กันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจิราพร ทบด้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายนิคม เพชรโรจน์
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางจุฬาภรณ์ สิทธิเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางวรรณจรีย์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจินตนา ทะนันชัย
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายสุนทร แต้มจันทร์
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางสุมามาลย์ โสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายหงษ์ทอง ประนัดศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางภคมน ภูมิชูชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางนงค์รัก พันทะปะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางประไพพรรณ ปราณีนิจ
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายไพโรจน์ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายดำรงค์ จอมศรีกระยอม
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางรจนา พรมโกน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางอรุณี ปะนัดถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางวัฒนา ปะกิระตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางจำปา สืบสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสุคนธา โคตรโสภา
ครู
0-4379-9372
นายบุญสาย มั่งมี
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายสมศักดิ์ โกการัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางวรรณเพ็ญ ปาสานะโก
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางนันทพร ภาวะลี
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิจักร
ครู
0-4379-9372
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0-4379-9372
นายศรวุธ บูรพันธ์
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางกุสุมา โรจนกร
ครู
0-4379-9372
นางสาวทัศนีย์ นนตะสี
ครู
0-4379-9372
นางภัทรภร วัฒนราช
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายธนัฐ จันทเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครู
0-4379-9372
นางบุปผา ทิ้งแสน
ครู
0-4379-9372
นายอนันต์ ปัดคำ
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางสาวปรียานุช จำละคร
ครู
0-4379-9372
นางนิภาพร อาจอารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางละอองดาว แพงคำแสน
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นางวิไลวรรณ์ ลุนละวงศ์
ครู
0-4379-9372
นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์
ครู
0-4379-9372
นายสราวุธ สระมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ
ครู
0-4379-9372
นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสมสมัย เกตุพิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสันติ อุดคำ
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นายชนะชัย พรดอนก่อ
ครู
0-4379-9372
นายเลิศพิภพ แสนวัง
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นายณัฐพัชร์ ปทุมพร
ครู
0-4379-9372
นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์
ครู
0-4379-9372
นางพรพิศ คุตไชยกุล
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสุริยะ ยืนสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสุฉันท์ เทพนนท์กลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายเลียง ขาวธรรมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางกรทิพย์ ปัญโญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสนิท พรรณศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางนงลักษณ์ ศิริคะเณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางกาญจนา สวนประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจตุรพร ทอนมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจิตราภรณ์ จำนงพิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางนิดา กิจจินดาโอภาส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสุมาลา สุวรรณพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจันเพ็ญ พิมสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางลำดวน ดงอุทิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายวสันต์ อันทะไชย
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางสุภาภรณ์ ช่างถม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวสุมิตรา ทองพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายชัยยศ ทองสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายนารถ พรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางจรีพร ทองภูวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางพรทิพย์ ปักคำวงษ์สังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายสมคิด โพคันโย
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางไอลัดดา ปามุทา
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นายคมสัน สัตตรัตนำพร
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางขนิษฐา เตชะนอก
ครู
0-4379-9372
นายอำนวย วรไวย์
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางเมตตา ติดวงษา
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางประภาพร แก้วจันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสุนันทา แก้วแสนเมือง
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372
นางฉวีวรรณ แสนรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางอรุณรัศมี จันทพรม
ครู
0-4379-9372
นางวันทนีย์ ประจะนัง
ครู
0-4379-9372
นางประภาพร แก้วจันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม
ครูผู้ช่วย
0-4379-9372
นายประเพียร ลดาวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4379-9372
นายชูเกียรติ คุ้มเนตร
ครู ชำนาญการ
0-4379-9372

นายพิศิษฐ์ วรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นางนิตยา จันทะปัสสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม
นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วาปีปทุม

นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
นางภัทรภร วัฒนราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวาปีปทุม โทรศัพท์: 0-4379-9372 อีเมล์: wapi52@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัวภา มะกา โทรศัพท์: - อีเมล์: krubua53@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ